13 Nisan 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28617

TEBL

Kamu hale Kurumundan:

KAMU HALE GENEL TEBLNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kamu hale Genel Tebliinin 17.5. maddesinde yer alan srekli olarak ibaresinden sonra gelmek zere idarelerce veya mahkeme kararyla ibaresi eklenmitir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 17.7.3. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

17.7.3. 4734 sayl Kanunun 11 inci maddesinde;

Aada saylanlar dorudan veya dolayl veya alt yklenici olarak, kendileri veya bakalar adna hibir ekilde ihalelere katlamazlar:

a) Bu Kanun ve dier kanunlardaki hkmler gereince geici veya srekli olarak idarelerce veya mahkeme kararyla kamu ihalelerine katlmaktan yasaklanm olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayl Terrle Mcadele Kanunu kapsamna giren sulardan veya rgtl sulardan veyahut kendi lkesinde ya da yabanc bir lkede kamu grevlilerine rvet verme suundan dolay hkml bulunanlar.

b) lgili mercilerce hileli iflas ettiine karar verilenler.

c) haleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kiileri ile bu yetkiye sahip kurullarda grevli kiiler.

d) haleyi yapan idarenin ihale konusu ile ilgili her trl ihale ilemlerini hazrlamak, yrtmek, sonulandrmak ve onaylamakla grevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen ahslarn eleri ve nc dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayn hsmlar ile evlatlklar ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortaklar ile irketleri (bu kiilerin ynetim kurullarnda grevli bulunmadklar veya sermayesinin % 10'undan fazlasna sahip olmadklar anonim irketler hari).

hale konusu iin danmanlk hizmetlerini yapan ykleniciler bu iin ihalesine katlamazlar. Ayn ekilde, ihale konusu iin yklenicileri de o iin danmanlk hizmeti ihalelerine katlamazlar. Bu yasaklar, bunlarn ortaklk ve ynetim ilikisi olan irketleri ile bu irketlerin sermayesinin yarsndan fazlasna sahip olduklar irketleri iin de geerlidir. .

hkm bulunmaktadr.

Bu hkmler uyarnca bu Kanun ve dier kanunlardaki hkmler gereince geici veya srekli olarak idarelerce veya mahkeme kararyla kamu ihalelerine katlmaktan yasaklanm olanlar ihalelere katlamayacaklardr.

2531 sayl Kamu Grevlerinden Ayrlanlarn Yapamayacaklar ler Hakknda Kanunun Yasak ve Sresi balkl 2 nci maddesinde; Birinci madde kapsamna giren yerlerdeki grevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrlanlar, ayrldklar tarihten nceki iki yl iinde hizmetinde bulunduklar daire, idare, kurum ve kurululara kar ayrldklar tarihten balayarak yl sreyle, o daire, idare, kurum ve kurulutaki grev ve faaliyet alanlaryla ilgili konularda dorudan doruya veya dolayl olarak grev ve i alamazlar, taahhde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar. zel kanunlardaki yasaklayc hkmler sakldr. hkm yer almaktadr.

Bu maddede getirilmi olan yasaklama kapsamnda saylmann ana koulu, alnacak grev ve iin, giriilecek taahhdn ya da yaplacak komisyonculuk veya temsilciliin daha nce hizmetinde bulunulan daire, idare, kurum ve kurulua kar dorudan doruya veya dolayl bir grev ve i, taahht, komisyonculuk veya temsilcilik niteliinde bulunmasdr. Ancak bu faaliyetin ilgilinin daha nceki grev ve faaliyet alan ile ilgili olmas gereklidir. Dolaysyla, anlan Kanun kapsamnda belirtilen grevlerinden ayrldktan sonra zel sektrde faaliyet gsteren kamu grevlileri, Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen sre boyunca, yine maddede belirtilen faaliyetlerde bulunamayacaklardr. Ancak bu kiilerin, zel sektrde istekli sfatn tayabilecek bir iletmede personel olarak istihdam edilmesi ve bu iletmenin de personelinin ayrld daire, kurum ve kuruluun ihalesine girmesi durumunda, anlan personelin, almakta olduu iletmede bir ortaklnn ya da sermaye bann bulunmamas durumunda, sz konusu faaliyetin 2531 sayl Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen dorudan doruya veya dolayl olarak grev ve i alma, taahhde girme, komisyonculuk ve temsilcilik yapma olarak saylmamas gerekmektedir.

Ancak, 6359 sayl Kamu hale Kanununda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunla, 4734 sayl Kamu hale Kanununun 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde yer alan olarak ibaresinden sonra gelmek zere idarelerce veya mahkeme kararyla ibaresi eklenmi olduundan, bu Kanun deiiklii sonucunda, 2531 sayl Kamu Grevlerinden Ayrlanlarn Yapamayacaklar ler Hakknda Kanun sebebiyle ihaleye katlamayacak olanlar sz konusu bent kapsamndan karlmtr. Bununla birlikte, 2531 sayl Kanundan doan yasaklamann srmesi sebebiyle, bu durumda olanlarn kendisi ya da bir tzel kii veya baka bir gerek kii adna teklif vererek ihaleye katlmalar mmkn bulunmadndan 2531 sayl Kanun kapsamnda bulunan aday veya istekli durumunda olanlarn, 2531 sayl Kanunda belirtilen yasaa ramen ihaleye katlm olmas halinde, bu durumda olan isteklilerin deerlendirme d braklmas, ancak geici teminatlarnn gelir kaydedilmemesi ve idarece haklarnda kamu ihalelerine katlmaktan yasaklama karar verilmemesi gerekmektedir.

MADDE 3 Ayn Teblie 18.5.4. maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

18.6. Ek kesin teminat

18.6.1. Hukuksal bir zorunluluk ya da gereklilik bulunmamasna ramen, 4734 sayl Kanunun 43 nc maddesinde ngrlen % 6 orannn zerinde kesin teminat veren istekliye, 4735 sayl Kanun kapsamnda yklenici sfatyla fiyat fark veya i art eklinde deme yaplacak olmas halinde, szleme imzalanmadan nce idareye verilen kesin teminat tutarnn % 6sn aan ksmnn, gerekli olan ek kesin teminat tutarn karlamas halinde ykleniciden ayrca bir ek kesin teminat istenmemesi gerekmektedir.

MADDE 4 Ayn Teblie 22.5.1.3. maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

22.5.1.4. darelerce iletilen eitim ve dinlenme tesisi, orduevi, askeri gazino, misafirhane, ocuk bakmevi, kre, spor tesisi, kantin ve benzeri sosyal tesisler tarafndan, bu tesislerden yararlananlarn tercihine gre satlmak zere, 4734 sayl Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamnda yaplacak mamul mal almlarnda marka belirtilmeden yararlananlarn tercihinin karlanamayaca hallerde marka belirtilmek suretiyle alm yaplabilir.

te yandan, 4734 sayl Kanunun 62 nci maddesinin () bendinde yer alan idarelerin btelerine bu amala konulacak deneklerin ifadesinden, bu bentte belirtilen % 10luk snrlamaya 5018 sayl Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen deneklerin kullanlmas ile ilgili dzenlemeye tabi denekler konu olabilecektir. Buna karlk orduevleri, askeri gazinolar ve sosyal tesislere bteden denek aktarlmad srece, bunlar Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ile 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamnda yapacaklar almlar iin % 10luk snrlamaya tabi tutulmayacaklardr. Ancak bteden denek aktarlmas halinde, aktarlan deneklerin harcanmas srasnda Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ile 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamnda yapacaklar almlar iin % 10luk snrlamaya tabi olacaklardr.

MADDE 5 Ayn Tebliin 28.1.8.1. maddesinin birinci fkrasnda yer alan veya haklarnda kamu davas alm ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Ayn Tebliin 28.1.8.2. maddesinin ilk cmlesinde yer alan veya haklarnda kamu davas almam ile veya haklarnda kamu davas almas ve veya haklarnda kamu davas ald tarihten ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 7 Ayn Tebliin 28.1.9.2. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

28.1.9.2. 4734 sayl Kanunun 11 inci maddesine gre, bu Kanun ve dier kanunlardaki hkmler gereince geici veya srekli olarak idarelerce veya mahkeme kararyla kamu ihalelerine katlmaktan yasaklanm olanlarn dorudan veya dolayl ya da alt yklenici olarak, kendileri veya bakalar adna hibir ekilde ihaleye katlmalar mmkn bulunmayp, bu yasaa ramen ihaleye katlan isteklilerin ihale d braklarak geici teminatlarnn gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

MADDE 8 Ayn Teblie 28.1.9.2. maddesinden sonra gelmek zere aadaki maddeler eklenmitir.

28.1.9.3. 6359 sayl Kamu hale Kanununda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunla, 4734 sayl Kamu hale Kanununun 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde yer alan olarak ibaresinden sonra gelmek zere idarelerce veya mahkeme kararyla ibaresi eklenmi olduundan, bu Kanun deiikliinin yrrle girmesiyle hakknda kamu davas alanlar sz konusu bent kapsamndan karlmtr. Bununla birlikte, Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen ve Trk Ceza Kanununa gre su tekil eden fiil veya davranlarda bulunmalar nedeniyle haklarnda kamu davas alanlarn, Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fkras gereince ihalelere katlamayacaklar hkm altna alnm olup, Kanun deiiklii bu kuralla ilgili olmadndan; haklarnda kamu davas alm olanlarn kendisi ya da bir tzel kii veya baka bir gerek kii adna teklif vererek ihaleye katlmalar veyahut orta olduu ahs irketleri ile sermayesinin yarsndan fazlasna sahip olduklar sermaye irketlerinin ihaleye katlmalar mmkn deildir. Bu yasaa ramen ihaleye katlm olunmas halinde, bu durumda olan isteklilerin deerlendirme d braklmas, ancak geici teminatlarnn gelir kaydedilmemesi ve idarece haklarnda kamu ihalelerine katlmaktan yasaklama karar verilmemesi gerekmektedir.

28.1.9.4. Ortaklar hakknda yasaklama karar bulunan ahs irketlerinin ihalelere katlmas halinde, yasakl ortan hisse oranna baklmakszn 4734 sayl Kanunun 11 inci ve 17 nci maddeleri gereince ilem tesis edilmesi gerekmektedir. Sermaye irketlerinde ise, hakknda yasaklama karar bulunan ortan sermaye irketinin yardan fazla hissesine sahip olmas veya haklarnda yasaklama karar bulunan sermaye irketi ortaklarnn hisseleri toplamnn irketin sermayesinin yarsndan fazlasn tekil etmesi halinde, ihaleye katlan sermaye irketi hakknda 4734 sayl Kanunun 11 inci ve 17 nci maddeleri uyarnca ilemde bulunulacaktr.

MADDE 9 Ayn Tebliin 28.2.1.3. maddesinin sonuna aadaki paragraf eklenmitir.

te yandan, 6359 sayl Kamu hale Kanununda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunla ayn Kanunun 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde yer alan olarak ibaresinden sonra gelmek zere idarelerce veya mahkeme kararyla ibaresi eklenmi ve bu deiiklik sonucunda sz konusu bent; Bu Kanun ve dier kanunlardaki hkmler gereince geici veya srekli olarak idarelerce veya mahkeme kararyla kamu ihalelerine katlmaktan yasaklanm olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayl Terrle Mcadele Kanunu kapsamna giren sulardan veya rgtl sulardan veyahut kendi lkesinde ya da yabanc bir lkede kamu grevlilerine rvet verme suundan dolay hkml bulunanlar eklinde dzenlenmitir. Bu bentte deiiklik yapan 6359 sayl Kanunun gerekesinde de; Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen zel dzenleme veya zel kanunlarla yer verilen dzenlemeler nedeniyle ihalelere katlamayacak durumda olanlarn ihalelere katlmas halinde, bu kiilerin sadece tekliflerinin deerlendirme d braklmas, ancak bu durumda olanlar hakknda 4734 sayl Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan meyyidelerin uygulanmamas gerekmektedir. Uygulamada karlalan belirsizliin ortadan kaldrlmas 4734 sayl Kanunun 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin ilk cmlesinin deitirilerek, kamu ihalelerinden yasaklanm olma halinin idari bir ilem veya mahkeme kararnn bulunmas kouluna balanmas ngrlmektedir. aklamasna yer verilmitir. Dolaysyla, 4734 sayl Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fkrasnda yer alan hkm gereince hakknda kamu davas alanlar kendisi ya da bir tzel kii veya baka bir gerek kii adna teklif vererek ihaleye katlamayacaklar gibi, orta olduklar ahs irketleri ile sermayesinin yarsndan fazlasna sahip olduklar sermaye irketleri de ihalelere katlamayacaktr. Ayrca, haklarnda kamu davas alan sermaye irketi ortaklarnn hisseleri toplamnn irketin sermayesinin yarsndan fazlasn tekil etmesi halinde de, sermaye irketi yine ihalelere katlamayacak, katlmas durumunda ise, deerlendirme d braklacak, ancak geici teminatlar gelir kaydedilmeyecek ve idarece haklarnda kamu ihalelerine katlmaktan yasaklama karar verilmeyecektir.

MADDE 10 Ayn Tebliin 31.2. maddesi aadaki gibi deitirilmitir.

31.2. 4734 sayl Kanunun 40 nc maddesinde, sadece ihale zerinde kalan istekli ile varsa ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi isteklinin, 42 nci maddesinde de sadece ihale zerinde kalan isteklinin yasakl olup olmadnn Kurumdan teyit ettirilmesinden sz edilmi ise de, 11 inci maddede ihalelere katlmaktan yasaklanm olanlarn hibir ekilde ihalelere katlmamalarnn salanmasnn amaland dikkate alndnda, ihale tarihi itibariyle ihaleye katlan tm isteklilerin ihalelere katlmaktan yasakl olup olmadnn sorgulanmas ve teyit edilmesinin zorunlu olduu anlalmaktadr. Bu sebeple:

I- Bavuru veya ihale tarihi itibariyle tm aday ve istekliler iin, ihale karar ihale yetkilisince onaylanmadan nce ihale zerinde kalan istekli ve varsa ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi iin, szlemenin imzalanaca tarihte ise sadece ihale zerinde kalan istekli iin ihalelere katlmaktan yasakl olup olmad sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir,

II- Yasakllk teyidi yaplrken aday ve isteklilerin kendileri dnda, ahs irketi ortaklar ve yardan fazla hisseye sahip olduu sermaye irketi ortaklar ile bavuru veya teklifi ya da szlemeyi imzalayan, baka bir ifade ile ihaleye katlan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katlmaktan yasakl olup olmad sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir,

III- Yasakllk teyidi sonucunda yasakl olduu tespit edilenler hakknda;

a) 4734 sayl Kanunun 11 inci maddesi gereince bavuru veya ihale tarihi itibariyle ihaleye katlan tm aday ve istekliler iin yaplacak yasakllk teyidi sonucunda ihalelere katlmaktan yasakl olduu tespit edilen aday ve istekliler bu madde gereince ihale d braklacak, geici teminat gelir kaydedilecek ve Kanunun 17 nci maddesinin atfta bulunduu 58 inci madde uyarnca ihalelere katlmaktan yasaklama karar verilecektir.

b) 4734 sayl Kanunun 40 nc maddesinin sekizinci fkras gereince, ihale karar ihale yetkilisince onaylanmadan nce ihale zerinde kalan istekli ve varsa ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi istekli iin yaplacak yasakllk teyidi sonucu, bu isteklilerden birinin veya ahs irketi ortaklar ile yardan fazla hisseye sahip olduu sermaye irketi ortaklar ile ihaleye katlan vekil ve temsilcilerinin ihale tarihi itibariyle ihalelere katlmaktan yasakl olduunun tespit edilmesi halinde (a) bendinde belirtilen ekilde ilemde bulunulacak, belirtilenlerin ihale tarihinden sonra haklarnda yasaklama karar tesis edildiinin tespit edilmesi halinde ise, 28.1.8.2. maddesi gereince ilemde bulunulacak, ihale zerinde kalan istekli ve varsa ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi isteklinin ikisinin de ihalelere katlmaktan yasakl olduunun tespit edilmesi halinde ise ihalenin iptal edilmesine karar verilecektir.

c) 4734 sayl Kanunun 42 nci maddesinin birinci fkras gereince szlemenin imzalanaca tarihte ihale zerinde kalan istekli iin yaplacak yasakllk teyidi sonucu, isteklinin veya ahs irketi ortaklar ile yardan fazla hisseye sahip olduu sermaye irketi ortaklar ile ihaleye katlan vekil ve temsilcilerinin ihale tarihi itibariyle ihalelere katlmaktan yasakl olduunun tespit edilmesi halinde (a) bendinde belirtilen ekilde ilemde bulunulacak ve ihalenin iptal edilmesine karar verilecek, belirtilenlerin ihale tarihinden sonra haklarnda yasaklama karar tesis edildiinin tespit edilmesi halinde ise, 28.1.8.2. maddesi gereince ilemde bulunulacaktr.

d) Aday ve isteklilerin ahs irketi ortaklar, yardan fazla hisseye sahip olduu sermaye irketi ortaklar ile hisseleri toplam irketin yardan fazlasn tekil eden ortaklarnn ve ihaleye katlan vekil ve temsilcilerinin bavuru veya ihale tarihi itibariyle yasakl olduunun tespit edilmesi halinde, yukarda belirtilen meyyideler dnda ayrca bu kiiler hakknda 58 inci madde gereince ihalelere katlmaktan yasaklama karar verilecektir.

e) Hakknda kamu davas alanlar 6359 sayl Kamu hale Kanununda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun gereince 4734 sayl Kanunun 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamndan karldndan, yaplan teyit sonucunda hakknda kamu davas alan aday veya istekli durumunda olanlarn, Kanunun 59 uncu maddesinde belirtilen yasaa ramen ihaleye katlm olduklarnn tespiti halinde deerlendirme d braklmas, ancak geici teminatlarnn gelir kaydedilmemesi ve idarece haklarnda ihalelere katlmaktan yasaklama karar verilmemesi gerekmektedir.

MADDE 11 Ayn Teblie 40.1. maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

40.2. Daha nce i deneyim belgesi dzenlemeye yetkili iken zelletirme sonucunda bu niteliini kaybeden kurum ve kurulularn, zelletirme ilemlerinin tamamland tarih ncesinde balanlan ve anlan tarih sonrasnda devam eden veya tamamlanan ileri iin i deneyim belgesi dzenlenmesi konusunda, Yapm leri haleleri Uygulama Ynetmeliinin 43 nc maddesinin ikinci fkras hkmlerinin dikkate alnmas ve zelletirme sonras dnemde ilgili mevzuat uyarnca yap denetimi veya kabul gerekletirmeye yetkili kurum veya kurulu tarafndan i deneyim belgelerinin dzenlenmesi gerekmektedir.

MADDE 12 Ayn Tebliin 41.2. maddesinin sonuna aadaki paragraf eklenmitir.

Alt yklenicilere i deneyim belgesi dzenlenebilmesi iin, ilgili alt yklenicinin idarenin onayyla ihale konusu iin ifasnda grev alm olmas gerekli olup, bu artn salanmad hallerde alt yklenici i deneyim belgesi dzenlenemez ve bu kapsamdaki iler idarelerce i deneyimi olarak kabul edilemez.

MADDE 13 Ayn Teblie 42.3. maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

42.4. Tzel kiilik tarafndan i deneyim belgesi kullanlan ortann teminat sresinin bitiminden nce ortaklktan hastalk ve benzeri nedenlerle ayrlmas durumunda szlemenin feshedilmesi, ancak kesin teminatn gelir kaydedilmemesi ve gerek tzel kiilik gerekse i deneyim belgesine sahip ortak hakknda yasaklama karar verilmemesi gerekmektedir. Tzel kiilik tarafndan i deneyim belgesi kullanlan ortann ihale sreci devam ederken lmesi veya iflas durumunda bu tzel kiiliin teklifi deerlendirme d braklacak, ancak geici teminat gelir kaydedilmeyecek ve gerek tzel kiilik gerekse ortak hakknda yasaklama ilemi uygulanmayacaktr.

Tzel kiilik tarafndan i deneyim belgesi kullanlan ortann szlemenin yrtlmesi aamasnda ve teminat sresinin bitiminden nce lmesi durumunda, tzel kiiliin kendisine ait yeterlik koulunu salayan i deneyim belgesi sunmas kouluyla ii yrtebilmesi mmkn olup, bunun aksi durumlarda iin tasfiye edilmesi gerekmektedir.

MADDE 14 Ayn Tebliin 72.5. maddesinin sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Ancak, belge dzenlemeye yetkili kurum veya kuruluun onay alnmakszn altrlan alt ykleniciler iin alt yklenici i deneyim belgesi dzenlenemeyecek ve bu kapsamdaki iler idarelerce i deneyimi olarak kabul edilemeyecektir.

MADDE 15 Ayn Tebliin 84.1. maddesinin sonuna aadaki paragraf eklenmitir.

Dier taraftan, 4734 sayl Kanunun 21 veya 22 nci maddesinde belirtilen hallerin gerekletii durumlarda, danmanlk hizmetleri, ilgisine gre; Hizmet Alm haleleri Uygulama Ynetmelii hkmleri erevesinde pazarlk usulyle ihale edilerek veya Kanun ve bu Tebli hkmleri uyarnca dorudan temin yntemine bavurularak temin edilebilir.

MADDE 16 Ayn Teblie 87.2. maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

87.3. Alt yklenicilere i deneyim belgesi dzenlenebilmesi iin, deneyime konu ie ilikin olarak ihale dokmannda alt yklenici altrlmasna izin verilmi olmas ve ilgili alt yklenicinin idarenin onayyla ihale konusu iin ifasnda grev alm olmas gerekli olup, bu artlarn salanmad hallerde alt yklenici i deneyim belgesi dzenlenemez ve bu kapsamdaki iler idarelerce i deneyimi olarak kabul edilemez.

MADDE 17 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 18 Bu Tebli hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

22/8/2009

27327

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

4/3/2010

27511

2-

30/7/2010

27657

3-

29/12/2010

27800 (6. Mkerrer)

4-

9/2/2011

27841

5-

20/4/2011

27911

6-

20/8/2011

28031

7-

15/7/2012

28354

8-

13/8/2012

28383