12 Nisan 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28616

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

TARIM RNLER LSANSLI DEPOCULUK YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, lisansl depoculua konu tarm rnlerinin standartlarnn belirlenerek emniyetli ve salkl koullarda depolanmasn ve rn senetleri vastasyla ticaretinin kolaylatrlmasn salamaktr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, lisansl depo iletmelerinin kuruluu, faaliyetleri, ileyii, denetimi ve rn senetlerinin dzenlenmesi ile lisansl depoculuk sistemine ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayl Tarm rnleri Lisansl Depoculuk Kanununun 38 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

b) Borsa: Aralarndaki szleme erevesinde lisansl depo iletmesince dzenlenen rn senetlerinin kota ettirildii, alm satmnn yapld ve hareketlerinin kontrol ve takip edildii rn ihtisas borsasn,

c) Depolama hizmetleri: Lisansl depoya kabul edilen rnlerin tartlmas, boaltlmas, yklenmesi, tanmas, nakliyesi, depolamaya ve artlara uygun hale getirilmesi ve depolanmas, rn ambalajlarnn onarlmas, rnn depodan karlmas gibi hizmetleri,

) Elektronik kayt kuruluu (EKK): Ynetim kurulunda rgn olan veya olmayan yksekretim kurumlarndan mezun Bakanlk temsilcisi bulunan ve elektronik rn senetlerinin oluturulmasn salamak, bu senetlere bal tm hak ve ykmllkler ile ilemleri ilgili taraflar itibaryla kayden izlemek amacyla Bakanlktan lisans alm olan anonim irketi,

d) Fon: Lisansl Depoculuk Tazmin Fonunu,

e) Kanun: 5300 sayl Tarm rnleri Lisansl Depoculuk Kanununu,

f) Lisans: Bakanlka verilen faaliyet iznini gsterir belgeyi,

g) Lisansl depo: Kanun kapsamnda rnlerin salkl koullarda muhafaza ve ticar amala depolanmas hizmetlerini salayan tesisleri,

) Lisansl depo iletmesi/ileticisi: rnlerin depolanmasyla itigal eden ve bu Ynetmelik kapsamnda geerli bir lisansa sahip anonim irketi,

h) Lisansl depo teminat: Lisansl depo iletmesince, Kanunda ve ikincil dzenlemelerinde ngrlen ykmllklerin yerine getirilmemesi dolaysyla meydana gelecek zararlarn karlanmasn teminen Fona verilen Bakanlk tarafndan kabul edilen ve Kanunda belirtilen nakit ve nakde evrilebilen gvenceleri,

) Mud: Depolama hizmetleri iin rnn lisansl depoya teslim eden veya lisansl depo iletmesince dzenlenen rn senedini mevzuata uygun olarak elinde bulunduran gerek veya tzel kiiyi,

i) Tartc: Lisansl depoya getirilen ya da depodan teslim edilen rn tartmak ve tartm makbuzu dzenlemekle grevli gerek kiileri,

j) rn senedi: Lisansl depo iletmesince dzenlenen, rnn mlkiyetini temsil ve rehnini temin eden kymetli evrak,

k) rn: Bakanlka karlan teblilerle dzenlenen, depolanmaya uygun nitelikteki ve standardize edilebilen temel ve ilenmi tarm rnlerini,

l) Yetkili snflandrc: Tarm rnlerini analiz eden, rnn nitelik ve zelliklerini belirleyen, standartlara uygun olarak snflandran ve bu durumu belgelendiren laboratuvarlar ileten gerek ve tzel kiileri,

ifade eder.

KNC BLM

Lisansl Depo letmesi Kurulu ve Faaliyet zni

Kurulu izni verilmesinde aranlan artlar

MADDE 5 (1) Lisansl depo iletmesinin kuruluu, Bakanln iznine tabidir.

(2) Lisansl depo iletmesinin kuruluuna izin verilebilmesi iin;

a) Depolanacak rne ilikin piyasa yapsnn, lisansl depo kurulmasn gerektirecek nitelik ve dzeyde bulunmas, ekonomik ihtiya ve etkinlik artlarnn uygun olmas,

b) Bir milyon TLden az olmamak zere depolama kapasitesine gre ilgili Teblile belirlenen tutarda denmi sermayeye sahip olunmas,

c) Pay senetlerinin tamamnn nama yazl olmas,

) Kurucu, ortak ve ynetim kurulu yelerin nc fkrada belirtilen artlar haiz olmas,

d) lgili mevzuatla aranlan dier artlara sahip olunmas,

zorunludur.

(3) Lisansl depo iletmesi kurucu, ortak ve ynetim kurulu yelerinin;

a) Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen nedenlerden dolay yasakl olmamas,

b) Kendileri veya snrsz sorumlu olduklar kurulular hakknda iflas karar verilmemi ve konkordato ilan edilmemi olmas,

c) Gerek ve tzel kii ortaklarn, ortaklk paylar dikkate alnarak, mali ve ticari itibar bakmndan lisansl depo iletmesinin itibarna zarar verebilecek nitelikte engel bir durumlarnn bulunmamas,

zorunludur.

(4) Kurulu bavurusunda bulunan irketin unvannda Tarm rnleri Lisansl Depoculuk ibaresinin bulunmas gerekir.

Kurulu izni verilmesinde aranlan belgeler ve kurulu izni

MADDE 6 (1) Lisansl depo iletmesi kurulu izni almak isteyenler dileke ile Bakanla bavurur. Dilekeye aadaki belgeler eklenir:

a) erii ve ekli Bakanlka belirlenen kurulu bavuru formu,

b) Depolanacak rne ilikin piyasa yapsnn, lisansl depo kurulmasn gerektirecek nitelik ve dzeyde bulunduuna, ekonomik ihtiya ve etkinlik artlarnn uygun olduuna dair gerekeli rapor,

c) 5 inci maddede belirtilen kurulu artlarna uygun hazrlanm esas szleme,

) Sermayenin en az bir milyon TLsinin dendiine dair belge,

d) Kurucu, ortak ve ynetim kurulu yelerinin 5 inci maddenin nc fkrasndaki artlar saladna dair yazl beyanlar,

e) Kamu tzel kiileri hari, tzel kii ortaklarn serbest muhasebeci mali mavirlerce veya Bakanlka gerekli grlmesi durumunda yeminli mali mavir ya da bamsz denetim kurulularnca dzenlenen veya onaylanan son bir yla ait bilano, gelir gider tablosu ile istenilen ek mali tablolar,

f) Yabanc uyruklu kurucu, ortak ve ynetim kurulu yeleri iin, 5 inci maddenin nc fkrasnda aranlan artlarn tandn gsterir, bulunduklar lke yetkili makamlarnca onanm belgelerin noterce tasdikli evirileri,

g) Bakanlka gerekli grlen dier belgeler.

(2) Bavuru dilekesi ekindeki belgeler Bakanlka incelenir. Yaplan inceleme sonucunda gerekli artlar tad anlalanlara kurulu izni verilir ve kurulu ilemleri 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanunu hkmlerine gre tamamlanr.

(3) Bakanlk, irket esas szlemesini matbu olarak dzenleyebilir ya da asgari unsurlarn belirleyebilir.

(4) Birinci fkrann () bendinde belirtilen belgenin tescil aamasnda ilgili ticaret sicili mdrlne ibraz zorunludur.

Faaliyete gei sreci

MADDE 7 (1) Kurulu izni alan irket, faaliyet izni almadan rn kabul edemez, rn senedi dzenleyemez.

(2) Kurulu bavuru formundaki bilgilerde deiiklik olmas halinde bunlar Bakanla bildirilir.

(3) Kurulu izni alan irkete, kurulu tescilinin Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesini takiben en ge bir yl iinde faaliyet izni almak zere Bakanla bavuruda bulunulmas zorunludur. Bu sre, gerektiinde Bakanlk tarafndan en fazla bir yl uzatlabilir.

(4) irketin bir milyon TLyi aan ilave sermaye tutar faaliyet izni iin bavurma tarihine kadar denebilir. Sermayenin denmesine ilikin Trk Ticaret Kanununun ilgili hkmleri sakldr.

(5) nc fkrada belirtilen sre iinde Bakanla bavurmayan veya bavurusunun sonucunda kendisine faaliyet izni verilmesi uygun grlmeyenler ile kuruluta aranlan artlar kaybedenlerin faaliyet izni alma hakk der.

(6) Faaliyet izni alma hakk denlerin, en ge ay iinde esas szlemedeki ticaret unvan ile ama ve faaliyet konularn deitirmesi ya da tasfiyeye girmesi zorunludur.

Faaliyet izni verilmesinde aranlan artlar

MADDE 8 (1) Lisansl depo iletmesinin faaliyete gemesi Bakanln iznine tabidir.

(2) Kurulu izni alan irkete faaliyet izni verilebilmesi iin aadaki artlar aranr:

a) 7 nci maddede ngrlen sre iinde bavuruda bulunulmas,

b) Kuruluta aranlan artlarn kaybedilmemi olmas,

c) Depolarn Bakanlka belirlenen artlar tamas,

) 18 inci maddeye uygun yeterli tartm, alet, cihaz ve kantarlarn bulunmas,

d) Borsa ve yetkili snflandrc ile szleme ykmllnn yerine getirilmesi,

e) Gerekli bilgi ilem altyapsnn oluturulmas ve bu bilgi ilem altyapsna ilgili borsa ve talep halinde Bakanln ve Fonun eriiminin salanmas,

f) Bu Ynetmelikte ngrlen defter ve kaytlara ilikin ykmlln yerine getirilmesi,

g) Lisansl depo teminatnn verilmesi,

) 15 inci maddede belirtilen sigorta ykmllnn yerine getirilmesi,

h) Depolama kapasitesine gre Bakanlka belirlenen sermayenin tamamnn denmi olmas,

) Kayt, bilgi ve belge sistemi ile dzenli i ak ve haberlemeyi salayacak yeterli bir altyap kurulmas ve teknik donanm ile i kontrol sisteminin oluturulmas,

i) Lisansl depoculuk faaliyetlerine uygun gerekli sayda ve nitelikteki idari ve yardmc personel ile tartc ve dier teknik personelin istihdamnn salanmas.

Faaliyet izni verilmesinde aranlan belgeler

MADDE 9 (1) Kurulu izni alan irket, faaliyet izni almak iin dileke ile Bakanla bavurur. Dilekeye aadaki belgeler eklenir:

a) erii ve ekli Bakanlka belirlenen lisans bavuru formu,

b) letmenin tesisleri ile lisansl depoculuk faaliyeti kapsamnda depolayaca rnler iin dzenlenmi sigorta polielerinin onayl suretleri,

c) Yetkili snflandrc ile akdedilen ve Bakanlka onaylanan szleme,

) Borsa ile akdedilen ve Bakanlka onaylanan szleme,

d) Teminat ykmllnn yerine getirildiini gsterir tutanak,

e) Depolama kapasitesine gre Bakanlka belirlenen sermayenin tamamnn dendiine dair yeminli veya serbest muhasebeci mali mavir raporu,

f) irketin, serbest muhasebeci mali mavirlerce veya Bakanlka gerekli grlmesi durumunda yeminli mali mavir ya da bamsz denetim kurulularnca dzenlenen veya onaylanan son bir yla ait bilano, gelir gider tablosu ile istenilen ek mali tablolar,

g) Yneticiler ile varsa ube sorumlularnn ismi, T.C. kimlik numaras, ikamet adresi ve eitim durumunu gsterir beyanname,

) Personelin isim, unvan, grev ve sorumluluklar ile i tanmlarn gsterir personel ve organizasyon emas,

h) letmenin bina ve tesislerinin mlk sahibi veya kiracs olunduuna dair yazl beyan,

) letme ve depolar ile varsa ubelerin yerleim plan,

i) rn senetlerinin Bakanlka bastrlmasn ihtiva eden dileke,

j) irket ynetim kurulunca belirlenen lisansl depo cret tarifesi ile Bakanlka ngrlm ise prim ve indirim tarifesinin Bakanlka onaylanmasna ilikin dileke,

k) rn senetlerini imzalamaya yetkili kiilerin isimleri ile orijinal imzalarnn tescil ve ilan edildiini gsterir Trkiye Ticaret Sicil Gazetesi sureti,

l) Bakanlka belirlenen lisans bedelinin ilgili hesaba yatrldn gsterir dekont.

(2) Birinci fkrann (d), (i), (j), (k) ve (l) bentlerinde belirtilen belgeler, Lisans Bavurusu nceleme Komisyonu raporunun Bakanlka uygun grlmesinden sonra verilir.

nceleme komisyonu

MADDE 10 (1) 9 uncu maddeye gre sunulan belgelerin tam ve yeterli olduunun tespiti halinde, Bakanlk bnyesinden ve/veya dardan says ten az olmamak zere teknik ve uzman kiilerden bir komisyon oluturulur.

(2) Bakanlk, her bir lisans bavurusu iin ayr komisyon oluturabilecei gibi belirleyecei sre iinde yaplacak lisans bavurular iin tek bir komisyon da oluturabilir.

(3) Bakanlk, bu incelemeyi oluturaca bir komisyon yerine denetim yapmaya yetkilendirdii bir kurulutan da talep edebilir.

(4) Lisans Bavurusu nceleme Komisyonu;

a) Lisans kapsamndaki depo ve dier tesislerin, Kanun ve ikincil dzenlemelerinde ngrlen teknik yeterlilikleri salayp salamadn,

b) letmede kullanlan alet, cihaz, tartm aralar ve kantarlarn say ve nitelik bakmndan uygun olup olmadn ve kullanm talimatlarnn bulunup bulunmadn,

c) Lisansl depoculuk faaliyetlerine ilikin gerekli bilgi ilem altyapsnn oluturulup oluturulmadn, bu bilgi ilem altyapsna ilgili borsa ve talep halinde Bakanln ve Fonun eriiminin salanp salanmadn ve sertifikalarn temin edilip edilmediini,

) Kayt, bilgi ve belge sistemi ile dzenli i ak ve haberlemeyi salayacak yeterli bir altyapnn kurulup kurulmad ile teknik donanm ve i kontrol sisteminin oluturulup oluturulmadn,

d) Gerekli sayda ve nitelikteki teknik, idari ve yardmc personelin istihdam edilip edilmediini,

e) Defter ve kaytlara ilikin ykmllklerin mevzuata uygun olarak yerine getirilip getirilmediini,

f) Bakanlka gerekli grlen dier hususlar,

inceler ve inceleme sonucunu gerekeleriyle birlikte bir rapora balayarak Bakanla sunar.

(5) Bakanlk, komisyonca dzenlenen raporu yetersiz bulursa veya ihtiya grrse konuyla ilgili ek ya da yeni bir inceleme yaplmasna karar verebilir.

(6) Yaplan incelemeye ilikin olarak, bir gider belgesine veya bu mmkn olmazsa gideri yapann beyanna dayal giderler, inceleme srasnda lisans bavurusunda bulunanlarca denir.

Faaliyet izni

MADDE 11 (1) Yaplan inceleme ve deerlendirme sonucunda; 8 inci maddede ngrlen artlar tad anlalanlara ve 9 uncu maddede belirtilen belgeleri ibraz edenlere lisans verilir. Gerekli artlarn salanmadnn ya da istenilen belgelerin ibraz edilmediinin anlalmas veya gven ve ticar itibar sarsc ya da lisans verilmesine engel geerli bir sebebin varlnn tespiti hallerinde lisans verilmez.

(2) ki ya da daha fazla eit rnn depolanmas iin bir lisans dzenlenebilir. Lisans belgesinde, hangi rnlerin depolanabilecei ve bunlarn azam kapasiteleri ile lisans kapsamnda faaliyet gsteren tm ubeler gsterilir.

(3) Lisans, iki yl sre iin geerlidir ve devredilemez. Bu lisans, Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde iln edilir.

(4) Lisansl depoculuk faaliyetinde bulunmak iin Bakanlktan lisans alnmas zorunludur. Lisans alnmadan faaliyette bulunulamaz, lisansl olmayan bir depo lisansl depo eklinde iletilemez ya da izin alnmadan lisansl depo veya lisansl depo iletmesi izlenimini verecek hibir isim, unvan, iaret ve benzerleri kullanlamaz.

(5) Lisansl bir deponun herhangi bir nedenle lisans koullar bakmndan yetersiz hale gelmesi durumunda, depoyu yetersiz hale getiren nedenler ortadan kalkmadka bu depo rnlerin depolanmas amacyla kullanlamaz.

(6) Lisans bavuru formunda yer alan bilgi ve belgelerde deiiklik olmas halinde bunlar Bakanla bildirilir.

Lisansn yenilenmesi ve deitirilmesi

MADDE 12 (1) Lisansn, iki yllk sresinin bitiminde yenilenerek geerlilik sresinin uzatlmas gerekir. Lisansl depo iletmesinin depolama kapasitesini artrmak veya depolarda farkl rn eitlerini depolamak istemesi halinde lisansn deitirilmesi zorunludur.

(2) Lisansn yenilenmesi ve deitirilmesi, lisans alnmasndaki usul ve esaslara tbidir.

(3) Lisans belgesinde yer alan bilgilerde deiiklik halinde lisans belgesi yenilenir. Birinci fkra kapsamna girmeyen lisans belgesi yenilenmesinde, yerinde inceleme yaplmas ihtiyaridir.

Lisansn zayi olmas, askya alnmas ve iptali

MADDE 13 (1) Lisans belgesi zayi olan lisansl depo iletmesi gerekeleriyle birlikte Bakanla bavurur. Bu durumda Bakanlk, lisansl depo iletmesine verilmek zere yeni bir lisans belgesi tanzim eder. Verilen belgede, orijinal lisans numaras ve tarihi belirtilir.

(2) Bakanlk, 45 inci madde hkmlerine gre lisansn askya alnmasna veya iptaline karar verebilir.

(3) Geerlilik sresi bitiminde yenilenmeyen, faaliyetlerinin tamam durdurularak askya alnan veya iptal edilen lisansa ilikin belgeler, en ge yedi i gn iinde Bakanla geri verilir. Ask sresi iinde iptal edilmeyen lisanslar, lisansl depo iletmesine iade olunur.

(4) Bakanln, lisansn askya alnmasna, iade edilmesine ve iptaline ilikin kararlar Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.

NC BLM

Szleme, Sigorta, Teminat ve Lisansla lgili Dier Hususlar

Borsa ve yetkili snflandrclarla szleme

MADDE 14 (1) rn senetlerinin gven iinde ticaretinin ve takibinin yaplabilmesini teminen borsa ile szleme yaplr. Szlemede; rn senetlerinin borsaya kota ettirilmesi, hareketlerinin kontrol ve takibi, teyidi, iptali, bilgi aknn dzenli olarak salanmas, lisansl depolardaki rnlerin gerektiinde her zaman veya er aylk dnemleri gememek zere Bakanlka uygun grlecek srelerde borsaca incelenmesi ve kontrol ile aralarndaki bilgi iletiim sistemine ilikin hususlar ve Bakanlka belirlenecek dier hususlar yer alr. Bakanlk, szlemeleri matbu olarak dzenleyebilir.

(2) Depolanacak veya depolanm rnlerin analiz, snflandrma ve belgelendirme ilemlerinin yrtlmesi iin yetkili snflandrclarla szleme yaplr. Bakanlk bu szlemeleri matbu olarak dzenleyebilir.

(3) Bu maddede belirtilen szlemeler ve szlemelerde yaplacak deiiklikler, Bakanlk onayndan sonra geerli olur. Szlemenin herhangi bir nedenle feshini douracak bir sebebin ortaya kmas halinde bu durum, taraflarca en ge be i gn iinde Bakanla bildirilir ve ayrca mudilerin zarar grmemesi iin gerekli tedbirler alnr. Szlemenin feshi, sz konusu bildirimin Bakanla ulat tarihten itibaren otuz gnlk srenin dolmasndan sonra hkm ifade eder.

Sigorta

MADDE 15 (1) letme tesisleri ve lisansl depoculuk faaliyeti kapsamnda depolanan rnler iin; hrszlk, yangn, duman, infilak, deprem, dahili su basmas, sel, grev-lokavt-kargaalk, terr, frtna, kar arl, yldrm, yer kaymas, kara, deniz veya hava ara arpmas ve benzeri dier rizikolara kar sigorta yaptrlmas zorunludur.

(2) rnlerin sigortalanmasnda depo kapasitesi esas alnr. rnler, Bakanlka uygun grlmesi halinde, fiili depolama durumuna gre kademeli olarak da sigortalanabilir. Ancak bu ekilde dzenlenecek sigorta poliesinin depoya konulan rnlerin tamamn kapsamas zorunludur.

(3) Depolanan rn iin dzenlenen sigorta poliesinde, polie lehdar hasarn meydana geldii tarihteki muddir. Ancak, rn senetlerinin teminat olarak gsterildii hallerde kredi veya avans veren kuruluun haklar sakldr.

(4) Lisansl depoda sigorta kapsamna giren bir hasar meydana gelmesi durumunda, lisansl depo iletmesi bu durumu ve muhtemel zarar miktarn derhal Bakanla ve ilgili sigorta irketine bildirir. Zarar hesabnda, ilgili rnn hasar grd tarihte borsada oluan ortalama fiyat, borsa ortalama fiyat tespit edilemiyorsa Bakanlka ilgili rn iin belirlenen yurt ii ve/veya yurt d referans borsa veya borsalarda oluan ortalama fiyat esas alnr.

(5) Lisansl depo iletmesi hukuken geerli bir mazereti olmadka hasarn tespitini takiben en ge be i gnnde istenen tm belgeleri ilgili sigorta irketine iletmek, sigorta irketi de belgelerin ulamasn takiben en ge on i gnnde mudye hasarn bedelini demek zorundadr.

(6) Bu Ynetmelik kapsamnda ngrlen sigorta szlemelerinin feshedilmesi sonucunu douracak bir nedenin ortaya kmas durumunda, ilgili sigorta irketi bunu derhal Bakanla ve lisansl depo iletmesine bildirmekle ykmldr. Sigorta szlemesinin feshi, ancak sz konusu bildirimin Bakanla ulat tarihten itibaren otuz gnlk srenin dolmasndan sonra hkm ifade eder.

(7) Lisansl depo iletmesi, sigorta poliesinde ngrlen kurallara uygun davranmak ve personelinin de bu sigorta hkmlerini ihlal edecek veya geersiz klacak davranlardan kanmalarn salayacak tedbirleri almak zorundadr.

(8) Lisansl depo teminatnn sorumluluk sigortas olarak verilmesi halinde, bu sigorta ile birinci fkrada belirtilen sigortalarn ayn sigorta irketine yaptrlmas zorunludur.

Lisansl depo teminat

MADDE 16 (1) Lisans kapsamndaki depo kapasitesinin rn rayi bedelinin %15inden az olmamak zere Bakanlka belirlenen ve kabul edilen lisansl depo teminatnn verilmesi zorunludur.

(2) Depo kapasitesi belirlenirken rnn deponun blmlerine kolayca tanmas, dzenli ekilde yerletirilmesi, istiflenmesi ve depodan karlmas ile depoda bulunan cihaz, donanm, i ara ve makinelerinin rahata alabilmesi iin gerekli bo alanlar ve gei yerleri gzetilerek lisansl depo iletmesinin normal alma ve depolama faaliyetinde depolayabilecei azami rn miktar esas alnr.

(3) Teminat tutarnn hesabnda; lisansl depo kapasitesinin hangi oranda hangi rn eidine tahsis edildiine dair Bakanla verilen lisans bavuru formu ile bu formda gsterilen rn eitlerinin borsada en ok ilem gren tr ve snfna ilikin iinde bulunulan aydan nceki son alt aya ait borsada oluan ortalama fiyat, borsa ortalama fiyat tespit edilemiyorsa Bakanlka ilgili rn iin belirlenen yurt ii ve/veya yurt d referans borsa veya borsalarda oluan ortalama fiyat esas alnr.

(4) Depolama ileminin, lisans bavuru formunda belirtilen rn eidi veya tahsis oranndan farkl bir ekilde yaplmak istenmesi ve bu ilemin teminat tutarnda deiiklie yol aabilecek mahiyette olmas halinde durum derhal Bakanla bildirilir.

(5) stenen teminat tutarna eit nakit para, banka teminat mektubu, gayrimenkul rehni veya sorumluluk sigortas, mevzuatta ngrlen ykmllklerin yerine getirilmesinde temerrde dlmesi halinde Fona bu tr teminat al, sat, dzenleme ve transfer gibi her trl tasarrufta bulunma yetkisi veren bir gayri kabili rcu yetki belgesiyle birlikte verilir.

(6) Banka teminat mektubunun, Bakanlka kabul edilen Trkiyede yerleik bir bankadan alnmas, vazgeilmesi olanaksz ve kesin olmas gerekir. Sorumluluk sigortasnn, lisansl depolarda depolanan rnlerin mevzuatta ngrlen ekilde mudiye teslim edilmemesi rizikosu dahil, lisansl depo iletmesi/ileticisinin Kanunda ve ikincil dzenlemelerinde ngrlen ykmllklerini yerine getirmemesi dolaysyla meydana gelecek zararlar karlayacak mahiyette olmas arttr.

(7) Lisansl depo iletmesinin toplam hissesinin % 51i veya daha fazlasna, kamu tzel kiiliini haiz kurulular, kamu iktisadi teebbsleri, iktisadi devlet teekklleri, ticaret borsalar veya tarm sat kooperatifleri ve birlikleri ya da tarm kredi kooperatifleri ve birlikleri tarafndan sahip olunmas durumunda, toplam teminatn %90na kadar gayrimenkul rehni ile teminat ykmll yerine getirilebilir. Dier lisansl depo iletmeleri iin bu oran azami %75 olarak uygulanr.

(8) Lisansl depo teminat, Fon adna ve lehine dzenlenir. Bu teminatlarn muhafazas, Kanunda ngrld ekilde nakde evrilmesi ve zarar grene denmesi, kanuni takibinin yaplmas, ilgililer hakknda dava almas, tahsili, yeterlilii, iadesi ve bunlarn Bakanla bildirilmesi, teminatla ilgili dier hususlar ve tasarruflar Fon tarafndan yerine getirilir.

(9) Bakanlk, lisansn deitirilmesi veya yenilenmesi srasnda lisansl depo teminatn kontrol etmeye, varsa eksik kalan teminat tutarn tamamlatmaya, Fonun talebi ve/veya piyasadaki gelimeler sonucunda lisansl depo iletmesine yaplacak bir bildirimle teminat orann ykseltmeye veya toplam teminat oran iindeki gayrimenkul rehni orann deitirmeye yetkilidir.

(10) Eksik kalan teminat Bakanln bildirimini takiben en ge 30 gn iinde tamamlanr.

(11) Lisansl depo iletmesince yerine getirilmesi gereken bir tazmin veya ykmlln bulunmad Bakanlk ve Fon tarafndan tespit edilmedike teminatlar iade olunmaz.

Bilgi ilem altyaps

MADDE 17 (1) Lisansl depoculuk faaliyetlerine ilikin gerekli bilgi ilem alt yaps oluturulur ve sertifikalar temin edilir. Oluturulan bilgi ilem alt yapsna ilgili borsann ve talep halinde Bakanln ve Fonun eriimi salanr.

Tartm aralar ve kantarlar

MADDE 18 (1) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayl ller ve Ayar Kanunu ve 3516 sayl Kanuna dayanlarak karlan ikincil dzenlemelere uygun olarak, lisansl depoya giren ve kan rnn tartmnn yaplabilmesi amacyla yeterli sayda ve nitelikte tartm aralar ve kantarlar bulunur ve bunlarn doru tartm yapmas hususunda gerekli her trl tedbir alnr.

(2) Tartm aralar ve kantarlara ilikin yaplan ilem, kontrol ve denetimlerde, doru tartm yapmad tespit edilen tartm aralar ve kantarlar, dzeltildikleri saptanncaya kadar kullanlamaz.

ubeler

MADDE 19 (1) Depolama tesislerinin iletme merkezinin bulunduu il snrlar dnda olmas halinde; bu depolarla ilgili lisansl depoculuk faaliyetleri, kurulacak ube bnyesinde yrtlr.

(2) ubeler bnyesindeki depolar, lisans kapsamna alnrken yerinde inceleme yaplr.

(3) Merkez ve ubelerde; depolama hizmetlerinin sunumunda, rapor, kayt, belgelendirme ile personel ilemlerinde standart ya da benzer bir ynetim sistemi ve uygulamasnn olmas esastr.

Lisans bedelleri ve dier cretler

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre verilen lisansa ilikin bedeller, Bakanlka genel bteye gelir kaydedilmek zere pein olarak tahsil edilir.

(2) Lisans bedelleri, her yl 1 Ocak tarihinden geerli olmak zere Bakan oluru ile belirlenir. Lisansl depo iletmelerinin lisans bedelleri belirlenirken depo kapasiteleri dikkate alnr.

(3) Bakanlk, bu Ynetmelik kapsamnda yapaca veya yaptraca her trl inceleme ve denetimler ile verilen hizmetlere ilikin cret ve masraflarn tamamnn veya bir ksmnn ilgili lisansl depo iletmesi tarafndan karlanmasn talep edebilir. Bu durumda ilgililer, cret ve masraflar en ge on i gn ierisinde der.

DRDNC BLM

rnlerin Tartm ve rn Senedi

Tartm ilemleri ve sorumluluk

MADDE 21 (1) Lisansl depo iletmesi bnyesinde yeterli sayda ve gerekli nitelikleri haiz tartclarn istihdam edilmesi zorunludur. Depolanacak veya depolanm rnn tartlmas ve arlnn tartm makbuzuyla belgelendirilmesi ilemleri, bu tartclar tarafndan yaplr.

(2) Tartc olarak istihdam edilebilmek iin, tartm aletlerinin zellikleri ve kullanm konusunda Bakanlka veya Bakanln belirledii mercilerce ya da tartm aletinin satm veya kurulumunu yapan ve Bakanlka uygun grlen yetkili firmalarca dzenlenen sertifika veya eitim belgesine sahip olunmas gerekir.

(3) Depolanacak veya depolanm rnlerin ayrm yaplmadan usulne uygun olarak doru bir ekilde tartlmas ve belgelendirilmesi zorunludur. Bu hkme aykr davrand tespit edilen tartclar hakknda gerekli hukuki ilemler yaplr ve cezai ilemlerin uygulanmas amacyla ilgili yerlere bildirimde bulunulur.

(4) Ambalajl rnlerin net arl tespit edilirken Bakanlka belirlenen esasa gre; byle bir esas belirlenmemi ise borsaca tespit edilen teamllere gre hareket edilir.

(5) Tartc, tartm ilemleri ve aralarnn mevzuata uygun, dzenli ve salkl bir ekilde yrtlmesi ve kullanlmasna engel tekil edebilecek hususlar derhal lisansl depo iletmesine bildirmekle ykmldr.

(6) Tartmn, usulne gre ve doru ekilde yaplmamasndan veya tartm makbuzunun dzenlenmemesinden tartcyla birlikte lisansl depo iletmesi de sorumludur.

Tartm makbuzu

MADDE 22 (1) Depolanacak veya depolanm rnler iin yaplan tartmlarda tartm makbuzunun dzenlenmesi zorunludur. Tartm makbuzu aadaki bilgileri ierir:

a) "Tarm rnleri Lisansl Depoculuk rn Tartm Makbuzu" bal,

b) Lisansl depo iletmesinin ticaret unvan,

c) Mudinin ismi ve adresi,

) Tarih ve seri numaras,

d) Belgenin kanc nsha olduu ve "ciro edilemez" ibaresi,

e) Tartm yaplan rn,

f) rnn depoya giriinde veya knda tartldn gsteren ibare,

g) rnn brt ve net arl,

) Tartmn ilgili mevzuat hkmlerine uygun yapldn belirten ibare ve tartcnn imzas ile tartm ilemine ilikin varsa gerekli grlen aklamalar,

h) rnn eidine gre Bakanlka belirlenen dier bilgiler.

(2) Tartm makbuzu, en az iki nsha olarak dzenlenir ve nshalardan biri mudiye verilir, dieri ise dosyasnda muhafaza edilir.

rn senedi

MADDE 23 (1) Lisansl depo iletmesince, teslim ve kabul edilen rn iin kymetli evrak niteliinde rn senedi dzenlenir. Bu teslim, sat deil vedia anlamndadr.

(2) rn senedi, nama veya emre yazl olarak ciro edilebilir veya edilemez eklinde dzenlenir, teminat olarak verilebilir.

(3) Btn basl rn senetlerinin bir adet sureti olur ve suretler ak ve belirgin bir ekilde basl veya damgal olarak "Surettir-Ciro Edilemez" ibaresini tar.

(4) Ayn rne ait veya ayn seri numaral birden ok rn senedi ile dzenlenip iptal edilmemi rn senedinin temsil ettii rnn bir blm veya tamam iin baka bir rn senedi dzenlenemez.

(5) lgili mevzuatna gre analiz ve snflandrlmas yaplmayan veya analiz ve snflandrmaya ilikin itiraz sreci sonulanmayan rne ilikin rn senedi dzenlenemez.

(6) rn senedi, tartm makbuzu, analiz ve snflandrma belgesi ile delil niteliini haiz dier belgeler rnn mlkiyetinin ispatnda kullanlabilir ve bu belgeler mevzuatla aksi ngrlmedike rnn ayn miktar, tr, snf ve kalitede mudiye geri verilmesini garanti eder.

(7) rn senedine ilikin, Kanun ve bu Ynetmelikte ngrlmeyen durumlarda Trk Ticaret Kanununda dzenlenen makbuz senedine ilikin hkmler uygulanr.

(8) Elektronik rn senedine ilikin, 12/11/2011 tarihli ve 28110 sayl Elektronik rn Senedi Ynetmelii hkmleri sakldr.

rn senedinin ierii

MADDE 24 (1) rn senedi aadaki bilgileri ierir:

a) rn Senedi bal,

b) Lisansl depo iletmesinin unvan, lisans numaras ve adresi,

c) rnn depoland deponun numaras ve yeri,

) Tarih ve seri numaras,

d) Nama/Emre Yazl ve "Ciro Edilebilir/Ciro Edilemez" ibareleri,

e) Kredi/Avans Karl Teminat Alnmtr ibaresi ile rn senedi karlnda kredi kullanlmsa veya avans alnmsa teminat alan kuruluun unvan,

f) Mudinin ismi,

g) rnn, gn, ay ve yl olarak depolama tarihi ile depolanabilecei son tarih,

) Lisansl depo iletmesinin, lisansl depo cret tarifesi erevesinde cretlerini talep etme hakkna sahip olduuna ve rn senedinin alm satm ve depodan teslim alnmas aamasnda cretlerin tahsil edilerek lisansl depo iletmesine deneceine dair aklama,

h) Unvan yazl lisansl depo iletmesinde depolanan rn iin karld; rnn, analiz ve snflandrma ileminin rn standardna gre yetkili snflandrclar tarafndan yapld, 15 inci maddede belirtilen rizikolara kar sigortaland ve azam depolama sresini gememek, depolama cretini demek ve orijinal veya doru olarak ciro edilmi senedi ibraz etmek artyla depodan geri alnabilecei ibareleri,

) Analiz ve snflandrma belgesinin tarihi ve nosu ile rnn arl,

i) Ciro ilemi iin bo alan,

j) rn senedini imzalamaya yetkili kii ya da kiilerin imzas,

k) rnn eidine gre Bakanlka belirlenen dier bilgiler.

(2) Bakanlk, rn senedini matbu olarak dzenlemeye yetkilidir.

rn senedinin ekli ve basm

MADDE 25 (1) rn senetleri, birbirini takip eden seri numaral ve varsa lisansl depo iletmesinin logosunu tayacak ekilde, giderleri lisansl depo iletmesince denmek zere filigranl ya da zel katlara Bakanlka bastrlr ve lisansl depo iletmesine tutanakla teslim edilir.

rn senetlerini imzalamaya yetkili kiiler

MADDE 26 (1) rn senetlerini imzalamaya yetkili kii ya da kiilerin isimleri ile orijinal imzalar ticaret siciline tescil edilir. Ayrca bu durum, Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde iln ettirilir. mzaya yetkili kiilerde herhangi bir deiiklik olduu takdirde ayn usul izlenir.

(2) rn senedinin mevzuata uygun olarak dzenlenmesinden, senedi imzalayanlarla birlikte lisansl depo iletmesi de sorumludur.

rn senetlerinin teminat olarak gsterilmesi

MADDE 27 (1) rn senetleri, teminat olarak gsterilebilir. Kredi veya avans karlnda teminat olarak gsterilen rn senedi, borcun vadesinde denmemesi halinde kredi veya avans veren kuruluun yazl talebi zerine mudiye bilgi verilmek kaydyla borsada satlr. Bunun iin, Kanunun 33 nc maddesi hkm gerei mudinin yazl izninin rn senedinin teminat olarak gsterilmesinden nce alnmas gerekir.

(2) Birinci fkraya gre yaplan sata ilikin masraflar ile tahakkuk eden depolama creti dldkten sonra, borsa veya takas hizmetlerini sunan yetkili kurulu tarafndan sat bedelinin mudinin kredi ve/veya avans veren kurulua olan borcunu karlayacak ksm bu kurulularn, kalan ksm ise mudinin hesabna yedi i gn iinde aktarlr.

rn senetlerinin zayi olmas, haczi ve iptali

MADDE 28 (1) rn senedinin kaybolmas veya zarar grmesi halinde rn senedi sahibi, Trk Ticaret Kanununun makbuz senedinin kaybolmasna ilikin hkmleri erevesinde mlkiyetin tespiti iin mahkemeye bavurur. Mahkeme kararna istinaden lisansl depo iletmesince yeni bir rn senedi dzenlenir.

(2) rnlerin haczi, yetkili mercilerin talebi zerine bu rnleri temsil eden rn senedinin haczi suretiyle olur.

(3) Depodan geri alnan rn temsil eden rn senedi, lisansl depo iletmesince iptal edilir. Ksm teslimatlarda, mevcut rn senedi iptal edilerek geri alnmayan ksm iin yeni bir rn senedi dzenlenir.

(4) Mudi, masraflarn karlamak ve mevzuata uygun olmak kaydyla, dzenlenen rn senedinin ksmlara ayrlmasn isteyebilir. Bu takdirde, lisansl depo iletmesince mevcut rn senedi iptal edilir ve her ksm iin ayr rn senedi dzenlenir.

(5) ptal edilen rn senetleri, asllarna iptal damgas baslmak suretiyle mevzuatta ngrlen sre boyunca saklanr.

BENC BLM

Haklar ve Ykmllkler

Lisansl depo iletmesinin hak ve ykmllkleri

MADDE 29 (1) Lisansl depo iletmesinin haklar unlardr:

a) Bakanlka onayl cret tarifeleri erevesinde cret talep etmek,

b) creti denmemise, depolanm rn zerinde hapis hakkn kullanmak,

c) Kanunda ve ikincil dzenlemelerinde belirtilen durumlarda rnlerin depolanmasn reddetmek,

) Kanunda ve ynetmeliklerde ngrlen dier haklar kullanmak.

(2) Lisansl depo iletmesinin ykmllkleri unlardr:

a) Lisans artlarnn korunmas ve srdrlmesi iin gerekli tedbirleri almak ve bu artlarn kaybedilmesi hlinde durumu derhal Bakanla bildirmek,

b) Depolama hizmetlerinde ve grevlerinde itinal davranmak, kiiler arasnda ayrm yapmamak, depolanm rnn korunmasnda gerekli dikkat ve zeni gstermek ve bu hususlarla ilgili her trl tedbiri almak,

c) Kanun ve ikincil dzenlemelerinde aksine bir hkm olmadka teslim alnan ve depolanan rn karlnda rn senedini ve dier belgeleri dzenlemek,

) Mudinin talebi zerine, rn gecikmeksizin teslim ve rn senedini iptal etmek,

d) Borsaya rn senetleriyle ilgili bilgi akn dzenli olarak salamak, borsann talebi hlinde inceleme ve kontrolne izin vermek, gerektiinde kendi kaytlarn borsa kaytlaryla teyit etmek,

e) cret tarifelerine uygun davranmak ve mudiler arasnda ayrm yapmamak,

f) Kanunda ve bu Ynetmelikte ngrlen kayt ve defterleri tutmak,

g) Dorudan Bakanlka veya denetim srasnda istenecek bilgi, belge ve raporlar vermek, Kanun ve bu Ynetmelik hkmleri erevesinde Bakanlka verilen dier grevleri yapmak ve talimatlar yerine getirmek,

) Piyasadaki gelimeleri izlemek ve teminat tutarnn yeterliliini kontrol etmek, teminat tutarnn arttrlmasnn gerektii durumlarda derhal Bakanl bilgilendirmek,

h) Kanun ve ikincil dzenlemelerindeki bildirim ykmllklerini sresinde yerine getirmek,

) Dzenli olarak depolardaki rn miktar ile bunlar temsilen karlan rn senetleri ve dier defter ve kaytlar karlatrmak suretiyle stok kontrol yapmak, tutarszlk olmas halinde bunun nedenlerini aratrmak ve nemli durumlarda Bakanla derhal bilgi vermek,

i) Kanun ve ikincil dzenlemelerinde ngrlen dier hkmlere uymak.

Teslim ykmll ve hapis hakk

MADDE 30 (1) Lisansl depo iletmesi, mudnin talebi zerine, hukuken geerli bir mazereti olmadka derhal rn teslim eder. Ancak, lisansl depo iletmesinin, lisansl deposundaki rn zerinde, bu rnleri kabul etme, depolama, depolama ncesi ve sonras ilemler ile teslim de dahil olmak zere gerekletirdii hizmetlerden doan alaca karlndaki hapis hakk sakldr.

(2) Lisansl depo iletmesi, rn senedi ile kimlik ve imza dahil rn senedini ibraz eden mudiye veya mudinin yetkili temsilcisine ilikin mmkn olan tm kontrolleri gerek kendi ve gerekse borsa kaytlarndan ya da Elektronik Kayt Kuruluu tarafndan kurulan ve iletilen veri taban zerinden yaparak rn teslim eder.

(3) rnler, depolandklar lisansl depolardan teslim edilir. Ancak, mudinin talebi zerine, lisansl depo iletmesi kendi vastalaryla veya anlamal bulunduu iletmeler araclyla creti mukabilinde rnn istenen yerde teslimini salayacak nakliye hizmeti sunabilir.

Fire

MADDE 31 (1) Depolanmak zere kabul edilen rnn ayn miktar ve kalitede geri verilmesi esastr. Ancak, nitelik, eit, tr, depolama sresi ve koullar ile iklim veya blgesel ya da dier baz etkenlere gre rnde doas gerei deien oranda fire olabilir.

(2) Fire oranlar, depolama dnemi ncesinde lisansl depo iletmesi tarafndan deponun bulunduu yerdeki ticaret odas ve/veya borsasnn gr ile Bakanln onay alnmak suretiyle dzenlenen fire tarifesinde gsterilir.

(3) Fire tarifesinde belirlenen snrlar iinde depolanan rnlerde meydana gelen fire karsnda lisansl depo iletmesi;

a) Depoya kabul edilen rn, rnn niteliine gre teslim tarihinde borsada oluan ortalama fiyat baz alnarak hesaplanan bedeli mukabilinde ayn miktarda teslim edebilir,

b) Depoya kabul edilen rn fire tarifesinde belirlenen fire orann derek geri verebilir.

(4) Dier rnlerle kartrlmadan depolanan rn teslim edilirken, teslim edilen bu rnn miktarnda meydana gelebilecek kayp, fire tarifesinde belirlenen snrlar amamaldr.

(5) Fire tarifesine ilikin bu maddede dzenlenmeyen hususlarda, lisansl depo cret tarifesine dair hkmler uygulanr.

Zararn tazmini

MADDE 32 (1) Bozulan, zayi olan, nitelik kaybna urayan ya da fire miktar fire tarifesinde belirlenen snrlar aan rnn bedeli sigorta kapsamnda denemiyorsa, mudinin bavurusu zerine lisansl depo iletmesi, ayn nitelik ve miktardaki rn bavuru tarihinden itibaren en ge yedi i gn iinde temin ederek teslim eder ya da bavuru tarihinde borsada olumu fiyat, bu tarihte fiyat olumam ise bavuru tarihinden nceki son be ilem gnnde borsada olumu fiyatlarn ortalamas esas alnmak zere hesaplanacak bedelin % 5 zerindeki bir tutar der. Bu durumda, ilgili rne ilikin rn senedi iptal edilir ve rn lisansl depodan karlr.

(2) Bu maddeye gre tazmin edilemeyen mudi zararlar hakknda, 21/12/2005 tarihli ve 26030 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansl Depoculuk Tazmin Fonu Ynetmelii hkmleri uygulanr.

rnn azami depolama sresi ve geri alnmayan rnlerin sat

MADDE 33 (1) rnn azami depolama sresi 24 ay gememek zere rnn eidine gre Bakanlka belirlenir. rnn son depolama tarihine kadar geri alnmas gerektii, aksi takdirde rn senetlerinin lisansl depo iletmesince satlabilecei hususu, mudiye veya yetkili temsilcisine lisansl depo iletmesi tarafndan son depolama tarihinden krk be gn nce bildirilir.

(2) Son depolama tarihine kadar geri alnmayan rnler, lisansl depo iletmesince borsada satlabilir. Bu durumda, depolama creti ve dier masraflar sat bedelinden dlerek geri kalan tutar yedi i gn iinde ilgiliye denir. Bu fkra uyarnca borsada satlan rnlere ilikin dzenlenen rn senetleri, lisansl depo iletmesince derhal iptal edilerek mudiye ve borsaya bilgi verilir.

Ayrm yapma yasa

MADDE 34 (1) rnn depolanmak zere kabulnde veya depolanmas srecinde, depolama hizmetleri ile lisansl depo iletmesi imknlarndan yararlanlmasnda ve cret tarifelerinin uygulanmasnda kiiler arasnda ayrm yaplamaz.

Yasak faaliyetler

MADDE 35 (1) Lisansl depo iletmeleri, mevzuatla ve mud tarafndan izin verilmedike kendilerine tevdi olunan bakalarna ait rnler zerinde hibir ekilde alm, satm, rehin gibi tasarruflarda bulunamaz, rnlerin niteliklerini deitirecek herhangi bir ilem yapamaz.

alma saatleri

MADDE 36 (1) Lisansl depo iletmesi, hukuken geerli bir mazeret olmadka, i gnlerinde sekiz saatten az olmamak zere faaliyet gstermek zorundadr. lgili mevzuata uygun olmak kaydyla, bu gnler dnda da faaliyet gsterilebilir.

Kimlik kart

MADDE 37 (1) Lisansl depo iletmesi personeline, isim ve grevini belirten fotorafl bir kimlik kart verilir. alma saatlerinde, personele verilen kimlik kartlarnn grnr bir ekilde personelin zerinde bulunmas zorunludur.

Tehir

MADDE 38 (1) Lisans, lisansl depo cret, prim ve indirim ile fire tarifeleri, szleme yaplan borsa, sigorta irketi ve yetkili snflandrclarn listesi, alma saatleri izelgesi ile mevzuatla veya Bakanlka gerekli grlen dier hususlar, lisans askya alnmad veya iptal edilmedii srece, lisansl depo iletmesinin kolayca grlebilecek bir yerinde tehir edilir.

Tarifeler

MADDE 39 (1) Lisansl depo cret tarifesi, iletmenin ynetim kurulunca belirlenir ve Bakanln onayna sunulur. Bakanlka onaylanan cret tarifesi ve tarifedeki deiiklikler Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yaymlanr ve yaymland tarihte yrrle girer. Lisansl depo cret tarifesinde, yrrlk tarihinden itibaren alt ay gemedike, yeni deiiklik talebinde bulunulamaz. Yeni tarife, tarifenin yrrle girmesinden sonra depolanan rnler iin geerli olur.

(2) Prim ve indirim tarifesi, iletmenin ynetim kurulunca belirlenir ve borsann gr alnarak Bakanln onayna sunulur. Bu tarife ve tarifedeki deiiklikler ancak Bakanlk onayndan sonra geerli olur.

(3) Lisansl depo iletmesi, lisansl depo cret tarifesi erevesinde cret talep edebilir. Depolanan rne, rnn depoland tarihte yrrlkte bulunan cret tarifesi uygulanr.

(4) Lisansl depo cret tarifesinde, depolama hizmetinin kapsamnda hangi hizmetlerin yer ald ve bunlarn cretleri aka belirtilir.

(5) Tarifeler dzenlenirken, cretlerin ok yksek, sebepsiz ve gerekesiz olmamasna ve ayrmc yapda bulunmamasna dikkat edilir.

(6) rn senedinin satld veya devredildii gne kadar tahakkuk eden depolama cretleri, lisansl depo cret tarifesi erevesinde borsa veya takas hizmetlerini sunan yetkili kurulu tarafndan sat bedelinden mahsup edilerek izleyen ilk be i gnnde ilgili lisansl depo iletmesinin hesabna aktarlr.

(7) rnn lisansl depodan teslimi srasnda, rne ilikin tahsil edilmemi depolama cretleri de rn teslim edilmeden nce tahsil edilir.

(8) Bakanlk, mevzuatla belirlenen dier cretlerin tahsilinde de altnc fkrada belirlenen usuln uygulanmasn kararlatrabilir.

ALTINCI BLM

Defter ve Belgeler

Defter ve kaytlar ile bunlarn muhafazas

MADDE 40 (1) Lisansl depo iletmesince rn senedi defteri tutulur. Bu deftere dzenlenen ve iptal edilen rn senetlerinin tarih ve numaras ile Bakanlka uygun grlecek dier hususlar kaydedilir.

(2) Lisansl depo iletmesinin dier mevzuata gre tutmak zorunda olduu yasal defterlere ilikin hkmler sakldr.

(3) Birinci ve ikinci fkrada belirtilenlerin dnda ihtiya duyulacak dier defterler, lisansl depo iletmesince tutulabilir. Ancak, tutulmas Bakanlka gerekli grlecek dier defterlerin kullanlmas zorunludur.

(4) Lisansl depoya giren ve kan rnlerin, teslim alnd ve teslim edildii tarihe, net arl ve snfna, depoland yer ve depo numarasna, mudisine ve alnan cretler ile Bakanlka uygun grlecek dier hususlara ilikin kaytlarn tutulmas zorunludur.

(5) Elektronik ortamda tutulanlar da dahil defterler, sigorta polieleri, iptal edilen rn senetleri, depolama kaytlar ile dier tm kayt ve belgeler lisansl depo iletmesince on yl mddetle saklanr. Ayrca, bu kayt ve belgelerin korunmasna ve yedeklenmesine ynelik gerekli nlemler alnr.

Kayt ve defterlerin tutulma ekli ve usul ile tasdiki

MADDE 41 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen defterler, ciltli ve sayfalar mteselsil sra numaral olur. Bu defterler, elektronik ortamda da tutulabilir. Bu takdirde bunlarn ktlar ay sonunda tasdikli mteharrik yapraklar kullanlarak alnr. Defter ktlar, yl sonunda ciltlenerek veya dosyalanarak muhafaza olunur.

(2) Defter ve kaytlarn, Trke olarak tam ve doru bir ekilde tutulmas ve mrekkeple veya elektronik cihazlarla yazlmas zorunludur. Defter ve kaytlarda yanllk yaplmas halinde, dzeltmeler ancak yanlln okunacak ekilde izilmesi ve stne veya yan tarafna dorusu yazlmas suretiyle yaplabilir.

(3) Defterlere geirilen bir kayt kaznmak, izilmek veya silinmek suretiyle okunamaz bir hale getirilemez. Defterlerde, kaytlar arasnda usulen yazlmaya mahsus olan satrlar izilmeksizin bo braklamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfalar koparlamaz. Tasdikli mteharrik yapraklarda bu yapraklarn sras bozulamaz ve bunlar yrtlamaz.

(4) rn senedi defteri noter, 40 nc maddenin nc fkrasnda belirtilen dier defterler ise iletme merkezinin bulunduu ildeki Bakanlk ticaret il mdrl tarafndan kullanlmaya balanmadan nce sayfa numaralar verilmek ve ka sayfadan ibaret olduu belirtilmek suretiyle onaylanr.

Bakanlka istenilen rapor ve belgeler

MADDE 42 (1) Lisansl depoculuk faaliyetlerine ilikin Bakanlka istenilen her trl rapor ve belge, lisansl depo iletmesince Bakanla sunulur.

(2) Lisansl depo iletmesi, her yln Mart ay sonuna kadar iletmesine ilikin faaliyet raporunu ve bamsz denetimden gemi veya yeminli mali mavirlerce onaylanm mal tablolarn Bakanla gnderir.

YEDNC BLM

Denetim, dari Yaptrmlar ve Sorumluluk

Bakanln grev ve yetkileri

MADDE 43 (1) Bakanlk;

a) Kanun ve bu Ynetmelik hkmleri erevesinde, lisansl depoculuk faaliyeti gstereceklere lisans vermeye, bu lisanslar askya almaya veya iptal etmeye, lisans sahiplerinin grev ve sorumluluklarn belirlemeye, bunlar snflandrmaya, tm ilem ve hesaplarn, varlklarn denetlemeye veya denetletmeye,

b) Kanuna ve bu Ynetmelie aykrlk durumunda; mudilerin menfaatinin korunmas, ilem ve faaliyetlerin gven ve istikrar iinde srdrlebilmesini teminen gerekli grd tedbirleri almaya, talimat vermeye ve tasarruflarda bulunmaya,

c) Kanunun ve bu Ynetmeliin uygulanmas ve lisansl depoculuun gelitirilmesi iin ihtiya duyulan komisyon ve alma gruplar oluturmaya,

) Kanunun 31 inci maddesi erevesinde ilgili bakanlklar, kamu veya zel kurulular alma ve uygulamalara katlmaya, ibirlii ve katk salamaya davet etmeye,

d) Kanun ve bu Ynetmelik kapsamnda ngrlen dier i ve ilemleri yerine getirmeye,

grevli ve yetkilidir.

Bakanlk denetimi

MADDE 44 (1) Lisansl depo iletmeleri, Bakanln gzetim ve denetimine tbidir. Bakanlk, lisansl depo iletmelerinin ilemlerini, defterlerini, kaytlarn, belgelerini ve hesaplarn denetlemeye veya denetlettirmeye yetkilidir. Bakanlk, ihtiyaca gre denetimlerde yardmc olmak zere teknik personel de grevlendirebilir ve ilgili bakanlk veya kurulularn denetime katlmalarn veya yardmc olmalarn talep edebilir.

(2) Lisansl depo iletmelerinin ynetici ve personeli, denetim elemanlarnn iletme ve tesislere girilerine engel olmamaya ve denetim elemanlarna; para, mal ve para hkmndeki katlar, rnleri, kymetli evrak, kayt ve defterleri gizli de olsa gstermeye, incelemede yardmc olmaya, istenilen bilgileri eksiksiz ve geree uygun olarak vermeye ve dier her trl yardm ve kolayl gstermeye mecburdur.

Lisansn askya alnmas ve iptali ile dier idar tedbirler

MADDE 45 (1) Mudilerin menfaatlerinin korunmas ve lisansl depoculuk faaliyetinin gven ve istikrar iinde srdrlebilmesini teminen fiilin nem ve mahiyetine gre aada belirtilen tedbirler Bakanlka alnabilir:

a) Uyar: Lisansl depo iletmesine uyary gerektirecek hususlarn verilen sre iinde giderilmesinin Bakanlk tarafndan yazl olarak bildirilmesidir. Uyary gerektiren fiil ve haller unlardr:

1) 8 inci maddede belirtilen lisans koullarndan birini veya birkan kaybetmek veya yerine getirememek,

2) Kanun ve ikincil dzenlemelerinde belirtilen askya alma ya da iptal kapsamna girmeyen hususlara aykr davranmak veya eksik hususlar gidermemek,

3) Mudinin talebine ramen rn teslim etmemek,

4) Bakanlk talimatlarna riayet etmemek.

b) Lisansn askya alnmas: Lisansl depo iletmesi faaliyetlerinin bir veya birkann ya da tamamnn azami bir yl sreyle durdurulmasdr. Lisansn askya alnmasn gerektiren fiil ve haller unlardr:

1) Lisansl depoculuk faaliyetini durdurmak,

2) Lisansn askya alnmasn talep etmek,

3) Lisansl depo iletmesi yeterliliini kaybetmek,

4) Cezai sorumluu gerektiren hususlar saptanmak,

5) Bakanln uyarsna ramen aykrlklar veya eksiklikleri gidermemek,

6) Sal olumsuz etkileyecek dzeyde tarmsal ilalar ile kir ve benzeri maddelere maruz kalm tarm rnlerini bilerek depoya kabul etmek ve/veya bunlar depodaki dier rnlerle kartrmak,

7) Menfaat temin etmek zere, rn senedinin temsil ettii miktar ve kalitenin altnda rn teslim etmek ve/veya teslim alnan rnn kalite zelliklerini ve standardn rn senedinde farkl gstermek,

8) Kastl olarak, rnn tartm, depolanmas, teslimi ve dier depolama hizmetlerinde yanltc ve geree aykr ilemler yapmak,

9) Lisansl depoya teslim edilmeyen rn iin veya teslim edilen rn miktarnn zerinde veya altnda rn senedi dzenlemek,

10) rn senedini iptal etmeden bu senedin temsil ettii rnn depodan kna izin vermek,

11) Mevzuata aykr bir ekilde, rnler zerinde alm satm ve rehin gibi tasarruflarda bulunmak ve/veya rnlerin niteliklerini deitirecek herhangi bir ilem yapmak,

12) Stok kaytlarn usulne uygun tutmamak,

13) Depolama hizmeti dndaki dier faaliyetler ile ortak olmaya ilikin 48 inci maddede belirtilen hkmlere aykr davranmak,

14) Tasfiye karar almak veya tasfiye srecine girmek ya da hakknda iflas karar verilmek.

c) Lisansn iptal edilmesi: Lisansn Bakanlk tarafndan iptal edilmesidir. Lisansn iptal edilmesini gerektiren fiil ve haller unlardr:

1) Lisansn iptalini talep etmek,

2) Ask sresi iinde aykrlklar veya eksiklikleri gidermemek.

(2) Bakanlk, yapt bir tespit veya denetim sonucunda, birinci fkrada belirtilen tedbirlerin yan sra iin mahiyet ve aciliyetini gzeterek iletmenin mevcut ynetimini feshe ve yerine en fazla bir yla kadar grev yapmak zere geici ynetim kurulu atamaya ya da yetkili mahkemeye bavurarak kayym atanmas talebinde bulunmaya, iletmenin ve ortaklarnn mal varlklarna, hak ve alacaklarna tedbir veya el konulmas, tasarruf yetkisinin ksmen veya tamamen kaldrlmas, zapt edilmesi, bunlarn bir tevdi mahalline yatrlmas iin yetkili sulh ceza mahkemesine bavurmaya ve tasfiye etmeye yetkilidir.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fkralarnda ngrlen tedbirlerin uygulanmas, Kanunda ngrlen dier meyyidelerin uygulanmasna engel tekil etmez. Ayrca, bu tedbirlerin uygulanmas srasnda kanuni takip gerektiren durumlarla karlalrsa bu durum derhal ilgili mercilere bildirilir.

(4) Faaliyetleri durdurularak lisans askya alnan veya iptal edilen lisansl depo iletmesi, depolamak zere rn kabul edemez.

(5) Lisansl depo iletmesi, lisansn askya alnmas veya iptal edilmesi durumunda derhal mudilere bir ihtar gndererek durumu bildirir ve mudilerin demesi gereken depolama cretini tahsil ettikten sonra rnleri mudiye teslim eder. Sz konusu bildirimin yapld tarihten itibaren otuz gnlk sre gemeden depolama hizmetlerine son verilemez.

Lisansl depo iletmesi ve alanlarnn hukuk ve ceza sorumluluu

MADDE 46 (1) Kanun ve bu Ynetmelik hkmlerine uygun davranmayan veya ykmllklerini yerine getirmeyen lisansl depo iletmesinin malik, ynetici ve personeli, kendi kusurlarndan ileri gelen zararlardan dolay, lisansl depo iletmesiyle birlikte sorumludur.

(2) Lisansl depo iletmesinin malik, ynetici ve personeli, iletmenin ilem ve faaliyetleri ile para ve mallarna, rn ve rn senetlerine, evrak, rapor, hesap, kayt ve defterleri ile dier baka belgelere ilikin iledikleri sulardan dolay cezai sorumluluk bakmndan kamu grevlisi saylr. Lisansl depo iletmesince dzenlenen evrak, 5237 sayl Trk Ceza Kanununun tatbiki bakmndan resm evrak olarak kabul edilir.

(3) Lisansl depo iletmesinin malik, ynetici ve personeli, Kanunun 34 nc maddesinde gsterilen fiil ve hareketlerinden dolay cezai sorumluluk tar ve haklarnda ayn maddede ngrlen cezalar uygulanr.

SEKZNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Vadeli piyasalarda rn senedi kullanm ve rn teslimi

MADDE 47 (1) Lisansl depo iletmesi, vadeli ilem ve opsiyon borsalarnda ilem gren kontratlarda rn teslimi art varsa, bu borsalarla yapaca szleme erevesinde, rn senedi vastasyla bu kontratlardaki rn teslim ykmllnn yerine getirilmesi ve lisansl deponun rn datm ve teslim noktas olmas grevlerini stlenebilir.

Depolama hizmeti dndaki dier faaliyetler ve ortaklk

MADDE 48 (1) lgili mevzuatna uygun olmak, irket esas szlemesinde gsterilmek ve Bakanlktan izin alnmak kaydyla, lisansl depo iletmesi; tarmsal faaliyetlerde bulunabilir, lisansl depoculua konu rnleri belirlenen limitler iinde alp satabilir veya depolanmaya uygun nitelikteki temel ve ilenmi tarm rnlerine dayal ya da ilikili ticaret, antrepoculuk, tama ve nakliyecilik ile sigortaclk yapabilir, yurt iinde ve dnda sanayi tesisi, fabrika, imalathane, depo, sat maazas ve ubeler kurabilir, aabilir, kiralayabilir ve iletebilir, ileme, kurutma, ayklama ve benzeri dier konularda faaliyet gsterebilir ve bu konularda faaliyet gsteren irketler ile borsaya ortak olabilir.

(2) Bilanodaki z kaynan, depolama kapasitesine tekabl eden rnn rayi bedelinin altna dmemesi ve Bakanlktan izin alnmas kaydyla, lisansl depo iletmesi kurduu veya itirak ettii irketlere, ayni veya nakdi sermaye koyabilir veya bu irketlerin sermaye artrmlarna itirak edebilir, bunlarn pay senetlerini ve sermaye paylarn ya da intifa senetlerini satn alabilir veya ayni sermaye olarak kendi sermaye artrmlarnda kullanabilir.

(3) irket esas szlemesi, ortaklar ve ortaklk paylarnn deiiklii Bakanlk iznine tbidir.

(4) Pay devirlerinde, paylar devralacak gerek ve tzel kiilerin 5 inci maddenin nc fkrasnda saylan artlar haiz olmas gerekir.

Tebligat

MADDE 49 (1) Lisansl depo iletmesinin Kanun ve ikincil dzenlemelerine gre yapaca bildirimlerde, aksi belirtilmedike, 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmleri uygulanr. Nihai mudinin ve adresinin tespitinde, borsa kaytlarndan da yararlanlr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelikler

MADDE 50 (1) Bu Ynetmelik ile;

a) 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hububat, Baklagiller ve Yal Tohumlar Lisansl Depo Ynetmelii,

b) 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayl Resm Gazetede yaymlanan Pamuk Lisansl Depo Ynetmelii,

c) 2/8/2006 tarihli ve 26247 sayl Resm Gazetede yaymlanan Fndk Lisansl Depo Ynetmelii,

) 4/12/2010 tarihli ve 27775 sayl Resm Gazetede yaymlanan Zeytin Lisansl Depo Ynetmelii,

d) 4/12/2010 tarihli ve 27775 sayl Resm Gazetede yaymlanan Zeytinya Lisansl Depo Ynetmelii,

yrrlkten kaldrlmtr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) rn ihtisas borsas faaliyete geinceye kadar, yeterli teknik, kurumsal ve mali altyapya sahip ticaret borsalar rn senetlerinin alm satm konusunda Kanunun 3 nc ve 5174 sayl Kanunun 53 nc maddesine gre Bakanlka yetkilendirilebilir. Yetkilendirilen ticaret borsalar hakknda, rn ihtisas borsasna ilikin bu Ynetmelikte ngrlen dzenlemeler uygulanr.

(2) Yetkilendirilmek zere Bakanla bavuran ticaret borsasnn yeterlilii, Bakanlka teknik ve/veya uzman kiilerden oluturulan en az iki yeden mteekkil bir komisyonca incelenir. Komisyonun almasna ilikin hususlarda, 10 uncu maddede belirtilen komisyona ilikin hkmler uygulanr.

(3) Yetkilendirilen ticaret borsalarnca, rn senedine ilikin ilemlerde, 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ticaret Borsalarna Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alm veya Satmlarnn Tescili Hakknda Ynetmelie gre alnacak tescil creti dnda bakaca bir cret alnamaz.

(4) Denetime ilikin 44 nc madde hkmleri yetkilendirilen ticaret borsalar hakknda da uygulanr.

(5) Lisansl depo iletmesinin birden fazla yetkilendirilmi ticaret borsas ile szleme yapmas durumunda, lisansl depo teminatna, sigortaya, prim ve indirim ile fireye ilikin yaplacak ilemlerde, szleme akdedilen borsalarda ilgili rne ilikin oluan ortalama fiyatlarn ortalamas baz alnr.

(6) rn senetlerine ilikin alm satmn tescili, devir ile bedelinin denmesi, alc ve satc ile nc ahslarn haklarnn korunmas, ykmllklerinin yerine getirilmesi ve alm satma ilikin dier hususlar yetkilendirilen ticaret borsasnn sorumluluunda olup bu ilemler ile takas ilemlerinden doan zararlar bu borsa tarafndan tazmin edilir.

(7) Yetkilendirilen ticaret borsalar, rn senetlerinin alm satm konusunda Kanun ve ikincil dzenlemelerine aykr olmamak kaydyla idari dzenlemeler yapabilir.

(8) lk lisansl depo iletmesine faaliyet izni verilmesi ve ticaret borsann yetkilendirilmesi sonrasnda, Fon ynetim kuruluna bu kurulular temsilen seilecek/atanacak yeler, mevcut Fon ynetim kurulunun yelik sresinin sona ermesi akabinde oluturulacak yeni Fon ynetim kurulunda grev yapmak zere belirlenir.

Yrrlk

MADDE 51 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 52 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.