11 Nisan 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28615

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TRK GIDA KODEKS DSTLE ALKOLL KLER

ANALZ METOTLARI TEBL

(TEBL NO: 2013/11)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, distile alkoll ikilerin resmi kontrolleri iin uygulanacak analiz metotlarn dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli;

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Ynetmeliine dayanlarak,

b) Avrupa Birliinin 19/12/2000 tarihli ve 2870/2000/EC sayl Distile Alkoll kilerin Analizi ile lgili Topluluk Referans Metotlar Komisyon Tzne paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) CAS: Bilimsel literatrde tanmlanm her bir kimyasal bileik iin verilen, Amerikan Kimya Dernei'nin kayt numaralarn,

b) Distile Alkoll kiler Teblii: 16/3/2005 tarihli ve 25757 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Distile Alkoll kiler Teblii (Tebli No: 2005/11)ni,

c) EIPT: Uluslararas Pratik Scaklk leini,

) FID: Alev iyonlama dedektrn,

d) GC: Gaz kromatografisini,

e) HMCE: ngiliz Gmrk ve Vergi Kurumunu,

f) HPLC: Yksek performansl sv kromatografisini,

g) ISO: Uluslararas Standardizasyon Tekilatn,

) IUPAC: Uluslararas Temel ve Uygulamal Kimya Birliini,

h) Kesinlik: Analiz sonucu ve kabul edilen referans deer arasndaki yaknl,

) OIML: Uluslararas Yasal Metroloji Organizasyonunu,

i) OIV: Uluslararas Baclk ve araplk rgtn,

j) Splitli enjeksiyon: Girite blnmeli enjeksiyon sistemini,

k) Splitless enjeksiyon: Blnmesiz enjeksiyon sistemini,

l) Split/Splitless enjektr: Blnmeli/Blnmesiz enjektr,

m) Tekrar edilebilirlik snr: Ayn numune, ayn uygulayc, ayn cihaz, ayn laboratuvar gibi tekrar edilebilirlik koullar altnda ksa zaman aralklaryla yaplan iki analiz sonucu arasndaki (genellikle % 95 olan belirli bir gven aralnda) mutlak farka eit veya mutlak farkn altndaki bir deeri,

n) TS: Trk standartlarn,

o) Yeniden retilebilirlik snr: Ayn numunede, ayn metot kullanlarak, farkl uygulayc, farkl cihaz, farkl laboratuvar gibi yeniden retilebilirlik koullar altnda elde edilen iki analiz sonucu arasndaki (genellikle % 95 olan belirli bir gven aralnda) mutlak farka eit veya mutlak farkn altndaki bir deeri,

) UV: Ultraviyoleyi

ifade eder.

Analiz metodu

MADDE 4 (1) Distile Alkoll kiler Tebliine uygunluunun resmi kontrollerinde uygulanacak referans analiz metotlar eklerde yer almaktadr.

a) Eklerde yer alan referans metotlarn haricindeki dier analitik metotlar; bir laboratuvar yneticisinin sorumluluu altnda, sonularn doruluu ve kesinlii (tekrar edilebilirlii ve yeniden retilebilirlii) eklerde verilen ilgili referans metotlardan elde edilen sonulara edeer olmas artyla kabul edilir. ahit analizlerde, bu metotlar eklerde verilen referans analitik metotlarn yerini alamazlar.

b) zel bir distile alkoll ikinin ierdii maddelerin saptanmas ve miktarnn belirlenmesi iin eklerde analitik referans metotlar dzenlenmemise aadaki metotlar kullanlr:

1) Uluslararas kabul edilen prosedrler dzeyinde geerli klnm ve zellikle 29/12/2011 tarihli ve 28157 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Gda Kontrol Laboratuvarlarnn Kurulu, Grev, Yetki ve Sorumluluklar ile alma Usul ve Esaslarnn Belirlenmesine Dair Ynetmeliin 21 inci maddesinin ikinci fkrasndaki kriterleri karlayan analitik metotlar,

2) ISOnun ngrd standartlara uygun metotlar,

3) OIVnin tand ve bu rgt tarafndan yaymlanan analitik metotlar,

4) (1), (2) ve (3) numaral alt bentlerde sz edilen metotlarn olmad durumda; kesinlik, tekrar edilebilirlik ve yeniden retilebilirlik koullarn salamas artyla, uygun baka bir analitik metot.

Uyum zorunluluu

GEC MADDE 1 (1) Halen faaliyet gsteren ve bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerde resmi kontroller iin analiz yapan kurum ve kurulular, bir yl ierisinde bu Tebli hkmlerine uymak zorundadrlar.

Yrrlk

MADDE 5 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Tebliin eki iin tklaynz