11 Nisan 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28615

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN AKADEMİK

KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/6/1999 tarihli ve 23734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik Kıyafet Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

“k) Balkan Araştırma Enstitüsü öğretim üyeleri için bayrak kırmızısı.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.