11 Nisan 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28615

YNETMELK

Kafkas niversitesinden:

KAFKAS NVERSTES NLSANS VE LSANS ETM-RETM VE SINAV
Y
NETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kafkas niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 5 inci maddesinin yedinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(7) Tek dersten kalm olan renciler, tek ders mezuniyet snavna katldktan sonra baarsz olmalar durumunda, bu dersi, dersin verildii dneme ait harc/renim cretini yatrarak kayt yaptrp tekrar almas gerekir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bu Ynetmelik hkmleri; nlisans, lisans ve yksek lisans dzeyindeki btnleik programlar iin uygulanr.

(2) Trkiye Yksekretim Yeterlilikler erevesinde yer alan 5. dzey (nlisans) iin 120 AKTS kredisi, 6. dzey (lisans) iin 240 AKTS kredisi esas alnr. Bu kredi, yksek lisans dzeyindeki btnleik programlarda 300 AKTS kredisi, Tp Doktorluu programnda ise 360 AKTS kredisidir. Btn programlarda bir dnem 30 AKTS kredisidir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 (1) niversiteye bal birimlerin eitim-retim sreleri; hazrlk snf hari, meslek yksekokullarnda drt yaryl (iki yl), konservatuar ve yksekokullarda sekiz yaryl (drt yl), drt yllk eitim-retim program uygulayan fakltelerde sekiz yaryl, be yllk eitim-retim program uygulayan fakltelerde on yaryl ve alt yllk eitim-retim program uygulayan fakltelerde oniki yaryldr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci, ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) rencilerin derslerdeki baar durumlar, mutlak deerlendirme sistemine gre hesaplanr. rencilerin girdikleri snavlar 100 tam puan zerinden deerlendirilir. Ders geme notu en az 60tr. Bu not; ara snav notunun %30u ile yaryl/yl sonu snav veya btnleme snav notunun %70inin toplamdr. Ara snav notu hesaplanrken snavdan nce retim eleman tarafndan ilan edilmi olmak kaydyla laboratuar, atlye, klinik almas, dev, uygulama, proje, seminer, sunum, ksa sreli snav, staj, i yeri eitimi ve benzeri almalardan alnan not o dersin arasnav notuna katlabilir ancak nota etkisi % 50 orann amaz. rencinin bir dersten geebilmesi iin yaryl/yl sonu veya btnleme snavndan en az 50 puan almas zorunludur. Bu notu alamayan renci, dersin ortalamas ne olursa olsun baarsz saylr. Ksurlu notlar en yakn tam sayya evrilir.

(2) Katsay, harf notu karlklar ve anlam ile mutlak deerlendirme sistemindeki not aralklar aadaki gibidir:

Harf Notu Mutlak Deerlendirme

Katsay Karl Anlam Sistemindeki Not Aralklar

4.00 AA Mkemmel 80 - 100

3.50 BA ok yi 75 - 79

3.00 BB yi 70 - 74

2.50 CB Orta 65 - 69

2.00 CC Baarl 60 - 64

1.50 DC Koullu Baarl 55 - 59

1.00 DD Koullu Baarl 50 - 54

0.50 FD Baarsz 40 - 49

0.00 FF Baarsz 0 - 39

Z Devamsz

- G Geer

- K Kalr

- H Mazeret

- M Muaf

(3) Bir dersten, (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarndan birini alan renci o dersi baarm saylr. DC veya DD notlarndan birini alan renci, ilgili derslerden koullu baarldr. Bu derslerden baarl saylabilmesi iin yl sonu arlkl not ortalamasnn 2.00 olmas gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar eder. Bir dersten (FD) ve (FF) harf notlarndan birini alan renci o dersten baarsz saylr. Ancak ylsonu arlkl not ortalamas 2.00 ve st olan renciler istedikleri takdirde notlar DC ve DD olan derslerini takip eden yln ilgili dneminde akademik takvimde belirtilen ders kaytlanma dneminde kayt yaparak tekrar alabilirler. Bu durumdaki rencilerin sz konusu derslerden aldklar en son notlar geerli saylr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(6) Bu Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde belirtilen dersler, Yksekretim Kurulu tarafndan hazrlanan paket program yrten birimler ile dier birimlerde de GANO hesabna katlabilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Ara snavlarn hangi tarihlerde yaplaca ilgili akademik birimlerin ynetim kurullarnca belirlenerek blmlere bildirilir. Bu snavlarn gn ve saatleri renci saylar ve derslik kapasiteleri de dikkate alnarak blm bakanlklarnca programlanr ve dekanlk/mdrlk tarafndan en az iki hafta nce ilan edilir. Gerektiinde Cumartesi ve Pazar gnlerinde de snav yaplabilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Yaryl/yl sonu, mazeret, tek ders mezuniyet, muafiyet, yeterlilik ve dzey belirleme snavlar ile mezuniyet ortalama ykseltme baraj snavnn mazeret snav yoktur.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) YDSden 70 ve zeri veya niversiteleraras Kurul tarafndan edeerlii kabul edilen ulusal ve/veya uluslararas yabanc dil snavlarnn birinden geer puan aldn belgeleyenler yabanc dil hazrlk program eitiminden ve ortak zorunlu yabanc dil derslerinden muaf tutulur.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Genel Arlkl Not Ortalamas (GANO) 2.00nin altnda olduu iin mezuniyete hak kazanamayan rencilere son iki yarylda DC, DD veya CC notu aldklar en ok dersten bir defaya mahsus olmak zere ortalama ykseltme snav hakk verilir. Bu snavlar en ge takip eden yaryl balangcndaki ders kayt haftasndan nce ilgili birim ynetim kurulunun belirleyecei tarihte yaplr. Bu snavlardan alnan notlar rencinin karnesine harf notuna dntrlm olarak direkt ilenir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir

(1) Bir rencinin mezun olabilmesi iin; kaytl bulunduu programdaki tm dersleri almas ve bu derslerden baarl olmas, ayrca Genel Arlkl Not Ortalamasnn en az 2.00 olmas zorunludur. GANO ayn zamanda mezuniyet not ortalamasdr.

MADDE 11 Bu Ynetmeliin 5 inci maddesi 2013-2014 eitim retim yl banda, dier maddeleri 2012-2013 eitim-retim yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 12 Bu Ynetmelik hkmlerini Kafkas niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/8/2012

28395

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

18/2/2013

28563