10 Nisan 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28614

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

6136 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN BIÇAK VE DİĞER ALETLER İLE

BENZERLERİNDEN BİR SANAT VEYA MESLEĞİN İCRASI İÇİN

KULLANILMASI ZORUNLU BULUNANLARIN YAPIM,

KULLANIM VE NAKLİNE DAİR YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/4/1982 tarihli ve 17678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6136 sayılı Kanun Kapsamına Giren Bıçak ve Diğer Aletler ile Benzerlerinden Bir Sanat veya Mesleğin İcrası İçin Kullanılması Zorunlu Bulunanların Yapım, Kullanım ve Nakline Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/4/1982

17678