10 Nisan 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28614

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER

HAKKINDA KANUNUN 2478 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2 NCİ

MADDESİ GEREĞİNCE YURDA SOKULMASINA İZİN

VERİLECEK SİLAHLARA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/2/1982 tarihli ve 17608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 2478 Sayılı Kanunla Değişik 2 nci Maddesi Gereğince Yurda Sokulmasına İzin Verilecek Silahlara İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.