6 Nisan 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28610

YÖNETMELİK

Türk Patent Enstitüsünden:

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT UZMANLIĞI VE

MARKA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, patent uzman ve uzman yardımcıları ile marka uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, tez hazırlama ve yeterlik sınavları ile çalışma, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Türk Patent Enstitüsünde istihdam edilecek patent uzman ve uzman yardımcıları ile marka uzman ve uzman yardımcıları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Türk Patent Enstitüsü Başkanını,

b) Başkan Yardımcısı: Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcılarını,

c) Birim Amiri: Hizmet biriminin en üst amirini,

ç) Daire Başkanı: Türk Patent Enstitüsü ana hizmet birimleri başkanları ile personel dairesi başkanını,

d) Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,

e) Giriş Sınavı: Patent uzman yardımcılığı ve marka uzman yardımcılığına giriş sınavını,

f) Jüri: Tez Jürisini,

g) Kurul: Giriş Sınavı Kurulunu,

ğ) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

h) Komisyon: Yeterlik Sınav Komisyonunu,

ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

i) Tez: Uzmanlık tezini,

j) Uzman: Patent uzmanını ve marka uzmanını,

k) Uzman Yardımcısı: Patent uzman yardımcısı ve marka uzman yardımcısını,

l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

m) Yeterlik Sınavı: Patent uzmanlığı ve marka uzmanlığı yeterlik  sınavını,

n) Yönetim Kurulu: Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Esaslar ve Uzman Yardımcılığına Atanma

Giriş sınavı

MADDE 5 – (1) Patent uzmanlığı ve marka uzmanlığı mesleklerine, patent uzman yardımcısı veya marka uzman yardımcısı olarak giriş sınavı ile girilir. Enstitüde görevlendirilecek uzman yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak, Yönetim Kurulunca uygun görülecek tarihlerde açılacak giriş sınavı ile alınırlar.

(2) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sözlü olarak yalnızca tek aşamalı yapılır.

(3) Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(4) Giriş sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması durumunda atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday sınava çağrılır. KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 6 – (1) Atama yapılacak kadroların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri, başvuru şartları, KPSS taban puanı ve türleri, öğrenim dalları itibarıyla hangi alanlardan kaç uzman yardımcısının alınacağı, sınavın şekli, yeri, tarihi, konuları, değerlendirme yöntemi, başvuru yeri, ilk ve son başvuru tarihleri, sınava kaç adayın çağrılacağı, başvuruda istenen belgeler ile gerekli görülen diğer bilgileri içeren ilan metni, son başvuru tarihinden en az on beş gün önce Resmî  Gazete’de, Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan en yüksek tirajlı ilk beş gazetenin en az birinde bir defa ve Enstitü internet sitesinde ilan edilir.

Başvuru şartları

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, fen, fen edebiyat, eczacılık fakülteleri veya fakültelerin tasarım bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

ç) Her sınav döneminde Yönetim Kurulunca tespit edilecek KPSS puan türünden sınav ilanında belirtilen taban puanı almış olmak.

(2) Enstitü, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen mezuniyet koşulunun yerine getirilmesi kaydıyla, ihtiyaç duyulan öğrenim alanlarına göre kontenjan belirleyebilir.

Başvuruda istenen belgeler ve başvuru işlemleri

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar; Enstitüden temin edecekleri başvuru formuna, aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı.

b) Mezuniyet belgesinin aslı veya Enstitüce onaylı örneği, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya Enstitüce onaylı örneği.

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

ç) 4.5x6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler ve gerekli görülen hallerde istenilen diğer belgeler, Enstitü Personel Dairesi Başkanlığına son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilir veya posta yoluyla ulaştırılır. Sınav ilanında belirtildiği takdirde başvurular Enstitü internet sitesi üzerinden alınır.

(3) İstenilen belgelerin en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar Enstitüye ulaşmış olması gerekir. Başvuruların internet sitesi üzerinden alınması halinde, birinci fıkrada belirtilen belgelerin son başvuru tarihini müteakip on gün içerisinde Enstitüye sunulması şarttır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(4) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(5) Giriş sınavı ile ilgili sekretarya hizmetleri, Enstitü Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Personel Dairesi Başkanlığı süresi içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek giriş sınavına katılmaya hak kazananları Enstitü internet sitesinde ilan eder.

Kurul

MADDE 9 – (1) Kurul; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.

(2) Kurul, Başkanın önerisi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenir. Kurul Başkan veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında, Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanlarından seçilecek başkan dahil en az beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler Daire Başkanı veya en az on yıl kıdemi bulunan marka ve patent uzmanlarından oluşur.

(3) Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

(4) Kurul başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(5) Kurulun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Yazılı sınav

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav aşağıdaki konuları kapsar:

a) Yabancı dil: Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.

b) Genel kültür ve yetenek: Türkçe, sayısal ilişkiler, Atatürk ilke ve inkılapları, Türkiye coğrafyası, yurttaşlık bilgisi.

c) Alan bilgisi: Mesleki alan bilgisi soruları sınav ilanında belirtilen öğrenim dalları dikkate alınarak her mesleki alan bilgisi bölümü için ayrı ayrı düzenlenir.

(2) Birinci fıkradaki yazılı sınav konularına alan bilgisi %60, yabancı dil bilgisi %20 ve genel kültür ve yetenek %20 ağırlık puanları uygulanır.

(3) Yazılı sınav klasik veya test şeklinde Enstitü tarafından yapılabileceği gibi başka kamu kurum veya kuruluşları ile üniversitelere de yaptırılabilir. Kamu kurum veya kuruluşları ile üniversitelere yaptırılması halinde sınav kapsamı ilgili kurum ile yapılacak protokolle belirlenir.

(4) Yazılı sınavın Enstitü tarafından yapılması halinde sınav, Kurul üyelerinin gözetim ve denetimi altında Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır ve yazılı sınav soruları, Kurul tarafından hazırlanır. Kurulca seçilen sınav sorularını, sınav süresini ve puanlarını gösterir tutanak,  Kurul başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Soru kağıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

(5) Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, sınava katılanların önünde açılarak adaylara dağıtılır.

(6) Sınav sonunda adayların sınav kağıtları, isimleri kapatıldıktan sonra soru kağıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra Kurula teslim edilir.

(7) Yazılı sınavın değerlendirilmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(8) Sınav sonuçları, Enstitü internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir; ayrıca adaylara gönderilmez.

Sözlü sınav

MADDE 11 – (1) Sözlü sınava, yazılı sınavdaki başarı sırasına göre, sadece sözlü sınav yapılması halinde ise KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday çağrılır. Her iki durumda da son sıradaki ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınava girmeye hak kazananlar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı olarak bildirilmek suretiyle sınava çağrılırlar.

(3) Sözlü sınav, adayların;

a) 10 uncu maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(4) Adaylar, Kurul tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Değerlendirme

MADDE 12 – (1) Başarı puanı yazılı sınav yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması, yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise sözlü sınav puanıdır. Nihai başarı sıralaması öğrenim dalları itibarıyla belirlenen alanlara göre ayrı ayrı yapılır. Başarı puanlarının eşitliği halinde, sınavın yazılı yapılması halinde yazılı puanı, sözlü sınav yapılması halinde ise KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(2) Yapılan başarı sıralaması sonucunda öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı olmak üzere başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday belirlenir ve ilan edilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, öğrenim dalları itibarıyla Kurul tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir.

(3) Giriş sınavını asıl ve yedek olarak kazananlar, Enstitü internet sitesinde ilan edilir. Asıl ve yedek adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılır. Yedek adayların hakları ilan tarihinden itibaren altı ay için geçerlidir. Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya herhangi bir nedenle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, Enstitü tarafından gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren altı ay içinde bu kadrolara aynı öğrenim dalına ilişkin yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarı puanı sıralamasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(4) Başarılı aday sayısının ilan edilen kadro sayısından az olması durumunda Enstitü, sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz

MADDE 13 – (1) Sınav sonuçları sözlü sınavın bitimini takip eden beş iş günü içinde Başkanın onayı ile Enstitü internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir.

(2) Adaylar yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi gün içerisinde Kurul tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve adaylara yazılı olarak bildirilir. Yazılı sınavın başka kurum veya kuruluşlar ile üniversitelere yaptırılması durumunda, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanma süresi on beş gündür.

(3) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Kurumca saklanır.

(4) Atanamayanların başvuru belgeleri, giriş sınavı sonuçlarının ilanını izleyen iki ay içinde talepleri halinde ilgililere iade edilir.

Uzman yardımcılığına atama

MADDE 14 – (1) Giriş sınavı sonucunda başarılı olanların, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde;

a) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmasına engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

b) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,

c) Erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyanı,

ç) Mal bildirim formu,

d) Altı adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm),

ile birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine, Enstitüce durumlarına uygun olan patent veya marka uzman yardımcılığı kadrolarına atamaları yapılır.

(2) Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(3) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(4) Giriş sınavı sonucunda atanarak göreve başlatılanlar on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına ve ÖSYM'ye bildirilir.

Adaylık

MADDE 15 – (1) Uzman yardımcıları, 657 sayılı Kanunun 55 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde temel, hazırlayıcı ve staj  eğitimine tabi tutulurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi, Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Uzmanlık için aranan şartlar

MADDE 16 – (1) Patent ve marka uzmanı olarak atanabilmek için;

a) Aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,

b) Uzmanlık tezinin kabul edilmesi,

c) Yeterlik sınavında başarılı olması,

ç) Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde sahip olması,

şarttır.

Jüri

MADDE 17 – (1) Jüri, tez konularının belirlenme tarihinden en az otuz gün önce Personel Dairesi Başkanlığının teklifi ve Başkanın onayı ile oluşturulur.

(2) Jüri, Başkan veya Başkan Yardımcısının başkanlığında Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları ve en az on yıl kıdemi bulunan uzmanlar arasından seçilecek toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, Başkan tarafından üç yedek üye tespit edilir.

Jürinin görevleri

MADDE 18 – (1) Jürinin görevleri şunlardır:

a) Önerilen tez konuları hakkında görüş bildirmek.

b) Tezlerin değerlendirilmesi yöntemini belirlemek.

c) Tezleri değerlendirmek.

Tez danışmanı ve tez konusunun seçimi

MADDE 19 – (1) Uzman yardımcısı, adaylıkta geçen süre dahil aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hariç olmak üzere, uzman yardımcılığı görevinde iki yıllık süreyi tamamlamasını takip eden bir ay içerisinde, tezin seçimi ve hazırlama sürecinde yardımcı olmak üzere, Enstitü tarafından belirlenen, üniversite öğretim üyeleri arasından seçeceği bir tez danışmanını Enstitüye bildirir.

(2) Uzman yardımcısı, seçtiği tez danışmanını Enstitüye bildirdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde, danışmanın da uygun görüş verdiği tez konusunu belirleyerek Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirir. Tez konusu Personel Dairesi Başkanlığınca bildirim tarihinden itibaren yedi gün içinde jürinin onayına sunulur. Jüri tez konusunu kendisine sunulduğu tarihten itibaren yedi gün içinde tez konusunu onaylayıp kesinleştirir.

(3) Jürinin tez konusunu uygun bulmaması halinde, uzman yardımcısı bu durumun kendisine bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde tez danışmanının rehberliğinde yeni bir tez konusu belirleyerek, tekrar onaya sunar. Tez konusunun kabul edilmemesi, 20 nci maddede belirtilen tez hazırlama süresini uzatmaz.

(4) Tez konusu, kesinleşme tarihinden itibaren on beş gün içinde uzman yardımcısının talebi, danışmanın teklifi ve Jürinin onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. Bu durum, 20 nci maddede belirtilen tez hazırlama süresini uzatmaz.

(5) Belirtilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadan tez konusunu bildirmeyen uzman yardımcısı tez vermemiş sayılır.

Uzmanlık tezi hazırlanmasına ilişkin esaslar

MADDE 20 – (1) Uzman yardımcısı tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tezini hazırlayarak Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmek zorundadır. Uzman yardımcısına verimli bir tez çalışması yapmasını teminen bu sürenin son iki ayı içerisinde başka görev verilmez.

(2) Tez konusunun seçiminde ve tezin hazırlanmasında konunun başka bir kurum veya kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı tarzda incelenip savunulmamış olması esastır.

(3) Uzman yardımcısının Türkçe hazırlayacağı uzmanlık tezinin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi, bilimsel çalışma etiğine uygun olması şarttır.

(4) Hazırlanacak tezlerin şekil unsurları hakkında yönerge ile belirlenen esaslara uyulur.

Tezin teslimi

MADDE 21 – (1) Uzman yardımcısı, tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde hazırladığı tezi ve tez danışmanının değerlendirme raporunu Personel Dairesi Başkanlığına sunar.

(2) Süresi içinde tezlerini sunmayanlara, tezlerini sunmaları için kendilerinin talebi, birim amirinin uygun görüşü ile altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

(3) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayanlar, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Tezin değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) Personel Dairesi Başkanlığına sunulan tezler ve değerlendirme raporları, on gün içinde jürinin asil ve yedek üyelerine gönderilir.

(2) Jüri, 20 nci maddedeki esaslara ve kendi belirleyeceği değerlendirme kriterlerine göre, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içinde inceler ve bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içinde uzman yardımcısını tezini savunmak üzere çağırır. Tezini teslim ettiği halde, geçerli bir mazeret nedeniyle tez savunmasına girememiş olan uzman yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir.

Tezin savunulması

MADDE 23 – (1) Uzman yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur ve jürinin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır. Jüri, gerekli görmesi halinde tez danışmanını dinlemek üzere davet edebilir.

(2) Savunmaya ilişkin değerlendirme, jüri üyelerince oy çokluğu esasına göre başarılı veya başarısız şeklinde karara bağlanmak suretiyle yapılır ve bir tutanakla tespit edilir. Tezin başarısız sayılması sonucunda başarısız sayılma nedenleri tutanakta belirtilir.

(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunmasına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

Tezin başarısız bulunması

MADDE 24 – (1) Tezi başarılı bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman yardımcısı ikinci hakkını, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı jürinin raporunu dikkate almak suretiyle, sonucun kendisine tebliğinden itibaren üç ay içerisinde kullanır ve hazırlamış olduğu tezi düzeltir.

(2) Uzman yardımcısının ikinci hakkını kendisine yeni bir tez konusu verilmesini isteyerek kullanması halinde, kendisine altı aylık bir süre tanınır.

Yeterlik sınavı

MADDE 25 – (1) Uzmanlık tezi kabul edilen ve 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca en az üç yıl çalışan uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, uzman yardımcısının 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları sağlamasından itibaren en geç üç ay içerisinde Enstitüce belirlenecek tarihte yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, Enstitü tarafından yazılı şekilde yapılır. Patent uzmanlığı ve marka uzmanlığı için ayrı ayrı olmak kaydıyla Enstitünün görev alanına giren konularda çoktan seçmeli test uygulanır. Sınav soruları Yeterlik Sınavı Komisyonunca hazırlanır.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için; yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alınması şarttır.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

(6) Sınav sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde, Personel Dairesi Başkanlığına yapılır. İtirazlar, Yeterlik Sınavı Komisyonuna ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve neticesi ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Komisyon

MADDE 26 – (1) Komisyon, Başkanlık makamı onayı ile Başkan veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında, Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanlarından seçilecek başkan dahil en az beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler Daire Başkanı ve en az on yıl kıdemi bulunan marka ve patent uzmanlarından oluşur.

(2) Komisyon başkan ve üyeleri; kendilerinin, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(3) Kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz ve olumsuz oylar gerekçelendirilir.

Komisyonun Görevleri

MADDE 27 – (1) Komisyon; sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütmesiyle görevlidir.

(2) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi

MADDE 28 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzmanlığa atanma

MADDE 29 – (1) 16 ncı maddedeki şartları yerine getiren uzman yardımcıları, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanırlar.

Yeniden atama

MADDE 30 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Enstitüdeki görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro olması ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla durumlarına uygun kadrolara atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcıları ve Uzmanların Eğitimi

Uzman yardımcılarının eğitimi

MADDE 31 – (1) Uzman yardımcıları, 15 inci maddede belirtilen adaylık eğitimi dışında, patent ve marka uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla istihdam edildikleri ana hizmet birimlerince hazırlanacak özel bir çalışma ve yetiştirme planı çerçevesinde eğitilirler.

(2) Çalışma ve yetiştirme planı;

a) Yerine getirilen görev ile ilgili mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

b) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazanılmasını,

c) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılmasını,

ç) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

d) Enstitünün çalışma alanıyla ilgili olarak ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil tecrübesi kazandırılmasını,

sağlamaya yönelik çalışmaları içerir.

(3) Uzman yardımcılarının yetiştirilmelerinde uzmanların bilgi ve tecrübelerinden faydalanılır.

(4) Uzman yardımcıları bu dönemde, görev yaptıkları birim dışında uygun görülen ana hizmet birimlerinde ikişer aylık yer değiştirmeye tabi tutulabilirler.

Uzmanların eğitimi

MADDE 32 – (1) Enstitü uygun göreceği zamanlarda ve sürelerde, uzmanlar için mesleki eğitimler ve yabancı dil eğitim programları gibi hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.

(2) Gerektiğinde üniversiteler ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.

Yurt dışında eğitim

MADDE 33 – (1) Uzmanlar 657 sayılı Kanun ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Uzman yardımcısının görev ve yetkileri

MADDE 34 – (1) Uzman yardımcıları;

a) Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa, uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,

b) Enstitü Başkanlığı veya uzmanlar tarafından yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak, ön hazırlıkları yapmak ve gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmakla,

c) Görevleri ile ilgili bilgilerin geliştirilmesinde yararlı olacağı belirtilen yayınları takip ederek, bu yayınlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan raporu amirine sunmakla,

ç) Enstitü uzmanları ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılara katılmakla,

d) Görevlendirildikleri birimin yürüttüğü hizmetler ile karşılaştıkları sorunlara ilişkin toplantılara katılarak görüşlerini açıklamakla,

e) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmekle,

görevli ve yetkilidirler.

Uzmanların görev ve yetkileri

MADDE 35 – (1) Uzmanlar;

a) Mevzuatla Enstitüye verilmiş olan görevleri yürütmek ve Enstitü tarafından yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmakla,

b) Enstitünün görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemeler yapmakla,

c) Görevleri ile ilgili mevzuat değişiklikleri takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve önerilerini bildirmekle,

ç) Yurt içi ve yurt dışı toplantıları ve çalışmaları takip etmek, gerekli görülen hallerde mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulunmak ve kurum içi ve kurum dışı toplantılara katılmakla,

d) Görevleri ile ilgili konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek, gerekli dokümanları toplamak ve bu konularda gerekli görülen çalışmaları ve incelemeleri yapmakla,

e) Uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yardımcı olmakla,

f) Verilecek benzeri nitelikli görevleri yapmakla,

görevli ve yetkilidirler.

Sorumluluk

MADDE 36 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları verilen görevleri mevzuata uygun olarak ve süresi içinde yerine getirmekten dolayı ilgili birim amirlerine karşı sorumludurlar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 11/8/2004 tarihli ve 25550 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun, 5000 sayılı Kanun ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Mevcut uzman yardımcıları hakkında uygulanacak yönetmelik

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/11/2011 tarihli ve 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 2/11/2011 tarihinde Enstitüde Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanların yeterlik sınavları ve ilgili uzmanlık kadrolarına atanmaları Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.