23 Mart 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28596

TEBL

Maliye Bakanlndan:

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBL

(SAYI: 2013/1)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanunu ve dier mevzuat kapsamnda uygulanacak olan parasal snrlar, faiz oranlarn ve alnd birim fiyatlarn belirlemektir.

Kasa ilemleri

MADDE 2 (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 (3. Mkerrer) sayl Resm Gazetede yaymlanan Merkez Ynetim Muhasebe Ynetmeliinin 12 nci maddesi gereince, muhasebe birimlerince kasadan yaplacak deme snr; Tablo Iin kasa ilemleri blmnde gsterilmitir.

(2) Merkez Ynetim Muhasebe Ynetmeliinin 12 ve 27 nci maddeleri gereince ertesi gn yaplacak demeleri karlamak zere ve kii mal emanet dvizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankas ubesi bulunmayan ilelerde gerekli gvenlik nlemleri alnmak artyla veznede bulundurulacak azami miktar Tablo Iin kasa ilemleri blmnde gsterilmitir.

(3) Tebli eki tabloda kasa ilemleri blmnde gsterilen parasal snrlarn yetersiz kalmas durumunda, muhasebe birimlerinin gerekeli bavurular zerine Bakanlka (Muhasebat Genel Mdrl) tespit edilen snrlar uygulanacaktr. Daha nce bu kapsamda Bakanlka yeniden artrlmasna izin verilen limitlerin, bu Teblile belirlenen limitlerin zerinde olmas halinde zel olarak verilmi limitlerin uygulanmasna devam edilecektir.

Banka ilemleri

MADDE 3 (1) Merkez Ynetim Muhasebe Ynetmeliinin 524 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi gereince, Tek Hazine Hesab sistemine tabi olan muhasebe birimlerinin toplu demelerde bankaya nceden haber vermeleri gereken tutar Tablo Iin banka ilemleri blmnde gsterilmitir.

(2) Bu tutarn altndaki demeler iin bankann nceden haberdar edilmesi ve mutabakat salanmas zorunlu deildir.

Kaybedilen alndlara ilikin ilemler

MADDE 4 (1) Merkez Ynetim Muhasebe Ynetmeliinin 528 inci maddesi gereince, muhasebe birimlerince, her ne suretle olursa olsun alnan para ve deerlere karlk verilmi olan alndlardan kaybedilmi olanlar iin ilan verilmesine gerek grlmeyen tutar, Tablo Iin kaybedilen alndlara ilikin ilemler blmnde gsterilmitir.

Muhasebe yetkilisi mutemedi ilemleri

MADDE 5 (1) 31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. Mkerrer) sayl Resm Gazetede yaymlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Grevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 7 nci maddesi uyarnca, muhasebe birimleri dnda grev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafndan yedi gnlk sre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutar ile mahkeme bakanlklar, icra ve iflas daireleri ve izale-i yu memurluklarndaki muhasebe yetkilisi mutemetlerince, 492 sayl Harlar Kanununun eki (1) ve (3) sayl tarifelere gre makbuz karl tahsil edilip, yedi gnlk sre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutar, Tablo Iin muhasebe yetkilisi mutemedi ilemleri blmnde gsterilmitir.

(2) Genel bte kapsamndaki kamu idarelerinde grev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri iin yukarda belirtilen snrn yetersiz kalmas durumunda, gerekeli tekliflerle Bakanla bavurularak alnacak izne gre ilem yaplacaktr. Bu teklif yazsnda muhasebe yetkilisi mutemedinin son iki ayda muhasebe veznesine yatrd tutarlar ve yatrlma tarihleri de belirtilecektir. Daha nce bu kapsamda Bakanlka yeniden artrlmasna izin verilen limitlerin, bu Teblile belirlenen limitlerin zerinde olmas halinde zel olarak verilmi limitlerin uygulanmasna devam edilecektir.

Trafik para cezas tahsil eden grevlilerle ilgili ilemler

MADDE 6 (1) Trafik para cezasn tahsil edecek muhasebe yetkilisi mutemetleri ile ilgili ilemler, 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayl Resm Gazetede yaymlanan Karayollar Trafik Kanunu Hkmleri Gereince Uygulanan dari Para Cezalarnn Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Kullanlacak Alndlar, Tutanaklar ve Defterler Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre yrtlecektir. Bu grevliler iin belirlenen yedi ve gnlk sreler beklenmeksizin muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarlar, Tablo Iin trafik para cezasn tahsil eden muhasebe yetkilisi mutemetleri blmnde gsterilmitir.

Yetkili memurlarla ilgili ilemler

MADDE 7 (1) 8/6/1988 tarihli ve 19836 sayl Resm Gazetede yaymlanan Pul ve Deerli Katlarn Bayiler ve Yetkili Memurlar Vastas ile Sattrlmasna ve Bayilere Sat Aidat Verilmesine Dair Ynetmeliin 12 nci maddesi hkmleri erevesinde deerli kat verilen yetkili memurlar tarafndan on be gnlk sre beklenilmeksizin muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken sat haslat tutar Tablo Iin yetkili memurlarla ilgili ilemler blmnde gsterilmitir.

Muhasebe yetkilisi yardmclarna devredilecek grev ve yetkiler

MADDE 8 (1) 30/12/2005 tarihli ve 2005/9912 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle giren Muhasebe Yetkilisi Adaylarnn Eitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 26 nc maddesi gereince, grev, yetki ve sorumluluklarn yardmclara devredilmesinde Tablo Iin C blmnde gsterilen parasal snrlar dikkate alnacaktr.

Kaybolan faturalarla ilgili ilemler

MADDE 9 (1) 31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. Mkerrer) sayl Resm Gazetede yaymlanan Merkez Ynetim Harcama Belgeleri Ynetmelii hkmleri erevesinde kamu idarelerince alnan mal, hizmet ve yapm ileri karlnda zel kiiler tarafndan dzenlenen faturalarn kaybedilmesi halinde, noter onayl fatura rneklerinin kabul edilecei fatura tutar Tablo Iin blmnde gsterilmitir.

Tanrlarn kaytlardan karlmas

MADDE 10 (1) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle giren Tanr Mal Ynetmelii hkmlerine gre, tanrlarn devir, imha, hurdaya ayrma, sat ve terkini suretiyle kaytlardan karlmasnda Tablo Iin D blmnde gsterilen parasal snrlar dikkate alnacaktr. Tanrlarn kaytlardan karlmas, belirlenen limitler dahilinde harcama yetkilisinin, limit zerinde olanlar ise ilgili st yneticinin onay ile yaplacaktr.

(2) Devir, sat, imha, hurdaya ayrma ve terkin ilemlerinin birden fazla tanr ihtiva etmesi halinde sz konusu limitler tanr baznda deil, ilem baznda uygulanacaktr.

n deme ilemleri

MADDE 11 (1) Merkez ynetim kapsamndaki kamu idarelerince harcama yetkilisi mutemetlerine verilebilecek avans snr Tablo IInin A blmnde gsterilmitir.

(2) Merkez ynetim kapsamndaki kamu idarelerinden Tablo IInin B blmnde gsterilenler, kendileri iin belirlenen snr dahilinde avans verebileceklerdir.

(3) Milli stihbarat Tekilat mutemetleri ile d temsilcilikler emrine ve asker daireler mutemetlerine verilecek avans snrlar Tablo IInin C, ve D blmlerinde gsterilmitir. 6363 sayl 2013 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununda gsterilen snrlar almamak kaydyla, belirlenen snrlarn zerinde avans verilmesine ihtiya duyulmas halinde, gerekeleriyle birlikte Bakanla bavurularak izin alnmas gerekir.

(4) Genel bte kapsamndaki kamu idarelerince alacak krediler ile yurt dndan yaplacak almlar iin atrlacak akreditif karl krediler iin Bakanlktan izin alnmayacaktr.

(5) Milli Savunma Bakanlna bal birlik ve kurumlardan Tmen ve daha st birlikler ile eiti kurum ve kurulular kapsamna giren asker birimler Tablo IIIte gsterilmitir. Bunlarn dnda kalan birlikler, Tugay ve eitine kadar olan asker kurum ve kurulular kapsamnda saylacaktr.

Muhasebe kaytlarndan karlacak alacaklar

MADDE 12 (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 106 nc maddesi gereince, yaplacak takip sonunda tahsili imkansz veya tahsili iin yaplacak giderlerin alacaktan fazla bulunduu anlalan 213 sayl Kanun kapsamna giren amme alacaklar ile dier amme alacaklarndan, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafndan tahsil zamanam sresi beklenilmeksizin terkin olunabilecek miktarlar Tablo IVde gsterilmitir.

(2) 5018 sayl Kanunun 79 uncu maddesi hkm gereince, kaytlardan karlacak tutarlar Tablo IVde gsterilmitir.

Faiz oranlar

MADDE 13 (1) Genel hkmlere gre takip edilerek tahsil olunacak kiilerden alacaklara 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayl Kanuni Faiz ve Temerrt Faizine likin Kanun hkmlerine gre uygulanacak kanuni faiz oranlar ile temerrt faizi oranlar, yllar itibaryla Tablo Vde gsterilmitir.

Alndlar ve alnd birim fiyatlar

MADDE 14 (1) Bakanlka bastrlan ve genel bte kapsam dndaki idareler ile dner sermaye ve fonlar tarafndan mevzuatlar gereince kullanlmas gereken alndlarn birim sat fiyatlar Tablo VIda gsterilmitir.

Yrrlkten kaldrlan Tebli

MADDE 15 (1) 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayl Resm Gazetede yaymlanan Parasal Snrlar ve Oranlar Hakknda Genel Tebli (Say: 2012/1) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Tebli hkmlerini Maliye Bakan yrtr.

 

Tebliin eki iin tklaynz