17 Mart 2013 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28590

YNETMELK

Cumhuriyet niversitesinden:

CUMHURYET NVERSTES SVAS ARATIRMALARI UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Cumhuriyet niversitesi bnyesinde kurulan Cumhuriyet niversitesi Sivas Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Cumhuriyet niversitesi Sivas Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amac, faaliyet alanlar, organlar ve bu organlarn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Birim: Merkez birimlerini,

b) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Merkez (CSAM): Cumhuriyet niversitesi Sivas Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Rektr: Cumhuriyet niversitesi Rektrn,

e) niversite: Cumhuriyet niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amac ve faaliyet alanlar unlardr:

a) Blgenin somut ve somut olmayan kltr mirasna ilikin betimleyici, snflandrc ve tarihsel aratrmalar yaparak ya da yaptrarak Sivas ve yakn evresinin kltr envanterini karmak, bu konularda aratrmalar yaplmasn tevik etmek ve desteklemek,

b) Sivas aratrmalaryla balantl olarak Antropoloji, Arkeoloji, Edebiyat, Ekonomi, Endstri, Gzel Sanatlar, Halkbilim, Sosyoloji, Sanat Tarihi, Tarih, lahiyat ve benzeri alanlarda eitim veren akademik birimlerle ibirlii kurmak, gerekirse bu blmlerin mfredat programlarna, Sivas kltryle balantl derslerin ilave edilmesi amacyla ad geen birimlerle ortak almalar yapmak,

c) Kaybolmaya yz tutmu hal, kilim, al gibi dokumaclk, el sanatlar, gelenek, grenek, tre ve trenler gibi somut ve somut olmayan yresel kltr mirasn saptamak ve onlar yaatma konusunda uygulamal almalar yapmak ve bu alanda yaplacak almalar desteklemek,

) Sivas kltr konusunda yerel, blgesel, ulusal ve uluslararas alanda bilin oluturmak, bu amala kongreler, paneller dzenlemek, afiler, posterler ve kartpostallar bastrmak, bu konularda alma yapacaklar tevik etmek ve desteklemek,

d) Tez aamasna gelmi olan lisans ve lisansst rencilerinin tez konularn, Sivas kltr alan erevesinde semeleri konusunda rencileri tevik etmek, desteklemek ve bu amala ilgili akademik birimlerle ibirlii halinde almak,

e) Sivasn kltrel ve doal mirasn koruma ve iyiletirme konularnda almalar yapmak, konuyla ilgili projeleri tevik etmek ve desteklemek, Sivas kltrn yaatma, yayma ve kltr turizmini gelitirme konularnda bilgi, teknik ve maddi destek salamak amacyla resmi ve sivil toplum kurulularyla yardmlama ve ibirlii ierisinde olmak, bu amala gerekli nlemleri almak,

f) Merkez adna internet sayfas aarak aratrmalar sonucunda elde edilen dokmanlarn yaynlanmasn salamak ve bylece bilgi aktarlmasnda hzl eriimi salamak,

g) Sivas kltrn tantmak, bylece kltr turizmini canlandrmak amacyla yukarda belirtilen aratrmalar sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere grsellik kazandrmaya ynelik projeler gelitirmek, bu ynde yaplacak almalar tevik etmek ve desteklemek,

) Kltr ve kltr almalar ile balantl kitap, makale, tez ve raporlar temin ederek aratrmaclarn kullanmlarna sunmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 6 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr, Merkezin faaliyet alanlarndan olan ve 5 inci maddede belirtilen konulardan birinde almalar bulunan ve Merkez birimleriyle ilgili blmlerden birinde bakanlk yapan akademik personel arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir.

(2) Mdr, biri Merkezin faaliyet alanlarndan olan ve 5 inci maddede belirtilen konularda almalar bulunan ve Merkezin birimlerinin birinde bakanlk yapanlar arasndan ve dieri niversite dndan olmak zere iki kiiyi, mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar.

(3) Mdrn katlamad toplantlara, grevlendirecei mdr yardmcs katlr. Mdr yardmclar, Mdrle alt aya kadar vekalet edebilir.

(4) Mdr, gereken hallerde grev sreleri dolmadan yardmclarnn deitirilmesini Rektrlk makamna teklif edebilir.

(5) Mdrn grevi sona erdiinde, yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) alma programlarn hazrlamak ve Ynetim Kuruluna neride bulunmak, Ynetim Kurulunca karara balanan alma programn yrtmek,

c) Merkezin almasn baarl ve srdrlebilir klacak niteliklere ve performansa sahip ahs ve temsilciler arasndan Ynetim ve Danma Kurulu yelikleri iin Rektrlk makamna tekliflerde bulunmak,

) Bu Ynetmelikle belirlenen birimleri oluturma ynnde Rektrlk makamna tekliflerde bulunmak,

d) Personelin grevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektre sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Rektr, Mdr, mdr yardmclar, birim temsilcileri, kamu kurulularndan iki temsilci, Mdrn teklifi ve Rektrn onay ile Danma Kurulu yeleri arasndan seilen iki kii olmak zere toplam oniki kiiden oluur. Grev sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi dolmadan ayrlan, grevi nedeniyle alt aydan fazla toplantlara katlamayacak olan ya da mazeretsiz olarak st ste toplantya katlmayan ye/yelerin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere Mdrn teklifiyle Rektr tarafndan yeni ye/yeler grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine ayda en az bir defa salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr.

(3) Ynetim Kurulunun bakan Rektrdr. Rektrn yokluunda bu grevi, Rektre veklet eden ya da grevlendirdii kiiler stlenir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu aada belirtilen grevleri yerine getirir:

a) Merkezin almalaryla ilgili plan, program ve projelerin hazrlanmas ve uygulanmasn salamak,

b) Merkez birimlerince nerilecek proje tekliflerini, bte snrlar erevesinde grmek, sralamak ve destekleme programna almak,

c) Danma Kurulunun tavsiye kararlarn grerek karara balamak,

) Merkezin yllk faaliyet raporlarn hazrlamak,

d) Ynetim Kurulu yelerinin nerecei dier konular grp karara balamak.

Danma Kurulu

MADDE 11 (1) Danma Kurulu toplam yirmi kiiden oluur. Ynetim Kurulu yeleri, Danma Kurulunun doal yeleridir. Bunlarn dnda Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili eitim retim yapan blmlerden yedi kii ve niversite dndan Merkezin faaliyetleri dorultusunda almalar bulunan drt kii Rektr tarafndan Danma Kuruluna grevlendirilir. Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresinden nce boalan yelikler iin Mdrn nerisi zerine gerekli atamalar Rektr tarafndan yaplr.

(2) Danma Kuruluna Rektr bakanlk eder. Rektr olmadnda bu grevi vekili veya grevlendirecei kii yrtr. Mdrn davetiyle yaplacak ilk toplantda iki raportr seilir.

(3) Danma Kurulu, yeniliki fikirlerle Merkezin alma planlarna yn vermek, Merkezin faaliyet konular ve yntemleri bakmndan akademik perspektif ile yresel ve blgesel perspektifler arasnda egdmn salanabilmesi iin niversite ile Sivas arasndaki ibirliini oluturmak amacyla her yaryl en az bir kere olmak zere bakann ars zerine toplanr. Alaca tavsiye kararlarn, Ynetim Kurulunda grlmek zere Mdrle iletir.

Merkez birimleri

MADDE 12 (1) Merkezde, 5 inci maddede anlan amalarn gerekletirilebilmesi iin aada belirtilen birimler oluturulur:

a) Bilgi ve Belge Ynetimi birimi,

b) evre Aratrmalar birimi,

c) Halk Kltr Aratrmalar birimi,

) Sanat Aratrmalar birimi,

d) Tarih Aratrmalar birimi,

e) Turizm Aratrmalar birimi.

(2) Merkez birimlerinin bakanlar, niversitenin ilgili blmlerinde grev yapan retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan seilir. Danma Kurulunun veya Ynetim Kurulunun nerisi zerine Merkezde yeni birimler oluturulabilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Demirbalar

MADDE 14 (1) Merkez tarafndan yrtlen aratrma ve projeler kapsamnda alnan her trl alet, donanm ve demirbalar Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Cumhuriyet niversitesi Rektr yrtr.