13 Mart 2013 Tarihli ve 28586 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2013/4356      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlıkta Performans Uygulamaları Alanında İşbirliğine Dair Çalışma Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2013/4384      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

TÜZÜK

2013/4361       Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4296       Konya-Çumra III. Merhale (KOP) Projesi Kapsamında Olan Bozkır Barajının Yapımı Maksadıyla, Bazı Güzergâh ve Alanlarda Bulunan Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4312       Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Güney Afrika Cumhuriyeti Mali İstihbarat Merkezi (FIC) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası Hakkında Karar

2013/4316       Ordu İli, Çamaş ve Fatsa İlçelerinde Tesis Edilecek Atilla Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4319       Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

2013/4365       Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Yenice, Yenidoğan ve Yenipınar Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4366       İzmir İli, Konak İlçesi, Ege Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4401       6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Uyarınca Yapılacak Satış ve İade İşlemlerinde Fiilen Görevlendirilenlere Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—  Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik

—  Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  2013 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2013 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2013 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2013 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/44, K: 2012/99 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/64, K: 2012/168 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/21 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/22 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/23 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/24 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/25 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/26 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/27 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/28 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/29 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri