13 Mart 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28586

YNETMELK

Sermaye Piyasas Kurulundan:

EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KURULU VE FAALYETLERNE

LKN ESASLAR HAKKINDA YNETMELK

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, emeklilik yatrm fonlarnn kurulu ve faaliyetlerine ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, emeklilik yatrm fonlarnn trleri, kurulular, rgt yaps, faaliyet ilke ve esaslar, katk paynn bu fonlarda toplanmas ve deerlendirilmesi, fon malvarl, fon portfyndeki varlklarn saklanmas, portfyn ynetimi, fonlarn birleme, devir ve dnm esaslar, i ve d denetimi ile kamunun aydnlatlmasna ilikin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayl Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi Kanununun 26 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Banka: Mevduat bankalarn ve katlm bankalarn,

b) Borsa: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde tanmlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt d borsalar ve borsa d tekilatlanm dier piyasalar,

c) Emeklilik yatrm fonu/Fon: irket tarafndan emeklilik szlemesi erevesinde alnan ve katlmclar adna bireysel emeklilik hesaplarnda izlenen katklarn, riskin datlmas ve inanl mlkiyet esaslarna gre iletilmesi amacyla oluturulan malvarln,

) zahname: Paylar ihra edilecek fonun zelliklerine ve buna bal hak ve risklere ilikin olarak katlmclarn bilinli bir deerlendirme yapmasn salayacak nitelikteki tm bilgileri ieren kamuyu aydnlatma belgesini,

d) Kanun: 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayl Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi Kanununu,

e) KAP: Kamuyu Aydnlatma Platformunu,

f) Katlmc: Emeklilik szlemesine gre ad ve hesabna irket nezdinde bireysel emeklilik hesab alan fiil ehliyetine sahip gerek kiiyi,

g) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

) Mstearlk: Hazine Mstearln,

h) Net varlk deeri: Portfy deerine, nakit ile fon alacaklarnn eklenmesi ve fon borlarnn dlmesi suretiyle bulunan toplam deeri,

) Portfy: Fonda yer alan para ve sermaye piyasas aralar, kymetli madenler ile Kurulca belirlenen dier yatrm aralarndan oluan varlklarn tmn,

i) Portfy deeri: Fon portfyndeki varlklarn bu Ynetmelikteki esaslar erevesinde deerlenmesi neticesinde bulunan deeri,

j) Portfy yneticisi: Kuruldan portfy yneticilii yetki belgesi alm ve Kurulca uygun grlen portfy ynetim irketini,

k) Saklayc: Fon portfyndeki varlklarn sakland ve Kurulca uygun grlen saklama kuruluunu,

l) Sistem Ynetmelii: 9/11/2012 tarihli ve 28462 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakknda Ynetmelii,

m) irket: Kanuna gre kurulan emeklilik irketini,

n) Takasbank: MKB Takas ve Saklama Bankas Anonim irketini,

o) TCMB: Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Anonim irketini,

) TTSG: Trkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

ifade eder.

Emeklilik yatrm fonu

MADDE 5 (1) Fon, sresiz olarak kurulur ve fonun tzel kiilii yoktur. Fon, Kanunda yer alan amalar dnda kullanlamaz ve kurulamaz.

(2) Emeklilik yatrm fonu, sermaye piyasas kurumu niteliindedir.

(3) Fon portfy, aada belirtilen yatrm aralar ve ilemlerinden oluur:

a) Vadeli mevduat ve katlma hesab,

b) Borlanma aralar, repo ve ters repo ilemleri ile ortaklk paylar,

c) Kymetli madenler, kymetli madenlere ve gayrimenkule dayal varlklar,

) Trev ara ilemleri ile varantlar,

d) Takasbank para piyasas ilemleri,

e) Yatrm fonu katlma paylar,

f) Borsalarda gerekletirilen trev ara ilemlerinin nakit teminatlar ve primleri,

g) Kira sertifikalar,

) Kurulca belirlenen dier yatrm aralar.

Fon trleri ve unvanlar

MADDE 6 (1) Fonlar, risk ve getiri yaps ile portfy ynetim stratejisinin tam ve doru bir ekilde izahnamede belirtilmesi ve Kurulca uygun grlmesi kouluyla kurulabilir.

(2) zahnamede belirtilecek portfy ynetim stratejilerine uygun fon trleri, Mstearln gr alnarak Kurulca belirlenir.

(3) Fonun unvannda belirli bir varlk grubuna, sektre, sektrlere, lke ya da corafi blgeye yatrm yapt izlenimini uyandracak bir ibare kullanan fon varlklarnn en az % 80i;

a) Fon unvannda yer alan sz konusu varlk grubu, sektr ya da sektrlere ait olan varlklardan,

b) Fon unvannda yer alan lke ya da corafi blgeye ait ve o lke ya da corafi blgenin piyasa yapsn ve risklerini yanstabilen varlklardan,

oluur.

(4) Fonlar, fon paylarnn emeklilik szlemesinde tanmlanm katlmc, kii ya da gruplara tahsis edildii grup emeklilik yatrm fonu eklinde de kurulabilir.

(5) Grup emeklilik yatrm fonlar; iyeri veya belirli meslek gruplar baznda, sektrel bazda ve Kurulca uygun grlmek koulu ile fon paylarnn belirli kii ya da gruplara tahsis edilmesi suretiyle oluturulabilir.

(6) Fonlarn portfy ynetim stratejilerinin uygulanmas neticesinde ulalmak istenen hedefin objektif olarak tanmlanabilmesi ve fonun bu hedefe ulamadaki performansnn llebilmesi amacyla yatrm stratejisine uygun olarak belirlenecek karlatrma ltnn izahnamede belirtilmesi ve KAPta ilan edilmesi zorunludur.

(7) Fonlar ticari ve hukuki ilemlerinde; irketin unvan ile bu Ynetmelik uyarnca fonun yatrm amacna uygun olarak seilen tr ierecek ekilde belirleyecekleri fon unvann kullanmak, fonu temsil eden fon yneticileri de faaliyetleri ile ilgili belgeleri bu unvan altnda imzalamak zorundadr.

(8) Fon izahnamesinde belirtilmesi ve Kurulca uygun grlmesi kouluyla, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde yatrmclar yanl ynlendirmeyecek ekilde, fonun risk ve getiri yapsnn tam ve doru bir ekilde anlalmasn salayacak farkl bir ad kullanlabilir.

(9) Fonun portfy ynetim stratejilerine uygun ynetilmemesi veya fon unvannn ve reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanlan fon adnn katlmcnn yanltlmasna yol amas durumlarnda Kurul, fonun portfy ynetim stratejilerinin, fon unvannn, fon adnn veya kullanlan karlatrma ltnn deitirilmesini isteyebilir veya bunlar resen deitirebilir.

(10) Fonun ya da fon tarafndan ihra edilen paylarn, kamu tarafndan resmi bir teminat altna alnd eklinde yorumlanmasna yol aacak ak veya dolayl bir ifadeye fon unvanlarnda yer verilemez.

Fon kurulu bavurusu

MADDE 7 (1) Fon, Kuruldan izin almak kouluyla irket tarafndan kurulur. irket; Kurulca belirlenen standarda uygun olarak hazrlanan kurulu bavuru formu, formda belirtilen belgeler ve fon itz ile birlikte fon kurmak iin Kurula bavurmak zorundadr. Bavuru iin gerekli belgelerin tam olarak Kurula iletilmesi ile Kurulca incelemeye balanr, aksi takdirde bavurular deerlendirmeye alnmaz. Bavuruya ilikin olarak talep edilebilecek ilave belge ve bilgilerin Kurulca belirlenen srede tamamlanmas zorunludur. Kurul, bavurularn elektronik ortamda yaplmasn isteyebilir.

(2) Fon kurulu bavurularnn Kurulca uygun grlebilmesi iin; irketin kurulu artlarn kaybetmemi olmas, saklaycnn ve portfy yneticisinin belirlenmi olmas, fon itznn Kurul dzenlemelerine uygun hazrlanmas ve Kanun, bu Ynetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen dier artlarn yerine getirilmesi zorunludur.

Fon itz

MADDE 8 (1) Fon itz, katlmc ile irket, saklayc ve portfy yneticisi arasnda fon portfynn inanl mlkiyet esaslarna gre saklanmasn ve vekalet akdi hkmlerine gre ynetimini konu alan ve genel ilem artlarn ieren iltihaki bir szlemedir. Fon itzne ynelik esas ve usuller Mstearln uygun gr alnarak Kurul tarafndan belirlenir.

Fon kurulu izni ve itzn tescili

MADDE 9 (1) Bavurunun Kurulca uygun grlmesi sonucunda, fon itz Kurulca verilen kurulu izin yazsnn irket tarafndan tebell edildii tarihi izleyen alt i gn iinde irket merkezinin bulunduu yerin ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAPta ilan edilir. TTSG ilan takip eden alt i gn ierisinde Kurula gnderilir. Fon itznn tescili ile birlikte kurulu ilemleri tamamlanm saylr.

Fon itznn deitirilmesi

MADDE 10 (1) irketin gerekeli olarak itzk deiiklii talebinde bulunmas halinde, Kurulca belirlenecek esas ve usullere uygun olarak hazrlanan itzk deiiklik talep formu doldurulmas ve formda belirtilen bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi arttr. Kurula yaplan bavuru zerine, hukuki gereklerin yerine getirilip getirilmedii Kanun, bu Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmleri erevesinde incelenir ve uygun grlen itzk deiiklikleri, izin yazsnn irket tarafndan tebell edildii tarihi izleyen alt i gn iinde ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAPta ilan edilir. TTSG ilan takip eden alt i gn ierisinde Kurula gnderilir.

(2) Katlmclarn yatrm kararn etkileyebilecek ve nceden bilgi sahibi olunmasn gerektiren hususlara ilikin duyurular da ayrca KAPta ilan edilir ve yeni hususlarn yrrle giri tarihi on i gnnden az olmamak zere ilanlarda belirtilir.

(3) Kanun, bu Ynetmelik ve ilgili mevzuata aykr uygulamalarn bulunduu, kamuyu aydnlatma asndan yeterli aklamalarn yaplmad sonucuna varlrsa, gereke gsterilerek itzk deiikliklerine izin verilmez.

Asgari fon balang tutar, avans tahsisi ve emeklilik planlarna dahil edilebilecek fonlar

MADDE 11 (1) Kanun erevesinde, her irketin grup emeklilik yatrm fonlar hari farkl portfy ynetim stratejisine sahip en az ayr fon kurmas arttr.

(2) Kurulmas zorunlu fonun her birinin balang tutar, irketin denmi sermayesinin yirmide birinden az olamaz. Ancak, irketin bu ayr fonuna ilave olarak kurulacak yeni bir fonu iin fon balang tutar irket tarafndan belirlenir. Kurulmas zorunlu fon iin, fonlarn kuruluunu mteakip, her bir fon iin ayr ayr olmak zere irketin denmi sermayesinin yirmide birinden az olmamak zere avans tahsis edilmesi zorunludur. Asgari fona ilave olarak kurulacak her bir fona avans tahsis edilmek istenmesi halinde avans tutar irket tarafndan serbeste belirlenir.

(3) irket, Mstearln uygun grn alarak, katlmclara sunulacak emeklilik planlarna kurucusu olduu fonlarn yan sra baka irketler tarafndan kurulan fonlar da dahil edebilir.

Fon kurulu

MADDE 12 (1) irket, kurduu fonla ilgili ilemlerin takibi ve raporlanmas amacyla irket ynetim kurulu kararyla en az kiiden oluan bir fon kurulu atar. Fon kurulu yeliklerine irket dndan atama yaplmas da mmkndr.

(2) Fon kurulu her bir fon iin ayr ayr belirlenebilecei gibi birden fazla fon iin tek bir fon kurulu da oluturulabilir.

(3) Fon kurulu yelerinin;

a) ounluunun drt yllk eitim veren yksek renim kurumlarndan mezun olmalar, sermaye piyasas, bankaclk, bireysel emeklilik veya sigortaclk alanlarnda en az be yllk tecrbeye sahip bulunmalar,

b) 6362 sayl Kanunun 44 nc maddesinin birinci fkrasndaki mali g art dndaki artlar tamalar,

gerekir.

(4) irket ynetim kurulu yelerinin, bu Ynetmelikte fon kurulu yeleri iin belirlenen nitelikleri tamalar halinde, fon kurulu yesi olarak grevlendirilmeleri mmkndr.

Fon kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Fon kurulu aadaki grevleri yerine getirmekle ykmldr.

a) Fon faaliyetlerinin, irketin genel ynetim stratejilerine ve politikalarna uygun olarak dzenli, verimli ve etkin bir ekilde ilgili mevzuat, fon itz ve izahnamedeki esaslar erevesinde yrtlmesi,

b) Fonun muhasebe, belge ve kayt sisteminin dzenli bir ekilde tutulmas,

c) Fon adna yaplacak szlemelerin ilgili mevzuata uygun ekilde hazrlanmas,

) Fon portfynn mevzuata uygun ekilde deerlenmesi ve birim pay deerinin doru ekilde hesaplanmas,

d) Fon ile ilgili mali tablo ve raporlarn hazrlanmas,

e) Fon performansnn takip edilmesi,

f) Mevzuat gerei ya da irketin talebi ile ilgili olarak yaplmas gereken itzk ve izahname deiikliklerinin katlmclara ilgili dzenlemelerde ngrlen sreler ierisinde duyurulmas,

g) Kamuyu aydnlatma belgelerinin mevzuata uygun ekilde hazrlanmas,

) Fonun faaliyetlerine ilikin olarak 32 nci maddede belirtilen raporlarn hazrlanmas,

h) 27 nci madde kapsamnda belirtilen olaanst durumlar ile ilgili karar alnmas,

) kontrol sisteminin oluturulmas,

i) irket ynetim kurulu karar ile belirlenen dier grevlerin yerine getirilmesi.

Fonun i kontrol sistemi

MADDE 14 (1) kontrol sistemi; fonun faaliyetlerinin verimliliinin ve etkinliinin, finansal ve idari konulara ait bilgilerin gvenilirliinin ve zamannda elde edilebilirliinin salanmasn, fon faaliyetlerinin ilgili mevzuata, emeklilik szlemesine, fon itzne, izahnameye uygun yrtlmesini, hata, hile ve usulszlklerin nlenmesini ve tespitini, muhasebe kaytlarnn doru ve eksiksiz olmasn ve finansal bilgilerin doru ve gvenilir olarak zamannda hazrlanmasn temin etmek amacyla uygulanan esas ve usullerdir.

(2) irketin fon i kontrol sistemine ilikin tm usul ve esaslar yazl hale getirilerek fon kurulu kararna balanr.

(3) kontrol esas ve usulleri asgari olarak;

a) Fon faaliyetlerinin kanuni dzenlemelere, irketin ama ve konusuna, fon itzne ve izahnameye uygun olarak yaplmasn,

b) Fon adna yaplan ilemlerin genel ve zel yetkilere dayal olarak gerekletirilmesini, szlemelere uygun olarak yaplmasn, fon ilemleri iin gerekli belgelerin dzenlenmesini,

c) Fonun muhasebe, belge ve kayt dzeninin etkin bir ekilde ilemesini,

) Usulszlklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye indirilebilmesi iin risklerin tanmlanmasn ve gerekli nlemlerin alnmasn,

d) Fon personelinin kendi adna yaptklar ilemlerin fon ile kar atmasna yol aacak nitelikte olup olmadnn tespitini,

e) Fondan yaplan harcamalarn belgeye dayal ve piyasa rayicine uygun olup olmadnn tespitini,

f) Fon portfynn deerlemesinin, fonun birim pay deerinin belirlenmesinin, fon portfy oranlarnn ilgili mevzuata, fon itz ve izahnameye uygunluunun kontroln,

temin edecek ekilde oluturulur.

(4) Fonun faaliyetlerinin i kontrol esas ve usullerine uygun olarak ileyii, fon denetileri tarafndan denetlenir. irket bu amala, 12 nci maddenin nc fkrasnda belirtilen nitelikleri haiz en az bir fon denetisi atar. irketin denetisi de bu nitelikleri haiz olma koulu ile i kontrol grevini yerine getirebilir.

(5) Tespitleri ve denetleme sonularn ihtiva eden raporlar en ge her takvim yln izleyen ay iinde irketin ynetim kurulu ile fon kuruluna sunulur ve sz konusu raporlardan bilgi edinildii ilgili kurullarda karara balanr. Bu raporlarn en az be yl sre ile irket nezdinde saklanmas zorunludur.

(6) Fon denetisi, fonun mali durumunu zayflatacak veya olaand sonular douracak herhangi bir durumun varln tespit etmesi halinde hazrlayaca denetim raporunu en ksa srede irketin ynetim kuruluna sunar ve ayn gn raporun bir rneini Kurula gnderir.

Risk ynetim sistemi

MADDE 15 (1) Trev ara ilemlerine taraf olacak fonlarn risk ynetim sistemlerini oluturmalar ve buna ilikin prosedrleri yazl hale getirmeleri zorunludur.

(2) Risk ynetim sistemi, fonun karlaabilecei temel risklerin tanmlanmasn, risk tanmlamalarnn dzenli olarak gzden geirilmesini ve nemli gelimelere paralel olarak gncellenmesini, maruz kalnan risklerin tutarl bir ekilde deerlendirilmesine imkan verecek bir risk lm mekanizmasnn gelitirilmesini iermek zorundadr.

(3) Risk ynetimini gerekletirecek birim irket bnyesinde oluturulabilecei gibi risk ynetim hizmeti dardan da salanabilir. Ancak her koulda, risk ynetim hizmetini salayan birim, fon portfynn ynetiminden sorumlu birimden bamsz olmak zorundadr. Risk ynetimini gerekletirecek birimin personelinin Sermaye Piyasas Faaliyetleri leri Dzey ve Trev Aralar Lisansna sahip olmas zorunludur.

(4) Risk ynetim sisteminin yeterliliine ilikin olarak deneti tarafndan hazrlanan rapor en ge takvim yln izleyen ay iinde irketin ynetim kurulu ile fon kuruluna sunulur ve sz konusu raporlardan bilgi edinildii ilgili kurullarda karara balanr. Bu raporlarn en az be yl sre ile irket nezdinde saklanmas zorunludur.

Fon paylarnn kayda alnma bavurusu

MADDE 16 (1) irket, kurucusu olduu ilk fon iin kuruluuna ilikin izin yazsnn irkete tebell tarihini izleyen alt ay ierisinde kayda alma bavuru formu, izahname ve formda belirtilen dier belgelerle birlikte Kurula bavurmak zorundadr. Bu sre ierisinde Kurula bavuru yaplmamas halinde fon itz irket tarafndan ticaret sicilinden terkin ettirilir ve buna ilikin belgeler terkini takip eden alt i gn ierisinde Kurula gnderilir.

(2) irket, Kanun erevesinde kurulmas zorunlu fonun Kurul kaydna alnmasn mteakip dier fonlar iin kurulu ve kayda alnma bavurularn birlikte yapar. Bu fonlarn kurulu ve kayda alma bavurular birlikte deerlendirilir ve sonulandrlr. Fon paylarnn kayda alnma bavurularnn deerlendirilebilmesi iin;

a) Fon itznn irketin merkezinin bulunduu yerin ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAPta ilan edilmi olmas,

b) Yeterli mekan, teknik donanm ve rgtlenmenin salanm, fon hizmet biriminin ve fon kurulunun oluturulmu, i kontrol ve risk ynetimini ieren i denetim sisteminin kurulmu, personelin buna uygun grev ve sorumluluklarnn belirlenmi ve bu konularda gerekli bilgi ve belgelerin hazrlanm olmas,

c) Fona ve katlmclara ilikin muhasebe, kayt ve belge sistemi ile dzenli i ak ve haberlemeyi salayacak teknik altyapnn kurulmu olmas,

) En az bir portfy yneticisi ile portfy ynetim szlemesi ve saklayc ile saklama szlemesi imzalanm olmas,

d) irketin Kanunda ngrlen kurulu artlarn kaybetmemi olmas,

e) zahnamenin, fon ile ilgili mevzuatn ngrd ve fon ile ilgili bilgileri aklkla ortaya koyacak ayrntda ve Kurul tarafndan belirlenen esaslara uygun olarak hazrlanmas,

zorunludur.

(3) lgili belgelerin tam olarak Kurula iletilmesi ile Kurulca bavuru incelemesine balanr. Bavuruya ilikin olarak talep edilebilecek ilave belge ve bilgilerin Kurulca belirlenen srede tamamlanmas zorunludur. Kurul, bavurularn elektronik ortamda yaplmasn isteyebilir.

(4) Kurul, yaplan bavurular izahnamenin bu Ynetmelik, ilgili mevzuat ve Kurulca belirlenen esaslar ierip iermediini dikkate alarak kamunun aydnlatlmas esaslar erevesinde inceler.

(5) Bavurunun olumlu grlmesi halinde fon itznde yer alan pay says Kurul kaydna alnr ve izahname Kurulca onaylanr. Kurulca onayl izahnamenin irket tarafndan tebell edildii tarihi izleyen onbe i gn ierisinde ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAPta ilan edilmesi zorunludur.

(6) ncelemeler sonucunda gereke gsterilerek, bavuru konusu fon paylarnn Kurul kaydna alnmasndan imtina edilebilir. Kurul kaydna alnma, resmi teminat verilmesi eklinde yorumlanamaz ve reklam amacyla kullanlamaz.

(7) zahname ile aklanan konularda ortaya kan deiikliklerin ve yeni hususlarn, irket tarafndan Kurula bildirilmesi zorunludur.

(8) Deiiklikler ve yeni hususlar, Kurulun onay alnmadan izahnamede deiiklik yaplarak katlmclara aklanamaz ve uygulamaya konulamaz. Kuruldan onay alndktan sonra izahnamedeki deiiklikler onayn irket tarafndan tebell edildii tarihi izleyen alt i gn iinde ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAPta ilan edilir. TTSG ilan takip eden alt i gn ierisinde Kurula gnderilir.

(9) Katlmclarn yatrm kararn etkileyebilecek ve nceden bilgi sahibi olunmasn gerektiren hususlara ilikin duyurular da ayrca KAPta ilan edilir ve yeni hususlarn yrrle giri tarihi on i gnnden az olmamak zere ilanlarda belirtilir.

(10) Kurulca uygun grlmesi halinde fonun katlmc says ve katlmc kitlesi dikkate alnarak farkl bildirim ve ilan esaslar belirlenebilir.

Pay saysnn artrlmas ve artrlan tutar temsil eden fon paylarnn kayda alnmas

MADDE 17 (1) Fon itznde belirtilen pay saysnn artrlmak istenmesi halinde irket, belirleyecei yeni pay saysnn yer ald fon itznn ilgili maddesine ilikin tadil metninin ve yeni pay saysn ierecek ekilde hazrlanm izahnamenin onaylanmas ve artrlan paylarn Kurul kaydna alnmas talebiyle Kurulca belirlenen esaslara uygun olarak hazrlanan tutar artrm kayda alma bavuru formu ve ekinde belirtilen belgeler ile Kurula bavurmak zorundadr.

(2) Bavurunun Kurulca uygun grlmesi sonucunda, itzk ve izahname tadil metinleri Kurulca onaylanr ve artrlan pay says Kurulca kayda alnr. Kayda almay takiben, itzk tadil metni ve izahname, izin yazsnn irket tarafndan tebell edildii tarihi izleyen alt i gn iinde irketin merkezinin bulunduu yerin ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAPta ilan edilir. TTSG ilan takip eden alt i gn ierisinde Kurula gnderilir.

(3) Bavurular, 16 nc maddede belirtilen esaslar erevesinde incelenir ve sonulandrlr.

Fon malvarlna ilikin ilkeler

MADDE 18 (1) Fonun malvarl irketin Kanun, emeklilik szlemesi, fon itz ve ilgili dier mevzuattan doan ykmllklerinin yerine getirilmesi dnda hibir amala kullanlamaz. Fon malvarl rehnedilemez, portfye ilikin olarak yaplan ilemler haricinde teminat gsterilemez, nc ahslar tarafndan haczedilemez ve iflas masasna dahil edilemez.

Fon malvarlndan yaplabilecek harcamalar

MADDE 19 (1) Fon malvarlndan fon portfynn ynetimi ile ilgili emeklilik irketine denecek fon iletim gideri ve aada belirtilenler dnda harcama yaplamaz.

a) Kurul kayda alma creti,

b) Fonun kuruluunu mteakip mevzuat gerei yaplmas zorunlu tescil ve ilan giderleri,

c) Portfydeki varlklarn veya bunlar temsil eden belgelerin nakil veya nakle bal sigorta cretleri,

) Portfydeki varlklarn saklanmas hizmetleri iin denen cretler,

d) Varlklarn nakde evrilmesi ve transferinde denen cretler,

e) Alnan kredilerin faizi,

f) Portfye almlarda ve portfyden satmlarda denen komisyonlar,

g) Fonun mkellefi olduu vergi demeleri,

) Bamsz denetim kurulularna denen denetim creti,

h) Kurulca uygun grlecek dier harcamalar.

(2) Harcamalarn belgeye dayandrlmas zorunludur. Fon malvarlndan piyasa rayici zerinde harcama yaplamaz.

(3) Fondan yaplacak toplam gider kesintisi Sistem Ynetmeliinde belirtilen azami oranlar amayacak ekilde fon itznde belirlenir. Fon itznde belirlenen gnlk kesinti oranna karlk gelen yllk orann alp almad irket tarafndan her takvim yl sonunda kontrol edilir. Bu kontrol, fon itznde yer alan yllk kesinti oran ve o yl iin hesaplanan gnlk ortalama fon net varlk deerine gre yaplr. irket tarafndan her dnem sonunda yaplan kontrolde fon itznde belirlenen oranlarn aldnn tespiti halinde, aan tutar ilgili dnemi takip eden be i gn iinde irkete fona iade edilir.

(4) Fon paylarnn ilk defa halka arz edilmesi veya fonun tasfiye olmas durumunda, nc fkrada belirtilen kontroller fon paylarnn sata sunulmu olduu gnler dikkate alnarak yaplr.

(5) Fon itznde belirlenen azami fon toplam gider kesintisi oran ve takvim ylnn bitiminde gerekleen fon toplam gider kesintisi oran ile varsa iade tutar ilgili dnemin bitimini takip eden alt i gn iinde KAPta ilan edilir.

(6) Portfy yneticisinin ilgili fonun toplam giderlerinden ald payn tutar ve oran ile Kurulca belirlenen formatta dzenlenen fon toplam gideri kesintisinin dalm takvim ylnn bitimini takip eden alt i gn iinde KAPta ilan edilir.

Fon portfynn ynetimi

MADDE 20 (1) Fon portfy, portfy yneticileri tarafndan ynetilir. Portfy yneticileri, fon portfyn Kanun, 6362 sayl Kanun, fon itz, emeklilik szlemesi, izahname, portfy ynetim szlemesi ve ilgili mevzuat hkmlerine gre ynetmekle ykmldr. Alnacak portfy ynetimi hizmetine ilikin esaslar, bu konuda irket ile portfy yneticileri arasnda yaplacak portfy ynetim szlemesi erevesinde belirlenir. Portfy ynetim szlemesinin hazrlanmasnda Kurulun bu konudaki dzenlemeleri esas alnr. Szlemenin bir rnei, yrrlk tarihinden en ge onbe i gn nce Kurula gnderilir. Portfy ynetim szlemelerinin Kurulca belirlenen asgari unsurlara uygun olmas zorunludur.

(2) Fon portfynn ynetiminde birden fazla portfy yneticisi ile szleme yaplabilir. Portfy yneticisi, baka bir portfy yneticisi ile de szleme yapabilir. Bu durumda irketin onaynn alnmas zorunlu olup, portfy yneticisinin portfy ynetimi konusundaki sorumluluu devam eder.

(3) Portfy yneticisi ile szleme yapan tarafn yabanc bir lkede faaliyet gsteriyor olmas halinde, portfy yneticisinin o lkedeki ilgili otorite tarafndan portfy yneticilii faaliyeti yapabilmesi konusunda yetkilendirildiine ilikin bir belge ile szlemenin bir rneinin, yrrlk tarihinden en ge onbe i gn nce Kurula gnderilmesi zorunludur.

(4) irket, portfy yneticilerinin, fon ynetiminde gerekli zen ve basireti gstermemeleri, Kurulun portfy yneticiliine ilikin ilkelerine aykr hareket etmeleri, mali bnyelerinin zayfladnn tespit edilmesi, portfy yneticisinin szleme yapt tarafn yabanc lkede faaliyette bulunma yetkisinin iptal edilmesi gibi durumlarda, portfy ynetim szlemesini feshedip, Kurulca uygun grlen baka portfy yneticileri ile portfy ynetim szlemesi imzalayabilir. Bu fkradaki koullarn varl halinde Kurul da portfy yneticilerinin deitirilmesini isteyebilir.

(5) Kurul, yllk net getirisi ait olduu fon grubunun yllk ortalama net getirisinin altnda kalan fonlarn ynetiminin belirlenecek kriterler erevesinde baka portfy ynetim irketlerine devrini talep edebilir. Bu fkrann uygulanmasna ilikin usul ve esaslar Mstearln gr alnarak Kurulca belirlenir.

Fon portfy ynetimine ilikin ilkeler

MADDE 21 (1) Portfy yneticisinin fon ynetiminde aadaki ilkelere uymas zorunludur.

a) Portfy yneticisi fon portfyn ynetirken riskin datlmas, likidite ve getiri unsurlarn gz nnde bulundurmak, fonun portfy ynetim stratejilerine ve yatrm snrlamalarna uygun hareket etmek, fon itz, izahname, portfy ynetim szlemesi ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uymak zorundadr.

b) Portfy yneticisi, ynettii her fonun karn ayr ayr gzetmekle ykmldr. Ynetimindeki fonlar veya dier mterileri arasnda, mterilerden biri veya fonlarndan biri lehine dierleri aleyhine sonu verebilecek ilemlerde bulunamaz.

c) Portfy yneticisi, fon portfy ile ilgili yatrm kararlarnda objektif bilgi ve belgelere dayanmak ve szleme ile belirlenen yatrm ilkelerine uymak zorundadr. Bu bilgi ve belgeler ile portfy ynetim stratejilerine kaynak tekil eden aratrma ve raporlarn en az on yl sreyle saklanmas zorunludur.

) Portfy yneticisi, borsada ilem gren varlklarn alm satmlarn borsa kanalyla yapmak ve fon portfyne alm satm ilemlerinde, ilemi gerekletiren arac kuruluun, fonu temsil eden fon kodu ile borsalarda ilem yapmasn temin etmek zorundadr.

d) Portfy yneticisi fon ile dier mteriler adna yaplan ilemleri ayr ayr izlemekle ykmldr.

e) Fon portfyne hibir ekilde rayi bedelinin zerinde varlk satn alnamaz ve portfyden bu deerin altnda varlk satlamaz.

f) Portfy yneticisi, herhangi bir ekilde kendisine ve nc kiilere kar salamak amacyla fon portfyne ilem yapamaz. Fon adna yapaca ilemlerde gerekli zen ve basireti gstermek zorundadr.

g) Fon portfynn nceden saptanm belirli bir getiri salayacana dair yazl veya szl bir garanti verilemez.

) Portfy yneticisi fon portfyne yaplan ilemlerde ilemin bykln, alnan varlklarn fiyatn, piyasa koullarn, komisyon oranlarn, ilem yaplan arac kuruluun tecrbesini, mali durumunu ve piyasadaki itibarn gz nnde bulundurmak suretiyle, ilemleri zaman ve fiyat asndan en uygun ekilde gerekletirir.

h) irket, fon kurulu yeleri, portfy yneticisi, saklayc ve fonlarn ynetimi ile ilgili olarak meslekleri nedeniyle veya grevlerini ifa etmeleri srasnda bilgi sahibi olabilecek olanlar bu bilgileri aklayamazlar, dorudan veya dolayl olarak kendilerine veya nc kiilere menfaat salamak veya bakalarn zarara uratmak amacyla kullanamazlar. Bu ykmllk bu kiilerin grevlerinden ayrlmalarndan sonra da devam eder.

Portfy snrlamalarna ilikin esaslar

MADDE 22 (1) Fon ynetiminde aadaki portfy snrlamalarna uyulmas arttr.

a) Fon portfynn %10undan fazlas bir ihrann para ve sermaye piyasas aralarna yatrlamaz. Ayrca, fonun %5inden fazla yatrm yapt ayn ihraya ait para ve sermaye piyasas aralarnn toplam tutar fon portfynn %40n aamaz. Varlk kiralama irketleri tarafndan ihra edilen sermaye piyasas aralar iin bu bendin birinci cmlesindeki %10luk snrlama %25 olarak uygulanr; ikinci cmlesindeki snrlama ise uygulanmaz. Dier taraftan, TCMB, Mstearlk ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanun erevesinde kurulan varlk kiralama irketleri tarafndan ihra edilen sermaye piyasas aralar iin bu bentteki snrlamalar uygulanmaz.

b) Fon portfyne borsada ilem gren varlklarn alnmas esastr. Borsada ilem grmeyen zel sektr borlanma aralar, fon portfy deerinin %10unu gememek kaydyla fon portfyne dahil edilebilir. Borsada ilem grmeyen zel sektr borlanma aralarna yatrm yapan fonlarn yatrm aamasnda, portfynde bulunan zel sektr borlanma aralarnn gerektiinde nakde dntrlebilmesini teminen irketle veya bir arac kurulula konuya ilikin bir szleme imzalamas gerekmektedir. Ayrca, borsada ilem grmesi kouluyla, yaplan ilk ihralardan da para ve sermaye piyasas arac alnabilir.

c) Fon, tek bana hibir ortaklkta sermayenin ya da tm oy haklarnn %5ine veya daha fazlasna, bir irketin kurucusu olduu fonlar ise toplu olarak, hibir ortaklkta sermayenin ya da tm oy haklarnn %20sinden fazlasna sahip olamaz.

) Fon portfynn en fazla %20si giriim sermayesi yatrm ortaklklar tarafndan ihra edilen sermaye piyasas aralarna ve giriim sermayesi yatrm fonlarnn katlma paylarna yatrlabilir. Giriim sermayesi yatrm ortaklklarna yaplacak yatrmlarda (c) bendindeki snrlamalar dikkate alnmaz. Tek bir giriim sermayesi yatrm fonuna yaplan yatrm tutar, fon portfynn %5ini geemez.

d) Fon portfyne irketin ve portfy yneticisinin para ve sermaye piyasas aralar dahil edilemez.

e) irketin ve portfy yneticisinin;

1) Sermayesinin %10undan fazlasna sahip olan hissedarlarnn,

2) Ynetim kurulu bakan ve yelerinin,

3) Genel mdr ve genel mdr yardmclarnn,

ayr ayr ya da birlikte sermayesinin %20sinden fazlasna sahip olduklar ortaklklar ile irketin ve portfy yneticisinin dorudan ve dolayl itiraklerince karlm para ve sermaye piyasas aralarnn toplam, fon portfynn %30unu aamaz.

f) Fon portfynn en fazla %30u bir topluluun para ve sermaye piyasas aralarna yatrlabilir. Topluluk, hukuksal ynden birbirinden bamsz olmakla birlikte sermaye, ynetim ve denetim asndan birbirleriyle ilikili, faaliyet konular ynnden ayn sektre bal olsun veya olmasn, organizasyon ve finansman konularnn bir ana ortaklk ats altnda tek merkezden koordine edildii ana ve bal ortaklklar btnn ifade eder.

g) Fon portfynn en fazla %10u Takasbank Para Piyasasnda deerlendirilebilir.

) Fon portfynn en fazla %20si Kurul kaydnda bulunan yatrm fonu ve yabanc yatrm fonu katlma paylarna yatrlmak suretiyle deerlendirilir. Ancak tek bir yatrm fonuna yaplan yatrm tutar, fon portfynn %4n geemez. Bu bentte belirtilen snrlamalar dahilinde, fon portfynn en fazla %10u Kurul kaydna alnma art aranmakszn yabanc borsalarda ilem gren borsa yatrm fonu katlma paylarnda deerlendirilebilir. Katlma paylar fon portfyne dahil edilen yatrm fonlarna giri, k veya erken k komisyonu denemez.

h) Fon portfynn en fazla %25i bankalar nezdinde atrlacak mevduat/katlma hesaplarnda deerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada deerlendirilebilecek tutar fon portfynn %6sn aamaz. 6 nc maddenin nc fkras hkmleri sakldr.

) Fonlar, paylarn satn aldklar ortaklklarn ynetimlerinde temsil edilemezler.

i) Arac kurulu ve ortaklk varantlarna yaplan yatrmlarn toplam fon portfynn %15ini geemez. Ayrca, ayn varla dayal olarak karlan arac kurulu ve ortaklk varantlarnn toplam fon portfynn %10unu, tek bir ihra tarafndan karlan arac kurulu varantlarnn/ortaklk varantlarnn toplam ise fon portfynn %5ini geemez. Fonun ak pozisyonunun hesaplanmasnda, varantlar ile borsada gerekletirilen trev ara ilemlerinde ayn varla dayal szlemelerde alnan ters pozisyonlar netletirilir.

j) Fon portfyne borluluk ifade eden yabanc para ve sermaye piyasas aralarndan derecelendirmeye tabi tutulmu olanlar alnr. Yabanc borlanma aralar ya da bu aralara dayal para ve sermaye piyasas aralarnn portfye almnda; derecelendirme yapan kuruluun derecelendirme ltleri erevesinde, bor yapsnn nitelii, piyasadaki deiimlere olan duyarll, borcun denmeme riski gibi unsurlar asndan, borlanma aracnn yeterli koruma saladna ve yatrm yaplabilir nitelikte olduuna ilikin derece alm olmas art aranr. lgili aracn derecesini belirleyen belgeler fon nezdinde bulundurulur.

(2) Portfydeki varlklarn deerinin fiyat hareketleri ve rhan haklarnn kullanlmas nedeniyle, fon itzklerinde, izahnamede ve bu Ynetmelikte belirtilen asgari snrlarn altna inmesi veya azami snrlarn zerine kmas halinde orann en ge otuz i gn iinde bu Ynetmelikte, itzkte ve izahnamede belirtilen snrlara getirilmesi zorunludur. Belirtilen sre iinde elden kartmann imkansz olmas veya zarar douracann belirlenmesi halinde bu sre Kurul tarafndan uzatlabilir.

(3) Portfydeki varlklarn orannn fon itzklerinde, izahnamede ve bu Ynetmelikte belirtilen asgari snrlarn altna inmesi veya azami snrlarn zerine kmas durumunun fonlarn takas alacaklar veya takas borlarndan kaynaklanmas halinde ise orann en ge takas sresi sonuna kadar itzkte, izahnamede ve bu Ynetmelikte belirtilen snrlara getirilmesi zorunludur.

(4) Endeks fonlar hakknda birinci fkrann (a), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan snrlamalar, sz konusu menkul kymetlerin baz alnan endekse dahil olmas halinde uygulanmaz. Ancak her durumda bir ihrann para ve sermaye piyasas aralarna yatrlan tutar, devlet i ve d borlanma aralar hari, fon portfynn %20sini aamaz.

Fonlara ilikin dier ilemler

MADDE 23 (1) Fon, gnlk operasyonlarn gerektirdii miktardan fazla nakit tutamaz. Fon paylarnn geri dnlerinde oluan nakit ihtiyacn karlamak amacyla, fon portfylerinde yer alan repo ilemine konu olabilecek para ve sermaye piyasas aralarnn rayi bedelinin %10una kadar borsada veya borsa dnda repo yaplabilir ve fon varlklarnn %10unu gememek zere fon hesabna kredi alnabilir. Bu takdirde alnan kredinin tutar, faizi, alnd tarih ve kurulu ile geri dendii tarih hakknda KAPta aklama yaplmas gerekmektedir. Piyasa rayici zerinde kredi faizi denemez.

(2) Fon portfyne, borsadan veya borsa dndan ters repo szlemelerinin dahil edilmesi mmkndr. Para piyasas fonlar dndaki fonlar ters repo ilemlerine fon portfynn en fazla %10una kadar yatrm yapabilir. Borsa dnda taraf olunan ters repo szlemelerinin kar tarafnn Kurulca belirlenen nitelikleri tamas zorunludur. Borsa dnda taraf olunan ters repo szlemeleri erevesinde kar taraftan alnan ters repoya konu varlklarn Takasbankta fon adna alm olan bir hesapta saklanmas gerekmektedir.

(3) Borsa dnda repo-ters repo ilemlerine taraf olunmas durumunda en ge szleme tarihini takip eden ign iinde szlemeye konu edilen kymet ve szlemenin vadesi, faiz oran, kar taraf hakknda KAPta aklama yapmas gerekmektedir. Bu ilemlerde faiz orannn belirlenmesi, borsada ilem gren benzer vade yapsna sahip szlemelerin faiz oranlar dikkate alnmak suretiyle, fon kurulunun sorumluluundadr. Sz konusu ilemlere ilikin bilgi ve belgeler ayrca irket merkezinde szleme tarihini mteakip be yl sreyle muhafaza edilir.

(4) Borsada ilem gren d borlanma aralarnn, borsa dnda yaplacak ilemler ile fon portfyne dahil edilmesi veya fon portfynden kartlmas mmkndr.

(5) Fon, Kurul dzenlemeleri uyarnca yaplacak bir szleme erevesinde herhangi bir anda fon portfynn en fazla %50si tutarndaki para ve sermaye piyasas aralarn dn verebilir veya fon portfynn en fazla %10u tutarndaki para ve sermaye piyasas aralarn dn alabilir ve dn alma oran ile snrl olmak zere aa sat ilemi yapabilir. dn alma ilemi en fazla doksan i gn sreyle yaplr. Fon portfynden dn verme ilemi, dn verilen para ve sermaye piyasas aralarnn en az %100 karlnda nakit veya devlet i borlanma senetlerinden oluabilecek teminatn fon adna Takasbankta bloke edilmesi artyla yaplabilir. Teminat tutarnn dn verilen para ve sermaye piyasas aralarnn piyasa deerinin %80inin altna dmesi halinde portfy yneticisi teminatn tamamlanmasn ister. Fonun taraf olduu dn verme ve alma szlemelerine, fon lehine tek tarafl olarak szlemenin fesh edilebileceine ilikin bir hkmn konulmas mecburidir.

(6) Fon, Kurul dzenlemeleri uyarnca yaplacak bir szleme erevesinde Trkiyede kurulu borsalarda portfyndeki kymetli madenlerin piyasa deerlerinin en fazla %50si tutarndaki kymetli madenleri dn verebilir. Ayrca, piyasada gerekleen dn ilemleri karlnda dn alacaklarn temsil etmek zere karlan sertifikalar ayn oranda portfye alabilir ve portfynde bulunan sertifikalar piyasada satarak portfyden karabilir. Kymetli maden dn ilemleri ile kymetli maden dn sertifikas alm-satm ilemleri sz konusu piyasadaki ilem esaslar ile teminat sistemi erevesinde yaplr.

(7) Fon portfyne riskten korunma ve/veya yatrm amacyla fonun yatrm stratejisine uygun olacak ekilde trev aralar dhil edilebilir. Portfye alnan trev aralar nedeniyle maruz kalnan ak pozisyon tutar fon net varlk deerini aamaz.

Fon sepeti emeklilik yatrm fonlarna ilikin zel hkmler

MADDE 24 (1) Fon sepeti emeklilik yatrm fonu, portfynn en az %80i yatrm fonlarnn ve borsa yatrm fonlarnn katlma paylarndan oluan emeklilik yatrm fonunu ifade eder.

(2) Fon sepeti emeklilik yatrm fonu iin aadaki hkmlere uyulmas gerekir.

a) Tek bir yatrm fonuna ait katlma paylarnn deeri fon portfynn %20sini aamaz.

b) Fon sepeti fonlarna yatrm yapamaz.

c) Fon portfyne alnan yatrm fonu katlma paylar veya borsa yatrm fonu katlma paylar, bu paylar karan fonun toplam pay saysnn %20sini aamaz.

) Fon portfyne, Kurul kaydnda bulunan fonlarn katlma paylarnn dahil edilmesi esastr. Yabanc borsalarda ilem gren borsa yatrm fonlarnn katlma paylar Kurul kaydna alnma art aranmakszn fon portfyne alnabilir.

(3) Fon sepeti emeklilik yatrm fonlarnda, portfye alnacak yatrm fonlar iin denen ynetim creti ile fon sepeti emeklilik yatrm fonunun yllk toplam gider orannn toplam, Sistem Ynetmeliinin Ek-2sinde fon sepeti emeklilik yatrm fonlar iin belirlenen azami yllk fon toplam gider orannn %1 fazlasn aamaz.

(4) Portfy snrlamalarna ve ilemlerine ilikin olarak dier hususlarda 22 nci ve 23 nc madde hkmleri uygulanr.

Deerleme esaslar

MADDE 25 (1) Fon portfyndeki varlklarn deerlemesi aadaki esaslara gre tespit edilir:

a) Portfye alnan varlklar alm fiyatlaryla kayda geirilir.

b) Al tarihinden balamak zere portfydeki varlklardan;

1) Borsada ilem gren varlklar deerleme gnnde borsada oluan en son seans arlkl ortalama fiyat veya oranlarla deerlenir. Kapan seans uygulamas bulunan piyasalarda ilem gren varlklarn deerlemesinde kapan fiyat kullanlr.

2) Borsada ilem grmekle birlikte deerleme gnnde borsada alm satma konu olmayan paylar son ilem tarihindeki borsa fiyatyla, borlanma aralar, ters repo ve repolar, son ilem gnndeki i verim oran (gnlk nakit girilerini nakit klarna eitleyen iskonto oran) ile deerlenir.

c) Yatrm fonu katlma paylar, deerleme gn itibaryla en son aklanan fiyatlar esas alnarak deerlenir.

) Portfydeki vadeli mevduat, bileik faiz oran kullanlarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle deerlenir.

d) Yabanc para cinsinden varlklar, TCMB tarafndan ilgili yabanc para iin belirlenen dviz al kuru ile, ykmllkler ise TCMB tarafndan ilgili yabanc para iin belirlenen dviz sat kuru ile arplmas suretiyle deerleme yaplr.

(2) Endeks fonlarn portfylerinde yer alan varlklardan; baz alnan endeks kapsamnda bulunan varlklar endeksin hesaplanmasnda kullanlan esaslar, dier varlklar ise birinci fkrada belirtilen esaslar erevesinde deerlenir.

(3) Bu maddede belirtilenler dnda kalan para ve sermaye piyasas aralar ile ilemlerin ve d borlanma aralarnn deerlemesine ilikin esaslar piyasa fiyatn en doru yanstacak ekilde 12 nci maddede belirtilen fon kurulu tarafndan belirlenerek yazl karara balanr.

Fon paylarnn deerinin hesaplanmas ve ilem esaslar

MADDE 26 (1) Fon paylar, temsil ettii deerin tam olarak nakden denmesi artyla katlmcnn bireysel emeklilik hesabna aktarlr. Fonun birim pay deeri, net varlk deerinin dolamdaki pay saysna blnmesiyle elde edilir.

(2) Pay saysnn hesaplanmasnda ksurat ilemlerinin sz konusu olmas halinde, basamaa kadar olan ksm dikkate alnarak pay says hesaplanr.

(3) Pay alm ve paylarn fona iade edilmesine ilikin esaslar izahnamede belirlenir ve belirlenen esaslara gre hesaplanan pay deerinin, mteakip i gn katlmclara duyurulmas salanr.

(4) Fon pay alm ve iade ilemlerinin gerekletirilmesinde uygulanacak pay fiyat, pay almlarnda katk pay demesinin katlmcnn hesabna intikal etmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyat, iade ilemlerinde ise talimatn verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatdr. Kurul fon trlerine gre bu esasa istisna getirebilir.

(5) Fon paylarnn fona iade ilemlerinin gerekletirilmesinde, irket katlmcnn birikimlerinin atl durumda kalmasna mahal vermeden ilgili fonlarn paylarnn nakde dntrlme srelerini de dikkate alarak ilemin en ksa srede yaplmasna dnk tedbirleri almakla ykmldr.

(6) Ayn fon ats altnda, fon iletim giderlerinde ayrtrlmaya gidilmek suretiyle farkl pay gruplar oluturulabilir. Pay gruplarnn oluturulmas halinde, dk oranl fon iletim gideri olan paylara sahip katlmclara, fon iletim gideri farklarnn iade edilmesi gereklidir. Katlmc hesaplarna iade edilen fon iletim giderleri farklarnn deerlendirilmesine ilikin usul ve esaslara fon izahnamelerinde yer verilmesi gerekmektedir.

(7) Pay gruplar oluturan fonlarn kamuyu aydnlatmalarna ilikin esas ve standartlar belirlemeye Kurul yetkilidir.

(8) Kurul, Mstearlk ve TCMBnin grn alarak, fonlarn pay alm satmnn TCMB tarafndan gnlk alm satm kurlar ilan edilen yabanc paralar zerinden yaplmasna izin verebilir.

Olaanst durumlar

MADDE 27 (1) Sava, doal afetler, ekonomik kriz, iletiim sistemlerinin kmesi, portfydeki varlklarn ilgili olduu pazarn, piyasann, platformun kapanmas, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arzalar, irketin mali durumunu etkileyebilecek nemli bir bilginin ortaya kmas gibi olaanst durumlarn meydana gelmesi halinde, deerleme esaslarnn tespiti hususunda fon kurulu karar alabilir. Bu durumda deerleme esaslarnn gerekeli olarak fon kurulu karar defterine yazlarak, Kurula ve saklaycya bildirilmesi zorunludur.

(2) Birinci fkrada belirtilen olaanst durumlarn varl halinde fon kurulu karar ile en hzl haberleme vastasyla saklaycya, Kurula ve Mstearla bildirilmesi ve KAPta ilan edilmesi kouluyla birim pay deerleri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkncaya kadar paylarn alm satmlar durdurulabilir veya alm satm talepleri fon kurulunca belirlenen esaslar erevesinde ksmen karlanabilir.

Saklayc ve fon portfyndeki varlklarn saklanmas

MADDE 28 (1) Takasbankn saklama hizmeti verdii para ve sermaye piyasas aralar, kymetli madenler ile dier varlklar fon adna Takasbank nezdinde saklanr. Bunun dnda kalan varlklarn saklanmas konusunda, Takasbanka darda saklanan varlklar ve bunlarn deerleri konusunda gerekli bilgilerin aktarlmas veya eriimine olanak tannmas ve fon itznde saklayc kurulua yer verilmesi koulu ile bir baka saklaycdan saklama hizmeti alnabilir.

Saklaycnn grevleri

MADDE 29 (1) Saklayc ve irket arasnda fon varlklarnn saklanmas ve katlmclar ile ilgili kaytlarn tutulmas amacyla szleme yaplmas zorunludur. Bu szleme kapsamnda saklayc;

a) Fon varlklarnn saklanmas,

b) Fon adna yaplan varlk alm ve satm ilemlerinin takasnn yaplabilmesi iin gerekli ortamn salanmas ve kontrol,

c) Fon paylarnn katlmc baznda tutulmas ve katlmclara fon hesaplarnda yatrma ynlendirilecek katk pay tutar ile bunlara karlk gelen pay saylarn fon baznda izleme imkan salanmas,

) Fon portfynn Kurulca belirlenen esaslar erevesinde ynetilmesinin kontrol,

d) Portfy deerinin ve birim pay deerinin bu Ynetmelikte belirlenen deerleme esaslar erevesinde hesaplandnn kontrol,

e) Fon hesaplarnda yatrma ynlendirilecek ve irket tarafndan bildirilen katlmc katk paylarnn fona aktarmnda pay saysnn doru hesaplanp hesaplanmadnn kontrol edilmesi,

f) Fon hesabndan yaplacak deme ve virman ilemlerinin kontrol,

g) Fon portfyndeki menkul kymetler zerindeki haklarn portfy ynetim irketinin talimat erevesinde kullanlmasna araclk,

) irkete ve portfy ynetim irketine, fon ile ilgili bilgileri izleme imkannn ve gerekli raporlarn elektronik ortamda salanmas,

h) Kurulca ve Mstearlka istenecek fon ilemleri ve varlklar ile ilgili bilgilerin elektronik ortamda salanmas,

ile grevlidir.

(2) Saklayc, fon portfynn birinci fkrann () ve (d) bentlerinde belirtilen esaslara uygun olup olmadn kontrol eder ve herhangi bir aykrlk tespit etmesi halinde gerekli tedbirleri almak konusunda irketi bilgilendirir. irket tarafndan gerekli tedbirlerin alnmamas halinde yaplan tespitler saklayc tarafndan en hzl haberleme vastasyla Kurula bildirilir.

(3) Kurul, saklaycnn grevleri ile ilgili uygulama esaslarn belirlemeye yetkilidir.

Fon varlklarnn deerlemesi, portfy snrlarna uyum ve birim pay deerinin hesaplanmasnda irketin sorumluluu

MADDE 30 (1) irket, fon portfy deeri ile net varlk deerinin hesaplanmasna esas tekil edecek bilgiler ile saklayc dnda tutulan hesaplardan yaplan demeleri saklaycya bildirmek zorundadr.

(2) Birim pay deerinin yanl hesaplanmas halinde irket, bundan doan zarar tazmin etmekle ykmldr.

Saklama hesaplarnn ileyii

MADDE 31 (1) Fon hesaplarnn almas aamasnda katlmcnn kimlik bilgileri, bireysel emeklilik sistemine giri tarihi, fon hesabna yatrlacak katk pay tutarna karlk gelen pay says, katlmcnn setii fon tr ya da trleri ile ilgili saklaycnn talep edecei bilgiler ve belgeler irket tarafndan saklaycya bildirilir.

(2) irket ve portfy ynetim irketi tarafndan fon hesaplarndan, 19 uncu maddede belirtilen durumlar dnda harcama yaplamaz.

(3) Katlmclarn aktarm, deiiklik ve ayrlma talepleri saklaycnn belirleyecei bildirim esaslar erevesinde, irketin talimat zerine yerine getirilir.

Periyodik raporlara ilikin esaslar

MADDE 32 (1) Fonlar, gnlk, alt aylk ve yllk olarak rapor dzenlerler.

(2) Gnlk rapor, fon portfy ve net varlk deeri tablolarndan oluan ve birim pay deerlerinin gnlk olarak hesaplanmasn gsteren rapor olup, her gn sonu itibaryla saklaycya iletilir.

(3) Alt aylk rapor, ilk alt aylk dneme ilikin gelimeleri zetleyen ve fon kurulu tarafndan hazrlanan faaliyet raporunu ve ilgili dnemin son i gn itibariyle fon portfy deeri ve net varlk deeri tablolarn ieren rapordur.

(4) Yllk rapor, yl iindeki gelimeleri zetleyen ve fon kurulu tarafndan hazrlanan faaliyet raporunu, fonun bir nceki yl ile karlatrmal olarak hazrlanm bamsz denetimden gemi yllk fon bilano ve gelir tablolarn, bamsz denetim raporunu, bilano tarihi itibaryla fon portfy deeri ve net varlk deeri tablolarn ieren rapordur.

(5) Fon kurulu tarafndan hazrlanan faaliyet raporlar asgari olarak, ilgili dnemde fonun faaliyet gsterdii piyasann ve ekonominin genel durumuna ilikin bilgileri, fonun performans bilgilerini ve varsa dnem iinde yatrm politikalarnda, izahname, fon itz gibi kamuyu aydnlatma belgelerinde, katlmclarn karar vermesini etkileyebilecek dier konularda meydana gelen deiiklikleri ierecek ekilde hazrlanr.

(6) Alt aylk rapor, ilgili dnemin bitimini takip eden alt hafta iinde, yllk rapor ilgili dnemin bitimini takip eden ay iinde KAPta ilan edilir. Sz konusu raporlar ayn zamanda irket merkezinde katlmclarn incelemesi iin hazr bulundurulur. Ayrca, bu raporlarda dn menkul kymet ilemleri ile trev ara ilemlerine ilikin bilgilere yer verilmesi zorunludur.

(7) Gnlk, alt aylk ve yllk raporlar Kurulca belirlenen esaslara gre hazrlanr ve en az on yl sreyle irket nezdinde saklanr.

Bilgi verme ykmll

MADDE 33 (1) irket ve portfy yneticisi, 22 nci maddenin birinci fkrasnn (e) bendinde saylan kiilerin itiraklerinin unvanlar, adresleri, itirak oranlar ile kendi itiraklerine ilikin bu bilgileri her yln Ocak aynda ve bunlardaki deiikliklerin meydana geldii tarihten itibaren alt i gn iinde saklaycya bildirmekle ykmldr.

(2) Fon kurulu yelerinin ve denetinin herhangi bir sebepten dolay grevden ayrlmalar halinde durum en ge alt i gn iinde Sermaye Piyasas Lisanslama Sicil ve Eitim Kuruluu A..ye bildirilir. Yaplan bildirimde, yeni atanan kiinin ilgili greve atanmasna ilikin ynetim kurulu karar ile bu kii ile ilgili olarak 12 nci maddenin nc fkrasnda belirtilen hususlarn mevcudiyetini tevsik eden belgeler yer alr. 12 nci maddeye aykr ekilde atama yapldnn tespit edilmesi halinde, bu durum Sermaye Piyasas Lisanslama Sicil ve Eitim Kuruluu A.. tarafndan en hzl haberleme vastasyla Kurula bildirilir.

(3) Kurulca, sz konusu bildirimlerin Kurulun uygun grecei baka bir kurulua yaplmas istenebilir.

Fonun tantmna ynelik belgeler

MADDE 34 (1) Katlmcnn emeklilik plan kapsamnda yer alan fonlara katlmndan nce kendisine, izahnamedeki bilgilerin zet olarak yer ald ve katlmcnn yatrm karar vermesine yardmc olacak tantm formu verilmesi zorunludur. zahnamenin irketin merkezi, blge mdrlkleri, ubeleri, temsilcilikleri ve internet sitesinde gncellenmi olarak katlmclarn incelemesi amacyla bulundurulmas zorunludur.

(2) zahnamenin ve tantm formunun katlmclarn anlayabilecei aklkta ve okunakl bir ekilde yazlmas ve Kurulca onaylanm olmas zorunludur.

Katlmcya sunulacak bilgi ve belgeler

MADDE 35 (1) irket;

a) Kurulca onaylanm fon itzn,

b) zahname ve tantm formunu,

c) Alt aylk ve yllk raporlar,

merkezi, blge mdrlkleri, ubeleri, temsilcilikleri ve internet sitesinde gncellenmi olarak katlmclarn incelemesi amacyla bulundurmak ve katlmcnn talep etmesi halinde kendisine vermek zorundadr.

(2) KAPta ilan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yaymlanmas ve gncel tutulmas irketin sorumluluundadr.

Kurul denetimi

MADDE 36 (1) irketin fonlarnn, portfy yneticilerinin ve saklaycnn Kanun ve bu Ynetmelik kapsamndaki faaliyetleri 6362 sayl Kanunun 88 inci maddesi erevesinde Kurul tarafndan denetlenir.

Muhasebe, belge ve kayt dzeni ile bamsz d denetim

MADDE 37 (1) Fonlarn muhasebe, belge kayt dzeni ile bamsz d denetimine ilikin olarak Kurulun bu konudaki dzenlemelerine uyulur. Fonun muhasebe, belge ve kayt dzeninin portfy yneticisi dnda oluturulmas zorunludur.

(2) Fonlarn hesap ve ilemleri yllk dnemler itibaryla bamsz d denetime tabidir. Bamsz d denetim yaplan dnemlerde aadaki hususlara ilikin bilgileri ve bamsz deneti grn ieren bir rapor hazrlanr ve bamsz denetim raporu ile birlikte irkete ve Kurula gnderilir.

a) Fon varlklarnn mevzuata uygun olarak saklanp saklanmad,

b) Fon i kontrol sistemi,

c) Birim pay deerinin mevzuata uygun olarak hesaplanp hesaplanmad,

) Fonun yatrm performansna ilikin olarak kamuya aklanan bilgilerin mevzuata uygun olup olmad.

Fonlarn birletirilmesi ve dnm

MADDE 38 (1) Ayn irkete ait fonlar, irketin talebi zerine veya resen Kurul tarafndan birletirilebilir. Fon, ancak ayn irketin baka bir fonu ile birletirilebilir.

(2) Fonlarn birletirilmesi ve dnmnde Kurulun yatrm fonlarna ilikin dzenlemelerine uyulur.

Fonun devri

MADDE 39 (1) Kurul,

a) irketin bir yl ncesinden fesih ihbarnda bulunmas,

b) irketin fon kurmaya ilikin artlarn kaybetmesi,

c) irketin mali bnyesinin zayflamas nedeniyle Kanunun 14 nc maddesi kapsamna alnmas,

hallerinde, fon malvarln bir baka irkete Mstearln uygun grn alarak devredebilir.

Kayda alma creti

MADDE 40 (1) Takvim yl esas alnarak er aylk dnemlerin son i gnnde fonun net varlk deeri zerinden yzbinde orannda hesaplanacak kayda alma creti izleyen on i gn ierisinde Kurul zel hesabna yatrlarak ilgili dekontlarn ve hesaplama tablosunun bir rnei Kurula iletilir.

(2) Fonun ilgili hesaplama dnemi ierisinde fon paylarn halka arz etmesi durumunda, fon paylarnn sata sunulmu olduu gnlerin ilgili aylk dnemdeki gn saysna oran dikkate alnarak kayda alma creti hesaplanr.

(3) Fonlarn birlemesi ve dnm durumunda ayrca bir cret alnmaz.

Kurulca esaslar belirlenen belgeler

MADDE 41 (1) Kurul, bu Ynetmelikte belirtilen izahnamenin, bavuru ve bildirim formlarnn, fon tantm formlarnn, gnlk, alt aylk ve yllk raporlarn ekil artlar ve ierikleri ile bu belgelerin Kurula iletilmesine ilikin usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.

Devlet katksnn yatrma ynlendirilmesine ilikin zel hkmler

MADDE 42 (1) Devlet katksnn yatrma ynlendirilecei fonun kurulu ve kayda alma bavurular birlikte deerlendirilir ve sonulandrlr.

(2) Devlet katksnn yatrma ynlendirilecei fona avans tahsisi zorunlu deildir.

(3) Devlet katksnn yatrma ynlendirilecei fon iin kayda alma creti alnmaz.

(4) Devlet katksnn yatrma ynlendirilecei fonun, portfy yneticilerinin ve saklaycnn Kanun ve bu Ynetmelik kapsamndaki faaliyetleri 6362 sayl Kanunun 88 inci maddesi erevesinde Kurul tarafndan denetlenir.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 43 (1) 28/2/2002 tarihli ve 24681 sayl Resm Gazetede yaymlanan Emeklilik Yatrm Fonlarnn Kurulu ve Faaliyetlerine likin Esaslar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Fonlarn bildirimlerinin KAPa gnderilmesi uygulamasna 30/4/2013 tarihinde balanacak olup, uygulamann balamasna kadar fonlara ilikin duyurularn Trkiye apnda yayn yapan en az iki gnlk gazetenin Trkiye basksnda ilan edilmesine devam edilir.

(2) Fonlarn toplam gider kesintisi oranlarnn Sistem Ynetmeliinin Ek-2sinde yer alan tablodaki fon toplam gider kesintisi oran st snrlar dikkate alnarak belirlenmesi, belirlenecek fon toplam gider kesintisi ve fon iletim gideri kesintisi oranlarnn KAPta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilmesi ve yaplacak ilk itzk/izahname deiiklii bavurularna bu kapsamda yaplacak deiikliklerin de dahil edilmesi gerekmektedir.

Yrrlk

MADDE 44 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 45 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.