12 Mart 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28585

YNETMELK

Trkiye Kurumundan:

AKTF GC HZMETLER YNETMEL

BRNC BLM

Genel Esaslar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; istihdamn korunmasna ve artrlmasna, isizlerin mesleki niteliklerinin gelitirilmesine, isizliin azaltlmasna ve zel politika gerektiren gruplarn igc piyasasna kazandrlmasna yardmc olmak zere Trkiye Kurumu tarafndan dzenlenen aktif igc hizmetlerinin yrtlmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Trkiye Kurumu tarafndan igc piyasas ihtiyalar dorultusunda gerekletirilecek olan mesleki eitim kurslarn, iba eitim programlarn, giriimcilik eitim programlarn, toplum yararna programlar, i ve meslek danmanl faaliyetlerini ve bu Ynetmelik erevesinde tasarlanacak olan dier kurs, program, proje ve zel uygulamalar ile bunlarn uygulanmasna ilikin usul ve esaslar kapsamaktadr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayl Trkiye Kurumu Kanununun 32 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 21 inci maddesinin birinci fkras ve 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayl sizlik Sigortas Kanununun 48 inci maddesinin altnc fkrasnn (d) bendi ile yedinci fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte yer alan;

a) Aktif igc hizmetleri: stihdamn korunmasna ve artrlmasna, isizlerin mesleki niteliklerinin gelitirilmesine, isizliin azaltlmasna ve zel politika gerektiren gruplarn igc piyasasna kazandrlmasna yardmc olmak zere yaplan faaliyetleri,

b) Bireysel gnderme: Kuruma kaytl kiilerin grup oluturulmas artndan bamsz olarak aktif igc hizmetlerinden yararlandrlmalarn,

c) Denetim Kurulu: 4904 sayl Kanunun 13 nc maddesi kapsamnda oluturulan ve Kurum tarafndan yrtlen igc yetitirme faaliyetlerini denetlemek zere oluturulan il istihdam ve mesleki eitim denetim kurullarn,

) Engelli: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini eitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle alma gcnn en az yzde krkndan yoksun olduu salk kurulu raporlar ile belgelenen ve alabilir durumda olan kiileri,

d) Eski hkml: Bir yldan daha uzun sreli bir sutan veya ceza sresine baklmakszn Devlet memuru olmaya engel bir sutan hkm giyen ve cezasn infaz kurumlarnda tamamlayanlar, cezas ertelenenleri, koullu salverilenleri, zel kanunlarda belirtilen artlardan dolay istihdam olana bulunmayanlar, mr boyu kamu hizmetlerinden yasakl bulunanlar ve denetimli serbestlik kapsamnda olanlar,

e) Genel Mdrlk: Trkiye Kurumu Genel Mdrln,

f) Giriimcilik eitim program: Kuruma kaytl kiilerin i kurmalarn ve ilerini devam ettirmelerini salamak zere dzenlenen eitimleri,

g) Hizmet merkezi: alma ve Kurumu l Mdrlklerine bal olarak kurulan birimi,

) Hizmet salayc: Bu Ynetmelik kapsamndaki hizmetleri sunabilecekleri,

h) Hkml: Bir yldan uzun sreli zgrl balayc bir cezadan veya ceza sresine baklmakszn Devlet memuru olmaya engel bir sutan hkm giyip ceza ve infaz kurumlarnda bulunanlar,

) l mdrl: alma ve Kurumu l Mdrln,

i) stekli: Hizmet almna teklif verenleri,

j) ba eitim program: Katlmclara mesleki deneyim kazandrmak zere, Kurumca belirlenen asgari artlar tayan iyerlerinde ibanda verilen eitimi,

k) ve meslek danman: Kuruma kaytl i arayanlarn i bulmalarna, mesleki uyum problemlerini gidermelerine, mesleki becerilerini gelitirmelerine, mesleklerini veya ilerini deitirmelerine, iverenlerin ise mevzuat erevesinde bilgilendirilmeleri ile taleplerini karlamalarna sistemli olarak yardm eden kiiyi,

l) Katlmc: Toplum yararna program, giriimcilik eitim programlar ve iba eitim programlarna katlanlar,

m) KDV: Katma deer vergisini,

n) Kesinleen kursiyer says: Kursun balamasndan itibaren geen onda birlik srenin bitim tarihi itibariyle kursa devam eden mevcut kursiyer saysn,

o) Kurs: Herhangi bir meslei olmayan, bir meslei olmakla birlikte mesleinde i bulamayan veya mesleinde yeterli olamayanlarn, niteliklerini gelitirerek istihdam edilebilirliklerini artrmak amacyla dzenlenen meslek edindirme, gelitirme ve deitirme eitimlerini,

) Kursiyer veya katlmc ba ders saat maliyeti: Bir kursiyerin veya katlmcnn bir ders saatine karlk olmak zere kurs veya program iin gerekli olan temrin malzemesi, eitici, kurs veya program yeri ve mesleki rehabilitasyon giderleri, yklenici kr ile eitim iin yaplan ve Genel Mdrlke uygun bulunan benzeri giderleri,

p) Kursiyer: Kurslara katlanlar,

r) Kurum: Trkiye Kurumunu,

s) MEB: Mill Eitim Bakanln,

) Mesleki Yeterlilik Belgesi: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafndan onaylanm, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliini ifade eden belgeleri,

t) MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,

u) zel politika veya uygulama gerektiren gruplar: Dier gruplara gre istihdamnda daha fazla glk ekilen kadnlar, genler, uzun sreli isizler, engelliler gibi dezavantajl gruplar,

) Plan: Yllk igc eitim plann,

v) PTT: Posta ve Telgraf Tekilat Genel Mdrln,

y) Protokol: birlii kapsamnda dzenlenecek kurs ve programlarn erevesini belirleyen ibirlii veya iyi niyet belgelerini,

z) SGK: Sosyal Gvenlik Kurumunu,

aa) Sistem: Dzenlenen faaliyetlere ilikin i ve ilemlerin elektronik ortamda yaplmasna imkan salayan Kurum bilgi ilem an,

bb) Szleme: Bu Ynetmelik kapsamnda dzenlenen kurs, program ve projenin erevesini belirleyen ve Kurum ile yklenici veya iveren ile katlmc arasnda imzalanan belirli sreli belgeyi,

cc) Teklif: Hizmet alm veya ibirlii kapsamnda istekli tarafndan yaplan bavuruyu,

) Temrin gideri: Bu Ynetmelik kapsamnda dzenlenen kurs, program ve projelerin yrtlmesi esnasnda kullanlarak tketilen ve demirba nitelii tamayan malzemelere ilikin gideri,

dd) Toplum yararna program (TYP): sizliin youn olduu dnemlerde veya yerlerde dorudan veya yklenici eli ile toplum yararna bir i ya da hizmetin gerekletirilmesi yoluyla zellikle istihdamnda zorluk ekilen isizlerin alma alkanlk ve disiplininden uzaklamalarn engelleyerek igc piyasasna uyumlarn amalayan ve bunlara geici gelir destei salayan programlar,

ee) Ulusal Meslek Standartlar (UMS): 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayl Mesleki Yeterlilikler Kurumu Kanunu ve ilgili ynetmelikler erevesinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafndan kabul edilen meslek standartlarn,

ff) Ulusal yeterlilik: 5544 sayl Kanun ve ilgili ynetmelikler erevesinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafndan kabul edilen yeterlilikleri,

gg) Yeterlilik birimi: Ulusal yeterlilikte yaymlanan yeterlilik birimlerinden her birini,

) Yetkilendirilmi belgelendirme kuruluu: Trk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birlii ile ok tarafl tanma anlamas imzalam akreditasyon kurumlarnca akredite edilmi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafndan snav ve belgelendirme yapmak zere yetkilendirilmi olan personel belgelendirme kurum ve kurulularn,

hh) Yklenici: Bu Ynetmelik kapsamndaki hizmetlerin yrtlmesi amacyla szleme ve/veya protokol imzalanan hizmet salayclar,

ifade eder.

Yetki ve sorumluluk

MADDE 5 (1) Aktif igc hizmetlerine ilikin politikalarn belirlenmesi, ilgili mevzuatn hazrlanmas ve uygulanmasnn koordinasyonundan Genel Mdrlk yetkili ve sorumludur.

(2) Aktif igc hizmetleri iin hizmet alm ve ibirlii yaplmas ile hizmetlerin yrtlmesinden il mdrlkleri yetkili ve sorumludur. Gerektiinde hizmet merkezleri, il mdrlkleri tarafndan bu kapsamda yetkilendirilebilir.

(3) Kurum, bu Ynetmelik kapsamndaki i ve ilemlerin yrrlkteki mevzuata uygun ekilde yaplmasn temin etmek iin gerekli tedbirleri alr.

deneklerin belirlenmesi

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki i ve ilemlerin yaplmas iin il mdrlklerine tahsis edilecek denek miktar, her yl Genel Mdrlke belirlenir.

(2) Genel Mdrlk, ortaya kan ihtiyalar dorultusunda il mdrlklerine tahsis edilen deneklerde deiiklik yapabilir, deneklerin bir ksmn veya tamamn merkezde tutabilir, yrtlen ve planlanan faaliyet ya da projeleri dikkate alarak denek tahsisi yapabilir. Genel Mdrlke il mdrlklerine tahsis edilen deneklerde deiiklik yaplrken il mdrlklerinin yllk igc eitim plan ile yaplmas planlanan faaliyet ve projeleri dikkate alnr.

Yllk igc eitim plan

MADDE 7 (1) l mdrlklerince en ge ilgili yln ocak aynda yllk igc eitim plan hazrlanr ve l stihdam ve Mesleki Eitim Kurulunun onayn mteakip on be gn ierisinde ilan edilerek Kurumun internet sayfasnda yaymlanr. Planda yl ierisinde yaplacak deiiklikler Kurulun onay ile uygulanr.

(2) Planda, iyerlerinden alnan talepler ve/veya igc piyasas aratrmalar sonucunda belirlenen meslekler ile bu mesleklerde eitim alacak kii says yer alacaktr. Planda yer alacak meslekler itibaryla eitim verilecek kii says, ilgili meslekte iyerlerinden alnan talepler ve igc piyasas aratrmalar sonucunda tespit edilen igc ihtiyacndan, son iki yl iinde Kurum araclyla ilgili meslekte eitim alm Kuruma kaytl isizler karlarak belirlenir.

Kurs ve programlarn uygulanmas

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen istisnalar dnda, kurs ve programlarn uygulanmas yllk igc eitim plannda yer almas artna baldr.

(2) Bu Ynetmelik kapsamndaki aktif igc hizmetleri, ibirlii veya hizmet alm yoluyla gerekletirilir.

KNC BLM

Mesleki Eitim Kurslar

Mesleki eitim kurslarnn almas

MADDE 9 (1) Yllk igc eitim plannda yer alan mesleklerde kurs alabilmesi iin iyerlerinden talep gelmesi gerekir. Sz konusu talebin, il mdrlnce yaplacak almalar sonucunda Kurum kaytlarndan karlanamamas halinde, sadece karlanamayan ksm iin mesleki eitim kursu alabilir.

(2) Planda yer almayan bir meslek iin hizmet alm yntemi ile kurs dzenlenmek istenildiinde; Genel Mdrlkten uygunluk onay alnmas ve l stihdam ve Mesleki Eitim Kurulunun onayyla planda deiiklik yaplmas gereklidir.

(3) Planda yer almayan bir meslek iin zel sektr iyerlerinden alnan ii taleplerinin Kuruma kaytllardan karlanamamas durumunda zel sektr iyerleri tarafndan en az yzde elli, kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularndan en az yzde yirmi istihdam taahhd verilmesi artyla ibirlii kapsamnda kurs dzenlenebilir. Bu ekilde kurs dzenlenen meslek, l stihdam ve Mesleki Eitim Kurulunun yaplacak ilk toplantsnda yllk igc eitim planna eklenir.

Hizmet salayclar

MADDE 10 (1) birlii veya hizmet alm yaplabilecek hizmet salayclar aada belirtilmitir.

a) Mill Eitim Bakanlna bal eitim ve retim kurumlar.

b) niversiteler.

c) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayl Mill Eitim Temel Kanununa ve 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayl zel retim Kurumlar Kanununa dayanlarak kurulan zel retim kurumlar ve zel eitim iletmeleri.

) zel sektr iyerleri.

d) Kurulu amalar dorultusunda olmak artyla; kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular, ii, iveren, esnaf sendikalar, zel kanunla kurulan banka ve kurulular ve bunlara bal iyerleri ile iktisadi iletmeleri bulunan dernek ve vakflar.

(2) Aktif igc hizmetlerinin sunulmas kapsamnda ilgili mevzuatn belirledii erevede, 4904 sayl Kanun kapsamnda kurulan zel istihdam brolar ile de ibirlii veya hizmet alm yaplabilir.

(3) Mill Eitim Bakanlna bal kurum ve kurulular sadece ibirlii kapsamnda teklif sunabilirler.

(4) Mill Eitim Bakanlna bal kurum ve kurulularn alt yapsnn dier hizmet salayclar tarafndan kullanlmas durumunda, bu hizmet salayclar sadece ibirlii kapsamnda teklif sunabilirler.

(5) Kurum, hizmet alm ilannda belirtmek art ile hizmet alnan meslein zellii ve hizmet sunulacak blge dikkate alnarak, birinci fkrada belirtilen hizmet salayclar snrlandrabilir.

(6) 5580 sayl Kanuna gre Mill Eitim Bakanl tarafndan verilen kurs ama iznine sahip olan kurumlar ile sadece izin alnan konularda kurs dzenlenebilir. Vakf ve dernekler, kendilerine ait iktisadi iletme ile teklif sunabilecek olup merkezlerinin olduu il dnda teklif sunabilmeleri iin, o ilde ubelerinin bulunmas ve dernek tz veya vakf senedinde mesleki eitim verebileceinin yer almas; niversitelerin ise teklif sunduklar ilde faaliyet gstermelerine yetkili olduklarn gsterir resm belgeleri ve kendilerini temsil edebilecek yetkilendirilmi yerleik birimlerinin bulunmas gereklidir.

(7) Hizmet salayclarn; teklif ve szleme aamasnda 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanununun 10 uncu maddesi gereince vergi, SGK primi ve prime ilikin bor ile SGK ve Kurumca kesilmi ve denmemi idari para cezas olmamas gerekir. Bu bor ve cezalar yaplandrlm olanlardan hizmet alm yaplabilir. birlii yoluyla dzenlenecek kurslarda ve kamu kurum ve kurulular ile yaplan hizmet alm ve ibirliinde vergi, SGK primi ve prime ilikin bor ile SGK ve Kurumca kesilmi ve denmemi idari para cezas olmamas art aranmaz.

(8) Hizmet alm yapan il mdrlnde; ihale yetkilisi kiiler ile bu yetkiye sahip komisyonlarda grevli kiiler ve belirtilen ahslarn eleri ve nc dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayn hsmlar ile evlatlklar ve evlat edinenleri ile bunlarn orta olduu irketler (bu kiilerin ynetim kurullarnda grevli bulunmadklar veya sermayesinin yzde onundan fazlasna sahip olmadklar anonim irketler hari) ile bunlarn yesi veya yneticisi olduklar hizmet salayclar ile hizmet alm ve ibirlii kapsamnda szleme veya protokol imzalanmaz.

Hizmet alm

MADDE 11 (1) Yllk igc eitim plannda yer alan mesleklere ilikin hizmet almlar; tespit edilen yaklak kursiyer ba ders saat maliyeti de dikkate alnarak bu Ynetmelikte belirlenen kriterler erevesinde, 4734 sayl Kanunun 22 nci maddesinin birinci fkrasnn () bendi hkm uyarnca dorudan temin usul ile yaplr. Hizmet alm, sz konusu mevzuatn Kuruma verdii yetkiye istinaden, bu Ynetmelik ve belirlenecek usul ve esaslara gre gerekletirilir.

(2) Birinci fkra hkmlerine bal olmak kaydyla; ayn meslekte birden fazla hizmet salaycdan ve birden fazla gerek veya tzel kiinin aralarnda yaptklar anlama ile oluturulan i ortakl veya konsorsiyumlardan ayn ilan erevesinde hizmet alnabilir. Bir hizmet salaycdan birden fazla meslekte hizmet alm yaplabilir.

birlii yaplmas

MADDE 12 (1) Hizmet salayclar, ibirlii yntemi ile ilana tabi olmakszn, bu maddede belirtilen koullara uygun olarak kurs teklifinde bulunabilirler.

(2) Kurum; kursiyer zaruri gideri, sigorta prim gideri ile eitici gideri ve temrin giderlerinin bir veya birkan ya da tamamn ierecek ekilde ibirlii yntemi ile kurs dzenleyebilir.

(3) Hizmet salayclar ile ibirlii kapsamnda kurs dzenlenebilmesi, bu maddede belirtilen istisnalar dnda, yzde elli istihdam taahhd verilmesi artna baldr. Bu kapsamda dzenlenecek kurslarda kursiyer zaruri gideri ve kursiyerler iin denmesi zorunlu olan sigorta prim giderleri dnda herhangi bir deme yaplamaz. Ancak zel sektr iyerleri ile dzenlenen eitimlerde, eiticinin hizmet salaycnn kendi bnyesinden karlanamamas halinde MEB tarafndan belirlenen ek ders saat cretinin iki katn amamak zere eitici gideri ykleniciye denebilir.

(4) Kamu kurum ve kurulular (devlet niversiteleri dahil) ve Anayasann 135 inci maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular ile il mdrlne tahsis edilen yllk eitim btesinin yzde beini gememek zere ibirlii kapsamnda dzenlenecek kurslarda istihdam taahht oran en az yzde yirmi olarak dikkate alnr.

(5) niversiteler ve Mill Eitim Bakanlna bal eitim ve retim kurumlar ile istihdam taahhd aranmakszn, il mdrlne tahsis edilen yllk eitim btesinin yzde beini gememek zere ibirlii yntemi ile kurs dzenlenebilir. Bu oran iki katna karmaya Kurum Ynetim Kurulu yetkilidir.

(6) Drdnc ve beinci fkralar erevesinde dzenlenen kurslarda, kursiyerlere kursiyer zaruri gideri ve sigorta primi denir. Ayrca ihtiya duyulmas halinde MEB tarafndan belirlenen ek ders saat cretinin iki katn amamak zere eitici gideri ile toplam kursiyer zaruri giderinin yzde onunu gememek zere eitim srasnda kullanlacak temrinlik malzeme iin deme yaplabilir.

(7) birlii yntemi ile kurs dzenleyecek hizmet salayclardan eitim hizmetleri protokol imzalanmadan nce aadaki belgelerden kendileri ile ilgili olanlar istenir.

a) Talep dilekesi.

b) Hizmet salayc trne gre; ticaret sicil gazetesi, vakf senedi, dernek tz, MEB onayl zel retim kurumu alma ruhsat, birlik veya oda kayd belgesi, niversiteler iin Yksek retim Kurulu yetki belgesi, dernek ve vakflar iin iktisadi iletme ve/veya merkezleri dnda teklif verilen ilde ube kuruluuna ait belgelerin asl veya noter onayl rnei.

c) mza sirklerinin asl veya noter onayl rnei.

) 5580 sayl Kanun kapsamndakiler iin mesleki eitim yetki belgesinin asl veya noter onayl rnei.

d) Ticaret odasndan alnacak faaliyet belgesi.

e) MEB'den alnacak eitim kapasite raporu.

f) Eitim program veya plan.

g) Eiticilere ait zgemi ve bununla ilgili belgeler.

(8) Kamu kurum ve kurulularndan yedinci fkrada saylan belgelerden sadece eitim program ve eiticilere ait belgeler istenir.

(9) birlii kapsamnda hizmet salayclardan alnan teklifler, aksi ynde bir hkm bulunmad srece, bu Ynetmeliin eitim mekan, eitim program, eitici ve istihdam ykmllne ilikin hkmlerine tabi olarak deerlendirilir.

Hizmet salayclarda aranacak artlar

MADDE 13 (1) 4734 sayl Kanun ve ilgili mevzuatnn verdii yetki erevesinde kamu kaynaklarnn etkin ve verimli kullanm amac ile hizmet salayclarda aranlacak artlar ayrca belirlenebilir.

Hizmet alm ve ibirlii yaplamayacaklar

MADDE 14 (1) Kurum, hizmet alm ilan ve artnamesinde belirterek hizmetlerin etkin ve verimli ekilde temini iin, 4734 sayl Kanun ve ilgili mevzuatnn verdii yetki erevesinde, hizmet salayclar snrlandrabilir.

Bireysel gnderme yoluyla hizmet alm

MADDE 15 (1) lgili mevzuat erevesinde, bireysel gnderme yntemi ile Kuruma kaytl kiiler, mesleki eitim hizmetlerinden yararlandrlabilir.

Yaklak maliyetin tespiti

MADDE 16 (1) Yaklak maliyeti belirlemek zere yaplacak piyasa fiyat aratrmas, ihale yetkilisince grevlendirilen kii veya kiilerce yaplr.

(2) Hizmet almna konu meslee ilikin kursun yaklak maliyeti, kursiyer ba ders saat maliyeti zerinden 4734 sayl Kanunun ve bu kanun erevesinde hazrlanan ilgili mevzuat dorultusunda Katma Deer Vergisi hari belirlenir.

(3) Yaklak maliyetin tespit edilmesinde kullanlmak zere, Genel Mdrlk tarafndan kursiyer ba ders saat maliyetlerine ilikin almalar yaplabilir. l mdrlklerinin, kursiyer ba yaklak ders saat maliyetlerinin belirlenmesinde sistemde yaymlanacak bu almalar dikkate almas gerekir.

(4) Yaklak maliyetin belirlenmesinden sonra onay belgesi dzenlenerek, ihale yetkilisince grevlendirilen kii veya kiiler tarafndan gerekletirilen piyasa fiyat aratrmas ve buna ilikin belgeler eklenir.

Komisyon oluturulmas

MADDE 17 (1) hale yetkilisi tarafndan hizmet almlar iin biri bakan olmak zere en az asil yedek yeden oluan bir komisyon kurulur. Birden fazla meslekte hizmet alm yaplmas durumunda gelecek tekliflerin younluuna gre birden fazla komisyon oluturulabilir. Ancak bir meslek iin yaplacak olan deerlendirmelerde gelen teklif dosyalar komisyonlar arasnda paylatrlamaz.

(2) Komisyonda grev alan asil yeler, komisyon almalarna katlmaya engel hastalk, tayin, birinci derece yaknlarnn lm gibi zorunlu haller dnda hizmet alm sreci tamamlanana kadar deitirilemez.

Komisyonun grevleri

MADDE 18 (1) Hizmet almna ilikin il mdrlne teslim edilen tekliflerin, tutanak ile teslim alnmasndan szleme imzalanmasna kadar olan tm i ve ilemler komisyon tarafndan gerekletirilir.

(2) Birden fazla komisyonun bulunmas halinde komisyonlar ibirlii iinde alrlar ve gerektiinde bilgi paylamnda bulunurlar.

Hizmet almnn duyurulmas

MADDE 19 (1) Hizmet alm yaplacak meslekler; eitim verilecek kii ve snf says, eitim sresi ve eitim alnacak meslee ilikin bilgileri ieren ilan metni kullanlarak, il mdrl tarafndan hizmet almndan ilana klan gn hari en az be ign nce Kurumun internet sayfasnda, il mdrl ve/veya hizmet merkezi ilan panosunda yaymlanr ve ayrca uygun grlmesi halinde dier ara ve yntemlerle de duyurulur.

(2) Hizmet almna ilikin ilanda ve eklerinde yer alacak belgelerde; bu Ynetmelie ve ilgili mevzuata aykr olmamak art ile teklif verilmesi, tekliflerin deerlendirilmesi, szlemenin uygulanmas ve sonulandrlmas ile ilgili taraflarn hak ve ykmllkleri aka belirlenir ve/veya ilgili mevzuata atf yaplr.

Tekliflerin hazrlanmas ve sunulmas

MADDE 20 (1) Teklifler, teknik ve mali teklif formu kullanlarak hazrlanr ve kapal zarfla son bavuru sresine kadar il mdrlne ulamak artyla elden verilebilir; posta veya kargo yoluyla gnderilebilir. Posta veya kargodan kaynaklanan nedenlerle sresinden sonra gelen teklifler dikkate alnmaz. Teklif zarfnda bulunmas gereken formlarn eksiksiz olarak ve bilgisayar ortamnda doldurulur. Elle doldurulan formlar dikkate alnmaz.

(2) Teklif zarfnn yaptrlarak kapatlan ksmnda isteklinin kae veya mhr ve imzas bulunur. Zarfn sol st tarafnda srayla ve alt alta yazlmak zere isteklinin ad soyad varsa unvan, tebligata esas ak adresi, telefon, faks ve elektronik posta bilgileri ile teklife konu meslek ve son teklif verme sresi; orta ksmda ise hizmet almn gerekletiren il mdrlnn isim ve adres bilgileri ve sa alt tarafta Bu teklif zarf ancak ilgili komisyon tarafndan alr ibaresi yer alr.

(3) Ayn ilanda birden fazla meslek iin hizmet alm yaplmas durumunda; istekliler, her bir meslek iin ayr ayr olmak zere teklif verebilir.

(4) Teklif zarflarnn tesliminden sonra zarf ierisinde yer alan belgelerde ve bilgilerde herhangi bir ekilde deiiklik yaplamaz ve yaplmas teklif edilemez.

(5) stekli, verdii teklifle doksan gn sreyle baldr. Bu sre, hizmet alm ilan ekinde yer alacak eitim hizmetleri artnamesinde belirtilmek suretiyle arttrlabilir.

Geici teminat

MADDE 21 (1) steklilerin, teklif aamasnda, hizmet almna konu meslee ilikin olarak her bir teklif iin, teklifte verdikleri kursiyer ba ders saat maliyeti ile eitilmesi ngrlen kursiyer says ve eitimin tamamlanmas iin ngrlen toplam ders saatinin arpm sonucu bulunacak tutarn yzde orannda geici teminat mektubu vermeleri gerekir. Geici teminatn sresi en az yz yirmi gn olmak zere teklif geerlilik sresinden otuz gn fazla olmas gerekir.

(2) Kamu kurum ve kurulularndan geici teminat mektubu istenmez.

(3) Ayn ilde halen devam eden kurs ve giriimcilik eitim programlar olan ve farkl tarihlerdeki hizmet almlarna teklif verecek yklenici iin geici teminat oran, bir nceki geici teminat orannn yzde elli fazlas olarak uygulanr.

(4) Teklif vermemesi ynnde yaptrm uyguland halde teklif veren, yanltc bilgi ve belgeler vermek suretiyle Kurumu aldatmaya ynelik giriimlerde bulunan, kesin teminat vermeyen, szleme imzalamaya davet edildii halde szleme imzalamaktan imtina eden isteklilerin geici teminatlar Kuruma gelir kaydedilir ve bu durumdaki istekli ile yirmi drt ay boyunca hizmet alm ve ibirlii kapsamnda szleme veya protokol imzalanmaz.

(5) Yaplan deerlendirmeler sonrasnda teklifleri geerli puan alamayan veya bu maddenin drdnc fkrasnda sayl durumlar haricindeki isteklilerin teminat iade edilir.

Teklif zarfnda bulunmas gereken belgeler

MADDE 22 (1) Teklif zarfnda, isteklinin durumuna gre aadaki belgelerden ilgili olanlar eksiksiz olarak bulunur.

a) Talep dilekesi.

b) Teknik ve mali teklif formu.

c) stekli taahhtnamesi.

) Hizmet salayc trne gre; ticaret sicil gazetesi, vakf senedi, dernek tz, MEB onayl zel retim kurumu alma ruhsat, birlik veya oda kayd belgesi, niversiteler iin Yksek retim Kurulu yetki belgesi, dernek ve vakflar iin iktisadi iletme ve/veya merkezleri dnda teklif verilen ilde ube kuruluuna ait belgelerin asl veya noter onayl rnei.

d) mza sirklerinin asl veya noter onayl rnei.

e) Ticaret odasndan alnacak faaliyet belgesi.

f) Kamu kurum ve kurulular hari, Ticaret Sicil Memurluundan alnan iflas ve konkordato ilan edilmediine dair belge.

g) letmeler iin vergi, SGK prim ve idari para cezas olmadna ya da yaplandrldna dair belge.

) niversiteler ve 5580 sayl Kanuna tabi kurulular hari, MEB'den alnacak eitim kapasite raporu ile varsa eitim mekanna ilikin belge, bunun bulunmamas halinde il mdrlnce yaplan tespite ilikin belge.

h) steklinin eitim ve mesleki eitim alanndaki tecrbesine ilikin bilgi ve belgeler.

) Eiticilere ait zgemiler ve eitim dzeyleri ve deneyimlerini gsterir belgeler ile eiticinin istekli dnda baka kurum veya kurulu alan olmas durumunda bu kurum veya kurulutan alnan alma veya grevlendirme yazs.

i) 5580 sayl Kanuna tabi kurulular iin eiticilerin MEB onayl alma izin belgesi veya atama onay veya yazsnn asl veya noter onayl rnei.

j) stekliye ait son bir yllk sigortal bilgi formu ve sigortal hizmet dkm.

k) Eitim program veya plan.

l) Geici teminat mektubu.

(2) Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde konsorsiyum beyannamesinin, i ortakl halinde teklif verilmi ise i ortakl beyannamesinin ayrca iin hangi blmlerinden sorumlu olunduunun belirtildii belgelerin verilmesi gerekir.

(3) Hizmet alm ilan metninde veya eklerinde yer verilecek teknik ve mali deerlendirme kapsamnda istenilen belgelerin de teklif zarfna konulmas gereklidir.

(4) Teklif zarfnda bulunan tm belgelerde ve belgeleri oluturan sayfalarda isteklinin imzaya yetkili kiisinin imzas ile tzel kiilie ait mhr veya kae bulunur.

Tekliflerin almas

MADDE 23 (1) stekliler tarafndan sunulan ve teklif teslim tutanaklar dzenlenerek teslim alnan teklifler, aln srasna gre son teklif verme sresinin dolduu andan itibaren hazr bulunanlarn huzurunda meslek baznda almaya balanr.

(2) Alan tekliflerin ieriinde yer almas gereken teknik ve mali teklif formu zerinden; isteklinin ad soyad varsa unvan, personel says, tecrbesi, eitilmesi planlanan kii says, eitim yeri kapasitesi, eitim sresi, istihdam taahht oran, kursiyer ba ders saat maliyetine ilikin teklif formlarnda yer alan bilgiler hazr bulunanlarn huzurunda sesli olarak okunur ve tutanak tutulur.

Deerlendirilemeyecek teklifler

MADDE 24 (1) Aadaki durumlardaki teklifler deerlendirmeye alnmaz.

a) Teklif veremeyecek olanlarn vermi olduklar teklifler.

b) Ayn istekli ya da orta olduu istekliler (hisse paylarna baklmakszn) tarafndan, ayn meslek iin birden fazla teklif verilmesi durumunda bu istekli veya isteklilerin verdikleri teklifler.

c) Bavuru form ve belgelerinde silinti, kaznt, dzeltme yaplan teklifler.

) stenilen belgelerden baka belgelerin yer ald teklifler.

(2) Bavuru sresinden sonra teslim edilen veya gnderilenler ile teklif zarfnda yer almas gereken bilgilerin olmad veya eksik olduu teklifler deerlendirilmez.

(3) Bu maddenin ilk fkrasnn (a) ve (b) bentlerinde belirtilen teklifleri verenlerle yirmi drt ay; (c) ve () bentlerinde belirtilen teklifleri verenlerle on iki ay sresince hizmet alm ve ibirlii kapsamnda szleme veya protokol imzalanmaz.

Tekliflerin deerlendirilmesi

MADDE 25 (1) Hizmet alm yaplacak hizmet salayclarn teklifleri, bu Ynetmelikte belirtilen niteliklere sahip olmak kouluyla, teklif zarfnda yer alan bilgi ve belgeler zerinden ilgili mevzuata gre deerlendirilir.

(2) Teklifler, n deerlendirmeden sonra teknik deerlendirmeye alnr, teknik deerlendirmeyi geenler mali deerlendirmeye tabi tutulur.

(3) Teknik deerlendirme, isteklinin eitim ve meslek alanndaki tecrbesi, insan kaynaklar kapasitesi, istihdam taahhd ve belirlenecek dier hususlar erevesinde gerekletirilir.

(4) Mali deerlendirme yaplabilmesi iin isteklinin, teknik deerlendirme sonucunda belirlenecek asgari puan veya zerinde puan almas gerekir. Mali deerlendirme, en dk fiyat teklifi yz puan kabul edilmek suretiyle ve dier fiyat teklifleri en dk teklife ters oranl olarak sralanmak suretiyle hesaplanr.

(5) steklinin teknik deerlendirmede ald puann yzde altm ve mali deerlendirmede ald puann yzde krk esas alnarak nihai deerlendirme puan belirlenir. Puan hesaplamasnda ksuratlar yuvarlanmaz. Nihai puann eit olmas halinde kursiyer ba ders saat maliyeti dk olan istekliye, kursiyer ba ders saat maliyetinin de eit olmas halinde istihdam taahht oran yksek olan istekliye ncelik verilerek nihai sralama belirlenir. Yine eitlik olmas halinde, bu durumdaki istekliler ile kontenjan paylam yaplarak szleme imzalanr.

Kesin teminat

MADDE 26 (1) Szleme aamasnda istekliden, hizmet almna konu her bir meslee ilikin ayr olmak zere kursiyer ba ders saat maliyeti ile teklifte eitilmesi ngrlen kursiyer says ve eitimin tamamlanmas iin ngrlen toplam ders saatinin arpm sonucu bulunacak rakamn yzde on bei orannda teminat mektubu alnr. Verilen teminatn geerlilik sresinin, szleme imzalama tarihinden balamak zere istihdam ykmllnn tamamlanaca sreyi de ierecek ekilde, kurs sresinin en az kat olmas gerekir. Yz yirmi gnden az olan eitimlerde bu sre yz altm gn olarak uygulanr. Szleme imzalandktan sonra geici teminat iade edilir.

(2) Kamu kurum ve kurulularndan kesin teminat mektubu istenmez.

(3) Ayn ilde halen devam eden kurs veya giriimcilik eitim programlar olan ve farkl tarihlerdeki hizmet almlarna teklif verecek yklenici iin kesin teminat oran, bir nceki kesin teminat orannn yzde elli fazlasdr.

Szleme

MADDE 27 (1) Nihai deerlendirme sonucunda en yksek puana sahip olan istekliden balamak zere deerlendirmeye konu meslekte eitilmesi planlanan kii saysna gre teklifte belirtilen say ile snrl olmak zere istekliler iadeli ve taahhtl olarak gnderilecek resm yazyla szlemeye davet edilir.

(2) stekliler szleme imzalamadan nce Kurum tarafndan istenilen bilgi ve belgeleri sresi ierisinde Kuruma teslim ederler. l mdrl ile istekli arasnda, kursun balama ve biti tarihleri ile istihdam ykmllnn tamamland sreyi ve karlkl hak ve ykmllkleri ierecek ekilde szleme imzalanr ve bu ekilde hizmet alm yaplr. Szleme ile ilgili vergi mevzuat kapsamndaki ykmllklerin yklenici tarafndan yerine getirilip getirilmedii hususu il mdrl tarafndan kontrol edilir.

(3) l mdrl tarafndan;

a) Yklenicinin, szleme hkmlerine aykr tutum ve davranta bulunmas,

b) in yrtlmesini engelleyen doal afet, kanuni grev, genel salgn hastalk, yangn, ksmi veya genel seferberlik ilan gibi mcbir sebebin meydana geldii tarihi izleyen ign iinde il mdrlne yazl olarak bildirimde bulunulmas ve bu durumun yetkili merciler tarafndan belgelendirilmesi durumu hari olmak zere, il mdrlnce verilen szl ve/veya yazl uyarlara ramen, yklenicinin szleme hkmlerinden doan ykmllklerini sresi iinde yerine getirmemesi ve szlemeye aykr tutum ve davrann dzeltmemesi,

c) Eitime katlan kursiyerlerin, yklenicinin kaytl ve/veya kayt d alan olduunun tespit edilmesi,

) Eitim programnn devam srasnda yklenici tarafndan, hile, tehdit, nfuz kullanma, kar salama, irtikap, rvet suretiyle veya baka yollarla szleme konusu ilemlere fesat kartrlmas veya buna teebbs edilmesi,

d) Yklenici tarafndan sahte belge dzenlenmesi veya buna teebbs edilmesi, bu yollarla Kuruma zarar verilmesi,

e) Yklenicinin Kuruma ait gizlilik konusu ilemlerini, teknik ve mali yapsna ilikin bilgileri ve belgeleri aklamas, bunlar kendisinin veya nc ahslarn yararna kullanmas,

f) Yklenici tarafndan, szleme konusu eitim hizmetlerinin nc ahslara yaptrldnn tespit edilmesi,

g) Ar hastalk, tutukluluk, mahkumiyet ve lm hallerinde yklenicinin szlemeden doan ykmllklerini yerine getirememesi,

) Yklenicinin iflas etmesi,

hallerinde, ayrca protesto ekmeye gerek kalmakszn szleme fesh edilerek kurs iptal edilir, teminatn tamam Kuruma gelir kaydedilir. Ayrca varsa ykleniciye yaplan demeler yasal faiziyle birlikte geri alnr ve istekli ile yirmi drt ay boyunca hizmet alm ve ibirlii kapsamnda szleme veya protokol imzalanmaz.

(4) Szleme imzalandktan sonra, mcbir sebepler dnda, yklenicinin mali acz iinde bulunmas veya teknik ve idari ynden yetersiz durumda olmas nedeniyle taahhdn yerine getiremeyeceini gerekeleri ile birlikte yazl olarak Kuruma bildirmesi halinde, ayrca protesto ekmeye gerek kalmakszn kurs iptal edilir. ptal edilen kurs iin kursiyer zaruri gideri ile kursiyer sigorta prim giderleri dnda yaplm olan tm giderler ykleniciden geri alnr.

(5) Yklenicinin, 4734 sayl Kanuna gre yasak fiil veya davranlarda bulunduunun veya ilgili mercilerce hileli iflas ettiine karar verildiinin szleme imzalandktan sonra tespit edilmesi hallerinde kurs, il mdrl tarafndan iptal edilir.

(6) Bu maddenin nc fkrasnn (b) bendinde belirtilen mcbir sebeplerden dolay il mdrl veya yklenici szlemeyi tek tarafl olarak feshedebilir. Ancak, yklenicinin mcbir sebebe dayal bir sre uzatm talebi varsa ve bu talep il mdrlnce kabul edilmise, il mdrlnn szlemeyi feshedebilmesi iin uzatlan srenin sonunda iin bu szlemeye uygun ekilde tamamlanmam olmas gerekir.

Kurs eitim programlar

MADDE 28 (1) Kurs eitim programlar MEB tarafndan onaylanr. MEB, kurs eitim programlarnn mfredatnn UMS ile uyumlu olmasn salar.

(2) UMS ve/veya ulusal yeterlilik bulunan mesleklerde kurslar ilgili UMS, ulusal yeterlilikler veya yeterlilik birimleri temel alnarak alr. Bu kapsamda alacak tm kurslarn eitim programlarnn, bu standartlara ve/veya ulusal yeterliliklere uygun olarak hazrlandnn da MEB onaynda belirtilmesi gerekir.

(3) Ulusal meslek standartlar ve/veya ulusal yeterlilikleri yaymlanmayan mesleklerde ise kurs eitim programlar; yklenicilerle veya ibirlii yaplan kurulularla szleme veya protokol imzalanmadan nce MEB il mdrlklerine veya bunlarn belirledii okul veya kurum mdrlklerine onaylattrlacaktr. Onay verilmeyen eitim programlar uygulamaya konulmayacaktr. Eitim programlar, her kurs iin ayr ayr onaylanabilecei gibi toplu olarak da onaylatlabilir. Mill Eitim Bakanlna bal eitim ve retim kurumlar ile Mill Eitim Bakanlnn verdii izinle alan kurum ve kurulularn gerekletirecekleri kurslara ilikin eitim programlarnn onay ilemleri kendi ilgili mevzuatna gre yaplr.

(4) zel kanunlar veya uluslararas szleme veya anlamalar ile izin verilen kurum veya kurulular ve niversiteler ile dzenlenecek kurslarda; eitim programnn ulusal meslek standartlar ve/veya ulusal yeterliliklerine uygun olarak hazrlandnn da bu kurum veya kurulularca kendi mevzuatlar uyarnca yaplacak onayda belirtilmesi gerekir. Meslek standartlar ve/veya ulusal yeterliliklerin yaymlanmad mesleklerdeki eitim programlar, bu kurumlarn kendi ilgili mevzuatna gre onaylanr.

(5) Kurs eitim programlar, teorik ve uygulamal olmak zere iki blmden oluabilir. Meslein zelliine gre, kurslarda teorik ve uygulamal blmler birlikte verilebilir.

(6) l mdrlnce uygun grlmesi halinde teorik ve uygulamal blmler farkl eitim mekanlarnda veya farkl illerde yaplabilir. Kursun bir blmnn farkl ilde yaplmas durumunda, denetimler kursun dzenlendii ildeki il mdrlnce yaplr, raporlar kursu dzenleyen il mdrlne gnderilir.

(7) Mesleki eitim kurslar, uzaktan eitim yntemleri ile de dzenlenebilir.

Kurs sresi

MADDE 29 (1) Kursiyerlere bilgi ve becerilerin kazandrlmas iin toplam kurs sresi; kursun dzenlenecei meslek konusunda Mill Eitim Bakanlnn belirledii sre, ulusal meslek standartlar ve/veya ulusal yeterlilikler, igc piyasas ihtiyalar ve kursiyerlerin nitelikleri gibi hususlar gz nnde bulundurularak belirlenir.

(2) Toplam kurs sresi yz altm fiili gn aamaz.

(3) Kurslarn, gnlk en az be en fazla sekiz saat ve haftada alt gn gememek zere en az otuz en fazla krk saat olmas gerekir. Yarm gnlk tatiller dahil olmak zere milli, dini bayramlar ile resmi tatil olan gnlerde eitim yaplamaz ve bu sreler toplam eitim gnne dahil edilemez.

(4) Kurslarn mesai saatleri ierisinde yaplmas esastr. Ancak il mdrlnce uygun grld takdirde, denetim imkanlar da gz nnde bulundurularak bu maddenin nc fkrasna aykr olmamak kaydyla, mesai saatleri ve gnleri dnda da kurs dzenlenebilir. Kurslarn gnlk biti saati, il mdrlnce yklenici ile imzalanacak szleme veya protokol ile belirlenir.

(5) Kamu kurum ve kurulularyla protokol dzenlenmesi halinde yukarda yer alan gnlk eitim srelerine ilikin dzenlemeler dikkate alnmayabilir.

(6) Gnlk azami eitimde kalabilme sreleri, gnlk asgari kurs sresinin altnda olan engellilere ynelik dzenlenen kurslarda, kursiyerlerin alabilecekleri gnlk azami eitim srelerinin belgelendirilmesi artyla bu sreler kadar eitim verilir.

Kurs eiticileri

MADDE 30 (1) Kurslarda grev alabilecek eiticiler veya reticiler aada belirtilmitir.

a) Mill Eitim Bakanlna bal kurum ve kurulularda grev alan retmenler.

b) 2547 sayl Yksekretim Kanununa tabi olarak grev yapan retim elemanlar.

c) 5580 sayl Kanun kapsamnda alan zel retim kurumlarnda grev alan eitmenler.

) Usta reticilik belgesine sahip olanlar.

d) Mill Eitim Bakanl tarafndan eitici veya retici olarak grevlendirilmi olanlar.

(2) niversitelerin yklenici olduu kurslarda eitimler, sadece 2547 sayl Kanuna tabi olarak grev yapan retim elemanlar tarafndan verilir.

(3) zel sektr iyerleri ile dzenlenen kurslarda n lisans ve zeri eitime sahip olanlar ve/veya en az usta reticilik belgesine sahip olanlar eitici veya retici olarak grev alabilir.

(4) Eiticiler veya reticiler, ilgili kurum veya kurulularn tabi olduu mevzuat hkmlerine bal kalmak artyla, haftada en fazla krk saat eitim verebilirler.

(5) Mazeretleri il mdrlnce uygun grlen sebeplere istinaden eiticilere, tabi olduklar mevzuat erevesinde, yklenici tarafndan il mdrlne yazl olarak bildirilerek izin verilebilir. zin sresi hibir ekilde kurs sresinin onda birini geemez. Eiticilere izin verilmesi, izin verilen dnemde asgari nitelikleri tayan baka bir eiticiyle eitime devam edilmesi veya eitime ara verilmesi hususu il mdrlnn takdirindedir.

(6) Herhangi bir nedenle eiticinin ayrlmas durumunda, ayn gn iinde durum yklenici tarafndan il mdrlne telefon ile ve yazl olarak bildirilir. Ayrlan eiticinin yerine en az ayn zellikleri tayan bir eiticinin en ge ign iinde grevlendirilmesi ve eitime balamas il mdrlnn onay ile mmkndr. Bu tr sebeplerle eitim verilmeyen sreler iin telafi eitimleri dzenlenir.

(7) Yaplan denetimlerde, Kurumu aldatmaya ynelik harekette bulunma, sahte ve yanltc belge dzenleme ve kendi yerine bakasn eitici olarak grevlendirme gibi bu Ynetmelik hkmlerine aykr davranlar tespit edilen eitici, sresiz olarak Kurumun faaliyetlerinde grev alamaz ve haklarnda il mdrlnce su duyurusunda bulunulur. Hakknda il mdrlnce bu ekilde yaptrm uygulanan kiiler sisteme kaydedilir ve Kurumun internet sayfasnda ilan edilebilir.

Eitim mekan

MADDE 31 (1) Kurs dzenlenecek eitim mekannn MEB tarafndan belirlenen eitim verilecek meslee gre gerekli asgari standartlara sahip olup olmad, il veya ile Mill Eitim mdrlkleri veya MEB tarafndan yetkilendirilmi kurum veya kurulularca tespit edilir. Bunun mmkn olmadnn MEB tarafndan verilecek resm yaz ile belgelenmesi halinde, il mdrl tarafndan eitim mekannn eitim dzenlenecek meslein niteliklerine gre asgari standartlara sahip olup olmadna baklarak, teklif tarihinden nce tutanak ile tespit yaplr.

(2) zel sektr iyerleri ile ibirlii kapsamnda dzenlenen kurslarda, eitim mekannn dzenlenecek eitim iin asgari standartlara sahip olup olmad il mdrlnce tespit edilecektir.

(3) niversiteler ve zel kanunlar ile uluslararas anlama ve szlemelerle yetkilendirilmi kurumlarn, eitim mekannn eitim verilecek meslee gre asgari standartlara uygun olduunu kendi mevzuatlar uyarnca alnacak belgelerle ispat etmeleri gerekir.

(4) Eitim mekannn uygunluuna ilikin onay belgesinin eitimin teorik ve/veya uygulamal blmlerini ierecek ekilde hazrlanm olmas gerekir. Eitimler onaylanm mekanlar dnda gerekletirilemez.

(5) Eitim mekanlar, kurs sresince gerek grlmesi halinde, il mdrl tarafndan eitim verilen meslee gre asgari standartlar koruyup korumadklar bakmndan incelenebilir.

Kursa katlma artlar

MADDE 32 (1) Kursa katlmak iin;

a) Kuruma kaytl isiz olmak,

b) 15 yan tamamlam olmak,

c) Meslein gereklerine uygun olarak belirlenen zel artlara sahip olmak,

) Kurumca dzenlenen kurslara ayn meslekte daha nce katlmam olmak,

d) ve meslek danmanl hizmetlerinden faydalanarak, danmann uygun grne sahip olmak,

e) Emekli olmamak,

f) Kurslara katlmama ynnde yaptrm uygulanmyor olmak,

artlar aranr.

(2) Eitimlere katlmalarna ve kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel durumlar bulunmad il mdrlnce uygun grlmesi halinde, ikinci retim ve ak retimdeki renciler kurslara katlabilirler.

(3) Kurstan yararlanan kursiyer, kursun tamamlanmasndan itibaren alt ay gemeden yeni bir kurstan yararlanamazlar.

(4) Eitimin balad tarihten itibaren bir yl ncesine kadar yklenicinin, konsorsiyum veya i ortakl olarak teklif verilmesi halinde konsorsiyum ya da i ortakln oluturan iyerlerinin alanlar, bu ykleniciler ile dzenlenen kurslara katlamazlar.

(5) Ceza infaz kurumlarnda bulunan ve tahliyesine yldan az sre kalm olanlar, Kuruma kaytl isiz olmak art hari bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen artlar tamak kaydyla kurslara katlabilirler. Bu kiilerden kurslara katlanlarn bilgileri il mdrl tarafndan sisteme girilir.

(6) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununun 71, 72 ve 73 nc maddeleri kapsamnda, alma ya ve altrma yasana ilikin zel dzenlemeler erevesinde altrlmalar yasaklananlar ile ar ve tehlikeli ilerde altrlmas yasaklanan kiiler bu kapsamda yer alan mesleklerdeki kurslara katlamaz.

(7) sizlik denei almakta olanlarn; asgari son alt iin koullarn salamak, kiisel kariyer ve statlerine, eitim, ya ve salk koullarna uygun bir eitim olana saland takdirde eitime katlmalar gerekir. Geerli bir neden sunmadan eitim almay kabul etmeyen veya katld eitimi geerli neden olmakszn tamamlamayan kiilerin bu tarihten itibaren isizlik denei kesilir.

(8) yerlerinde yaplan kurslara; hizmet alm ya da ibirlii yaplan iyerinin iileri, mesleki bilgi ve becerilerini gelitirmek ve yeni teknolojilere uyum salamak amacyla katlabilir. Sadece alanlara ynelik olarak da ibirlii yoluyla kurs dzenlenebilir. Bu kapsamda dzenlenen eitimlerde, kurs iin gerekli olan eitici gideri ykleniciye denebilir. Ayrca, Kurumca ar ve tehlikeli ilerde altrlan iilere ynelik olarak da kurs dzenlenebilir. Bu fkra kapsamnda dzenlenen kurslara katlan kursiyerlere Kurumca herhangi bir gider denmez ancak kurs bitirme belgesi veya sertifika verilir.

(9) Kurstan;

a) Askerlik, tutukluluk, hamilelik veya doum, uzun sreli hastalk, ie giri ve kursa devam engelleyebilecek ikametgah deiiklii gibi nedenler ile bu Ynetmelikte belirlenen devamszlk sresini amalar sebebiyle ayrlmak durumunda kalanlar,

b) Durumlar kursu takibe elverili olmad iin kursla iliii yklenicinin teklifi ve il mdrlnn onay ile kesilenler,

c) Devam ederken kursun iptal edilmesinden dolay mezun olamayanlar,

dnda il mdrlnce kabul edilen geerli bir mazereti olmadan ayrlanlar yirmi drt ay boyunca kurs veya programlardan yararlanamaz.

Kursiyer says

MADDE 33 (1) Kurs snflar; eitici says, eitim yerinin kapasitesi ve donanm ile kursa konu meslein zellikleri dikkate alnarak oluturulur. Bir snfn en az on en fazla yirmi be kursiyerden olumas esastr. Ancak kamu kurum ve kurulularyla dzenlenecek kurslarda kursiyer says il mdrlnce belirlenebilir.

(2) Kursiyer saysnn be kiinin altna dmesi halinde il mdrlnce kurs iptal edilebilir. Ancak kurs sresinin te ikisinin tamamlanmas halinde kurs iptal edilmez.

(3) Engellilere ynelik veya ibirlii kapsamnda iyerinde dzenlenen kurslarda en az be kursiyer iin de kurs dzenlenebilir.

Kursiyerlerin seimi

MADDE 34 (1) Kursiyerlerin seim aamasnda i ve meslek danmanlar aracl ile kursiyer adaylarna; ncelikle meslek seimi, meslek deiiklii ya da bir meslee uyum salama gibi i ve meslek danmanl hizmetleri verilir.

(2) ve meslek danman tarafndan kursa katlmas ynnde olumlu gr verilen Kuruma kaytl isizler arasndan tarafszlk ve frsat eitlii ilkesine riayet edilerek asil ve yeteri kadar yedek kursiyer, yklenici ve Kurum personeli tarafndan birlikte belirlenir.

(3) Yklenici, kursiyer semelerinden nce mlakatlar srasnda semede esas alaca hususlar il mdrlne nceden bildirir.

(4) Dezavantajl durumda olan kaytl kiilere, alan kursun niteliine ve kursiyer saysna gre, kursa katlmalarnda ncelik verilir.

(5) Asil kursiyer saysnn en az yzde yirmi bei kadar yedek kursiyer belirlenir.

(6) Asil kursiyerler ile yedek kursiyerlerin isimleri liste halinde il mdrlnce uygun grlen yntemle kurs balama tarihinden nce ilan edilir. Geerli mazereti olmakszn kursa balamayanlarn ve kursun balangcndan itibaren onda birlik srenin ierisinde olmak kaydyla ayrlanlarn yerine yedek listeden yeni kursiyer alnr. Asil kursiyer saysnn belirlenen yedek kursiyerler ile tamamlanamamas durumunda, eksik kontenjan Kuruma kaytllardan tamamlanr.

(7) Yklenicinin birinci ve ikinci derece kan hsm olan kiilerin kursiyer olmas durumunda, bu kiiler toplam kursiyer saysna ilave edilmez ve bu kiilere ve bu kiiler iin ykleniciye Kurumca herhangi bir deme yaplmaz. Ancak bu durumdaki kiilere kurs bitirme belgesi veya sertifika verilir. Bu kiilere ve bu kiiler iin ykleniciye deme yapldnn tespiti halinde, bu demelerin tm yasal faizi ile birlikte ykleniciden geri alnr.

(8) Yklenicinin mlakata katlanlarn tamamn mlakat gnnden nce sisteme kayt etmesi ve kursa seilmeyenlerin seilmeme nedenlerini il mdrlne bildirmesi gerekir.

Kursiyer ve yklenici taahhtnameleri

MADDE 35 (1) Yklenicilerin, kursiyer seimi aamasndan nce kursiyerlerin istihdam edilebilecekleri muhtemel iyeri ya da iyerleri, alma koullar, hangi meslekte istihdam edilebilecei ve alma karl alabilecekleri cretlerin alt ve st snrlar konusunda Kuruma taahhtname verirler ve kursa katlmaya hak kazanan kursiyerlere duyururlar. Bu taahhtnamede belirtilecek olan cretlerin alt ve st snrlar arasndaki fark yzde otuzu geemez. Bu ykmlln yerine getirmeyen ykleniciler ile yaplan szlemeler iptal edilir ve ilgili yaptrmlar uygulanr.

(2) Kursiyer olarak seilenler, hak ve ykmllklerini ihtiva eden kursiyer taahhtnamesini imzalamadan kursa katlamazlar.

Devam zorunluluu ve iliik kesme

MADDE 36 (1) Kurslara devam zorunludur. Kurumca kabul edilebilir mazereti olanlara izin verilebilir. Ancak doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla be gnlk salk izni dnda bu izin sreleri, hangi sebeple olursa olsun toplam kurs sresinin onda birini aamaz. Bu srenin am halinde kursiyerlerin kursla iliikleri kesilir. Be gn aan salk izinleri onda birlik izin sresinden dlr.

(2) Kurslara yedek listeden alnan yeni kursiyerler, birinci fkrada belirtilen erevede doktor raporu hari kalan srenin onda biri kadar mazeret izni kullanabilir.

(3) Kursun devam srasnda ilgi ve yeteneklerinin kursu takibe elverili olmad belirlenen kursiyerler ile belirlenmi disiplin kurallarna uymayan kursiyerlerin yklenicinin teklifi ve il mdrl onay ile kursla iliikleri kesilebilir. Kursiyerlerin iliik kesme ilemleri yazl olarak gerekletirilir.

(4) Kursiyerlerin devam durumlarn takip etmek zere Kurumca hazrlanacak olan devam izelgesi kullanlr. Devam izelgelerinin gerei ekilde doldurulmasndan ve ay sonunda il mdrlne tesliminden yklenici sorumludur. Kurstan ayrlanlar, yklenici tarafndan ayn gn iinde il mdrlne yazl olarak bildirilir. Ayrca kursiyerlerin devam durumlarnn, yklenici tarafndan haftalk olarak en ge cumartesi gn saat 23:59a kadar sisteme girilmesi gerekir. Bu ykmllklerin aksatlmasndan dolay ortaya kabilecek zararlardan yklenici sorumludur. l mdrl, yklenicinin bu ykmlln yerine getirip getirmediini kontrol eder. Giri yaplmayan gnler ile ilgili giriler il mdrlnce tamamlanr.

Kurs sorumlusu

MADDE 37 (1) l mdrl her kurs iin bir asil bir yedek personeli kurs sorumlusu olarak grevlendirir. Kurs sorumlusu;

a) Kursu, mlakat aamasndan itibaren istihdam aamas da dahil olmak zere, her safhasnda, incelemek, deerlendirmek, ynetmek, gerekli bilgi ve belgeleri almak,

b) Kurs dosyasn, kursla ilgili evrak ve belgeleri, szl-yazl mracaat ve ikayetleri incelemek,

c) Ortaya kabilecek olumsuzluklar gerektiinde yerinde tahkik ve tetkik etmek,

) Olumsuzluklarn ve sorunlarn giderilip giderilmediini takip etmek, giderilememesi durumunda, derhal gerekli ilemleri balatmak; olumsuzluklar ve sorunlar gerektiinde ilgili makamlara iletmek,

d) Sorumlu olduu kursu ayda en az bir kez olmak zere ziyaret etmek,

e) Kurs ile ilgili kaydedilen gelimelerin ve varsa sorunlarn yer ald ara ve nihai raporlar hazrlayp ihale yetkilisine sunmak,

f) Kursiyer, yklenici ve eiticilerin bu Ynetmelik, szleme veya protokol ve ilgili mevzuatta belirlenmi ykmllklerini yerine getirip getirmediklerini kontrol etmek,

ile ykmldr.

Kurslarn denetimi ve izlenmesi

MADDE 38 (1) Kurumun denetim yetkisi sakl kalmak kaydyla, kurslarn denetimi, 4904 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca oluturulan Denetim Kurulunca yaplr.

(2) Denetim Kurulunca yaplan denetimler ya da Kurum hizmetleri erevesinde gerekletirilecek ziyaretler srasnda ykleniciler gerekli kolayl salamakla ykmldr.

(3) Denetim ve ziyaretler srasnda, kursun devam etmesine engel tekil etmeyen ve kolaylkla zlebilecek sorun tespiti halinde ncelikle ykleniciden szl uyar ile eksikliin nitelii ve kursun sresi dikkate alnarak on gn amamak zere verilen sre iinde giderilmesi istenir. Szl olarak verilen uyarlar kurs denetisi tarafndan hazrlanan raporlarda yer alr. Verilen sre iinde sorunun zlmediinin tespiti halinde bu kez yazl olarak ve on gn amamak zere sre verilerek sorunun zlmesi talep edilir.

(4) Uyarlara ramen ayn sorunun zlmemesi kursun devamn etkilemeyecek dzeyde ise, il mdrl demeleri sorun giderilene kadar durdurur; sorun giderilmez ise szleme hkmlerine uyulmad gerekesi ile szleme fesh edilir ve varsa demeleri yaplmaz, kursiyer zaruri gideri ile kursiyer sigorta prim giderleri hari ykleniciye denmi KDV dahil tm giderler tahsil edilir, teminatn tamam gelir kaydedilir ve yklenici ile yirmi drt ay sresince hizmet alm ve ibirlii kapsamnda szleme veya protokol imzalanmaz.

(5) l mdrl ile yklenici arasnda imzalanan eitim hizmetleri szlemesinde usul ve esaslar belirlenmek art ile eitim sresince snflar yklenici tarafndan kamera ile kaydedilir ve kaytlar, denetim ve tefti srasnda ihtiya olduunda kullanlmak zere yl boyunca yklenici tarafndan muhafaza edilir. Bu ykmlln yerine getirilmediinin tespiti halinde yklenici ile tespit tarihinden itibaren iki yl sresince kurs veya program dzenlenmez.

(6) htiya duyulmas halinde kurslarn izlenmesi ve denetimi iin Genel Mdrlk personeli de geici olarak grevlendirilebilir.

(7) Kursiyerler, i ve meslek danmanlar tarafndan kurs sresi ve istihdam srecinde izlenerek danmanlk hizmetlerinden yararlandrlr.

Snav ve belgelendirme

MADDE 39 (1) 5544 sayl Kanun erevesinde, mesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerde alan kurslarda yklenici, snav, lme ve deerlendirme ile belgelendirme ilemlerini snav ve belgelendirme konusunda yetkilendirilmi kurulular araclyla yaptrr. Yklenici, kursun sona ermesinden itibaren en ge on ign iinde snavn yaplmasn temin etmek iin gerekli tm tedbirleri almakla ykmldr. Bu ekilde yaplacak snav, lme ve deerlendirme ile belgelendirme ilemleri, MYK tarafndan belirlenmi ilgili mevzuat erevesinde, yetkilendirilmi belgelendirme kuruluunun prosedrlerine gre yaplr. Yetkilendirilmi belgelendirme kuruluu tarafndan yaplacak snav, lme ve deerlendirme sonucunda baarl olanlara mesleki yeterlilik belgeleri verilir.

(2) Mesleki yeterlilik belgesi verilemeyen mesleklerde alan kurslarda, kursiyerlerin eitim sonundaki baar durumlar, eitimin zelliine gre yklenici tarafndan yaplacak yazl ve/veya uygulamal snavlarla belirlenir. Snavn ayrca bir komisyon kurulmakszn kursun son gn yaplmas zorunludur. Ancak il mdrlnn onay olmas halinde snav, eitimin sona ermesini takip eden on gn iinde yaplr. Snavn bu ekilde yaplmas durumunda, snav yeri, tarihi, sresi ve yntemi snavdan en az on gn nceden duyurulur. Snavn, merkezi olarak yaplmas halinde il mdrl personelinin katlma art aranmaz. Snav sonularnn be ign iinde aklanmas gerekir. Mazeretsiz olarak snava katlmayan kursiyerler baarsz saylr. Snava katlamayanlardan mazereti il mdrlnce kabul edilenler en ge be gn iinde mazeret snavna alnr. Snav sonucuna ilikin itirazlar sonucun aklanmasndan itibaren ign iinde snav yapan komisyon, kurum ve kurulua yaplr. tirazlar ign iinde sonulandrlr. Kursu baaryla tamamlayanlara il mdrl ve il veya ile Mill Eitim mdrl tarafndan ilgili mevzuat gereince kurs bitirme belgesi veya sertifikas verilir.

(3) zel kanunlar ve uluslararas szleme veya anlamalarla izin verilen kurum veya kurulular ve niversiteler ile dzenlenecek kurslara konu meslein, mesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerden olmas halinde, bu maddenin birinci fkrasna gre, aksi halde bu yklenicilerin kendi mevzuatlarna gre snav ve belgelendirme ilemleri yaplr.

stihdam ykmll

MADDE 40 (1) Kursiyerlerin en az yzde ellisi, kurs snav sonucunun akland tarihten itibaren en ge otuz gn iinde ie balatlmak art ile yz yirmi gnden az olmamak zere en az fiili kurs sresi kadar istihdam edilir. Otuz gnlk sre, il mdrlnce uygun grlen hallerde iki katna kadar uzatlabilir.

(2) l mdrlne tahsis edilen eitim btesinin yzde beini gememek zere, sadece kamu kurum ve kurulular (devlet niversiteleri dahil) ile Anayasann 135 inci maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular ile hizmet alm kapsamnda istihdam taahht oran en az yzde yirmi olarak kurs dzenlenebilir.

(3) stihdam, kursiyerin eitim ald meslekte gerekletirilir. Kursiyerlerin eitim aldklar alanda istihdamlarnn kabul, kursun dzenlendii meslein Trk Meslekler Szlndeki drtl birim (nite) grup kodu ile belirlenir. stihdam ykmllnn yerine getirilmesi yklenicinin sorumluluundadr.

(4) stihdam ykmllnn ksmen yerine getirilmesinde ve/veya istihdam edilenlerin ayrlmas durumunda; istihdam ykmllnn, ayrlmay takip eden otuz gn iinde mezun kursiyerler arasndan, yeterli olmamas halinde dier kursiyerler arasndan, bunun da yeterli olmamas halinde, yklenicinin yazl talebi sonunda il mdrlnce en ge ign iinde gnderilen liste dikkate alnarak ayn veya yakn mesleklerde eitim alm kiiler ncelikli olmak zere, Kuruma kaytl kiiler arasndan eitim verilen meslekte tamamlanmas gereklidir. Otuz gnlk srenin hesaplanmasna, yklenicinin il mdrlnden liste talep tarihi ile il mdrlnn listeyi yazl olarak ykleniciye teslim ettii tarih arasnda geen sreler dahil edilmez. Buna ramen istihdam edilecek kii bulunamamas halinde, Kuruma kayt yaptrlmak art ile dier isizler arasndan yklenici tarafndan tespit edilen kiilerin istihdam kabul edilebilecektir.

(5) stihdam edilmi olmalarna ramen istihdam sresi tamamlanmadan ayrlan kursiyerin yerine sresi iinde istihdam edilen kursiyer, ayrlan kursiyerden kalan sreyi tamamlar.

(6) stihdam ykmll, kesinleen kursiyer saysna gre tespit edilir. stihdam edilmesi gereken kii says; kesinleen kursiyer saysnn, istihdam ykmllk oran ile arpm sonucu bulunacak saydr. Bu arpm sonucu bulunacak kesirli rakamlar, tama ibla olunur ve yklenicinin istihdam etmesi gereken kii says bu ekilde belirlenir.

(7) zel sektr iyerleri ile dzenlenen kurslarda; istihdam ykmllnn yerine getirilebilmesi iin kursiyerlerin ykleniciye bal iyeri veya iyerlerinde istihdam edilmesi gerekir. Dier ykleniciler ile bunlarn birlikte kurduklar konsorsiyumlar ve i ortaklklar, kursiyerleri kendi bnyelerinde istihdam etmek suretiyle istihdam ykmlln yerine getiremez. zel sektr iyerlerinin kendi aralarnda kurduklar konsorsiyumlarda istihdam ykmll bu iyerlerinin herhangi birinde yerine getirilebilir. zel sektr iyerleri ile dier hizmet salayclarn birlikte kurduklar konsorsiyumlarda ise istihdam ykmll sadece zel sektr iyerinde yerine getirilir.

(8) stihdam ykmllnn snav tarihinden itibaren fiili kurs sresinin en fazla iki kat kadar srede tamamlanmas gerekmektedir. Sresi yz yirmi gnden az olan kurslar iin bu sre iki yz krk gn olarak uygulanr. Kurs sonrasnda ayn meslekte iba eitim programna katlanlar iin bu sre ilgili programnn bittii tarihten itibaren balar.

(9) Ykleniciler, istihdam ykmllnn yerine getirildiini SGK ie giri bildirgesi ve SGK hizmet dkm ile belgelendirmek ve il mdrlne bu maddenin sekizinci fkrasnda belirtilen sreler iinde vermek durumundadr. l mdrl, istihdam ykmllnn yerine getirilip getirilmediinin tespiti iin yklenici ve/veya kursiyerlerden bunlar dnda da bilgi ve belge isteyebilir ve yerinde denetim veya inceleme yapabilir.

(10) Kursiyerlerin, yklenici taahhtnamesine ve kiinin ikametgah, renim durumu, cinsiyet, ya gibi niteliklerine uygun olarak kendilerine teklif edilen en az i teklifinden birini kabul etmesi gerekir. l mdrlnce kabul edilen geerli bir mazereti olmakszn teklif edilen ii kabul etmeyen veya istihdam edildii iten mazeretsiz olarak ayrlan kursiyer, yirmi drt ay sresince kurs ve programlardan yararlanamaz.

(11) Yar zamanl, periyodik alma, yevmiyeli eleman, ekstra eleman gibi alma durumunda istihdam ykmll yerine getirilmi saylmaz.

(12) Engellilere ve hkmllere veya eski hkmllere ynelik olarak dzenlenecek kurslarda istihdam ykmll ilgili mevzuatnda belirlenir.

(13) Kursiyerlerin rzas alnmak ve eitim alnan meslekte olmak artlar ile zel sektr iyerleri dndaki ykleniciler, kursiyerleri baka ilde veya lkede istihdam edebilirler.

(14) Kursun balama tarihinden nceki bir yl ierisinde alm olduklar iyerinde ie yerletirilenler istihdam ykmllnn yerine getirilmesi hesaplanrken dikkate alnmazlar.

(15) stihdam ykmllnn;

a) Sresi iinde hi yerine getirilmemesi halinde; kursiyerler iin denen sigorta primleri ve kursiyer zaruri giderleri hari, ykleniciye yaplan KDV dahil tm giderler yasal faizi ile birlikte alnr, teminat gelir kaydedilir ve yklenici ile yirmi drt ay sresince hizmet alm ve ibirlii kapsamnda szleme veya protokol imzalanmaz.

b) Sresi iinde eksik gerekletirilmesi halinde; denen sigorta primleri ve kursiyer zaruri giderleri hari, KDV dahil toplam kurs giderinin, istihdam edilmesi gereken kursiyer saysna blnmesi ile bulunan kii ba ortalama birim maliyetin istihdam edilmeyen kursiyer says ile arpm sonucu bulunan tutar, ykleniciden geri alnr veya varsa bunlarn alacaklarndan mahsup edilir. Geri alnacak ve/veya mahsup edilecek tutar, toplam kurs giderinden fazla olamaz. Yasal faiz bu hesaplamann dnda tutulur. Ayrca istihdam edilmeyen kursiyer saysnn, istihdam edilmesi gereken toplam kursiyer saysna oran kadar teminat miktar gelir kaydedilir ve yklenici ile on iki ay sresince hizmet alm ve ibirlii kapsamnda szleme veya protokol imzalanmaz.

c) Sresi getikten sonra gerekletirilmesi halinde; ykmlln yerine getiren yklenicinin durumunu belgelemesi ve konunun deerlendirilerek uygun bulunmas halinde yklenici ile hizmet alm ve ibirlii kapsamnda szleme veya protokol yaplmamasna ilikin yaptrm il mdrlnce sistem zerinden kaldrlr. Bu hususa ilikin durum tutanak ve eki belgelerle dosyada muhafaza edilir. Gelir kaydedilen teminat iade edilmez. Bu fkrann (a) ve (b) bentlerindeki mali yaptrmlar ise sakldr.

Kurs giderleri

MADDE 41 (1) Kurs giderleri;

a) Hizmet alm ile gerekletirilen kurslarda hizmet alm bedelinden,

b) birlii yntemi ile gerekletirilen kurslarda eitici ve temrin giderlerinden,

c) Kurum Ynetim Kurulunca belirlenen ve eitime katldklar fiili gn zerinden kursiyerlere denen zaruri giderlerden,

) Kursa devam edilen sre ierisinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi gerei denecek sigorta primlerinden,

d) Kurumca uygun bulunacak dier giderlerden,

oluur.

Hizmet alm giderlerinin denmesi

MADDE 42 (1) Ykleniciye yaplan demelerde, fiili kursiyer says esas alnr. Kursun uyguland takvim ay ierisinde kursiyerlerce alnan toplam kurs ders saati ve kursiyer ba ders saat maliyetinin kursiyer says ile arplmasyla bulunan mebla zerinden deme yaplr. Kursiyerlerin eitime katlmadklar gnler hesaplamaya dahil edilmez.

(2) demeler, aylk hak ediler halinde yaplr. deme gerekli deerlendirmeler yapldktan sonra 27/6/2007 tarihli ve 26565 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sosyal Gvenlik Kurumlar Harcama Belgeleri Ynetmeliinde belirtilen belgeler karlnda gerekletirilir. Son ayn hak edi demesi ise kursiyerlerin belgelerini almalarndan sonra yaplr. Aylk hak edi demelerinin yaplabilmesi iin yklenici tarafndan vergi, SGK primi, prime ilikin bor ile SGK ve Kurumca kesilmi ve denmemi idari para cezas olmadna ilikin belge ibraz edilmesi gerekir.

(3) Vergi, resim ve har giderleri szleme bedeline dahildir. lgili mevzuat gereince hesaplanacak KDV szleme bedeline dahil olmayp bu vergi tutar Kurum tarafndan ykleniciye denir.

(4) Hak edi demeleri banka veya PTT hesab zerinden yaplr. Kurum deme yaplacak banka ve ubesini ya da PTT brosunu belirlemeye yetkilidir. Kurumca belirlenen banka ubesi ya da PTT brosunu kabul etmeyenler deme konusunda herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

birlii yaplan hizmet salayclarn demeleri

MADDE 43 (1) birlii yntemi kapsamnda ykleniciye temrin gideri denen kurslarda, temrin gideri kesinleen kursiyer says zerinden hesaplanr ve tek seferde denir. Ayrca ykleniciye eitici gideri denen kurslarda, demeler aylk olarak konu ile ilgili belgeler karlnda gerekletirilir. demenin gereklemesi iin yklenicilerden vergi, SGK primi, prime ilikin bor ile SGK ve Kurumca kesilmi ve denmemi idari para cezas olmadna ilikin belge ibraz edilmesi istenmez.

Kursiyer zaruri giderlerinin denmesi

MADDE 44 (1) Kurslara katlan kursiyerlerin her birine, katldklar her tam fiili eitim gn iin, miktar Kurum Ynetim Kurulunca belirlenen kursiyer zaruri gideri denir. Yarm gn veya daha az sre ile kursa katlm olan kursiyerlere bu gnler iin deme yaplmaz.

(2) Kursiyerlere yaplacak demeler, il mdrlkleri tarafndan Kurumun belirleyecei banka veya PTT araclyla gerekletirilir. Kursiyerlerin demeleri alabilmesi iin Kurumca belirlenecek bankada kendi adlarna hesap atrmalar gerekir. Belirtilen koullarla kendilerine hesap atrmayanlar hak talebinde bulunamaz.

(3) Herhangi bir nedenle kurstan ayrlan ve/veya iliii kesilen kursiyerlere eitime katlm olduklar gn zerinden kursiyer zaruri gideri denir.

(4) 18 yandan kk kursiyerler ile zihinsel engellilere ynelik olarak dzenlenen kurslarda kursiyerlere yaplacak demeler, ikinci fkrada belirtilen koullara uymak kaydyla veli veya kayyum veya vasileri tarafndan kursiyerler adna alm banka veya PTT hesabna yaplr.

(5) Cezaevlerinde bulunan hkmllere ynelik dzenlenen kurslara katlan kursiyerlerin her fiili kurs gn iin demeleri, cezaevlerinin mevzuatna ve zel artlarna gre yaplr.

NC BLM

ba Eitim Program

Programn uygulanmas

MADDE 45 (1) ba eitim program, igc piyasas aratrma sonular, i ve meslek danmanlarnn iyeri ziyaretleri srasnda veya isizlerle yaplan grmelerde tespit edilen ihtiyalar, iyerlerinden veya katlmc adaylarndan gelen talepler dorultusunda bu Ynetmeliin ilgili hkmlerinde belirlenen artlara uyulmak kaydyla dzenlenebilir.

Program dzenlenecek alanlar

MADDE 46 (1) ba eitim program, katlmcnn mesleki deneyim kazanmasn salayacak alanlarda dzenlenir.

(2) Beden iisi, temizlik grevlisi, tama iisi, ayc ve benzerleri gibi herhangi bir mesleki deneyim ve vasf gerektirmeyen alanlarda iba eitim program dzenlenmez.

(3) Bavuru tarihi itibari ile son alt ay iinde iba eitim program kapsamnda bavurulan meslekte alm kiiler, sz konusu meslekte iba eitim programlarna katlamazlar. Kiilerin durumlar, szleme imzalanmadan nce il mdrlnce Kurum ve SGK kaytlar zerinden kontrol edilir.

Program uygulanacak iyerleri

MADDE 47 (1) ba eitim program, 4857 sayl Kanuna ve 5510 sayl Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine tabi olarak en az iki alan bulunan ve Kuruma kaytl iyerlerinde ve kamu kurum veya kurulularnn paynn yzde ellinin altnda olduu iktisadi teekkllerde uygulanabilir.

(2) 5018 sayl Kanunun eki I, II, III ve IV sayl cetvellerde yer alan kurum ve kurulular ile belediyeler ve il zel idarelerinde ve Kurumca bu Ynetmelik kapsamnda yaptrm uygulanan iyerlerinde yaptrm sresince iba eitim program dzenlenmez.

(3) veren, iyerini veya bir blmn itiraki olan veya dier iverenlere devrettiinde, devam etmekte olan iba eitim program ve istihdam ykmll de o iyeri veya ilgili blm ynnden, devralan iverene aktarlr.

(4) ba eitim programlarnn dzenlendii iverenden hibir surette vergi, SGK prim ve prime ilikin borcu ile SGKca kesilmi idari para cezas olmadna dair belge istenmez.

verenin ykmllkleri

MADDE 48 (1) verenin, katlmcnn programa katld meslee ynelik iba eitimini fiilen salamas ve Kurum ile imzalanan iba eitim szlemesinde belirtilen grev, sorumluluk ve ykmllklere uymas gerekir.

(2) ba eitim program dzenlenecek iyeri tarafndan, katlmcnn iba eitim programndan usulne uygun ekilde yararlanmasn ve deneyim sahibi olmasn salamak zere gerekli mesleki bilgiye ve deneyime sahip en az bir sorumlu belirlenir.

Kontenjanlarn belirlenmesi

MADDE 49 (1) ba eitim programna katlabilecek kii says, programn balama tarihi itibaryla ayn il snrlar ierisinde, ayn iverene bal iyerlerinde alan toplam sigortal says zerinden kontenjan oluturmak suretiyle belirlenir.

(2) yerlerinin belirlenen kontenjann bir ksmn doldurarak daha sonra tekrar bavuru yapmas durumunda, programa katlabilecek kii saysna ilikin kontenjan hesaplamas, iba eitim programnn yeni balama tarihine gre tekrar yaplr.

Katlmc says

MADDE 50 (1) yerlerinden iki ile on arasnda alan bulunanlar bir, on bir ve zerinde alan olanlar ise mevcut alan sigortal saysnn onda biri kadar iba eitim program katlmcs talep edebilir. Katlmcnn, iyerine ait sigortal hizmet listesinde bildirilen sigortal saysnn geriye dnk son aylk ortalamasna ilave olmas gerekir. zel politika gerektiren gruplarn iba eitim programndan faydalanmalarn artrmak amac ile Genel Mdrlke katlmc saysnn belirlenmesi ile ilgili zel dzenleme yaplabilir.

(2) Ortalama alan says, program balama tarihinden geriye dnk olarak, bavuru yaplan ay hari iyerinde son aylk sigortal hizmet listesinde belirtilen toplam sigortal saysnn e blnmesi sonucu bulunur. Bu saynn belirlenmesinde alma gn saysna baklmakszn, ilgili aylara ait sigortal hizmet listesinde yer alan sigortal says kullanlr. Ortalama alan saysnn hesaplanmasnda yarm ve zeri kesirler tama; kontenjan hesaplamasnda ise tm kesirler tama ibla olunur.

(3) veren tarafndan bavuru yaplan ay ve bir nceki aya ait sigortal hizmet listesinin ibraz edilememesi durumunda; iverence izleyen ayda ilgili belgeleri vermek zere bu aylara ait sigortal alan saysna ilikin taahhtname verilir. Taahhtnamede beyan edilen alan saylarnn, sigortal hizmet listelerinde yer alan saylardan daha dk olduunun tespit edilmesi halinde, balayan program sonlandrlr, katlmcya Kurum tarafndan yaplan giderler iverenden tahsil edilir ve iveren ile on iki ay sre ile iba eitim program dzenlenmez.

(4) verenden programn balangcnda alnacak taahhtnamede, bu maddede yer alan hususlar ile Kurumca belirlenecek dier hususlar da yer alabilir.

(5) Programn devam srasnda iyerindeki sigortal saysnn bir aylk sre iinde balangtaki alan saysna ulamas esastr. veren, azalan alan saysn, srasyla iba eitim program katlmclar, Kuruma kaytl ayn veya benzer meslek sahibi isizler veya dier isizlerden istihdam ederek tamamlanmas gerekir.

(6) Programn devam srasnda iyerinde sigortal alan saysnn azalmas durumunda, azalmann takip eden be ign iinde il mdrlne bildirilmesi ve alan saysnn bir ay ierisinde balangtaki alan saysna ulamamas durumunda; azalan alan says kadar katlmcnn program iveren tarafndan sonlandrlr ve ign iinde durum il mdrlne bildirilir. Hangi katlmcnn programdan karlacana iveren karar verir.

(7) Ayn ay iinde iba eitim programna balam olan katlmclarn en az yzde ellisinin programn sona ermesinden itibaren iverenin kendi iyerinde veya baka iyerinde ayn meslekte en az altm gn sre ile istihdam edilecei ynnde iveren tarafndan programn balangcnda taahht verilmesi halinde; balangtaki sigortal saysnn, iverenin iradesi dnda emeklilik, askerlik, tutukluluk veya gzalt, kamu grevine atanma, baka ehre ikametgah deiiklii, hamilelik veya doum ve uzun sreli hastalk gibi nedenlerle azalmas durumunda azalan alan says kadar katlmcnn almasna son verilmez. Bu taahhdn yerine getirilmediinin tespiti halinde, katlmc iin denen katlmc zaruri gideri ve sigorta prim giderleri toplamnn iki kat iverenden tahsil edilir, varsa devam eden programlar sonlandrlr ve on iki ay sresince iveren ile iba eitim program dzenlenmez.

(8) Kuruma yaplmas gereken bildirimin yaplmamas ya da sresinden sonra yaplmas ve alan saysndaki azalmann sresi iinde tamamlanmamas halinde; katlmcnn karlmas gereken tarihten bu durumun tespit edildii tarihe kadarki srede Kurum tarafndan katlmc iin denen katlmc zaruri gideri ve sigorta prim giderleri toplamnn iki kat iverenden tahsil edilir, varsa devam eden programlar sonlandrlr ve on iki ay sresince iveren ile iba eitim program dzenlenmez.

(9) Program uygulanan iyerinin alan saysndaki azalmann il mdrlne bildirilmesi ve sresi iinde tamamlanmas hususlar, iveren tarafndan aylk olarak verilecek sigortal hizmet listesi dikkate alnarak il mdrlnce teslim tarihinden itibaren en ge yedi ign iinde SGK kaytlar zerinden kontrol edilerek deerlendirilir.

(10) Katlmclarn bir ksmn veya tamamn ie alan ve/veya katlmc saysnda azalma olan ve/veya talep edebilecei katlmc saysndan daha az katlmcyla program balatan iveren, devam eden programn her safhasnda yeni katlmc talebinde bulunabilir. Yeni talep deerlendirilerek varsa mevcut katlmclar hari geriye kalan kontenjan kadar katlmc ile iba eitim program dzenlenebilir.

(11) ba eitim program iin yaplan bavuru ile program balangcnn ayn ayda olmamas ve program balama tarihinin sonraki aya veya aylara sarkmas halinde bavuru yaplan tarihteki duruma gre deil, iinde bulunulan aya gre ilem yaplr.

Katlmclarn istihdam

MADDE 51 (1) Yeni katlmc talebinde bulunan iverenin talebinin kabul edilebilmesi iin, yklenicinin bavuru tarihinden geriye doru son bir ylda iba eitim programn tamamlayan katlmclardan en az yzde yirmisini kendi iyerinde veya baka iyerinde ayn meslekte en az altm gn istihdam etmi olmas gerekmektedir. verenin, bavuru esnasnda program tamamlayan katlmclarn istihdamn gsterir SGK e Giri Bildirgesi ve Hizmet dkmn il mdrlne ibraz etmesi gerekir. stihdam edilmesi gereken katlmc saysnn belirlenmesinde yarm ve zeri kesirler tama ibla olunur. Ayn meslekten anlalmas gereken, Trk Meslekler Szlndeki drtl birim (nite) grup kodunun iindeki mesleklerdir.

Programa katlm artlar

MADDE 52 (1) ba eitim programna katlmak iin;

a) Kuruma kaytl isiz olmak,

b) 15 yan tamamlam olmak,

c) verenin birinci veya ikinci derece kan hsm olmamak,

artlar aranr.

(2) ba eitim programndan yararlanacaklarn, programn balama tarihinden nceki aylk dnemde; programn yaplaca iyerinin sigortal hizmet listesinde kaytl veya kaytd alan olmamas gerekir.

(3) Mezuniyet sonrasndaki i deneyimi eksikliinin giderilmesine katk salamak ve teorik bilgilerinin uygulamasn grmeleri amalar ile programa katlmalarna ve program sonunda da istihdam edilmelerine engel durumlar bulunmad il mdrlnce uygun grlen ikinci retim ve ak retimdeki renciler ile yksekretim rencileri iba eitim programna katlabilirler.

(4) Programlardan yararlanacaklarn i ve meslek danmanl hizmetlerinden faydalanarak, danmann uygun grn almalar gereklidir.

(5) 4857 sayl Kanunun 71, 72 ve 73 nc maddeleri kapsam