12 Mart 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28585

TEBL

Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumundan:

ALIANLARA SALANAN FAYDALARA LKN TRKYE MUHASEBE

STANDARDI (TMS 19) HAKKINDA TEBL

(SIRA NO: 9)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; bu Tebliin 1 nolu ekinde yer alan TMS 19 alanlara Salanan Faydalar (TMS 19) Standardnn yrrle konulmas ve ilgili baz teblilerde deiiklikler yaplmasdr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliin kapsam Ek/1de yer alan TMS 19 metninde belirlenmitir.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayl Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunun Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Kurum: Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunu,

b) TFRS: Trkiye Finansal Raporlama Standartlarn,

c) TMS: Trkiye Muhasebe Standartlarn,

) Yorum: Trkiye Finansal Raporlama Standartlar ile ilgili olarak uygulamaya yn vermek veya standartlara aklk kazandrmak zere Kurum tarafndan kamuoyuna duyurulan metni,

ifade eder.

Uygulamaya ilikin hkmler

MADDE 5 (1) Bu Tebliin 1 nolu ekinde yer alan TMS 19u finansal tablolarnda uygulayan iletmeler, sz konusu finansal tablolarnda aada yer alan dzenlemeleri de;

a) 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Finansal Raporlama Standartlarnn lk Uygulamasna likin Trkiye Finansal Raporlama Standard (TFRS 1) Hakknda Tebliin ekinde yer alan TFRS 1in 39L, D1, D10, D11 ve E5 paragraflarn bu Tebliin 2 nolu ekinde yer alan ekliyle,

b) 15/7/2007 tarihli ve 26583 sayl Resm Gazetede yaymlanan Faaliyet Blmlerine likin Trkiye Finansal Raporlama Standard (TFRS 8) Hakknda Tebliin ekinde yer alan TFRS 8in 24 nc paragrafn bu Tebliin 3 nolu ekinde yer alan ekliyle,

c) 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayl Resm Gazetede yaymlanan Finansal Aralarn Sunuluuna likin Trkiye Muhasebe Standard (TMS 1) Hakknda Tebliin ekinde yer alan TMS 1in 96 ve 139K paragraflar ile 7 nci paragrafnda yer alan Dier Kapsaml Gelir Tanmn bu Tebliin 4 nolu ekinde yer alan ekliyle,

) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayl Resm Gazetede yaymlanan likili Taraf Aklamalarna likin Trkiye Muhasebe Standard (TMS 24) Hakknda Tebliin ekinde yer alan TMS 24n 22 nci paragrafn bu Tebliin 5 nolu ekinde yer alan ekliyle,

d) 27/4/2010 tarihli ve 27564 sayl Resm Gazetede yaymlanan Finansal Borlarn zkaynaa Dayal Finansal Aralarla denmesine likin Trkiye Finansal Raporlama Standard Yorumu (TFRS Yorum 19) Hakknda Tebliin ekinde yer alan TFRS Yorum 19un 1, 6, 17, 24, 25, 26 ve 27C paragraflarn bu Tebliin 6 nolu ekinde yer alan ekliyle,

uygular.

Yrrlkten kaldrlan mevzuat

MADDE 6 (1) Bu Tebli ve bu Tebliin 1 nolu ekinde yer alan TMS 19un uygulanmasyla, 30/3/2006 tarihli ve 26124 sayl Resm Gazetede yaymlanan alanlara Salanan Faydalara likin Trkiye Muhasebe Standard (TMS 19) Hakknda Tebli ve Tebli Eki yrrlkten kalkar.

Gei sreci

GEC MADDE 1 (1) steyen iletmeler bu hkmler erevesinde, bu Teblii ve bu Tebliin 1 nolu ekinde yer alan TMS 19 alanlara Salanan Faydalar Standardn 1/1/2013 tarihi ncesi hesap dnemlerine ilikin finansal tablolarnda uygulayabilirler. Bu TMSnin 1/1/2013 ncesi hesap dnemlerine ilikin finansal tablolarda uygulanmas halinde, bu durum dipnotlarda aklanr.

Yrrlk

MADDE 7 (1) Bu Tebli ve bu Tebliin 1 nolu ekinde yer alan TMS 19 alanlara Salanan Faydalar Standard, 31/12/2012 tarihinden sonra balayan hesap dnemlerinde uygulanmak zere yrrle girer.

Yrtme

MADDE 8 (1) Bu Tebli hkmlerini Kurum Bakan yrtr.

 

Trkiye Muhasebe Standard 19 (TMS 19) alanlara Salanan Faydalar