11 Mart 2013  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28584

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE

UYGULAMA TALİMATININ DÜZENLENMESİ USUL VE

ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/2/2005 tarihli ve 25725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatının Düzenlenmesi Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.