6 Mart 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28579

TEBLİĞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA REHBERİ VE KAYITLI ELEKTRONİK

POSTA HESABI ADRESLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 16/5/2012 tarihli ve 28294 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) Kurumsal Başvuru: Bir tüzel kişiliğin çalışanları veya müşterileri veya üyeleri veya hissedarları adına yaptığı KEP hesabı başvurusunu,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tüzel kişiler için;

 

Alanlar

Zorunlu(Z) /İsteğe Bağlı(İ)

KEP Hesabı Adresi

Z

MERSİS No veya Ticaret Sicil No

Z

Tüzel Kişinin Tam Adı

Z

Ana Faaliyet Alanı

Z

Merkezinin Bulunduğu İl

Z

Adres Bilgileri

Z

İşlem Yetkilisinin/Yetkililerinin Adı ve Soyadı

İ

İşlem Yetkilisinin/Yetkililerinin Unvanı

İ

 

alanlarından oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi ile aynı maddenin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tüzel kişiler için;

1) “MERSİS No”,

2) “MERSİS No.X”,

3) “TüzelKişiAdı”,

4) “TüzelKişiAdı.X”

formatlarından biri ile oluşturulur. “X” alfa nümerik olacak şekilde isteğe bağlı olarak başvuru sahibi tarafından belirlenir.”

“(5) KEP hesabı adresinin “alan-adı-tarafı”:

a) Gerçek kişiler için “hsY.kep.tr” formatında belirlenir.

b) Tüzel kişiler için “hsY.kep.tr” veya “TüzelKişiAdı.hsY.kep.tr” formatlarından biri ile oluşturulur: Kurumsal başvurularda “TüzelKişiAdı.hsY.kep.tr” formatı kullanılır ve bu başvurularda;

1) “TüzelKişiAdı.hsY.kep.tr” alan adı sadece KEP hesabı adresleri için kullanılır, yönetimi KEPHS tarafından gerçekleştirilir ve daha alt seviye alan adına genişletilemez.

2) KEP hesabı adreslerinin “kullanıcı-tarafı” bu maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendine uygun olarak belirlenir.

3) Adına başvuruda bulunulan kişilerin KEP hesabı talepleri kurumsal başvuru sahibi tarafından yazılı olarak belgelendirilir. KEP hesabı adresi verilecek kişiye ait kimliğin doğru ve güvenilir biçimde tespit edilmesinden KEPHS sorumludur.”

“(6) “TüzelKişiAdı” alanı, tüzel kişinin ticaret sicil veya MERSİS’de kayıtlı bilgileri ile uyumlu olmak şartıyla açık şekilde ya da kısaltma yapılarak belirlenir. Ticaret sicil veya MERSİS’de kayıtlı bilgileri olmayan diğer tüm tüzel kişiler için “TüzelKişiAdı” alanı bağlı bulundukları resmi sicile tescil edilen veya ilgili mevzuat ile belirlenen isim ve unvanları kullanılarak belirlenir.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.