6 Mart 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28579

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME

MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı tüketicilerin, dağıtım şirketleri arasındaki ve düzenlemeye tabi faaliyetleri açısından görevli perakende satış şirketleri arasındaki maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen korunmasına ilişkin fiyat eşitleme mekanizmasının düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, fiyat eşitleme mekanizmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. Bu Tebliğ kapsamında değerlendirilecek olan fiyat eşitlemesine esas maliyetler dağıtım şirketlerinin görev bölgelerinde elektrik dağıtım faaliyetinden kaynaklanan maliyetler, dağıtım şirketlerine iletim sisteminin kullanılmasından dolayı uygulanan tarifelerden kaynaklanan maliyetler ve hedef kayıp-kaçak oranları esas alınarak ortaya çıkan kayıp-kaçak enerji maliyetleri ile görevli perakende satış şirketlerine ilişkin düzenlemeye tabi perakende satışa esas enerji maliyetleri ve perakende satış hizmeti faaliyetlerinden kaynaklanan maliyetlerdir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölgeyi,

b) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

c) Fiyat eşitleme mekanizması: Tüketicilerin dağıtım bölgeleri arasındaki maliyet farklılıklarından kısmen veya tamamen korunmasını sağlayan mekanizmayı,

ç) İlgili mevzuat: Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ, Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ, Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve Kurum tarafından çıkarılmış diğer ilgili mevzuatı,

d) Kanun: 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

e) Kayıp-kaçağa esas enerji miktarı: Tarife yılı içerisindeki her bir perakende satış tarife dönemine ilişkin her bir dağıtım bölgesi için bölgenin tarife yılı hedef kayıp-kaçak oranı dikkate alınarak belirlenecek elektrik enerjisi miktarını,

f) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

g) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ğ) TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,

h) Toplam destek tutarı: Dağıtım şirketleri için onaylı tarifeleri kapsamında bu şirketlerin dağıtım, iletim ve kayıp-kaçak kapsamında elde etmeleri öngörülen gelir ile ulusal tarife uygulaması sonucu elde ettikleri gelir arasındaki farkı; görevli perakende satış şirketleri için ise; perakende enerji satışı ve perakende satış hizmeti faaliyetlerinden elde etmeleri öngörülen gelir ile ulusal tarife uygulaması sonucu elde ettikleri gelir arasındaki farkı,

ı) Tüketici: Dağıtım şirketleri için tüm dağıtım sistemi kullanıcılarını, görevli perakende satış şirketi için ise söz konusu şirketten düzenlemeye tabi perakende satış tarifeleri yoluyla enerji temin eden tüm dağıtım ve iletim sistemi kullanıcılarını,

i) Ulusal birim fiyat: Türkiye genelinde dağıtım, perakende satış ve perakende satış hizmeti faaliyetlerinin yerine getirilmesi ile kayıp-kaçağa esas enerji miktarının karşılanması ve iletim sistem kullanımından kaynaklanan maliyetlerin kullanıcılara yansıtılması için, ilgili tarife yılı ve/veya perakende satış tarife dönemleri itibariyle Kurul tarafından onaylanan, faaliyetler ve abone grupları bazındaki birim fiyatları,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde yer almakla birlikte tanımlanmamış olan terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Fiyat Eşitleme Mekanizmasının Esasları ve Tarafları

Fiyat eşitleme mekanizmasının esasları

MADDE 5 – (1) Destek tutarının hesaplanmasında;

a) Her bir dağıtım şirketinin içinde bulunulan tarife yılı için ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen dağıtım ve iletim bedellerine ilişkin Kurul tarafından onaylanmış olan gelir tavanları ile kayıp-kaçak enerjiye ilişkin ilgili mevzuat kapsamında gelir ihtiyacı,

b) Her bir görevli perakende satış şirketinin içinde bulunulan tarife yılı için ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen perakende satış hizmetine ilişkin Kurul tarafından onaylanmış olan gelir tavanı ile perakende enerji satışına dair ilgili mevzuat kapsamında öngörülen gelir ihtiyacı,

dikkate alınır.

Fiyat eşitleme mekanizmasının tarafları

MADDE 6 – (1) Fiyat eşitleme mekanizmasının tarafları dağıtım şirketleri, görevli perakende satış şirketleri ve TETAŞ’tır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dağıtım Şirketleri İçin Toplam Destek Tutarının ve

Faaliyet Bazında Destek Tutarlarının Tespiti

Dağıtım şirketleri için toplam destek tutarının tespiti

MADDE 7 – (1) Dağıtım şirketleri için t perakende satış tarife dönemine ait toplam destek tutarı aşağıdaki formül esas alınarak hesaplanır ve taraflara bildirilir.

DTDTt = DDTt + IDTt + KKDTt          (1)

             DTDTt       Dağıtım şirketinin t perakende satış tarife dönemine ait toplam destek tutarını (TL),

             DDTt          Dağıtım şirketinin t perakende satış tarife dönemine ait dağıtım faaliyetine özgü destek tutarını (TL),

             IDTt           Dağıtım şirketinin t perakende satış tarife dönemine ait iletim faaliyetine özgü destek tutarını (TL),

             KKDTt       Dağıtım şirketinin t perakende satış tarife dönemine ait kayıp-kaçağa esas enerji miktarına özgü destek tutarını (TL),

ifade eder.

Dağıtım faaliyetine ait destek tutarının tespiti

MADDE 8 – (1) Dağıtım faaliyetine ait destek tutarı (sayaç okuma dahil) aşağıda yer alan formüle göre hesaplanır:

DDTt = DSGTt – UDFGTt          (2)

             DDTt          Dağıtım şirketinin t perakende satış tarife dönemine ait dağıtım faaliyetine özgü destek tutarını (TL),

             DSGTt       Dağıtım şirketinin ilgili tarife yılı için Kurul tarafından onaylanmış olan dağıtım sistemi gelir tavanının t perakende satış tarife döneminde elde edilmesi öngörülen kısmını (TL),

             UDFGTt    Dağıtım şirketinin t perakende satış tarife dönemi için Kurul tarafından onaylanmış olan ulusal dağıtım birim bedelleri esas alınarak dağıtım sistemi kullanıcısı tüketicilerden elde etmesi öngörülen dağıtım gelirini (TL),

ifade eder.

İletim destek tutarının tespiti

MADDE 9 – (1) İletim destek tutarı aşağıda yer alan formüle göre hesaplanır:

IDTt = IDTIt – UIFGTt          (3)

             IDTt           Dağıtım şirketinin t perakende satış tarife dönemine ait iletim faaliyetine özgü destek tutarını (TL),

             IDTIt          Dağıtım şirketinin ilgili tarife yılı için Kurul tarafından onaylanmış olan iletim bedeli gelir tavanının t perakende satış tarife döneminde elde edilmesi öngörülen kısmını (TL),

             UIFGTt      Dağıtım şirketinin t perakende satış tarife dönemine ait ulusal iletim birim bedelleri esas alınarak dağıtım sistemi kullanıcısı tüketicilerden elde etmesi öngörülen iletim bedeli gelirini (TL),

ifade eder.

Kayıp kaçağa esas enerjiye ilişkin destek tutarının tespiti

MADDE 10 – (1) Kayıp kaçağa esas enerjiye ilişkin destek tutarı aşağıda yer alan formüle göre hesaplanır:

KKDTt = KKGTt – UKKEFGTt          (4)

             KKDTt              Dağıtım şirketinin t perakende satış tarife dönemine ait kayıp-kaçağa esas enerji miktarına özgü destek tutarını (TL),

             KKGTt              Dağıtım şirketinin ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan kayıp-kaçak gelir ihtiyacının t perakende satış tarife dönemi için elde edilmesi öngörülen kısmını (TL),

             UKKEFGTt      Dağıtım şirketinin t perakende satış tarife dönemi için Kurul tarafından onaylanmış olan ulusal kayıp-kaçak birim bedelleri esas alınarak dağıtım sistemi kullanıcısı tüketicilerden elde etmesi öngörülen kayıp-kaçağa esas gelirini (TL),

ifade eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevli Perakende Satış Şirketleri İçin Toplam Destek Tutarının ve

Faaliyet Bazında Destek Tutarlarının Tespiti

Görevli perakende satış şirketleri için toplam destek tutarının tespiti

MADDE 11 – (1) Görevli perakende satış şirketlerinin t perakende satış tarife dönemine ait toplam destek tutarı aşağıdaki formül esas alınarak hesaplanır ve taraflara bildirilir:

PSTDTt = PESDTt - PSHDTt          (5)

PSTDTt      Görevli perakende satış şirketinin t perakende satış tarife dönemine ait toplam destek tutarını (TL),

PESDTt      Görevli perakende satış şirketinin t perakende satış tarife dönemine ait perakende enerji satışı faaliyetine özgü destek tutarını (TL),

PSHDTt     Görevli perakende satış şirketinin t perakende satış tarife dönemine ait perakende satış hizmeti faaliyetine özgü destek tutarını (TL),

ifade eder.

Perakende enerji satış faaliyeti destek tutarının tespiti

MADDE 12 – (1) Görevli perakende satış şirketlerinin t perakende satış tarife dönemine ilişkin perakende enerji satış faaliyetine ait destek tutarı aşağıda yer alan formüle göre hesaplanır:

PESDTt = PESGTt – UPESFGTt          (6)

             PESDTt            Görevli perakende satış şirketinin t perakende satış tarife dönemine ait perakende satış faaliyetine özgü destek tutarını (TL),

             PESGTt            Görevli perakende satış şirketinin t perakende satış tarife dönemine ait ilgili mevzuata göre hesaplanan perakende enerji satış gelir ihtiyacını (TL),

             UPESFGTt       Görevli perakende satış şirketinin t perakende satış tarife dönemi için Kurul tarafından onaylanmış olan ulusal perakende enerji satış birim bedelleri esas alınarak düzenlemeye tabi tüketicilerinden elde etmesi öngörülen perakende enerji satış gelirini (TL),

ifade eder.

Perakende satış hizmeti faaliyetine ait destek tutarın tespiti

MADDE 13 – (1) Perakende satış hizmeti faaliyetine ait destek tutarı aşağıda yer alan formüle göre hesaplanır:

PSHDTt = PSHGTt – UPSHFGTt          (7)

             PSHDTt           Görevli perakende satış şirketinin t perakende satış tarife dönemine ait perakende satış hizmeti faaliyetine özgü destek tutarını (TL),

             PSHGTt           Görevli perakende satış şirketinin ilgili tarife yılı için Kurul tarafından onaylanmış olan perakende satış hizmeti gelir tavanının t perakende satış tarife dönemi için elde edilmesi öngörülen kısmını (TL),

             UPSHFGTt      Görevli perakende satış şirketinin t perakende satış tarife dönemi için Kurul tarafından onaylanmış olan ulusal perakende satış hizmeti birim bedelleri esas alınarak tüketicilerinden elde etmesi öngörülen perakende satış hizmeti gelirini (TL),

ifade eder.

Destek tutarlarının belirlenmesi

MADDE 14 – (1) Fiyat eşitleme mekanizmasının uygulanması sonucunda dağıtım şirketleri ile görevli perakende satış şirketlerinin destek tutarları, Kurum tarafından bu Tebliğde yer alan formüllere göre hesaplanarak 15 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan ödeme tarihinden önce taraflara bildirilir.

(2) Destek tutarları ilgili tarafların muhasebe kayıtlarında yer alır.

(3) Fiyat eşitleme mekanizması uygulaması sonunda belirlenen destek tutarlarının ilgili taraflar arasındaki transferi TETAŞ aracılığı ile yapılır.

Destek tutarlarının ödenmesi

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan hesaplamalar neticesinde ilgili perakende satış tarife dönemi için destekleyici durumda olan dağıtım şirketleri ile görevli perakende satış şirketleri, hesaplanan tutarları eşit taksitler halinde ve her ayın 15’ine kadar (15’i dahil) TETAŞ’a öder.

(2) TETAŞ, bu Tebliğ kapsamında yapılan hesaplamalar neticesinde ilgili perakende satış tarife dönemi için desteklenen durumda olan dağıtım şirketleri ile görevli perakende satış şirketlerine yapılacak ödemeleri eşit taksitler halinde ve her ayın 17’sine kadar (17’si dahil) yapar.

Destek tutarlarının ödenmesinin önceliği

MADDE 16 – (1) Lisans sahibi ilgili tüzel kişiler öncelikli olarak destek tutarlarını ödemekle yükümlüdür.

(2) Taraflardan birinin ödeme yapmaması durumunda Kanunun 11 inci maddesi doğrultusunda işlem yapılır.

(3) Destek tutarlarının faturalama ve ödemelerine ilişkin bu Tebliğde yer almayan hususlar taraflar arasında yapılan protokolde yer alır.

Atıflar

MADDE 17 – (1) 21/12/2006 tarihli ve 26383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Ocak ve Şubat 2013 destek tutarlarının ödenmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan hesaplamalar neticesinde ilgili perakende satış tarife dönemi için destekleyici durumda olan dağıtım şirketleri ile görevli perakende satış şirketleri, Ocak ve Şubat 2013 dönemine ilişkin hesaplanan tutarları bu Tebliğin yayımlandığı günden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde TETAŞ’a öderler.

(2) TETAŞ, bu Tebliğ kapsamında yapılan hesaplamalar neticesinde ilgili perakende satış tarife dönemi için desteklenen durumda olan dağıtım şirketleri ile görevli perakende satış şirketlerine Ocak ve Şubat 2013 dönemine ilişkin yapılacak ödemeleri bu Tebliğin yayımlandığı günden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde yapar.

Yürürlük

MADDE 18 – (1)Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.