6 Mart 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28579

YÖNETMELİK

Kırklareli Üniversitesinden:

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/12/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında geçen “ve final” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üniversitenin önlisans/lisans programında bir dönem için belirlenen derslerin kredi toplamı en az 18, en fazla 21 olabilir.”

“(7) Bazı derslerin uygulamaları ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara denk özel kuruluşlarda da yapılabilir. Uygulamalar ilgili birimin öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminde yapılır. Bu süre içerisinde öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin onbirinci fıkrasının üçüncü cümlesi ve aynı maddenin onikinci ile onbeşinci fıkralarında yer alan “(NC)”  ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci fıkralar eklenmiştir.

“(6) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edenlerden yarıyıl sonu sınavında FF harf notu alıp başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere başarısız olduğu her bir ders için herhangi bir başvuruya gerek olmadan bütünleme sınav hakkı verilir.

(7) Yarıyıl sonu sınavlarında geçerli olan kurallar bütünleme sınavlarında da geçerlidir. Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavının yerine geçer ve geçme notu yine dönem içi notlar dikkate alınarak belirlenir.

(8) Sınava girme veya girmeme konusundaki yükümlülük tamamen öğrencilere aittir. Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanamamış öğrenciler, bütünleme sınavından yararlanamaz.

(9) Uluslararası öğrenci hareketliliği ve değişimi kapsamında öğrenim amacıyla, staj hariç, yurt dışına giden öğrenciler, gitmeden önce eşleştirilmiş olduğu derslerden yurt dışında başarısız olmaları durumunda, Üniversitede bu derslerin her biri için bütünleme ve tek ders sınavına girer.

(10) Öğrencinin hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(11) Özürlü öğrencilerin sınavlarının yapılmasına ilişkin esaslar ilgili kurulların onayı ile belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Ara sınavlar hariç,  her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka sınav açılmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“Sınavı yapan öğretim elemanlarınca sınav tarihini takip eden bir hafta içinde ara sınav, proje, ödev ve laboratuvar çalışmaları gibi dönem içi çalışma sonuçlarını gösteren notlar rakam olarak öğrencilere ilan edilir.”

“(6) İlan edilen harf notlarında değişiklik yapılamaz. Değişiklik, öğretim üyesi/öğretim görevlisinin gerekçeli talebi üzerine, enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurullarınca değerlendirilerek karar verilmesi ile gerçekleştirilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrası, yedinci fıkrası ve sekizinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkranın (c), (e), (ğ), (h) ve (ı) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Her öğretim üyesi ve/veya öğretim görevlisi, dersin hedefine ulaşması için gerekli öğretim konularını ve başlıkları, dönem içinde ve sonunda yapacağı sınav, ödev, proje ve uygulama çalışmalarını belirten listeyi dönem başında öğrencilere ulaştırmak suretiyle dönem içi ve dönem sonu değerlendirmesini buna göre gerçekleştireceğini bildirir. İlgili öğretim üyesi ve/veya öğretim görevlisi, dönem içi ve dönem sonundaki çalışma ve sınavlara vereceği not dağılım oranlarını, dönem başında öğrencilere ilan ettiği biçimde yapar, toplam sınıfın başarı düzeyini dikkate alarak değerlendirmesi sonucu öğrenciye o dersle ilgili bir harf notu takdir eder ve bu notu nihai not olarak ilan eder.”

“(7) Başarı notlarına ilişkin tablolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bir dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre; aşağıdaki şekilde harfli başarı notu ve başarı katsayısına dönüştürülür.

Başarı Değerlemesi                                            Harfli Başarı Notu         Başarı Katsayısı

Pekiyi                                                                             AA                              4,00

İyi-Pekiyi                                                                       BA                              3,50

İyi                                                                                   BB                              3,00

Orta-İyi                                                                          CB                              2,50

Orta                                                                                CC                              2,00

Orta-Geçer                                                                     DC                              1,50

Koşullu Geçer                                                                DD                              1,00

Başarısız                                                                         FF                               0,00

Yarıyıl/yıl sonu sınavına girmedi (Başarısız)                 GR                              0,00

Devamsız (Başarısız)                                                     DZ                              0,00

Yeterli (Başarılı)                                                              S                                  --

Yetersiz (Başarısız)                                                         U                                 --

 b) Bağıl değerlendirme uygulanmayan derslerde, tek ders, muafiyet sınavlarında, 100’lük başarı notu yatay geçiş yapan öğrencilerin ve başka üniversitede alınan derslerin başarı notları aşağıdaki tabloya göre harf notuna dönüştürülür.

Harfli Başarı Notu               Başarı Katsayısı          Mutlak Sistem Karşılığı

            AA                                    4,00                                90-100

            BA                                    3,50                                 85-89

            BB                                    3,00                                 80-84

            CB                                    2,50                                 75-79

            CC                                    2,00                                 65-74

            DC                                    1,50                                 55-64

            DD                                    1,00                                 50-54

             FF                                    0,00                                  0-49

            GR                                    0,00                                    --

            DZ                                    0,00                                    --

              S                                       --                                      --

              U                                       --                                      --                      ”

“b) FF, FG, DZ ve U başarısız harf notlarıdır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/12/2010

27794

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/11/2011

28106