6 Mart 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28579

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DENETÇİLERİN GÖREV,

YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (SHY TD-01)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek teknik denetçilerin seçilme esasları, görev, yetki, sorumluluk ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek teknik denetçiler ve sivil havacılık faaliyetlerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 27 nci maddesi ile 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 4 üncü, 22 nci ve 23 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim amiri: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ana hizmet birim amirlerini,

b) Denetleme: Sivil havacılıkla ilgili olarak, hava aracı uçuşa elverişlilik, hava aracı bakım ve imalat, personel lisansları, hava alanları, terminal işletmeleri, heliport işletmeleri, hava trafik yönetim hizmetleri, yer hizmetleri, sivil havacılık güvenliği, havacılık işletmeleri, havacılık bakım, sağlık ve eğitim kuruluşları, uçuş operasyonları, haberleşme, seyrüsefer ve gözetim hizmetleri ile diğer hususlarda yapılan denetlemeleri,

c) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

d) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünü,

e) İnceleme: Sivil havacılıkla ilgili olarak, hava aracı uçuşa elverişlilik, hava aracı bakım ve imalat, personel lisansları, hava alanları, terminal işletmeleri, heliport işletmeleri, hava trafik yönetim hizmetleri, yer hizmetleri, sivil havacılık güvenliği, havacılık işletmeleri, havacılık bakım, sağlık ve eğitim kuruluşları ile uçuş izni değerlendirme ve trafik haklarını ile diğer hususlarda yapılan denetlemeler dışında kalan her türlü iş ve işlemi,

f) Sivil havacılık kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri: Türk sivil hava araçlarıyla havacılık alanında faaliyet gösteren Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri,

g) Teknik denetçi: Hava aracı uçuşa elverişlilik, hava aracı bakım ve imalat, personel lisansları, hava alanları, hava trafik yönetim hizmetleri, yer hizmetleri, sivil havacılık güvenliği, havacılık işletmeleri, havacılık bakım, sağlık ve eğitim kuruluşları ile havacılıkla ilgili diğer inceleme ve denetimleri yapmak üzere görevlendirilen personeli,

ğ) Yeterlik belgesi gerektiren personel: Uluslararası sivil havacılık anlaşmaları ile diğer uluslararası ve ulusal mevzuatta belirtilen niteliklere sahip olan ve bu kapsamda Genel Müdürlükten yeterlik belgesi alması gereken personeli,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen tanımlar için Türkiye’nin üyesi bulunduğu uluslararası sivil havacılık kuruluşları tarafından belirlenen tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Teknik Denetçiliğe Görevlendirme ile Teknik Denetçilerin

Görev Süresi ve Sona Ermesi

Teknik denetçiliğe görevlendirme

MADDE 5 – (1) Sivil havacılık alanında inceleme ve denetleme yapmak üzere Genel Müdürlük bünyesinde teknik denetçi olarak görevlendirilecek Genel Müdürlük personelinde denetleme yapılacak sivil havacılık kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin faaliyet sahası ve özellikleri dikkate alınarak aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) İlk defa görevlendirileceklerde denetim yapacağı sivil havacılık alanında asgari 3 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

b) Yabancı dil bilgisi;

1) Genel Müdürlüğün ve sektörün uluslararası denetime tabi alanlarında görevlendirileceklerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının İngilizce bölümünden asgari (D) düzeyinde puan almak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

2) Görevi itibariyle yabancı dilde yayımlanan teknik dokümanları takip etmeyi gerektiren diğer alanlarda görevlendirileceklerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının İngilizce bölümünden asgari (E) düzeyinde puan almak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

3) Yabancı dil belgeleri beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır.

c) 9 uncu maddede belirtilen teknik denetçi temel eğitimini almış olmak.

ç) Denetim alanı ile ilgili uluslararası geçerliliğe sahip en az bir sertifikaya sahip olmak.

(2) Teknik denetçilerin; inceleme ve denetleme yapılacak sivil havacılık kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin faaliyet sahası ve özellikleri dikkate alınarak hangi alanda denetçi olarak görevlendirilecekleri birim amirlerinin teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yapılır ve aynı usullerle görevlendirmelerine son verilir.

(3) Teknik denetçilik görevine atananlar ilk atandığı alanda en az 1 yıl süre çalışmak kaydı ile ilgili birim amirinin uygun görmesi halinde diğer alanlarda da teknik denetçilik görevinde bulunabilir. Birim amiri tarafından yapılacak görevlendirmede denetçinin aldığı eğitimler ve tecrübesi dikkate alınır.

Teknik denetçilerin görev süresi ve sona ermesi

MADDE 6 – (1) Teknik denetçiler, aşağıda belirtilen koşulları sağlamaları koşuluyla görevlerini yürütürler:

a) 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen etik kurallarına uygun tutum ve davranışlarda bulunmak.

b) Ciddi bir hastalık nedeniyle iş göremezlik durumuna düşmemek.

c) Hukuka uygun olarak verilen görevi ihmal etmemek, reddetmemek veya kötüye kullanmamak.

ç) Dil yeterlilik şartının kaybedilmediğini Genel Müdürlüğe sunmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulları sağlamayan teknik denetçilerin görevlendirilmelerine son verilir. Herhangi bir nedenle asli görevi sona erenlerin, teknik denetçilik görevi de sona ermiş olur ve ilgili birim amiri tarafından teknik denetçilik kartı iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teknik denetçilerin çalışma, usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Teknik denetçiler; sivil havacılık kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen her türlü teknik faaliyetlerini; 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ve bu kanunlara ilişkin olarak yayımlanan yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslar ile uluslararası sivil havacılık kurallarına uygun olarak yürütülmesini denetlerler.

(2) Teknik denetçiler; denetimlerde, uluslararası ve ilgili mevzuatta tanımlanmış kurallara uygun olarak;

a) Hava aracının uçuşa elverişli olmadığı,

b) Mürettebatın o hava aracı tipi için gerekli nitelikleri taşımadığı veya uçuşu yürütecek fiziksel ya da zihinsel kapasiteye sahip olmadığı,

c) Operasyonun can ve mal emniyeti için tehlike oluşturduğu,

ç) Tespit edilen eksiklik veya bulguların can ve mal emniyeti ile uçuş emniyetini doğrudan ilgilendirdiği,

durumlarda işletmenin ya da yeterlik belgesi gerektiren personelin uçuş operasyonunu ve/veya işletmecinin faaliyetini 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 27 nci maddesi çerçevesinde durdurmaya yetkilidirler.

(3) Teknik denetçiler; uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğini ilgilendiren hususlardaki denetimlerinde hiçbir organ, merci ve kişinin etkisinde kalmadan görevlerini yürütmekle yükümlüdürler.

(4) Teknik denetçiler denetim görevleri esnasında edindikleri gizli bilgi ve belgeleri yetkisiz kişilere açıklayamazlar.

(5) Teknik denetçiler, denetim görevlerinde kamu etik kurallarına uygun davranmaktan sorumludurlar.

(6) Teknik denetçiler, denetim raporlarını Genel Müdürlükçe belirlenen usulde ve süresi içinde Genel Müdürlüğe sunmaktan sorumludur.

(7) Teknik denetçilerin raporları seviyelendirilmesi amacıyla Genel Müdürlükte nihai bir incelemeden geçirilir. Raporda belirtilen bulgular gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurum veya kuruluş ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilere gönderilir.

Denetlenen kurum ve kuruluşların sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Sivil havacılık kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri; 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ve bu kanunlara ilişkin yayımlanan yönetmelikler ile Türkiye’nin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen kural, standart, kriter, usul ve esasları getirmekten sorumludurlar.

(2) İşletme yöneticileri, çalışanları ve yeterlilik belgesine sahip personel; Genel Müdürlük tarafından yürürlüğe konulan düzenlemeleri takip etmek, Genel Müdürlüğün verdiği talimatlara uymak, Genel Müdürlük yetkililerince talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve istenen ekipmana her zaman erişebilmelerini sağlamakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim, Tanıtma Kartı ve Teknik Düzenlemeler

Eğitim

MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük tarafından ilk defa teknik denetçi olarak görevlendirilecek personel görev alacağı alana ilişkin olarak teknik denetçi temel eğitimine tabi tutulur.

(2) Teknik denetçi olarak görevlendirilen personel sivil havacılık mevzuatında yer alan değişiklikler konusunda gerektiğinde ve azami olarak 2 yılda bir yenileme eğitimine tabi tutulur.

(3) Teknik denetçi temel ve yenileme eğitimleri için gereklilikler Genel Müdürlükçe belirlenir.

Tanıtma kartı

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik esaslarına göre görevlendirilen teknik denetçilere, ICAO tarafından yayınlanan kolaylıklar başlıklı Ek-9’da belirtilen tanıtma kartı verilir. Tanıtma kartına sahip teknik denetçiler; sivil havacılık kurum, kuruluş ve havacılık faaliyetlerini ilgilendiren yerlerde bu Yönetmelikle belirlenen her türlü denetleme ve incelemeyi yapmaya ve denetim faaliyetleri kapsamındaki yerlere girişe yetkilidirler.

Teknik düzenlemeler

MADDE 11 – (1) Genel Müdürlük, bu Yönetmelik kapsamındaki teknik denetlemelere ilişkin uygulamalar hakkında 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu ile ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak üzere alt düzenleyici işlemler yapmaya yetkilidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 15/4/2006 tarihli ve 26140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut teknik denetçilerin yabancı dil koşulu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce teknik denetçi olarak görevlendirilmiş personel, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi belirtilen yabancı dil koşulunu sağlar.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.