5 Mart 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28578

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

BAZI ASKERÎ HASTANELERDE DÖNER SERMAYENİN İŞLETİLMESİNE VE

HİZMETLERDEN YARARLANACAKLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Askerî Hastanelerde Döner Sermayenin İşletilmesine ve Hizmetlerden Yararlanacaklara İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Tam bakım (rehabilitasyon ve bakım): Ruh sağlığı yerinde olup, bulaşıcı hastalığı olmayan, yatağa bağımlı ya da fiziksel ve zihinsel gerilemeler nedeniyle özel ilgi, destek ve koruma gerektiren yaşlı ve kimsesizlere verilen hizmeti,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Özel bakım merkezinden yararlanmakta olan hak sahibi personelden, tam bakıma ihtiyacı olduğu sağlık raporu ile belgelendirilenlerin, tam bakım bölümüne geçirilmesine karar vermek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Başvuruda ve kabulde aranacak belgeler”

“(2) Hak sahibinin Özel Bakım Merkezine kabul edilmesi halinde noterden tasdikli hastane veya özel bakım merkezi yemek ve yatak ücreti veya aidatlarını ödeyeceğine dair taahhütname alınır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/11/2007

26713

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/8/2012

28376