5 Mart 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28578

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT BÜROSUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Büro, 4477 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Motorlu Taşıtlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi başta olmak üzere, motorlu araçların işletilmesi nedeniyle tabi olunan mali sorumluluğu karşılamak üzere yurtdışında geçerli sigorta belgelerinin basım, denetim ve düzenlenmesi ile bu sigorta belgeleri kapsamında motorlu araçların sebep olduğu hasarların ödenmesini ve motorlu araçların işletilmesi nedeniyle tabi olunan mali sorumluluğu karşılamak üzere yurtdışında düzenlenen ve ilgili mevzuat uyarınca ülkemizde geçerli bulunan sigorta sözleşmeleri kapsamında bu araçların sebep olduğu hasarların tedvir ve tasfiyesini temin eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Denetim Kurulu ile bu Yönetmelik uyarınca kendisine ayrılan Yönetim Kurulu üyelerini ve yedeklerini seçmek,”

“ç) Büronun gelir-gider bütçelerini onaylamak,”

“d) Katılma payının miktarını ve vadesini belirlemek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma halinde yedek üyeler ilk yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar göreve devam ederler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Üyeler Büro Genel Kurulu tarafından tespit edilen katılma paylarını Büro Genel Kurulunca belirlenen vadede yatırmak zorundadır.

(3) Katılma paylarını zamanında ve tam olarak Büroya yatırmayan sigorta şirketleri yatırmadıkları tutar üzerinden ticari işler için öngörülen gecikme faizi öder.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/6/2008

26920

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/6/2009

27263