5 Mart 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28578

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTA BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2008 tarihli ve 26962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31/B maddesinin birinci fıkrasına göre Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde tüzel kişiliği haiz olarak kurulan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin kuruluşu, faaliyetleri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinde toplanan bilgilerin kapsam, biçim ve içeriğine ve bunların paylaşılmasına, paylaşılacak bilgilerin kapsam ve içeriğine, ücretlendirilmesine ve üyelerce ödenecek katılım paylarının belirlenmesi, yükümlülüklere uymayan üyeler hakkında yapılacak işlemler ile sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde bulunan emeklilik şirketlerinin yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31/B maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Alt Bilgi Merkezi: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdinde ilgili sigortalar için kurulan bilgi merkezlerini,

b) Birlik: Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlgili branşlarda faaliyet ruhsatı bulunan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine üye olmak zorundadır. Üye kuruluşlar, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezince istenilen her türlü bilgiyi vermekle yükümlüdür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkezin karar organı Yönetim Komitesidir. Merkez, Yönetim Komitesi tarafından temsil ve idare edilir. Merkez iş ve işlemlerinden Yönetim Komitesi yetkili ve sorumlu olup faaliyetleri için gereken giderler kendi bütçesinden karşılanır. Yönetim Komitesi üyeleri üç yıl süreyle görev yaparlar.

(2) Yönetim Komitesi aşağıdaki şekilde belirlenen beş üyeden oluşur:

a) Birliğe üye sigorta ve emeklilik şirketlerinin genel müdür niteliğini haiz personeli arasından Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesince seçilecek birer üye,

b) Birlik Yönetim Kurulu ve Hayat Dışı Yönetim Komitesi üyesi olmayan hayat dışı sigorta gruplarında faaliyet gösteren şirketlerin genel müdür niteliğini haiz personeli arasından Müsteşarlıkça belirlenecek bir üye,

c) Müsteşarlıktan bir üye,

ç) Birlik Yönetim Kurulunca seçilecek genel müdür niteliğini haiz bir üye.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Merkez bütçesini onaylamak,

d) Merkez iş planını onaylamak, Merkezden talep edilen projeleri değerlendirerek iş planına dahil etmek.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde yer alan “Birlik” ibareleri “Yönetim Komitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez personeli özlük işleri, idari ve mali işler ile benzeri Merkez iç işleyişine ilişkin işlemlerin tabi olduğu usul ve esaslar, Birlik görüşü alınarak ve bu Yönetmeliğe uygun olarak Yönetim Komitesi tarafından belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “asgari onarım tutarı, özel servis/” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Merkez, sigortacılık sektörünün ortak veri tabanı olarak faaliyette bulunur. Bu çerçevede kuruluş amaçları doğrultusunda, özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarından, ilgili mevzuatla kurulmuş diğer bilgi merkezlerinden bilgi talep etmeye ve bunlarla Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden bilgi alışverişine yönelik sözleşmeler imzalamaya yetkilidir. Merkez söz konusu sözleşmelere ilişkin Birlikten görüş alır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yönetim Komitesinin teşkili

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Yönetim Komitesi üyelerinden bu Yönetmelik ile getirilen şartlara sahip olanların üyelikleri devam eder, söz konusu şartlara sahip olmayan üyelerin yerine bu maddenin yayımından itibaren bir ay içerisinde görevlendirme yapılır. Görevlendirme yapılana kadar mevcut üyeler görevlerine devam eder.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/8/2008

26962

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/6/2009

27263

2-

3/12/2011

28131

3-

2/5/2012

28280