5 Mart 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28578

YÖNETMELİK

Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/1/2010 tarihli ve 27472 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı ile Üniversitenin Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından aday gösterilen ve Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen yedi üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/1/2010

27472