4 Mart 2013  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28577

YÖNETMELİK

Süleyman Şah Üniversitesinden:

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ KONUT, KENT, KALKINMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Şah Üniversitesi Konut, Kent, Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve organlarının çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Şah Üniversitesi Konut, Kent, Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Süleyman Şah Üniversitesi Konut, Kent, Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti: Süleyman Şah Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Süleyman Şah Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Süleyman Şah Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Süleyman Şah Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; öncelikle kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çalışanları ve Üniversite öğrencileri olmak üzere, konut, kent ve kalkınma konularına ilgi duyan her kesimden insana gerekli teknik ve pratik bilgiler vermek, bu konuda eğitim programları düzenlemek, yenilikçi fikirlerin pazara sürülmesi sürecinde katılımcılara destek olmak, yerel yönetimlerin ekonomik gelişme ve sürdürülebilirliklerini desteklemek, ürün ve hizmet kalitelerinin artırılması hususunda danışmanlık hizmetleri verilmesi yoluyla ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yerel yönetimlere danışmanlık ve bilgilendirme amaçlı araştırma projeleri yapmak, proje yönetimi ve kontrollük hizmetleri sunmak,

b) Özel, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile araştırmalar, anketler, konferanslar ve atölye çalışmaları gerçekleştirmek,

c) Sosyal, çevresel ve ekonomik problemleri çözebilecek bilgi, yetenek ve yetkinlikte kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmak üzere öğrencilerin eğitilmesi için dersler ve seminerler düzenlemek,

ç) Öğretim üyeleri ve öğrencilere kendi projelerini gerçekleştirmek veya diğer programlarla ortak çalışmalar yapmak için kaynak ve danışmanlık sağlamak,

d) Proje ve benzeri teknik çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor ve belgeler düzenlemek ve sunmak; bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

e) Uluslararası platformda kültürel ve bilimsel alışverişi arttırmak amacı ile yurt dışı geziler düzenlemek,

f) Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek,

g) Verilme koşulları Senato tarafından belirlenen, konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeler vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Organların Görevleri

Organlar

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından veya konusunda uzman kişiler arasından, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

c) Merkezi, amacına uygun olarak yönetmek,

ç) Üniversitenin diğer birimlerinde uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

d) Her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede görev yapan öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeyle birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az üç kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarını planlamak ve hazırlamak, öğrenci ve kursiyer alım koşullarını belirlemek, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,

b) Müdürün her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programı esaslarını düzenlemek ve Danışma Kuruluna sunmak,

ç) Eğitim programları ile bu programlar sonunda; katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile Üniversite öğretim üyeleri ve sektör temsilcileri arasından istekleri halinde görevlendirilenler olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, yılda en az iki kere toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar ve Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda tavsiye niteliğinde kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre Mütevelli Heyetince yapılacak atamalar ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılacak süreli sözleşmeli personelle karşılanır. Üniversite personelinin Merkez bünyesinde görevlendirilmesi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından yapılır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Şah Üniversitesi Rektörü yürütür.