2 Mart 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28575

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HALI, KİLİM VE EL SANATLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Halı, Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Halı, Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez Koordinatörü: Merkezin Koordinatörünü,

c) Merkez: Halı, Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı başta döşemealtı el halısı olmak üzere Antalya ve yöresinde gelenek halini almış her türlü el dokuması halı, kilim ve el sanatlarını incelemek, standart ve teknik özellikleri konusunda araştırma ve inceleme yapmak, öğrenci ve kursiyerlere eğitim vermek ve uygulama-staj ortamı sağlamak, yöre halkına dokuma tasarımı, yöntemleri, ürün çeşitlemesi ve turizme yönelik tanıtım konusunda yardımcı olarak üretimi desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Geçmişten bu güne Antalya ve yöresinde başta döşemealtı halısı ve her türlü halı-  kilim ve el sanatlarının gelişimini halı-kilim ve el sanatları olmak üzere iki bölümde incelemek,

b) Geçmiş deneyimleri de dikkate alarak döşemealtı el halısı standart ve teknik özelliklerini geliştirmek ve bunların standart formda oluşturulan her ürüne özel etiketlerde yer almasına yardımcı olmak,

c) Geliştirilen ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması için tanıtım ve pazarlama birimi oluşturarak ürün değerlendirmesine yardımcı olmak, turizme yönelik ürün çeşitlemesi ve özel sipariş amaçlı çalışmaları yürütmek, gerektiğinde turizm hizmeti sağlayıcılarıyla işbirlikleri gerçekleştirmek,

ç) Başta el dokuma döşemealtı halı ve kilimleri olmak üzere diğer tüm el dokuma halı ve kilimler için ait oldukları teknik ve standartlara uygunlukları konularında rapor verebilecek test, analiz ve değerlendirme birimi oluşturmak ve talepleri değerlendirmek,

d) Kendisinin ya da başka kurum, kuruluş ya da kişilerin dokuduğu el sanatı ürünü halı,  kilim, kumaş gibi dokumalara kalite belgesi veya sertifika vermek,

e) Talep halinde mahkeme, müze ve benzeri devlet kurum veya kuruluşları ile tüm özel sektör ve diğer kuruluşlar için ekspertiz raporları hazırlamak, bilimsel bilirkişilikler yaparak rapor düzenlemek,

f) Konusuyla ilgili uluslararası konferans, sempozyum, kongre, panel, atölye, sergi, ödüllü yarışma ve bunun gibi faaliyetler düzenlemek, bu konuda çalışanları teşvik etmek,

g) Araştırmaların sonuçlarını yayımlamak, üretimleri sergilemek, Antalya ve yöresinde halı-kilim ve el sanatları ile ilgili dergi, kitap, broşür, rehber ve katalog yayımlamak, Antalya ve yöresindeki yerel ve geleneksel halı, kilim ve el sanatları üretiminin, tasarım geliştirme ve turizm amaçlı tanıtım gibi araçlarla pazarlanmasına yardımcı olmak,

ğ) Başta Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü akademik personeli olmak üzere bu alanlarda çalışan tüm araştırmacılara ve sanatçılara, talepleri halinde, Müdür ve Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile Merkezin faaliyetleri konusunda karşılıklı işbirliğine dayalı çalışma ortamı desteği sağlamak,

h) Her düzeydeki öğrenciler ve diğer talep eden kursiyerler için halı-kilim ve el sanatları ile ilgili; kurs, seminer, yaz okulları, staj ve uygulama ortamları oluşturmak,

ı) El dokuma ve el sanatları konusunda, her meslek ve yaş grubuna yönelik boş zamanları değerlendirme amaçlı hobi atölyesi oluşturarak, dokumaya ilişkin ilgiyi canlı tutmak ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak,

i) Antalya ve yöresinde halı, kilim ve el sanatlarına ait örnekler derlemek, koleksiyonlar oluşturmak, gerektiğinde bunların yeniden üretilmesi için çalışmalar yapmak,

j) Halı, kilim ve el sanatları korunması ve sergilenmesi için çalışmalar yapmak,

k) El dokuma halı ve kilimler için konservasyon ve restorasyon birimi oluşturarak iç ve dış piyasadan gelen talepleri değerlendirmek, bu amaçla koordinasyon görevi üstlenmek, bu konularda eğitim ve kurslar düzenlemek,

l) Talep edilmesi halinde başka bölgelerde bir sistem olarak halı, kilim ve el sanatları atölyeleri kurmak,

m) Yurt içi ve yurt dışı benzeri araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak,

n) Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki  yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil tayin eder. Vekâlet süresi altı aydan fazla olamaz. Altı ayı geçen vekâlet durumunda yeni bir Müdür atanır.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak ve yaptırmak,

ç) Yönetim Kurulu onayıyla Merkez Koordinatörü ve diğer merkez personelini belirleyerek Rektörün onayına sunmak.

(2) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetimi ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer dört üye, Müdürün önerileri doğrultusunda, Üniversitede Merkezin faaliyet alanına giren konularda uzman ve tam gün çalışan sekiz öğretim üyesi arasından Rektör tarafından seçilerek iki yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu iki ayda bir kez olağan şekilde toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin talepleri doğrultusunda ve Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda ise Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık çalışma programını hazırlamak ve uygulamak,

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık bütçe ve faaliyet raporlarını inceleyerek karara bağlamak,

c) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma birimlerinde görevlendirilmek üzere Müdür tarafından önerilen personelin seçimini yapmak,

ç) Merkezin bilimsel araştırma, sergi, üretim vb. ile yayın hazırlık faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin plan ve program esaslarını kararlaştırmak,

d) Araştırma, eğitim ve diğer etkinlik programları, projeler ve Merkez faaliyetlerinin tanıtım çalışmaları, mali destek ve yayım konularına ilişkin esasları belirlemek ve karara bağlamak,

e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını ve yürütme koşullarını belirlemek,

f) Merkezin gelirlerini arttırıcı girişimlerde bulunmak, bu amaçla gerekli önlemleri almak, gelir dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre belirlemek,

g) Bu Yönetmelik uyarınca verilecek ödülleri tespit etmek üzere oluşturulacak komisyon üyelerini belirlemek,

ğ) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektöre sunmak,

h) Uygulama ve araştırma projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve birimleri belirlemek,

ı) Üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek ve protokol taslaklarını hazırlamak,

i) Yıllık faaliyet değerlendirmesi yaparak sonraki yıllar için strateji geliştirmek ve Merkezin faaliyet alanı kapsamına giren diğer konularda Müdüre yardımcı olmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetlerine katkı sağlayabilecek görevler sürdüren Üniversitenin akademik personeli ile Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren kamu, yerel yönetim, özel sektör ile vakıf, dernek, kooperatif gibi sivil toplum ve mesleki örgütlenmiş kurum ve kuruluşların temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından beş kişiden az olmayacak şekilde görevlendirilen üyelerden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden  görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez mazeretsiz katılmayanların üyeliği düşer. Danışma Kurulunda yer alan Üniversite akademik personeli üye sayısı, toplam üye sayısının yarısından fazla olamaz.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder. Müdürün daveti üzerine Yönetim Kurulu toplantıları ile Danışma Kurulu toplantıları aynı anda ve ortak olarak yapılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a)  Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirerek Yönetim Kuruluna Merkezin tüm faaliyetleri konusunda yönlendirici düzeyde öneriler geliştirmek ve gerektiğinde rapor sunmak,

b)  Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunmak ve bu projelerin gerçekleştirilmesine yönelik ilgili kişi ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olmak,

c)  Gerekli hallerde, faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturmak ve bu komisyonlarda görev alacak üyeleri Yönetim Kuruluna önermek.

Merkez Koordinatörü

MADDE 13 – (1) Merkez Koordinatörü; Üniversitede tam zamanlı görev yapmakta olan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve Rektör tarafından uygun görülen süreyle görevlendirilir. Merkez Koordinatörü Müdüre bağlı olarak çalışır. Merkez Koordinatörü, oy hakkı olmaksızın merkez toplantılarında raportörlük yapar, Müdür ile diğer Merkez personeli ve dış paydaşlarla olan ilişkileri koordine eder, Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı;  2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır. İhtiyaç halinde, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapılan tüm kurum ve kuruluşlardan da personel desteği alınabilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez faaliyetleri ve araştırmaları kapsamında alınan her türlü teçhizat, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.