2 Mart 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28575

YÖNETMELİK

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünden:

PTT ACENTELİKLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2007 tarihli ve 26554 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan PTT Acentelikleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1)  Acentelikler; PTT işyeri bulunmayan yerleşim yerlerinde, sürekli veya mevsimlik açılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Acentelik açılacak yerler tespit edildikten sonra;  PTT’nin resmi internet sitesinde, başmüdürlükler ve merkez müdürlüklerin ilan tahtalarında, belediyelerde, köylerde ve mahalle muhtarlıklarında; hoparlör veya diğer ilan vasıtalarıyla bir hafta süreyle duyurulur ve duyuruya dair tutanak düzenlenir. Duyuruda duyurunun bitim tarihinden itibaren on günlük başvuru süresi tanındığı belirtilir. Bu sürenin sonunda başvurular değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/6/2007

26554

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/9/2008

27008

2-

3/12/2008

27073

3-

31/12/2008

27097 (7. Mükerrer)

4-

15/1/2010

27463

5-

27/3/2012

28246