2 Mart 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28575

YÖNETMELİK

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜZELER YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/2/2007 tarihli ve 26426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü Müzeler Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 26 ncı maddesi ile 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 36 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Müdür: Müzeden sorumlu Şube Müdürünü,

f) Müze araştırmacısı: Üniversitelerin Sanat Tarihi bölümlerinden mezun olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün müzelerinde ve taşınır ve taşınmaz kültür varlığı ile ilgili birimlerinde fiilen görev yapan kişileri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Genel Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan bina ya da arazilerde yapılan kazı ve araştırmalarda çıkan, vakıf eseri yapıların mimari bütünlüğünü tamamlayan taşınmaz kültür varlığı veya bunlara ait parçalar ile 10/8/1984 tarihli ve 18485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik kapsamına girmeyen vakıf eseri niteliğindeki taşınır kültür varlıkları.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin sonuna “yılda en az bir kez sayımlarını yapmak,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) 7 nci madde kapsamına giren vakıf kültür varlıkları, bulundukları veya ihbar edildikleri yerlerde, ilgili müze uzman personeli tarafından inceleme yapılana kadar bölge müdürlükleri tarafından usulüne uygun olarak belge ile emanete alınır. Emanete alınan vakıf kültür varlıkları Genel Müdürlüğe bağlı müzeye en kısa zamanda bildirilir.

(2) 7 nci madde kapsamına giren vakıf kültür varlıkları dava konusu olur ise dava süresince Genel Müdürlüğe bağlı müzelerde emanete alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Vakıf kültür varlıklarının müzayede yoluyla satışlarında öncelikle alım hakkı Genel Müdürlüğe aittir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Gerektiğinde yurt dışına gönderilen eser ile birlikte bir müze yetkilisi de sergi komiseri olarak görevlendirilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Tarihi ve teşhir niteliği bulunmayan eserlerle, herhangi bir nedenle kırılmış, harap olmuş ya da çalınmış eserler veya ait olduğu yapıya iadesi istenen eserler; müzede bulunan uzmanların görüşü de alınarak Genel Müdürlüğün teklifi üzerine gerektiğinde envanterden düşüm veya şerh işlemi için 2863 sayılı Kanun gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilir ve alınan onay doğrultusunda işlem yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Müzede aşağıda sayılan defterler bulundurulur:

a) Dayanıklı taşınırlar defteri,

b) Eser envanter defteri,

c) Etütlük eser defteri,

ç) Kitap kayıt defteri,

d) Gelen evrak kayıt defteri,

e) Giden evrak kayıt defteri,

f) Evrak zimmet defteri,

g) Depo giriş çıkış kontrol defteri,

ğ) Nöbet devir teslim defteri,

h) Gece ve gündüz güvenlik nöbet defteri,

ı) Anahtar teslim defteri,

i) Teşhir salonu kontrol defteri,

j) Güvenlik kontrol defteri,

k) Personel devam defteri.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Müze personeli; Müdür, müze araştırmacısı, teberrükât saymanı, memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, hizmetli, güvenlik görevlisi, bahçıvan, şoför ve Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulan diğer personelden oluşur. Müdür ilgili Bölge Müdürüne karşı sorumludur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman görevlerini Müzenin bağlı olduğu Bölge Müdürü tarafından görevlendirilen kişi yürütür.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeğin 13, 25, 30 ve 33 üncü maddelerinde geçen “müze müdürü” ibareleri  “müdür” olarak; 23, 25 ve 27 nci maddelerinde geçen “müze müdürünün”  ibareleri “müdürün” olarak ve 25 inci maddenin başlığı “Müdür” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu  Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/2/2007

26426