1 Mart 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28574

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

             TARİH                 :   27/2/2013

             KARAR NO        :   2013/ÖİB-K-13

             KONU                  :   Muhtelif gayrimenkullerin özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Maliye Hazinesine ait iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan, Bursa ili, İnegöl ilçesi, Yenice köyü, Köyiçi mevkiinde bulunan 325 ada, 1 no.lu parseldeki 106.637,95 m² yüzölçümlü gayrimenkulün İdaremizce hazırlanan ve ÖYK’nın 06.02.2012 tarih, 2012/19 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine göre yapılan Parselasyon Planı sonucunda oluşan parsellerden;

  587 ada, 3 no.lu parseldeki 11.086,76 m² yüzölçümlü ve

  587 ada, 4 no.lu parseldeki 11.053,20 m² yüzölçümlü

gayrimenkullerin “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmelerini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihaleler sonucunda İhale Komisyonunca;

a. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Bursa ili, İnegöl ilçesi, Yenice köyü, Köyiçi mevkii, 587 ada, 3 no.lu parseldeki 11.086,76 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 723.000.- (Yediyüzyirmiüçbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ali YOLDAŞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ali YOLDAŞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 722.000.- (Yediyüzyirmiikibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Hasan EKEN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hasan EKEN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

b. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Bursa ili, İnegöl ilçesi, Yenice köyü, Köyiçi mevkii, 587 ada, 4 no.lu parseldeki 11.053,20 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 719.000.- (Yediyüzondokuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ali YOLDAŞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ali YOLDAŞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

dair verilen kararların onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu gayrimenkullerin devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.