1 Mart 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28574

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

             TARİH                 :   27/2/2013

             KARAR NO        :   2013/ÖİB-K-12

             KONU                  :   Maliye Hazinesine ait iken özelleştirme kapsam ve programına

                                               alınan muhtelif gayrimenkullerin özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Maliye Hazinesine ait iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 01.06.2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan muhtelif gayrimenkullerin “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmelerini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihaleler sonucunda İhale Komisyonunca;

a. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Kars ili, Merkez ilçesi, Karacaören Mahallesi, 1142 ada, 1 no.lu parseldeki 9.480 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 483.982.-(Dörtyüzseksen üçbindokuzyüzsekseniki) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Öz Serhatlı Yemek Toplu Temizlik Gıda Pazarlama Hayvancılık Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Öz Serhatlı Yemek Toplu Temizlik Gıda Pazarlama Hayvancılık Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

b. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Kars ili, Merkez ilçesi, Karacaören Mahallesi, 1153 ada, 1 no.lu parseldeki 9.097 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 463.948.-(Dörtyüzaltmış üçbindokuzyüzkırksekiz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Öz Serhatlı Yemek Toplu Temizlik Gıda Pazarlama Hayvancılık Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Öz Serhatlı Yemek Toplu Temizlik Gıda Pazarlama Hayvancılık Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 450.000.-(Dörtyüzellibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Savaş TEPEBAŞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Savaş TEPEBAŞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

c. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Kars ili, Merkez ilçesi, Karacaören Mahallesi, 1165 ada, 1 no.lu parseldeki 9.947 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 507.298.- (Beşyüzyedibinikiyüzdoksansekiz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Öz Serhatlı Yemek Toplu Temizlik Gıda Pazarlama Hayvancılık Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Öz Serhatlı Yemek Toplu Temizlik Gıda Pazarlama Hayvancılık Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

dair verilen kararların onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu gayrimenkullerin devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.