1 Mart 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28574

YÖNETMELİK

Spor Genel Müdürlüğünden:

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Disiplin Amiri: Bu Yönetmeliğin ekinde belirtilen amirleri,

c) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

ifade eder.

Disiplin amirleri

MADDE 5 – (1) Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 ve EK-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

(2) Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amiri geçici olarak çalıştığı birimdeki amiridir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 7 – (1) 27/7/1995 tarihli ve 22356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.