1 Mart 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28574

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz ticareti ve filosuna ait istatistiklerin ülkemiz denizciliğine yön verebilmesi için doğru, yansız, güvenilir, zamanlı, güncel ve süratli bir şekilde derlenmesi ve yayımlanması, uluslararası karşılaştırılabilir istatistikler üretilmesi, sorumlu tüm ilgililerin söz konusu istatistikleri düzenli ve doğru şekilde Bakanlığa vermelerinin sağlanmasına yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik aşağıdaki tüm istatistikleri düzenli ve doğru şekilde vermekle yükümlü işletmeci, liman işleticileri ve acenteleri kapsar.

a) Limanlarımızda yük sınıflandırmalarına göre yapılan elleçleme istatistiklerini,

b) Deniz yoluyla yapılan taşıma istatistiklerini,

c) Deniz yoluyla yapılan konteyner taşıma istatistiklerini,

ç) Limanlarımız arasında yapılan kabotaj taşımalarına ait istatistikleri,

d) Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini,

e) Limanlarımıza gelen gemi istatistiklerini,

f)  Limanlarımızdan yapılan Ro-Ro taşıma istatistiklerini,

g) Türk boğazlarındaki deniz trafiği istatistiklerini,

ğ) Deniz ve iç sulardaki liman ve benzeri kıyı tesisleri istatistiklerini,

h) Deniz ticaret filosu istatistiklerini,

ı)  Gemi inşa sanayi istatistiklerini,

i)  Kabotaj taşımacılığında kullanılan yakıt istatistiklerini,

j)  Limanlarda, tersanelerde, gemilerde, gemi işletmeciliğinde  ve acentelerde istihdam edilmekte olan insan  kaynakları istatistiklerini,

k) Deniz ticaretiyle ilgili olabilecek diğer istatistikleri.

(2) Denizcilik konusunda gerekli olan istatistiklerin derleneceği tüm kamu kurumları bu Yönetmelik kapsamı dışında olup, istatistiki verilere erişim, derleme yöntemi ve kullanılacak sınıflamalar, Bakanlık ile bu kamu kurumları arasında yapılacak protokolle belirlenir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;  26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesine, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 6 ncı maddesine ve 23/12/2011 tarihli ve 2011/2630 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Resmi İstatistik Programı (2012-2016) hakkında karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

b) BKBS: Elektronik ortamdaki Bağlama Kütüğü Bilgi Sistemini,

c) GBS: Gemiadamları Bilgi Sistemini,

ç) Gemi Acentesi: Yaptıkları anlaşmalar ile bir geminin, sahibi, kaptanı, işleteni veya kiralayanı nam ve hesabına yük,  yolcu toplayan ve gönderen, bilgi veren, sahasına giren tüm hizmetleri gören ve temsil ettiği gerçek ve tüzel kişilerin üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı haklarını koruyan ve bu kişiler ve kuruluşlara karşı yükümlülüklerini yerine getiren ve kazanç amacıyla hareket eden ve Bakanlığımızdan acente yetki belgesi almış ticari işletmeleri,

d) Genel Müdürlük: Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünü,

e) GSBS: Elektronik ortamdaki Gemi Sicil Bilgi Sistemini,

f) GSVP: Elektronik ortamdaki Gemi Sanayi Veri Tabanı Programını,

g) İşletmeci: Kabotaj hat izni almak suretiyle taşımacılık faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişileri,

ğ) Kabotaj hat izni: Türkiye Cumhuriyeti liman/iskeleleri arasında, ilan edilmiş sefer programına göre Bakanlıkça kabul görmüş gemi ya da gemilerle kabotaj hattında düzenli taşımacılık yapacak gerçek veya tüzel kişilere verilen izni,

h) KBS: Elektronik ortamdaki Kabotaj Bilgi Sistemini,

ı) LÇB: Liman Çıkış Belgesini,

i) Liman başkanlığı: Ülkemizde mevzuat ile kurulmuş her bir liman başkanlığını,

j) LYBS: Elektronik ortamdaki Liman Yönetimi Bilgi Sistemini,

k) Liman işleticileri: Bakanlıktan liman işletme izni alarak her türlü liman işletmeciliği yapan gerçek veya tüzel kişileri,

l) ÖTVBS: Kabotaj hattında çalışan gemilere verilen ÖTV’si sıfırlanmış yakıtların takibini yapmak amacıyla oluşturulan elektronik ortamdaki Özel Tüketim Vergisi Bilgi Sistemini,

m) RİP: Resmi İstatistik Programını,

n) Tersane: Her cins ve boyutlarda gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve tadilatlarından biri veya bir kaçının yapılmasına imkân sağlayan teknik ve sosyal altyapı ve en az elli metre deniz cephesine sahip gemi inşa kapasitesi belirlenmiş kıyı tesisini,

o) Tesis: Tersane, tekne imal yeri ve çekek yerini,

ö) Tesis işleticileri: Tesisi ya da yüzer havuzu işleten veya işletecek gerçek veya tüzel kişilikleri,

p) Veri: İlgililerince üretilen istatistik bilgilerini,

r) Yük elleçlemesi: Limanlarda deniz yoluyla yapılan her türlü yükleme ve boşaltma işlemlerini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İstatistiklerin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Elektronik sistemler

MADDE 5 – (1) İstatistiki verilerin alındığı elektronik sistemler şunlardır:

a) Ülkemiz limanlarındaki yük sınıflamalarına göre elleçleme istatistikleri; LYBS,

b) Limanlarda deniz yoluyla yapılan ihracat, ithalat, transit yük istatistikleri; LYBS,

c) Limanlarımız arasında yapılan kabotaj taşımalarına ait istatistikler; KBS, LYBS,

ç) Limanlarımıza gelen gemi istatistikleri; LYBS,

d) Gemi sanayi istatistikleri; GSVP,

e) Deniz yoluyla yapılan konteyner taşıma istatistikleri; LYBS,

f) Deniz ve iç sulardaki liman ve benzeri kıyı tesisleri istatistikleri; LYBS,

g) Deniz ticaret filosu istatistikleri; GSBS, BKBS,

ğ) Gemi adamlarına ait istatistikler; GBS.

Birimlerin sorumlu oldukları veriler

MADDE 6 – (1) Liman işleticileri, işletmeciler, acenteler, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü,  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,  Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü ve tesis işleticileri aşağıda belirtilen verileri Bakanlığa sağlamakla yükümlüdürler:

a) Liman işleticileri;

1) Limanlarda elleçlenen yük miktarları ve yük cinsleri ile ilgili bilgileri,

2) Gemilerin ve yüklerin geldiği gittiği ülke/liman bilgileri,

3) Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayıları,

4) Limanlarda yapılan konteyner yükleme, boşaltma miktarları,

5) Transit yükler ve tekrar sevk konteyner bilgileri,

6) Deniz ve iç sulardaki liman, iskele ve benzeri kıyı tesisleri bilgileri,

7) Ro-Ro taşıma bilgileri,

b) İşletmeciler;

1) Kabotaj hattında yapılan yükleme ve boşaltma miktarları,

2) Kabotaj hattında taşınan yolcu sayıları,

3) Kabotaj hattında taşınan araç sayıları,

4) İstihdam ettikleri denizci insan kaynakları bilgileri,

c) Acenteler;

1) Limanlara gelen gemilerin teknik bilgileri, taşıdıkları yük miktarları ve yük cinsleri ile ilgili verileri,

2) Limanlara gelen gemiler ve gemilerin geldiği gittiği liman ve ülke bilgileri,

3) Konşimento bilgileri,

ç) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü;

1) Gemi sanayi bilgileri,

2) Deniz ve iç sulardaki liman ve benzeri kıyı tesisleri bilgileri,

3) Gemi söküm bilgileri,

d) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü;

1) Türk boğazlarındaki deniz trafiği bilgileri,

e) Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü;

1) Deniz ticaret filosu bilgileri,

2) Deniz ve iç sulardaki liman ve benzeri kıyı tesisleri bilgileri,

3) Gemi adamlarına ait istatistiki bilgileri,

f) Tesis işleticileri;

1) Gemi sanayi bilgileri,

2) İstihdam bilgileri,

3) Yıllık enerji tüketim verilerini.

Verilerin derlenmesi, kontrolü ve koordinasyonundan sorumlu kişiler

MADDE 7 – (1) Liman işleticileri, gemi acenteleri ve işletmeciler; istatistiki verilerin derlenmesi, elektronik programların kontrolü ve Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü istatistik sorumlularıyla koordinasyonu sağlayacak personeli belirleyerek tüm iletişim bilgileriyle birlikte Bakanlığa bildirmekle sorumludurlar.

(2) Kabotaj düzenli hat izni alan işletmeciler mücbir sebepler dışında faaliyetlerine son vereceklerse veya belirli bir süre faaliyet yapmayacaklarsa, faaliyetlerinin durdurulmasından en az yedi gün önce Bakanlığa bilgi verilmesi gereklidir.

Verilerin hazırlanması ve Bakanlığa iletilmesi

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilerin sağlanmasından sorumlu tüm birimler verilerin doğruluğu ve güvenirliliğinden de sorumlu olup, bu hususta gerekli elektronik veri akışı ve bilgisayar destekli yazılım programlarını tamamlamak zorundadır.

(2) LÇB almadan kabotaj hattında taşımacılık yapan işletmeciler taşıdıkları araç, yük ve yolcu verilerini anlık olarak kaydedebilecekleri elektronik veri toplama bilgi sistemlerini ve bu sistemlerle bağlantılı elektronik altyapı sistemlerini kurar.

(3) İlgili birimler bu Yönetmelik kapsamında sağlanmasından sorumlu oldukları verileri, Bakanlık tarafından belirlenen sürede, uygun standartta hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa iletir.

(4) İşletmeciler, kabotaj taşımalarına ait yolcu ve araç verilerinin doğru ölçeklerle ve anlık olarak aktarılabilmesi amacıyla gerekli elektronik tanımlama sistemlerini kurarak bu sistemin Bakanlığımız yönetimindeki KBS sistemiyle entegrasyonu sağlar.

(5) Aylık veriler bir sonraki ayın onuncu gününe kadar elektronik sisteme girilir.

(6) Yıl sonu verileri, izleyen yılın en geç Ocak ayının ikinci haftası cuma günü mesai bitimine kadar yazılı ve elektronik ortamda Bakanlığa iletilir.

(7) Bakanlık, verileri tüm istatistiki birimlerden, belirlenen şekil, süre ve standartlarda doğrudan istemeye, doğruluğunu araştırmaya, kontrol etmeye, ilgililerden ek bilgi ve belge istemeye, istatistiklerin hazırlanmasına ilişkin standartları ve şeklini günün şartlarına göre belirlemeye, yazılı ve görsel kaynaklarla yayınlamaya ve raporlamaya yetkili olup bu hususta gerekli idari işlemleri yapmaya yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdari Yaptırımlar

İdari yaptırımlar

MADDE 9 – (1) İşletmeciler; elektronik ortamda Bakanlığın veri tabanına aktarılabilecek uygun yazılım ve donanım alt yapısını sağlayarak, taşınan araç ve yolcu sayısı ile yük miktarına ilişkin istatistikleri, belirlenen sınıflamalara uygun olarak doğru ve zamanında sisteme girmeyip verileri sehven eksik, hatalı veya gecikmeli olarak göndermeleri halinde öncelikle uyarılarak aksaklığın sebebi sorgulanır. Mücbir ve geçerli sebeplerden kaynaklanan sorun varsa giderilmesi için otuz güne kadar süre tanınır. Aynı yıl içerisinde mücbir sebep olmaksızın iki defa aksama yaşanırsa  25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin 16 ncı ve 17 nci maddeleri gereği idari yaptırımlar uygulanır.

(2) Gemi acenteleri hakkında, Bakanlıkça talep edilen veri girişlerini doğru olarak sisteme girmedikleri takdirde, 5/3/2012 tarihli ve 28224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Tesis işleticileri hakkında, Bakanlıkça talep edilen veri girişlerini doğru olarak sisteme girmedikleri takdirde, 10/8/2008 tarihli ve 26963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, kabotaj hattında taşımacılık yapan işletmeciler ile liman işleticileri, verilerini anlık olarak kaydedebilecekleri elektronik veri toplama bilgi sistemlerini ve bu sistemlerle bağlantılı elektronik altyapı sistemlerini 6 ay içerisinde kurmak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.