1 Mart 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28574

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE JERSEY HÜKÜMETİ ARASINDA

VERGİ KONULARINDA BİLGİ DEĞİŞİMİ ANLAŞMASI VE ANLAŞMANIN

YORUMLANMASI VEYA UYGULANMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT

ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 6418                                                                                                         Kabul Tarihi: 13/2/2013

MADDE 1 – (1) 24 Kasım 2010 tarihinde Londra’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey  Hükümeti Yetkili Makamları Arasında Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/2/2013