1 Mart 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28574

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

             TARİH                 :   27/2/2013

             KARAR NO        :   2013/ÖİB-K-18

             KONU                  :   Muhtelif gayrimenkullerin özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Maliye Hazinesine ait iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan muhtelif gayrimenkullerin “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmelerini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihaleler sonucunda İhale Komisyonlarınca;

a. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Hamdibey Mahallesi, 431 ada 1 no.lu parseldeki 3.955,39 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 220.000.- (İkiyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ahmet TUZLU’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet TUZLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

b. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Edirne ili, Enez ilçesi, Gaziömerbey Mahallesi, 293 ada 1 no.lu parseldeki 2.916,59 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 590.000.- (Beşyüzdoksanbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren S.O.S Grup Temizlik Komisyonculuk ve Bilgisayar Hizmetleri Turizm Gıda Tekstil Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, S.O.S Grup Temizlik Komisyonculuk ve Bilgisayar Hizmetleri Turizm Gıda Tekstil Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 585.000.- (Beşyüzseksenbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Güner Fenni Yem ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Güner Fenni Yem ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 506.000.- (Beşyüzaltıbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Evren Besicilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Evren Besicilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 495.000.- (Dörtyüzdoksanbeşbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Dursun Ali KARALI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Dursun Ali KARALI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

c. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Niğde ili, Çiftlik ilçesi, Çarşı Mahallesi, 140 ada, 9 no.lu parseldeki 8.452,47 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 80.000.- (Seksenbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Hasan Hüseyin MADEN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hasan Hüseyin MADEN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 75.000.- (Yetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Cumali MADEN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Cumali MADEN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

d. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Yalova ili, Altınova ilçesi, Tavşanlı beldesi, Acıçeşme mevkii, 284 ada, 5 no.lu parseldeki 1.426,05 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 205.000.- (İkiyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Soner KILIǒa İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Soner KILIǒın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

e. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Yalova ili, Çınarcık ilçesi, Koru Mahallesi, Selviçiftlik mevkii, 1769 no.lu parseldeki 1.315,54 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 352.000.- (Üçyüzelliikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Yurthan GÖNÜL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yurthan GÖNÜL’ün sözleşmeyi imzalamaması veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

dair verilen kararların onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu gayrimenkullerin devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.