1 Mart 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28574

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

             TARİH                 :   27/2/2013

             KARAR NO        :   2013/ÖİB-K-16

             KONU                  :   Maliye Hazinesine ait iken özelleştirme kapsam ve programına

                                               alınan muhtelif gayrimenkullerin özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Maliye Hazinesine ait iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan muhtelif gayrimenkullerin “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmelerini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihaleler sonucunda İhale Komisyonlarınca;

a. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Hatip Mahallesi, 2693 ada, 4 no.lu parseldeki 6.000,00 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 1.055.000.- (Birmilyonellibeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Rasim KÜÇÜKKURT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Rasim KÜÇÜKKURT’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.035.000.- (Birmilyonotuzbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Haliç Oto Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Haliç Oto Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.000.000.- (Birmilyon) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Evren Besicilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Evren Besicilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 955.000.- (Dokuzyüzellibeşbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Tolga Tuz Un Nakliye Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tolga Tuz Un Nakliye Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

b. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Kars ili, Merkez ilçesi, Karacaören Mahallesi, 1141 ada, 1 no.lu parseldeki 13.284 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 670.000.- (Altıyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ağmar İnşaat Gıda Sanayi İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ağmar İnşaat Gıda Sanayi İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 668.485.- (Altıyüzaltmışsekizbindörtyüzseksenbeş) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Öz Serhatlı Yemek Toplu Temizlik Gıda Pazarlama Hayvancılık Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Öz Serhatlı Yemek Toplu Temizlik Gıda Pazarlama Hayvancılık Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

dair verilen kararların onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu gayrimenkullerin devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.