1 Mart 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28574

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

             TARİH                 :   27/2/2013

             KARAR NO        :   2013/ÖİB-K-15

             KONU                  :   Maliye Hazinesine ait iken özelleştirme kapsam ve programına

                                               alınan muhtelif gayrimenkullerin özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Maliye Hazinesine ait iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan muhtelif gayrimenkullerin “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmelerini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihaleler sonucunda İhale Komisyonunca;

a. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez mahallesi, 658 ada, 6 no’lu parseldeki 2.474,00 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 1.380.000.- (Birmilyon üçyüzseksenbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Acar Kardeşler Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Acar Kardeşler Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.375.000.- (Birmilyonüçyüzyetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Paşa DEMİRHAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Paşa DEMİRHAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

b. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ordu ili, Ünye ilçesi, Ortayılmazlar mahallesi, 263 ada, 3 no.lu parseldeki 368 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 177.000.- (Yüzyetmişyedibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Yurthan GÖNÜL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yurthan GÖNÜL’ün sözleşmeyi imzalamaması veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

dair verilen kararların onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu gayrimenkullerin devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.