24 ubat 2013 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28569

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

GLHANE ASKER TIP AKADEMS VE BALI ETM HASTANELER

DNER SERMAYE LETMELER YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 12/7/1984 tarihli ve 18456 sayl Resm Gazetede yaymlanan Glhane Asker Tp Akademisi ve Bal Eitim Hastaneleri Dner Sermaye letmeleri Ynetmeliinin 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 Bu Ynetmeliin amac; 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayl Glhane Asker Tp Akademisi Kanununun 47 nci maddesine gre kurulan Glhane Asker Tp Akademisi ve bal eitim hastaneleri dner sermaye iletmelerinin faaliyet alanlarn, sermaye limitlerini ve ynetim ilerinin yrtlmesini dzenlemektir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 Glhane Asker Tp Akademisi ve bal eitim hastaneleri dner sermaye iletmelerinin faaliyet alan aada belirtilmitir:

1) Sosyal Gvenlik Kurumuna tabi Trk Silahl Kuvvetleri mensuplar ve bunlarn emeklileri ile bu kiilerin hak sahibi ailelerinin tedavilerini ayakta veya yatrarak yapmak,

2) Sivil kiilerin muayene ve tedavilerini ayakta veya mevcut yatak miktar iinde yzde ondan aa olmamak zere Genelkurmay Bakanl tarafndan belirlenecek oranda yatrarak yapmak,

3) Trk Silahl Kuvvetleri Rehabilitasyan ve Bakm Merkezi Bakanlna yurt iinden veya yurt dndan Genelkurmay Bakanl tarafndan belirlenecek oran veya sayda kabul edilecek sivil hastalarn muayene ve tedavilerini ayakta veya yatrarak yapmak,

4) Tbbi faaliyet alan ile snrl olmak ve Genelkurmay Bakanlnn izni alnmak kayd ile mal ve hizmet retiminde bulunmak,

5) kili askeri anlama ve protokoller erevesinde yabanc uyruklu kiilere salk hizmeti vermek,

6) Acil hallerde yabanc uyruklu kiilere salk hizmeti vermek,

7) Milli Savunma Bakanl, Genelkurmay Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl hizmetlerine ncelik vermek ve aksatmamak kaydyla, engelli bakm ve rehabilitasyon hizmeti vermek.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (1), (3) ve (4) numaral bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

1) Hastaneye kabul edilen hastalarn muayene, tetkik ve tedavilerinden elde edilen gelirler,

3) retilen mal ve hizmetler, kurs, eitim, aratrma, yayn ve danmanlk hizmetleri karl alnan cretler,

4) Dier gelirler.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 Dner Sermaye iletmesinin giderleri:

1) Glhane Asker Tp Akademisi, bal eitim hastaneleri ve engelli bakm ve rehabilitasyon merkezinin her trl mal, hizmet ve yapm giderlerinden,

2) Glhane Asker Tp Akademisi ve bal eitim hastanelerinin bilimsel aratrma faaliyetleri ve eitim retim ile ilgili giderlerden,

3) Dner sermaye iletmesi kadrolarnda istihdam edilen, memur ve iilerin aylk, cret, yolluklar ile mevzuat uyarnca dner sermaye iletmesi btesinden denmesi gereken dier zlk haklarndan,

4) Salk personelinin dner sermayeden karlanmas gereken zorunlu mesleki sigorta primleri ile nbet cretleri ve bu mahiyetteki giderlerden,

oluur.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Harcama Yetkilisi

MADDE 8 Dner sermaye iletmesinin harcama yetkilisi Glhane Asker Tp Akademisi Komutan, bal eitim hastanelerinin harcama yetkilisi ise Hastane Komutandr. Yokluunda bu grev, Komutana vekalet eden personel tarafndan yerine getirilir.

Harcama yetkilisinin yetki snr, Dner Sermaye Ynetim Kurulunun nerisi zerine Mill Savunma Bakannn onay ile tespit edilir. Yetki snrn aan harcamalarn onay, Mill Savunma Bakannn iznine baldr. Harcama yetkilisinin yetki snr gerektiinde Ynetim Kurulunun teklifi zerine yeniden tespit edilebilir.

Harcama yetkilileri, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dner Sermayeli letmeler Bte ve Muhasebe Ynetmeliinde belirtilen grev ve sorumluluklar yerine getirirler.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (4), (5) ve (6) numaral bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

4) Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan ilave crete ilikin tespit edilen st limitler almakszn ve ilave cret deiikliine ilikin usullere uyulmak kaydyla, Sosyal Gvenlik Kurumu mevzuatna gre ilave cret alnabilecek hizmetler ile Sosyal Gvenlik Kurumuna tabi olmayan hastalar iin muayene, tedavi, tetkik, yatak ve yemek cretlerine ilikin tarifeleri Dner Sermaye letmesinin gerektirecei dier masraflar da karlayacak dzeyde her yl iin belirlemek ve gerektiinde meydana gelecek fiyat dalgalanmalarn da dikkate alarak tarifelerde deiiklik yapmak,

5) Dner sermaye birimlerine ait kadro ihtiyacnn belirlenmesinde, Genelkurmay Bakanlna teklifte bulunmak,

6) Dner sermaye iletmesi btesinin hazrlanmasna esas tekil edecek direktifleri belirlemek ve bu Ynetmelikte ngrlen esas ve usuller dorultusunda hazrlanacak bteyi onaylamak, gerektiinde bte revizesine karar vermek.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Muhasebe Yetkilisi

MADDE 14 Muhasebe yetkilisi muhasebe hizmetlerinin yrtlmesinden ve muhasebe biriminin ynetiminden sorumludur. Muhasebe yetkilisi, Dner Sermayeli letmeler Bte ve Muhasebe Ynetmeliinin 16 nc maddesindeki hkmlere gre atanr.

Muhasebe yetkilisinin yllk izin ve uzun sreli hastalk izni gibi nedenlerle grev banda bulunmad zamanlarda bu grev, muhasebe ilemlerini bilen memurlar eliyle vekleten yrtlr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 17 Harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi grevlerinden ikisi ayn kiide birleemez.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 18 Muhasebe birimi veznelerinden yaplacak tahsilat ve demeler veznedar tarafndan gerekletirilir.

Veznedarlar, muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlnca yrtlen muhasebe birimlerinde Maliye Bakanlnca, dierlerinde ise Genelkurmay Bakanlnca atanr.

Veznedarn grevi banda bulunmad zamanlarda veznedarlk grevi muhasebe biriminin kefalete tabi dier memurlar tarafndan yerine getirilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 21 letmelerin paralar "Kamu Haznedarl Genel Tebliinde belirtilen" bankalarda alacak hesaplarda deerlendirilir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin birinci fkrasnn (1), (2) ve (4) numaral bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve (3) numaral bendi yrrlkten kaldrlmtr.

1) (A) Kategorisine giren hastalar: Muvazzaf subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbalarn bakmakla ykml olmadklar ana, baba, ocuk, evlatlk ve evlat edinenler ile kardeleridir. Bunlardan sosyal gvencesi olmayanlardan Glhane Asker Tp Akademisi cret tarifesindeki fiyatlara gre cret alnr.

2) (B) Kategorisine giren hastalar: (1) numaral bentte belirtilen (A) kategorisi dnda kalan sivil hastalardr. Bunlardan sosyal gvencesi olmayanlardan Glhane Asker Tp Akademisi cret tarifesindeki fiyatlara gre cret alnr.

4) (D) Kategorisine giren hastalar: Trkiye Cumhuriyeti uyruklu olmayan sivil ve asker yabanc hastalardr. Bu ahslardan cret alnmasnda mtekabiliyet esaslar, ikili anlamalar, ok tarafl uluslararas antlamalar; NATO, SOFA antlamas hkmleri dikkate alnarak Genelkurmay Bakanlnca tespit edilecek esaslara gre hareket edilir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin birinci fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmi ve ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

Sosyal Gvenlik Kurumuna tabi hastalar iin, Sosyal Gvenlik Kurumunca karlanacak bedellere gre Dner Sermaye Ynetim Kurulunca belirlenen fiyatlar uygulanr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 34 Dner sermayeden elde edilen ve ylsonunda kullanlmayan kar, ertesi yln dner sermaye gelirine eklenir.

letmenin her trl mali ilemleri, gelirleri ve giderleri Mill Savunma Bakanl ile Maliye Bakanlnca her zaman denetlenebilir.

Defter, kayt ve belgelerin asllar, 6085 sayl Saytay Kanununun 8 inci maddesi gereince Saytay Bakanlna, onaylanm birer rnei ise hesap dnemini izleyen iki ay iinde Maliye Bakanlna gnderilir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 36 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 36 Muhasebe yetkilisi tarafndan hazrlanan bte tasars, Dner Sermaye Ynetim Kurulu karar zerine harcama yetkilisince incelenip onaylanmak zere en ge Kasm ay sonuna kadar Dner Sermaye Ynetim Kuruluna gnderilir. Ynetim Kurulu bte tasarlarn bir ay iinde inceler ve uygulanmak zere ilgili kurulua gnderir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

hale lemleri

MADDE 37 Dner sermayeden yaplacak her trl alm ve tedarik hizmetleri; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu, sat ileri ise 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Dner Sermayeli Kurulular hale Ynetmelii hkmlerine gre yaplr.

Harcama yetkililerine tannan ihale ve szleme yetki snrlar ve ihale komisyonu grevlendirmesine ilikin esas ve usuller 4734 sayl Kamu hale Kanununa aykr olmayacak ekilde Mill Savunma Bakannca belirlenir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmi ve dier maddeler buna gre teselsl ettirilmitir.

Tanr Mal lemleri

MADDE 38 Dner sermaye iletmesinin gelirleriyle alnan dayankl tanrlar teslim alnd tarihte iletmenin ilgili varlk hesaplarna giri ve k kaydedilerek, hastanelerin tanr mal saymalna devredilir. Ancak mal ve hizmet retimi maksad ile edinilen tanr mallar ile satlmak zere retilen tanrlarn devri yaplmaz. Kullanlmak zere alnarak hastane birimlerine verilen tketim madde ve malzemelerin muhasebe kaytlarndan k ay sonlarnda yaplr.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,33 ve 35 inci maddeleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 18 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 19 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma Bakan yrtr.