23 ubat 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28568

YNETMELK

Kltr ve Turizm Bakanlndan:

TURST REHBERL MESLEK YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, turist rehberlii mesleinin icrasna, meslek kurulularnn ileyiine, Bakanlk ile meslek kurulular arasndaki ibirliine ve meslek kurulularnn denetlenmesine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik; turist rehberlii mesleine kabule, meslek ii eitime ve meslein icrasna, turist rehberleri odalar ile turist rehberleri odalar birliklerinin kuruluuna, organlarnn niteliklerine ve seimlerine, organlk niteliini yitirme durumu ve usullerine, grev ve yetkilerine, alma usullerine, yeleri ile olan karlkl hak ve ykmllklerine, gelir ve giderlerine, Kltr ve Turizm Bakanlnn meslee ilikin grev ve yetkilerine, meslek kurulularyla ibirliine ve turist rehberlii meslek kurulularnn Bakanlka denetlenmesine ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayl Turist Rehberlii Meslek Kanunu gereince hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aday: lkesel veya blgesel turist rehberlii meslee kabul seme snavna katlanlar,

b) Bakanlk: Kltr ve Turizm Bakanln,

c) Blgesel turist rehberi: Ruhsatnamesinde ve alma kartnda belirtilen corafi blge veya blgelerde alma hak ve yetkisine sahip olan turist rehberlerini,

) Birlik: 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayl Turist Rehberlii Meslek Kanunu kapsamnda kurulan turist rehberleri odalar birliklerini,

d) alma kart: Eylemli turist rehberlerine, kaytl olduklar oda tarafndan bir yl sreyle geerli olmak zere meslei fiilen icra edebileceklerine ilikin verilen ve rehberlik hizmeti verilmesi esnasnda grnr bir ekilde tanan izin belgesini,

e) Eylemli turist rehberi: alma kart sahibi olup fiilen turist rehberlii hizmeti sunma hak ve yetkisine sahip turist rehberini,

f) Eylemsiz turist rehberi: Ruhsatname sahibi olup alma kart olmayan turist rehberini,

g) Genel Mdrlk: Bakanlk Aratrma ve Eitim Genel Mdrln,

) Kanun: 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayl Turist Rehberlii Meslek Kanununu,

h) Katlmc: lkesel veya blgesel turist rehberlii sertifika programna katlanlar,

) Meslek: Turist rehberlii mesleini,

i) Meslek kurulular: Turist rehberleri odalar ve birliklerini,

j) Oda: Turist rehberleri odalarn,

k) Ruhsatname: Meslee kabul koullarn tayan turist rehberlerine Bakanlk tarafndan verilen belgeyi,

l) Seme snav: Sertifika programna katlacaklarn seilmesine ilikin snav,

m) Sertifika program: Bu Ynetmelikle belirlenen usul ve esaslar erevesinde Bakanln gzetimi ve denetimi altnda birlikler tarafndan dzenlenen dersler, konferanslar ve uygulama gezilerinden oluan lkesel veya gerektii hallerde belirlenen blge ya da blgelerde dzenlenecek blgesel turist rehberi yetitirme programlarn,

n) Turist rehberi: Kanun ve bu Ynetmelik hkmleri uyarnca meslee kabul edilerek turist rehberlii hizmetini sunma hak ve yetkisine sahip olan gerek kiiyi,

o) Turist rehberlii hizmeti: Seyahat acental faaliyeti niteliinde olmamak kaydyla kii veya grup hlindeki yerli veya yabanc turistlerin gezi ncesinde semi olduklar dil kullanlarak lkenin kltr, turizm, tarih, evre, doa, sosyal veya benzeri deerleri ile varlklarnn kltr ve turizm politikalar dorultusunda tantlarak gezdirilmesini veya seyahat acentalar tarafndan dzenlenen turlarn gezi programnn seyahat acentasnn yazl belgelerinde tanmlad ve tketiciye satld ekilde yrtlp acenta adna ynetilmesini,

) lkesel turist rehberi: Ruhsatnamesinde ve alma kartnda lke genelinde alma hak ve yetkisine sahip olduu belirtilen turist rehberini,

p) Yabanc dil yeterlilii: Yabanc dil yeterlilik belgesine sahip olmak veya bu Ynetmelik kapsamnda belirlenecek usul ve esaslar erevesinde Bakanln gzetim ve denetimi altnda yapaca veya konusunda uzmanlam kamu kurum veya kurulularna yaptraca szl yabanc dil snavnda baarl olmay veya ayn esaslar kapsamnda yaplacak yazl ve szl yabanc dil snavlarnda baarl olmay,

r) Yabanc dil yeterlilik belgesi: Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan alnan en az (B) dzeyinde belgenin veya edeer belgenin asl veya onayl rneini,

s) Yerleim yeri: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayl Trk Medeni Kanununun 19 uncu maddesinde tanmlanan yerleim yerini,

ifade eder.

KNC BLM

Turist Rehberlii Sertifika Program

Sertifika program ama yetkisi ve seme snav

MADDE 4 (1) Turizm sektrnn ihtiyalar dikkate alnarak, Birliklerin ve Trkiye Seyahat Acentalar Birlii (TRSAB)nin ortak nerileri ve Bakanln onayyla belirlenen dillerde, gerektii hllerde belirlenen blgelerde, Bakanln gzetimi ve denetimi altnda birlikler tarafndan lkesel veya blgesel turist rehberlii sertifika programlar dzenlenebilir.

(2) Birlikler ve TRSAB, hangi dillerde sertifika program alacana ilikin ortak nerilerini yazl olarak Bakanla iletir. Sertifika program alacak diller, nerilen diller arasndan turizm sektrnn ihtiyalar da gzetilerek Bakanlk tarafndan karara balanr ve karar birliklere bildirilir.

(3) Birlikler dnda hibir kurum ve kurulu turist rehberlii sertifika program dzenleyemez. Dzenleyenler hakknda Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fkras uygulanr.

(4) Seme snavnda baarl olanlar, 6 nc maddedeki artlar tamalar halinde sertifika programna kabul edilirler.

Seme snavlarnn duyurusu

MADDE 5 (1) Sertifika programlar, seme snavnn yaplaca tarihten en az bir ay nce birliin resmi internet sitesinde ve gerekli grld hallerde dier iletiim kanallar ile duyurulur. Duyuruda programa hangi yabanc dillerde ve en fazla ka katlmc kabul edilecei, programn en az ka katlmcyla yaplaca, programn hangi il veya illerde yrtlecei, lkesel veya blgesel olduu, hangi blge veya blgeler iin katlmc kabul edilecei, program cretleri ile gerekli grlen dier hususlar belirtilir.

Sertifika programna kabul

MADDE 6 (1) Sertifika programlarna kabulde aadaki koullar aranr:

a) Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmak,

b) Bavuru tarihi itibariyle onsekiz yan doldurmu olmak,

c) niversitelerin turist rehberlii blm dndaki dier blmlerinden en az lisans dzeyinde mezun olmak,

) Yabanc dil yeterliliine sahip olmak,

d) Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendinde saylan sularn herhangi birinden mahkum olmamak,

e) Daha nce meslekten karlmam olmak.

Bavuru ve belgelerin incelenmesi

MADDE 7 (1) Bavuru, sertifika programn dzenleyen birlik tarafndan hazrlanan form doldurularak, aadaki belgeler ile birlikte sertifika programn dzenleyen birlie bizzat veya posta yoluyla sresi iinde yaplr.

a) Diplomann, geici mezuniyet belgesinin veya renimini yabanc lkelerde yapm olanlar iin yetkili kurumlardan alnacak denklik belgesinin asl veya onayl rnei,

b) Drt adet renkli vesikalk fotoraf,

c) Var ise, Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan alnan en az (B) dzeyinde belgenin veya edeer belgenin asl veya onayl rnei,

) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayl Trk Vatandal Kanunu uyarnca dzenlenmi mavi kartlarn asl veya onayl rnei ile yurtii ve/veya yurtd yerleim yeri belgesi,

(2) Adaylarn bavuru formunda; T.C. kimlik numarasna, sabka kaydna, salk ile ilgili mesleini devaml olarak yapmasna engel bir durumunun olmadna ilikin blmleri doldurmas zorunludur.

(3) Bavuruyu teslim alan grevli, belgelerin asllar ibraz edilmek kaydyla rneklerinin aslna uygunluunu altna isim ve unvann yazarak cretsiz olarak tasdik eder. Bavuru formu, birlik yetkilisi tarafndan kontrol edilerek onaylanr.

(4) Bizzat yaplan bavurular srasnda, annda giderilebilecek eksiklikler yazmaya gerek kalmadan tamamlatlr. Posta yoluyla gnderilen belgelerde tespit edilen eksiklikler ile bizzat yaplan bavurularda sonradan tespit edilen eksiklikler, bir hafta iinde tamamlattrlr. Eksikliklerin verilen sre iinde tamamlanmamas halinde bavuru reddedilir, ilgiliye yazl olarak bildirilir.

(5) ngrlen koullar tayan ve gerekli belgeleri ibraz eden adaylara, birlik tarafndan dzenlenen fotorafl snav giri belgesi verilir. Bu belgeyi kimlik belgesi ile birlikte ibraz etmeyenler snava alnmaz.

(6) Aranan koullar tamad tespit edilen adaylara ise bu durum, yazl olarak bildirilir. Bu adaylar snava alnmaz. Geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin bavurular geersiz saylr, sertifika program ile iliikleri kesilir ve hibir hak talebinde bulunamazlar. Bunlar hakknda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun ilgili hkmlerine gre birliklerce Cumhuriyet savclna su duyurusunda bulunulur.

(7) Seme snavna bavuranlardan birlik ynetim kurulu tarafndan belirlenen snav creti alnr.

Seme snav

MADDE 8 (1) Seme snavlar srasyla aadaki aamalarda yaplr:

a) Genel kltr,

b) Yabanc dil szl,

c) Yabanc dil yazl,

) Mlakat.

(2) Seme snav komisyonlar snav yapan birlik tarafndan aada belirtilen ekilde oluturulur:

a) Genel kltr snav komisyonu, birlik ynetim kurulunca grevlendirilen en az sekiz yldr eylemli turist rehberi olan, lisans mezunu yeden oluur. Komisyon bakan birlik ynetim kurulu tarafndan belirlenir.

b) Her yabanc dil iin ayr snav komisyonu oluturulur.Yabanc dil snav komisyonu, birlike grevlendirilen yeden oluur. Komisyon yelerinin Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan (A) dzeyinde veya edeer belgesinin olmas gereklidir. Ancak, o dilin eitimini veren retim yeleri ile retim grevlilerinde yabanc dil yeterlilik belgesi aranmaz. ngilizce, Almanca, Franszca, talyanca, spanyolca, Arapa ve Rusa dndaki dillerde komisyon oluturulmasnda glkle karlaldnda, komisyon, daha az yeden oluturulabilir.

c) Mlakat snav komisyonu, genel kltr snav komisyonu bakannn bakanlnda genel kltr snav komisyonu yeleri, Trkiye Seyahat Acenteleri Birliinden bir temsilci ile bir psikologdan oluur.

(3) Snav komisyonlarnn almalarn izlemek ve denetlemek zere, Bakanlk tarafndan bir yetkili grevlendirilir.

(4) Seme snavlar aadaki usul ve esaslarla yaplr:

a) Genel kltr snav: Tarih, corafya, edebiyat, genel turizm bilgileri ile aktel konular arlkl olmak zere oktan semeli test eklinde yaplr. Her sorunun ka puan olduu soru says yze blnerek hesaplanr. Genel kltr snavnda yz tam puan zerinden en az yetmi puan alan aday baarl saylr. Genel kltr snavnda baarl olamayan adaylar elenir ve yabanc dil snavlar ile mlakat snavna giremez.

b) Yabanc dil snav: nce szl, sonra yazl olarak yaplr. Szl snavdan yz zerinden en az seksen puan almak gerekir. Szl snavda baarl olan adaylar yazl snava katlmaya hak kazanrlar. Yazl snavda baarl olabilmek iin yz zerinden en az seksen puan almak gerekir. Yazl snavda baarl olamayanlar mlakat snavna katlamaz. Geerli yabanc dil yeterlilik belgesine sahip olanlar yabanc dil yazl snavndan muaf tutulur.

c) Mlakat snav: Mlakat snavnda yeler tarafndan deerlendirme baarl veya baarsz eklinde yaplr ve kararlar oy okluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde bakann kulland oy ynnde ounluk salanm saylr. Karar mlakat formuna yazlr ve imzalanr.

(5) Snav sorular ilgili komisyonlarca hazrlanr ve drdnc fkrada belirtilen ekilde deerlendirilir. Komisyonlarn almalarna ilikin dier hususlar birlik tarafndan belirlenir ve gerekli nlemler alnr.

(6) Yazl snava itiraz, snav sonularnn ilanndan itibaren en ge on gn ierisinde birlie yazl olarak yaplr. Yabanc dil yazl snav sonularna itirazlarn incelenmesi, birlik tarafndan oluturulan yeni bir komisyon tarafndan yaplr. Sonular oluturulan komisyonca en ge on gn iinde aklanr ve ilgililere yazl olarak bildirilir.

(7) Seme snavlarnda baarl olan aday says, sertifika program duyurusunda belirtilen katlmc saysndan fazla ise, sertifika programna kabul edilmede yabanc dil szl ve yazl ile genel kltr snavlarndan alnan toplam puana gre yaplan sralama esas alnarak asl ve yedek adaylar belirlenir. Sresi iinde kayt yaptrmayan asl adaylarn yerine srasyla yedek adaylar kabul edilir. Seme snav sonular ilgili sertifika program iin geerlidir. Sertifika programna duyuruda belirtilen asgari katlmc saysnn altnda kayt yaptrld takdirde, baarl olanlarn haklar ilk alacak sertifika program iin geerlidir.

(8) Sertifika programna kayt yaptran adaylar o programn dzenlendii il veya illerde sertifika programna devam etmek zorundadr. Ancak, ayn birlik tarafndan ayn dnemde birden fazla ilde ayn nitelikte program almas halinde; belgeye dayal mazaretleri birlik tarafndan uygun grlen katlmclarn nakil ilemleri talep ettikleri ildeki programda bo kontenjan bulunmas halinde yaplabilir.

(9) Mlakat ve szl snavlar grntl ve sesli olarak kayt altna alnr ve be yl sreyle muhafaza edilir.

Sertifika programnda okutulacak dersler ve konferanslar

MADDE 9 (1) Sertifika programnda okutulacak dersler.

a) Genel turizm bilgisi ve turizm mevzuat,

b) Meslek etii ve meslek dersi,

c) Trkiyenin turizm corafyas,

) Genel Trk Tarihi ve Kltr,

d) Trk Dili ve Edebiyat,

e) Arkeoloji ve mzecilik,

f) Mitoloji ve ikonografi,

g) Sanat tarihi,

) Dinler tarihi ve sosyoloji,

h) Genel salk bilgisi ve ilk yardm,

) letiim becerileri,

i) Anadolu Medeniyetleri Tarihi,

j) Trk halk bilimi ve geleneksel Trk el sanatlar,

k) Trkiye'nin flora ve faunas, doa tarihi.

(2) Birinci fkrada belirtilen derslere ilave olarak gncel veya gerekli grlen konularda ilgili birlik tarafndan belirlenecek dersler de okutulabilir veya ders gruplar dnda, mfredata takviye amacyla turist rehberlii ile ilgili veya meslein icrasnda yararl olabilecek konularda, lkesel sertifika programlarnda en az be, blgesel sertifika programlarnda ise en az iki konferans verilebilir. Derslerin kapsam ve ierii, blgesel sertifika programlarnda ilgili blgenin veya blgelerin zellikleri de dikkate alnarak belirlenir.

Sertifika programnn sresi

MADDE 10 (1) Sertifika programnn sresi lkesel sertifika programlarnda en az yediyz ders saati, blgesel sertifika programlarnda ise blge bana en az yzelli ders saatidir. Dersler haftada en az be gn ve gnde krkbeer dakikalk en az drt en fazla alt ders saati olarak yrtlr. Konferanslar ise en az iki saat olmak zere dzenlenir.

(2) Ancak, program ders saatinin ayn kalmas artyla bu sreden nce de tamamlanabilir.

Devam zorunluluu

MADDE 11 (1) Katlmclarn derslere ve konferanslara devam etmeleri zorunludur. Derslere ve konferanslara devam edenler imza karl kayt altna alnr. Sertifika programna yzde ondan fazla devamszl olan katlmclarn program ile iliii kesilir. Ancak devamszlk sresi, katlmcnn derslere katlmna engel tekil eden salk raporu veya mcbir sebeplere ilikin belge ibraz etmesi halinde, yzde onbee kadar uzatlabilir.

Eiticiler ve sertifika program yneticisi

MADDE 12 (1) Sertifika programnda ders verecek eiticiler, en az lisans mezunu olmak kaydyla alanlarnda uzman kiiler arasndan, turist rehberlii meslek dersi eiticisi ise en az sekiz yldr eylemli turist rehberleri arasndan grevlendirilir.

(2) Program iin birlik tarafndan bir program yneticisi ve yeteri kadar eleman grevlendirilir. Program yneticisinin grevleri unlardr:

a) Program ncesinde: Program ve btesini hazrlayp eiticiler ile derslerin ve konferanslarn yaplaca yerleri belirlemek ve birlik bakannn onayna sunmak; seme snavna bavuru, snav ve snav sonularna ilikin idari iler ile kayt ilemlerini yrtmek; ders ve konferanslar iin gerekli eitim ara ve gerelerini salamak.

b) Program sresince: Katlmc ve eitici devam cetvellerini tutmak; gerekli hallerde ders ve konferans program ile yaplacak yerleri deitirmek veya yeni eitici grevlendirilmesi ya da eiticilerin deitirilmesi iin birlik bakanna neride bulunmak; birlik bakannn belirledii bte dahilinde program giderleriyle ilgili ilemler ile programn yrtlmesine ve katlmclara ilikin i ve ilemleri yrtmek.

c) Program bitiminde: Bitirme ve btnleme snavlarnn tarihleri, yerleri ve snava girmeye hak kazananlarn dil gruplarna gre listesini hazrlayarak birlik bakannn onayna sunmak; birlik bakannca onaylanan snavlarn yer ve tarihini katlmclara duyurmak; snavlara ilikin i ve ilemleri yrtmek.

) Bitirme veya btnleme snavlarndan sonra: Snav sonularn duyurmak; snav sonularna itiraz bavurularn almak; snavlarda baarl olanlara ait sicil filerini ve snav tutanan snavlarn biti tarihinden itibaren en ge onbe gn iinde birlik bakanna sunmak.

Sertifika program ile ilgili disiplin hkmleri ve cezalar

MADDE 13 (1) Sertifika program sresince eitimin dzenini bozan, aksatan ya da engelleyen katlmclar cezalandrlr. htar cezas, dzenlenen tutanak zerine sertifika program yneticisi tarafndan verilir. Sertifika program sresince toplam defa ihtar cezas alan katlmcnn programla iliii kesilir.

a) htar cezas verilmesini gerektiren haller:

1) Genel ahlak kurallarna ve eitim programnn dzenine uymamak veya dzeni bozmak,

2) Sertifika programnda kullanlan eyalara zarar vermek,

3) kili olarak eitime katlmak.

b) Katlmclarn program ile iliiklerinin kesilmesini gerektiren haller:

1) defa ihtar cezas almak,

2) Yasal belgesi olmadan seyahat acental veya turist rehberlii faaliyetinde bulunmak,

3) Kiilere veya gruplara kar dil, din, rk, renk, cinsiyet, siyasi dnce, felsefi inan, mezhep, etnik ve sosyal veya ekonomik duruma dayal ayrmclk yapmak,

4) Katlmclara ve grevlilere fiili saldrda bulunmak,

5) Sertifika programna bakalarna zarar verebilecek ara ve gerelerle katlmak,

6) Dersler veya konferanslarda bakasnn yerine girmek, yerine bakasn sokmak, imza atmak veya attrmak,

7) Sertifika programnda mevzuat uyarnca yasaklanm madde bulundurmak, kullanmak veya ticaretini yapmak.

Uygulama gezileri

MADDE 14 (1) Katlmclarn, sertifika program kapsamnda belirlenen tarihi ve turistik alanlar tanmak ve bilgi sahibi olmak amacyla yurtii uygulama gezilerine katlmalar zorunludur. Uygulama gezileri, lkesel veya blgesel sertifika programlar iin ayr ayr dzenlenir.

(2) lkesel yurtii uygulama gezi sresi en az krk be takvim gn, blgesel yurtii uygulama gezi sresi en az sekiz takvim gndr.

(3) Uygulama gezilerinin tarihleri, gzergah ve program nceden belirlenir. Gezide grevlendirilecek grevliler, birlik tarafndan belirlenir. Uygulama gezileri, gezinin balayaca tarihten en az bir ay nce birliin resmi internet sitesinde duyurulur. Duyuruda gezi programna ilikin hususlar belirtilir.

(4) Uygulama gezilerinde, geziye kacak ara says kadar rehber, program yneticisi tarafndan rehberlik mesleini en az sekiz yldr fiilen icra eden lisans veya lisansst eitime sahip eylemli lkesel rehberler arasndan belirlenerek, birlik bakannn onayna sunulur.

(5) Uygulama gezisine katlanlara, birlik tarafndan dzenlenen fotorafl katlmc kimlik kart verilir, bu kartn uygulama gezisi boyunca grnr ekilde tanmas zorunludur.

(6) Uygulama gezisinde birlik tarafndan bir veya birden fazla gezi yneticisi grevlendirilir. Gezi yneticisi uygulama gezisinin kurallara uygun yrtlmesini salamakla sorumludur.

(7) Birlikler, uygulama gezilerinin tarihlerinin belirlenmesinde ve ilgili dier hususlarda niversitelerin turist rehberlii blmlerinin grlerini dikkate alr, koordinasyon ve ibirlii ierisinde hareket eder. niversitelerin turist rehberlii blm rencileri iin ngrlen kredi saysnn en az yzde yetmibeini, yksek lisans programlar rencilerinin ise ders aamasn tamamlam olmalar kouluyla mezun olmadan da birlik tarafndan yaplacak uygulama gezilerine katlabilirler.

(8) Uygulama gezisinin tamamna katlmak zorunludur. Mcbir sebeplere bal ve belgeye dayal mazeretlerinden dolay gezilere katlamayan katlmclarn, mazeretlerinin birlik tarafndan uygun grlmesi halinde ilk alacak olan sertifika programnn uygulama gezisine katlmak ve gezi sonunda yaplacak bitirme ve btnleme snavlarna katlma haklar bir defaya mahsus olmak zere sakldr.

(9) Uygulama gezisine ilikin giderler, katlmclardan alnacak katlm paylarndan karlanr.

Sertifika program ve uygulama gezisinin denetimi

MADDE 15 (1) Birliklerce dzenlenen sertifika programlar ve uygulama gezileri, Bakanln gzetim ve denetiminde yaplr. Denetimi yapan personel denetim esnasnda tespit etmi olduu eksiklik ve aksaklklarn giderilmesine ynelik tedbirleri belirleyerek bunlar sertifika program yneticisine bildirir. Sorunlar giderilemedii takdirde denetim sonucunda hazrlayaca raporda bu hususlara yer verir. Raporu en ge bir hafta iinde Genel Mdrle ibraz eder. Genel Mdrlke sertifika program ve uygulama gezisi denetiminde grlen eksiklikler giderilmek zere birlie bildirilir. Buna ramen eksiklikler giderilmedii takdirde birlie yazl olarak uyarda bulunulur.

Bitirme ve btnleme snav komisyonlarnn alma usul ve esaslar

MADDE 16 (1) Sertifika programlarnn veya uygulama gezilerinin bitirme ve btnleme snav komisyonlar, birlik tarafndan 8 inci maddenin ikinci fkras gereince oluturulur.

a) Teorik dersler snav: Snav, 9 uncu maddede belirtilen her bir ders ve konferans iin ayr ayr hazrlanan soru blmlerinden oluan oktan semeli test eklinde yaplr. Snav sorular, her ders iin on ve her konferans iin be soru olmak zere, teorik dersleri ve konferanslar veren eiticiler tarafndan sorulacak soru saysnn kat hazrlanacak sorular ierisinden snav komisyonu tarafndan seilir. Baarl olmak iin snavn her bir blmnden yz tam puan zerinden en az yetmi puan almak gerekir.

b) Yabanc dil snavlar: nce szl, sonra yazl olarak yaplr. Szl ve yazl snavlar ilgisine gre, sertifika programnda yer alan teorik dersler veya uygulama gezisinde grlen alanlarla ilgili konulardan seilir. Snavlarda katlmclara birden fazla konu verilerek seme hakk tannabilir. Yazl ve szl snav notlar ayr ayr yz zerinden hesaplanr. Baarl olmak iin yazl ve szl snav notlarnn aritmetik ortalamas alnarak en az seksen puan olmas gerekir.

(2) Bitirme snavlarnda baarl olamayanlar, birlik tarafndan belirlenecek tarih ve yerde baarsz olduklar derslerden snav sonularnn akland tarihten itibaren bir aydan nce olmamak kaydyla en ge ay iinde bir defaya mahsus olmak zere btnleme snavna alnrlar. Btnleme snavlar bitirme snavlar iin belirtilen usul ve esaslar erevesinde yrtlr.

(3) Bitirme veya btnleme snavlarnda baarl olanlara baar belgesi verilir.

Blge ekletme ve blgesel rehberlikten lkesel rehberlie geme

MADDE 17 (1) Blgesel turist rehberleri, gerekli koullar yerine getirererek ruhsatnamelerine yeni blge veya blgeler ekletebilir. Bu ekilde tm blgeleri tamamlayanlar, lkesel turist rehberi olmaya hak kazanrlar.

(2) En az sekiz yl kesintisiz eylemli blgesel turist rehberlii yapanlar, lkesel turist rehberlii uygulama gezilerini tamamlamalar ve bitirme veya btnleme snavlarnda baarl olmalar halinde lkesel rehber olmaya hak kazanrlar.

Dil ekletme snav

MADDE 18 (1) Ruhsatnamelerine yeni bir dil ekletmek isteyen turist rehberleri, yabanc dil yeterlilik belgesini ibraz etmeleri veya ilgililerin talebi zerine birlik tarafndan mstakilen yaplacak olan dil ekletme snavnda baarl olmalar halinde durumlar Bakanlka ruhsatnamelerine kaydedilir ve ilgili odaya bildirilir ve ilgilinin alma kartna ilenir.

(2) Yabanc dil yeterliliinin belirlenmesine ilikin mstakil dil ekletme snav, ilgililerin talebi zerine turizm sektrnn ihtiyalar dikkate alnarak belirlenecek tarihlerde birlik tarafndan yaplr. Dil ekletme snavyla ilgili i ve ilemler, 8 inci maddedeki yabanc dil szl ve yazl snavlarna ilikin hkmleri kapsamnda yrtlr.

Eylemsiz turist rehberleri

MADDE 19 (1) alma kart almayan veya alma kart olup eylemsiz turist rehberi olarak kalmak zere yazl beyanda bulunan turist rehberleri eylemsiz turist rehberi olarak siciline ilenir ve alma kart iptal edilir.

(2) Eylemsiz turist rehberleri, meslek kurulular organlarnn seimlerinde oy kullanamaz ve bu organlarda grev alamazlar.

(3) Aralksz sekiz yl eylemsiz turist rehberi olarak kalan turist rehberlerinin ruhsatnamesi Bakanlka iptal edilir. Bu kiilerin eylemli turist rehberi olabilmeleri iin, 9 uncu maddede belirtilen derslerden 16 nc maddede belirtilen usul ve esaslar erevesinde Bakanlk tarafndan yaplacak snavlara katlarak baarl olmalar gerekir. Snavlara katlarak baarl olan turist rehberlerine, meslee kabul koullarn tamalar ve 21 inci maddenin birinci fkrasnn () bendi hari olmak zere belirtilen belgeler ile birlikte en ge bir yl iinde mracaat etmeleri halinde Bakanlka ruhsatname dzenlenir.

Meslee kabul iin aranlacak zellikler

MADDE 20 (1) Turist rehberi unvan meslee kabulle kazanlr ve meslee kabul iin Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasndaki koullar aranr.

Meslee kabul ve ruhsatname iin istenen belgeler

MADDE 21 (1) Sertifika programnda baarl olanlar, meslee kabul bavurularn ekinde aadaki belgelerin bulunduu ve ieriinde T.C. kimlik numarasnn da yer ald dileke ile dorudan veya posta yoluyla Bakanla yaparlar:

a) Mesleini devaml surette yapmaya engel bir durumu olmadna dair beyan,

b) Diplomann veya renimini yabanc lkelerde yapm ise yetkili kurumlardan alnacak denklik belgesinin onayl rnei,

c) Uygulama gezisi belgesi veya onayl rnei,

) Drt adet vesikalk fotoraf,

d) Ruhsatname iin yaplan demenin dekontu,

e) 5901 sayl Kanun uyarnca dzenlenmi mavi kartlarn asl veya onayl rnei ile yurtii ve/veya yurtd yerleim yeri belgesi.

(2) Bakanlk, otuz gn iinde gerekli incelemeleri yapar, bavuruyu kabul ettii takdirde ruhsatnameyi dzenler, bavuruyu reddettii hllerde red kararn gerekesi ile birlikte bavuru sahibine bildirir ve yaplan demeyi ilgiliye iade eder.

Turist rehberlii blm mezunlar

MADDE 22 (1) niversitelerin turist rehberlii blmlerinin nlisans, lisans veya yksek lisans programlarndan mezun olan ve yabanc dil yeterliliine sahip bulunanlarn, uygulama gezisi baar belgesi veya onayl rnei ve T.C. kimlik numarasnn yer ald dileke ile;

a) Adli sicil kaydna ilikin beyan,

b) Mesleini devaml surette yapmaya engel bir durumu olmadna dair beyan,

c) Diplomann onayl rnei,

) ki adet vesikalk fotoraf,

d) Ruhsatname iin yaplan demenin dekontu

ile birlikte dorudan veya posta yoluyla Bakanla mracaat etmeleri halinde ilgililere ruhsatname dzenlenir.

NC BLM

Meslein cras

Turist rehberlii hizmetleri

MADDE 23 (1) Turist rehberlii hizmetleri sadece eylemli turist rehberleri tarafndan Kanun ve bu Ynetmelik hkmlerine uygun olarak sunulur.

(2) Baka sfat veya unvanlarla icra edilen ancak, Kanun ve bu Ynetmelik uyarnca turist rehberlii nitelii tayan her trl hizmetin yrtlmesinde, meslei icra etme koullarn tayan kiilerin altrlmas zorunludur.

Ruhsatname

MADDE 24 (1) Bakanlk tarafndan lkesel ve blgesel rehberlere verilmek zere, meslee kabul artlarn tayan adaylara ruhsatname dzenlenir. Ruhsatname, turist rehberinin ad, soyad, T.C. kimlik numaras, doum yeri, doum tarihi, lkesel veya blgesel rehberlii, yabanc dil/dilleri, renim durumunu, ruhsatnamenin dzenlenme tarihini ierecek ekilde fotorafl olarak dzenlenir, souk damga ile damgalanr ve ilgiliye verilir.

Ruhsatname alma zorunluluu

MADDE 25 (1) Ruhsatname sahibi olanlar turist rehberi sfatn kazanrlar ve alma kart alabilirler.

(2) Ruhsatname sahibi olmadan turist rehberlii yaplamaz. Yapanlar hakknda Kanun ile 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayl Seyahat Acentalar ve Seyahat Acentalar Birlii Kanunu ve dier ilgili mevzuat uyarnca gerekli ilemler yaplr.

alma kart alma zorunluluu

MADDE 26 (1) alma kart, Bakanlk tarafndan ruhsatname verilmi turist rehberlerine, mracaatlar halinde kaytl olduklar oda tarafndan bir yl sreyle geerli olmak zere verilen izin belgesidir. alma kart alan turist rehberleri eylemli turist rehberi olup, meslei fiilen icra edebilir.

(2) Odaya yelik koullarn kaybetmi veya odaya kar ykmllklerini yerine getirmemi olan turist rehberlerine alma kart verilmez.

(3) alma kart, birlik ynetim kurullar tarafndan, kimlik bilgilerini ieren, zerinde hologram, fotoraf ve kayt numaras bulunacak ekilde hazrlanr, onaylanr ve aralk ay sonuna kadar odalara teslim edilir. Odalar bir sonraki yl iin geerli olacak alma kartlarn, ocak ay ierisinde eylemli turist rehberlerine teslim eder. alma kart almak isteyen turist rehberleri kasm ay iinde odalara mracaat etmek zorundadrlar. Ancak ilk bavurularda veya eylemsiz turist rehberliinden eylemli turist rehberliine gei bavurularnda alma kart yukardaki sreler aranmakszn dzenlenir. alma kart, ait olduu yl takip eden yln ocak ay sonuna kadar geerlidir.

Meslein icrasna ilikin esaslar

MADDE 27 (1) Meslek sadece eylemli turist rehberleri tarafndan icra edilir. Eylemli turist rehberi olabilmek iin bir yl sreyle geerli olan alma kartnn alnmas zorunludur.

(2) Eylemli turist rehberleri yesi olduu odann talebi halinde, meslei serbest meslek eklinde veya 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununa tabi olarak icra ettiine ilikin bilgileri verir.

(3) Meslek; Kanun, bu Ynetmelik ve ilgili dier mevzuata uygun olarak icra edilir. Turist rehberleri mesleki onur ve itibarla badamayan herhangi bir faaliyet veya eylemde bulunamazlar. Meslein icrasnda lkemizin kltr, turizm, tarih, evre, doa, sosyal ve benzeri deerlerinin ve varlklarnn, Bakanln kltr ve turizm politikalar dorultusunda tantlmas esastr.

(4) Kanunun 7 nci maddesi uyarnca; kamu kurum ve kurulularnn resm faaliyetlerinde turist rehberlii hizmeti verecek ruhsatname sahibi bir kamu grevlisinin grevlendirilmi olmas hlinde ayrca turist rehberi bulundurulmas zorunlu deildir.

Trke rehberlik

MADDE 28 (1) Turist rehberlerinin alma kartnda belirtilen yabanc dil/dillerde rehberlik yapmalar zorunludur. Ancak turist rehberleri, tura katlanlarn Trke bilmeleri ve talep etmeleri halinde mesleklerini Trke olarak icra edebilirler.

Meslek etik ilkeleri

MADDE 29 (1) Turist rehberleri, meslein icrasnda;

a) Kltr, tarih ve turizm bilincine sahip olmak,

b) Yasal kurallara ve hizmet standartlarna uygun davranmak,

c) Drst, tarafsz, insan ve toplum deerlerine saygl ve nezaketli olmak,

) Gvenilir ve sorumluluk sahibi olmak,

d) Grev ve yetkilerini haksz kar salamak amacyla kullanmamak,

e) Tarihi, kltrel, doal varlklar ve evreyi korumak,

f) Grev ve yetkisi dnda veya gerek d beyanda bulunmamak, kiilere ve gruplara kar her trl ayrmclktan kanmak,

g) Meslein gven ve saygnln zedeleyici tutum ve davranlardan zenle saknmak,

zorundadr.

Seyahat acental faaliyetinde bulunma yasa

MADDE 30 (1) Turist rehberleri; tur, paket tur, ulam veya konaklama gibi seyahat acental faaliyeti kapsamna giren hizmetleri vermemek, bu kapsamda araclk yapmamak, teklif etmemek, tantm veya pazarlamasn yapmamak kouluyla yalnzca turist rehberlii hizmeti sunabilir. Buna aykr davranan turist rehberleri hakknda ilgili mevzuat hkmleri erevesinde ilem yaplr.

Odaya ye olma zorunluluu

MADDE 31 (1) Turist rehberlerinin, yerleim yerinin bulunduu ilde kurulmu odalardan birine, yerleim yeri olan ilde oda kurulmamsa en yakn ilde kurulmu odalardan birine ye olmalar zorunludur. Hangi odalarn hangi illerdeki turist rehberlerini ye olarak kaydedebilecekleri Bakanlka belirlenerek, meslek kurulularna bildirilir ve Bakanlk resmi internet sitesinden duyurulur. Ancak daha sonra oda olmayan ilde oda kurulduu veya yerleim yerleri deitii takdirde turist rehberleri yerleim yerlerinin bulunduu odaya nakil olmak zorundadrlar.

(2) Turist rehberleri birden fazla odaya ye olamazlar.

(3) Kanun ve bu Ynetmelik hkmleri gereince ruhsatname almaya hak kazananlarn, ruhsatnameyi aldklar tarihten itibaren en ge alt ay iinde odalara mracaat etmeleri gerekmektedir.

Oda yeliine kabul

MADDE 32 (1) Turist rehberlerinin oda yeliine kabul iin meslee kabul edilerek ruhsatname alm ve meslee kabul koullarn kaybetmemi olmalar gerekir. Oda yeliine kabul iin bavuruda bulunan turist rehberleri, ekinde aadaki belgelerin bulunduu ve T.C. kimlik numarasnn yer ald dileke ile dorudan veya posta yoluyla ilgili odaya mracaat eder:

a) Ruhsatnamenin asl veya onayl rnei,

b) Adli sicil kaydna ilikin beyan,

c) Diplomann, geici mezuniyet belgesinin veya renimini yabanc lkelerde yapm olanlar iin alnacak denklik belgesi ile sertifika programndan mezun olanlar iin sertifikann asl veya onayl rnei,

) 5901 sayl Kanun uyarnca dzenlenmi mavi kartn asl veya onayl rnei ile yurtii ve/veya yurtd yerleim yeri belgesi,

d) Alt adet renkli vesikalk fotoraf,

e) Baka odadan nakil yaptrmak isteyenler iin oda yesi olunduuna dair ilgili odadan alnm belge,

f) Oda yelii aidatn yatrdna ilikin dekont.

(2) Bavuru iin aranan belgelerin asllarnn veya onayl rneklerinin, bavuru tarihinden itibaren bir ay ierisinde ibraz edilmesi kaydyla elektronik yolla bavuru kabul edilebilir. Bu durumda istenilen belgelerin tamamlanmas halinde, bavuru elektronik bavurunun yapld tarihte yaplm kabul edilir.

(3) Bavuruyu teslim alan grevli, belgelerin asllar ibraz edilmek kaydyla rneklerinin aslna uygunluunu altna isim ve unvann yazarak cretsiz tasdik eder.

(4) Bizzat yaplan bavurular srasnda, annda giderilebilecek eksiklikler yazmaya gerek kalmadan tamamlatlr. Posta yoluyla gnderilen belgelerde tespit edilen eksiklikler ile bizzat yaplan bavurularda sonradan tespit edilen eksiklikler, otuz gn iinde tamamlattrlr. Eksikliklerin verilen sre iinde tamamlanmamas halinde bavuru reddedilir, ilgiliye yazl olarak bildirilir.

(5) Bavuru iin gerekli belgelerin tamamlanmas kaydyla; altm gn iinde gerekli incelemeler yaplarak bavuru oda ynetim kurulu tarafndan karara balanr. Bavurusu kabul edilenler sicile kaydedilir. Bavurusu reddedilenlere red karar gerekesi ile birlikte yazl olarak bildirilir.

(6) Oda yeliine kabul edilen turist rehberinin ad, soyad, sicil numaras, lkesel veya blgesel turist rehberlii, blgesel turist rehberi ise alabilecei blgeler, yabanc dilleri eylemli veya eylemsiz olduu gsterilerek ilgili birliin resm internet sitesinde yaymlanr.

(7) Yerleim yeri deien turist rehberi, eski yerleim yerine gre yesi bulunduu odaya yerleim yerinin deitii tarihten itibaren ay iinde bir dileke ekinde gerekli belgeler ile birlikte bavurmak zorundadr. Oda, turist rehberinin oda sicil dosyasn, nakil bavurusu ve eklerinin onayl birer rneini de ekleyerek, bavurudan itibaren iki hafta iinde nakil yaptrlmak istenen odaya gnderir.

(8) Srekli olarak yurt dnda yaayan ancak yurt iinde yerleim yeri bulunmayan turist rehberleri, bu durumlarn belgelemeleri halinde kurulmu bulunan odalardan birine ye olabilirler.

Reklam ve tantm

MADDE 33 (1) Turist rehberleri aada belirtilen usul ve esaslar erevesinde reklam ve tantm yapabilir:

a) Reklam ve tantm meslee ilikin nitelik ve zelliklerini gstermekle snrldr.

b) Eylemsiz turist rehberleri reklam ve tantm faaliyetinde bulunamaz.

c) Turist rehberlii hizmetinin tur, paket tur, ulam veya konaklama gibi seyahat acental faaliyeti niteliine girecek ekilde reklam veya tantm yaplamaz.

) Reklam ve tantm; grsel, yazl veya elektronik yolla ilan vermek, kendine ait web sayfas kurmak, bakalarna ait web sayfalarnda ilan vermek veya tura katlanlara bror datmak suretiyle yaplabilir.

d) Reklam ve tantm Trke veya yabanc dillerde yaplabilir.

e) Turist rehberleri her trl reklam ve tantm faaliyetlerini, Bakanln kltr ve turizm politikalarna, meslek etik ilkelerine, genel ahlak kurallarna uygun olarak ve geree aykr olmayacak ekilde yapmak ve ilanda iletiim bilgilerini sade ve anlalr bir dille yazmak zorundadr. Reklam ve tantm faaliyetlerinde haksz rekabet yaratmak, baka bir turist rehberinin faaliyetlerinin reklamn yapmak veya ktlemek yasaktr.

(2) Turist rehberlerinin, meslekleriyle ilgili kitap, derleme, makale, ke yazs, haber gibi yaynlarda turist rehberi unvann kullanmas reklam ve tantm faaliyeti deildir.

Turist rehberi cretleri

MADDE 34 (1) Taban cret tarifesi, birlikler ile TRSABn grleri alnarak Bakanlk tarafndan net cret zerinden belirlenir ve her yl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun mkerrer 298 inci maddesi hkmleri uyarnca tespit ve ilan edilen yeniden deerleme oranndan az olmamak kaydyla artrlarak en ge aralk aynda, izleyen takvim ylnn bandan itibaren yrrle girmek zere Bakanlk tarafndan ilan edilir. Taban cretler, bykehir olan veya olmayan iller iin ayr ayr olmak zere, transfer, gnlk, gece turu ve paket tur olarak, bykehir olmayan illerin gnlk taban creti zerinden belirlenir.

(2) Ancak, yurtdn kapsayan paket turlarda turist rehberi grevlendirilmesi halinde, gnlk tur iin belirlenen en yksek taban creti baz alnarak yurtd creti tespit edilir.

(3) Taban cret tarifesi, Bakanlk resmi internet sitesinde duyurulur.

Taban crete uyma zorunluluu

MADDE 35 (1) Turist rehberleri, taban cret tarifesinde belirlenen cretin altnda turist rehberlii hizmeti sunamazlar. Taban cret altnda allabilecek sosyal ve kamusal nitelikli turist rehberlii hizmetleri unlardr:

a) Kamu kurum ve kurulularnn zel grevleri nedeniyle yaplan gezilerdeki turist rehberlii hizmetleri.

b) Kamu kurum ve kurulular, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular, dernek ve vakflar ile resmi ve zel retim kurumlar tarafndan engelliler iin bedelsiz ve tam sponsor destei olmadan dzenlenen ve gelir getirmeyen gezilerdeki turist rehberlii hizmetleri.

c) Kamu kurum ve kurulular tarafndan eitim, kltr ve sosyal amal dzenlenen gezilerdeki turist rehberlii hizmetleri.

Szleme yapma zorunluluu

MADDE 36 (1) Turist rehberlerinin tur iin belirlenen creti ihtiva eden yazl turist rehberlii szlemesi yapmalar zorunludur. Hakl nedenlerin bulunduu hllerde ve geerli mazeretleri sona erdii tarihten itibaren en ge yedi gn iinde yazl olarak dzenlenmek kaydyla e-posta, faks, telefon mesaj ve benzeri yollarla szleme yaplabilir.

(2) Szlemede, szlemenin taraflarna ilikin bilgilerin, szlemenin konusunun, taraflarn hak ve ykmllklerinin, cret, sre, turist rehberinin ruhsatname ve alma kart numaralarnn, tur program ile tarih ve imzalarn bulunmas zorunludur. Yaplan szleme iki nsha olarak dzenlenir ve birer nshas taraflara verilir. Szleme rnekleri birlikler tarafndan hazrlanr ve resmi internet sitesinde ilan edilir.

(3) Tur iin yazl szleme yapmayan veya taban cretin altnda cret ile alan turist rehberleri, Kanunun 6 nc maddesinin drdnc fkras uyarnca idari para cezasyla cezalandrlr.

Rehberlikte uzmanlama eitimi

MADDE 37 (1) Alternatif turizm eitlilii dikkate alnarak, blgelerine gre uzman turist rehberi yetitirilmesi ile turist rehberlerinin eitli konularda eitilmesi amacyla, birlikler veya birliin uygun gr ile odalar tarafndan cretli veya cretsiz uzmanlk eitimi programlar dzenlenebilir. Birlikler ve odalar bu konuda eitim vermeye yetkili kamu kurum ve kurulular, yksekretim kurumlar, dier meslek kurulular ve zel kurulularla ibirlii yapabilirler veya bunlar yetkilendirebilirler.

(2) Eitim programna katlan ve eitim sonucunda yaplan snavlarda baarl olan turist rehberlerine program dzenleyen birlik tarafndan bir uzmanlk sertifikas verilir, sicile ilenir.

DRDNC BLM

Meslein Korunmas, Denetleme ve Disiplin lemleri

Meslein korunmas

MADDE 38 (1) Turist rehberlii hizmetleri sadece turist rehberleri tarafndan sunulur.

(2) Kanun kapsam dnda hangi ad altnda olursa olsun turist rehberlii niteliinde bir faaliyet yrtlmesine hak kazandracak eitim programlar dzenlenemez veya belge verilemez. Bu hkme aykr hareket edenler hakknda Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fkras uyarnca idari para cezas uygulanr. Bu fiillerin ilenmesi durumu meslee engel hl oluturur.

(3) Ruhsatname sahibi olmadan turist rehberlii hizmeti sunanlar bu fiilin tekrar hlinde meslee kabul edilmez.

(4) kinci fkrada yasaklanan fiilleri ileyenler ile ruhsatname sahibi olmadan veya meslekten geici olarak men edilmi veya karlm olmasna ramen turist rehberlii hizmeti sunanlar, birlik tarafndan veya ilgili mlki idare amirlerince faaliyetten men edilir ve durum en ge gn iinde Cumhuriyet savclna bildirilir.

(5) Eylemsiz turist rehberlerinden turist rehberlii hizmeti sunanlar hakknda, Kanunun 7 nci maddesinin beinci fkras uyarnca idari para cezas uygulanr.

Turist rehberlii hizmetlerinin denetimi

MADDE 39 (1) Turist rehberlii hizmetleri ile ilgili olarak Kanunda ngrlen her trl denetim, Bakanlk ve/veya meslek kurulular tarafndan yaplr. Denetimlerde i birlii yaplmas amacyla ihtiya duyulmas veya TRSABn talep etmesi hllerinde TRSABdan temsilci alnabilir. Meslek kurulular TRSABn bu konudaki taleplerini ncelikle dikkate alr. Bakanlk ve meslek kurulular gerek grdnde, Kanunun 7 nci maddesinin yedinci fkras uyarnca, kolluk glerinden yardm alr.

(2) Bakanlk, gerekli grd hallerde grevlendirecei yetkililer eliyle dorudan denetim yapabilir. Denetimlerde dzenlenen tutanaklar, ilem yaplmak zere ilgili birlie gnderilir.

(3) Meslek kurulularnca yaplacak denetimler, ynetim kurullar tarafndan konusunda uzman kiiler arasndan grevlendirilen denetim elemanlar tarafndan yaplr. Denetimlerde tespit edilen konular dzenlenecek tutanakla belirlenir ve denetim elemanlar tarafndan imzalanr.

(4) Denetime katlacak TRSAB yetkilileri de TRSAB ynetim kurulu tarafndan konusunda uzman kiiler arasndan grevlendirilir.

(5) Denetim elemanlarna denetim kapsamnda her trl bilgi ve belgenin ibraz edilmesi zorunludur.

(6) Denetim faaliyetleri seyahat acental faaliyetini, rehberlik hizmetini veya hizmeti alanlar rahatsz edecek ekilde yaplamaz.

(7) Denetim srasnda geerli alma kart, szleme rnei, tur program, alma kartnda belirtilen dil veya dillerde hizmet verilip verilmedii, turist rehberlii hizmetinin mevzuata ve meslek etik ilkelerine uygun sunulup sunulmad incelenir ve tutanaa balanr.

(8) Denetime ilikin dier hususlar birlik ynetim kurulu tarafndan Bakanlk ve TRSABn gr ve nerileri alnarak kartlacak uygulama esaslar erevesinde yrtlr.

(9) Denetimlerde, birlik tarafndan hazrlanp Bakanlka onaylanacak denetim tutanaklar kullanlr.

Disiplin kurulu

MADDE 40 (1) Birlik disiplin kurulu, turist rehberlerinin disiplin ilemlerini Kanun, bu Ynetmelik ve ilgili dier mevzuatta ngrlen usul ve esaslar erevesinde yrtr. Disiplin cezas verme yetkisi, disiplin kuruluna aittir. Disiplin kurulu ancak kendisine bal olan oda yesi turist rehberleri hakknda karar alr. Birlik disiplin kurulu, aday olan veya genel kurul yelerince aday gsterilen genel kurul yeleri arasndan asl ve iki yedek, genel kurul yelerince aday gsterilen avukat veya hukuk fakltesi retim yeleri arasndan iki asl ve bir yedek olmak zere birlik genel kurulunca yl iin seilen be asl ve yedek yeden oluur. Asl yelerin yelik sfatn yitirdii hllerde yedek yeler seilme usulne gre seilme sralar esas alnarak asl ye sfatn kazanr. Disiplin kurulu yeleri kendi aralarndan bir bakan ve bakan yardmcs seer.

(2) Birlik disiplin kurulu ayda bir belirledii tarihlerde toplanr. Bakann bulunmad hallerde bakan yardmcs disiplin kuruluna bakanlk eder. Disiplin kurulu, bakannn yazl, faks veya elektronik posta yoluyla ars zerine olaanst de toplanabilir.

(3) Birlik disiplin kurulu gndemli veya gndemsiz toplanabilir. Gndemli toplantlarda, toplant ars gndem belirtilerek yaplr. Birlik disiplin kurulu toplantya katlan yelerin talep etmesi halinde, gndemde bulunmayan konular da grp karara balayabilir. Toplantda grlen veya karara balanan hususlar, karar alnan hallerde kararn oybirliiyle veya oyokluuyla alnd karara katlmayan yeler de belirtilerek tutanaa geirilir ve toplantya katlan yeler tarafndan imzalanr.

(4) Birlik disiplin kurulu, ye tam saysnn salt ounluuyla karar alr.

(5) Birlik disiplin kurulu toplantlar, birlik merkezinin bulunduu il dnda yrtlen soruturmalar srasnda yaplan toplantlar hari olmak zere birlik merkezinde yaplr.

(6) Disiplin kurulunun sekreterya hizmetleri birlik tarafndan yrtlr.

Disiplin soruturmasna ilikin usul ve esaslar

MADDE 41 (1) Uyarma ve knama cezasn gerektiren hllerde ye olunan odann ynetim kurulu; meslekten geici men ve meslekten karma cezasn gerektiren hller ile oda ve birlik organlarnn yelerinin fiillerinde ise ilgili birlik ynetim kurulu tarafndan resen veya oda ynetim kurulunun bavurusu zerine ilgili birlik disiplin kurulu tarafndan disiplin soruturmas balatlr. Fiilin ilgili birlie bildirilmesinden itibaren bir yl iinde disiplin soruturmas sonulandrlr.

(2) Turist rehberleri hakknda yaplacak disiplin soruturmasnda aada belirtilen usul ve esaslar uygulanr:

a) Rehberlik faaliyetini icra ederken uyarma ve knama cezasn gerektiren hallerde bulunduu tespit edilen turist rehberine, varsa delilleriyle birlikte otuz gn sre verilerek yazl savunmada bulunmas gerektii, aksi takdirde savunma hakkndan vazgemi olaca, bal bulunduu birlik tarafndan bildirilir. Savunma sresinin bittiinin veya savunmann verildiinin tespitini takiben birlik, denetleme raporunu, varsa dier delilleri, ifade tutanaklarn, verilmise savunmay en ge ay iinde inceler ve karara balar.

b) Meslekten men ve karma cezasn gerektiren bir fiil veya halin tespit edilmesi halinde, Disiplin kurulu, ilk toplantsnda durumu inceleyerek soruturma gerekip gerekmedii konusunda karar alr. Soruturma almasnn reddine karar verilmesi halinde alnan karar mracaat makam, kii ve kurululara bildirilir. Soruturma almasna karar verildii hallerde, Disiplin kurulu bir soruturmac belirler.

(3) Savunma talep yazs ekinde, soruturma konusu ile ilgili ve gizlilik kayd tamayan belge rnekleri de verilir.

(4) Soruturmac, kendisine grevin tebli edildii tarihten itibaren ilk disiplin kurulu toplantsna kadar ilgililerden yazl savunma yapmasn, aksi takdirde, savunma hakkndan vazgemi saylacan bildirir. Soruturmac, hakknda soruturma yapt kiiyi ve konuyla ilgili dier kiileri szl olarak da dinleyebilir. Szl olarak alnan bilgiler bir tutanaa balanr ve ilgiliye bu tutanak imzalatlr. Soruturmac her trl bilgi ve belgeyi topladktan sonra, vard sonucu da belirten bir rapor hazrlayarak Disiplin kuruluna sunar.

(5) Disiplin kurulu, soruturmacnn sunduu rapor ve belgeleri inceleyerek suu sabit grrse disiplin cezasn verir. Birlik disiplin kurulu veya grevlendirilen soruturmac tarafndan istenen her trl bilgi ve belgenin belirtilen sre iinde verilmesi zorunludur.

(6) Turist rehberleri hakknda disiplin soruturmas almas ve sonulandrlmas ceza yarglamasndan bamszdr. Ceza yarglamas sonucunda verilecek hkm disiplin cezas uygulanmasna mani deildir.

Uyarma ve knama cezalar

MADDE 42 (1) Turist rehberlerine Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde saylan hallerde uyarma, ayn fkrann (b) bendinde saylan hallerde ise knama cezas verilir.

Meslekten geici men cezas

MADDE 43 (1) Turist rehberleri Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde belirtilen hallerde meslekten geici olarak men edilir. Meslekten geici men cezas alan turist rehberi ceza sresince mesleini icra edemez.

(2) Meslekten geici men cezas alan turist rehberleri, disiplin kurulu kararnn kendilerine tebli tarihinden itibaren en ge on gn ierisinde alma kartlarn bal bulunduklar odaya teslim ederler. Turist rehberlerinin alm olduklar disiplin cezalar sicillerine ilenir.

(3) Meslekten geici men cezas alanlara ilikin bilgiler ilgili birlik tarafndan gecikmeksizin Bakanla ve Trkiye Seyahat Acenteleri Birliine bildirilir.

Meslekten karma

MADDE 44 (1) Turist rehberleri Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen hallerde meslekten karlr.

(2) Meslekten karma cezas alanlara ilikin bilgiler ilgili birlik tarafndan gecikmeksizin Bakanla ve Trkiye Seyahat Acenteleri Birliine bildirilir. Meslekten karlan turist rehberleri, disiplin kurulu kararnn tebli tarihinden itibaren en ge on gn iinde ruhsatnamesini Bakanla, alma kartn ise ilgili odaya iade etmek zorundadrlar. alma kart iptal edilenler birliin resmi internet sitesinde ilan edilir.

Disiplin cezalarna itiraz

MADDE 45 (1) Turist rehberleri, uyarma ve knama cezalarna kar kararn tebli tarihinden itibaren yedi gn iinde disiplin kurulu bakanlna itiraz edebilir. Turist rehberleri, disiplin kuruluna itiraz edilmeyen uyarma ve knama cezalar ile itiraz zerine alnan kararlar, meslekten geici men cezalar ve meslekten karma cezalarna kar altm gn iinde idari yarg yoluna gidebilir.

Tebligat ve ceza zamanam

MADDE 46 (1) Savunma vermeye ve tanklk yapmaya davet yazlar ile ceza kararlar, ilgili kiilere 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmlerine gre tebli edilir.

(2) Her ne sebeple olursa olsun fiilin ilendii tarihten itibaren iki yl iinde ilem yaplmamas halinde, ceza verme yetkisi zamanamna urar. Ancak, ayn fiil grlmekte olan bir davaya konu ise iki yllk sre yarg kararnn kesinlemesinden itibaren balar.

BENC BLM

Meslek Kurulular

Meslek kurulularnn faaliyet yeri

MADDE 47 (1) Meslek kurulular yetkili olduklar il veya corafi blge dnda faaliyette bulunamaz.

Odalarn kurulmas ve kapatlmas

MADDE 48 (1) Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fkras uyarnca tzel kiilie sahip ve kamu kurumu niteliinde meslek kuruluu olan oda kurulabilir.

(2) Odalarn merkezleri kurulduklar ildir. Ayn ilde birden fazla oda kurulabilir.

(3) Odalarn yetki evresi corafi olarak yakn iller ve alma blgesi dikkate alnarak Bakanlk tarafndan belirlenir ve Bakanlk resmi internet sitesinde ilan edilir.

(4) Oda kurulu bavurusu, oda kurulmasn talep eden turist rehberlerinin, odann kurulaca ili belirten imzal dilekesiyle valilie yaplr. Dilekeye, bavuran turist rehberlerinin T.C. Kimlik numaralar ve ruhsatnamelerin onayl birer rnei ile adli sicil kayt beyanlar eklenir. Valilik, bavuruyu ilgili mevzuat hkmleri erevesinde inceleyerek, gr ile birlikte Bakanla gnderir. Bakanlk valiliin talebi zerine oda kurulduuna dair bir belge dzenleyerek, kurulan odaya teslim edilmek zere valilie gnderir. Bu maddede ngrlen ekil koullarn ve Kanunda ngrlen kurulu koullarn tamayan bavurular reddedilir. Ancak oda kuruluu tamamlandnda ye olunmak istenen birlie mracaat edilir.

(5) Kanunun geici 2 nci maddesinin birinci fkras hkmleri sakl olmak zere; kurulu belgesi alnmadan oda faaliyete geirilemez. Oda kuruluu, Bakanln ve bal olunan birliin resmi internet sitelerinden duyurulur.

(6) Bir ilde oda kurulmas halinde, varsa o ilde kurulu baka bir odaya kaytl olup kurulu bavurusu yapm olanlar ile o ilin yetki evresinde bulunduu odaya kaytl olanlarn meslek sicilleri, yerleim yeri koulunun yerine gelmi olmas kaydyla yeni odaya ve bal olduu birlie devredilir. Devredilen sicillerin birer nshas devreden odann arivinde saklanr.

(7) ye says ellinin veya il baznda kaytl olan toplam turist rehberi saysnn en az yzde yirmisinin altna den odalar, Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fkras uyarnca kapatlarak tasfiye edilir ve tasfiye sonucunda kalan malvarl ilgili birlie devredilir.

Blgesel odalarn kurulmas

MADDE 49 (1) Oda olmayan illerde, yerleim yeri blgesel odann yetki evresindeki illerde olan en az elli turist rehberinin oda merkezinin bulunaca ili belirten bavurusu zerine Bakanlk tarafndan tzel kiilie sahip kamu kurumu niteliinde meslek kuruluu olan blgesel odalar kurulabilir.

(2) Blgesel oda kurulu bavurusu, oda olmayan illerde yerleim yeri blgesel odann yetki evresindeki illerde olan en az elli turist rehberinin odann kurulaca veya merkezinin bulunaca ili belirten imzal dilekesiyle Bakanla yaplr. Dilekeye, bavuran turist rehberlerinin T.C. Kimlik numaralar ve ruhsatnamelerinin onayl birer rnekleri ile adli sicil kayt beyanlar eklenir. Bakanlk ilgili mevzuat hkmleri erevesinde bavuruyu inceler ve uygun grd takdirde blgesel oda kurulduuna dair bir belge dzenleyerek, kurulan odaya teslim edilmek zere blgesel oda merkezinin bulunduu valilie gnderir.

(3) Blgesel odalar, odalar hakkndaki hkmlere tabidir.

Birliklerin kurulmas

MADDE 50 (1) Birlikler, Kanunun 8 inci maddesinin birinci fkras uyarnca, Trkiye genelinde kaytl toplam meslek mensubu saysnn yzde otuzne sahip odalarn Bakanla yapacaklar bavuru zerine kurulabilir. Birden fazla meslek birlii kurulabilir.

(2) Birlik kurulu bavurusu, birlik kurulmasn talep eden odalarn genel kurullarnn veya bu konuda yetkilendirilen ynetim kurullarnn kararlar eklenerek oda bakanlar tarafndan imzalanm tek bir dilekeyle yaplr. Kurulu bavurusunda birliin ad ve ilk olaan genel kurul toplantsnn yaplaca il belirtilir.

(3) Kanunda ngrlen kurulu koullarn tamayan bavurular reddedilir. Bu maddede ngrlen ekil koullar ile Kanunda ngrlen kurulu koullarnn bulunduu hallerde birlikler, Bakanlk onayna mteakip kurulmu saylr ve Bakanlk tarafndan birlik kurulduuna dair kurulu belgesi dzenlenir. Kurulu belgesi alnmadan birlik faaliyete geirilemez. Birlik kuruluu Bakanln resmi internet sitesinden duyurulur. Birliklerin kurulularna ilikin kaytlar Bakanlkta tutulur.

(4) Birliin merkezi genel kurul kararyla belirlenir. Birlik merkezi, ilk olaan genel kurulun gndeminde belirlenir.

Temsilcilikler

MADDE 51 (1) Birlik ynetim kurulu, Kanunun 8 inci maddesinin beinci fkras uyarnca, oda bulunmayan illerde temsilcilik aabilir veya talepleri hlinde odalara temsilcilik ama yetkisi verebilir.

(2) Temsilciliklerin yrtecei i ve hizmetler ile temsil yetkileri birlik ynetim kurulu tarafndan belirlenir.

Meslek kurulularnn grev ve yetkileri

MADDE 52 (1) Meslek kurulular, Kanunun 8 inci maddesinin nc fkrasnda belirtilen grevleri yerine getirir ve yetkileri kullanr.

Meslek kurulularnn gelir ve giderleri

MADDE 53 (1) Meslek kurulular, gelir ve giderlerini Kanunun 11 inci maddesi erevesinde uygular.

Aidatlar

MADDE 54 (1) Yllk aidat miktarlar ile aidat alnmayacak hller ilgili birlik ynetim kurulu tarafndan belirlenir.

(2) Eylemli turist rehberlerinin deyecekleri yllk aidat, onalt yan doldurmu olanlar iin belirlenen aylk asgari cretin brt tutarnn yzde yirmisinden fazla olamaz.

(3) Eylemsiz turist rehberleri, eylemli turist rehberlerinin dedii aidatn bete biri orannda aidat der.

(4) Oda aidat iki eit taksit hlinde oda yesi olunan odaya denir, isteyen yeler oda aidatlarn herhangi bir indirim talep etmeksizin tek seferde deyebilir.

(5) Sresi iinde denmeyen aidatlar kanuni faizi ile birlikte genel hkmlere gre tahsil edilir.

Odalarn organlar ve oluumu

MADDE 55 (1) Odalarn organlar ve oluumu Kanunun 10 uncu maddesi uyarnca belirlenir.

Birliklerin organlar ve oluumu

MADDE 56 (1) Birliklerin organlar ve oluumu Kanunun 10 uncu maddesi uyarnca belirlenir.

Seimler

MADDE 57 (1) Organ yelerinin seimleri gizli oyla ve yarg gzetimi altnda yaplr.

(2) Genel kurullarca yaplan seimler Kanunun 10 uncu maddesinin onikinci fkras uyarnca aadaki usul ve esaslarla yrtlr:

a) Genel kurullar tarafndan seim yaplan hllerde, genel kurula katlma hakkna sahip olanlar gsteren liste, toplantnn gndemi, yeri, gn, saati ile ounluk olmad takdirde yaplacak ikinci toplantya ilikin hususlar belirten bir yaz ilgili ynetim kurulu tarafndan nsha olarak ve toplant tarihinden en az otuz gn nce, ilgili meslek kuruluunun merkezinin bulunduu yer ile seim kurulu bakanlna sunulur. Bir yerde birden fazla ile seim kurulu bulunduu takdirde grevli ile seim kurulu, il seim kurulunca belirlenir. le seim kurulu bakanl, gerektiinde ilgili kayt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanlar tamamlattrdktan sonra genel kurula katlma hakkna sahip olanlar belirleyen listeyi bavuru tarihini izleyen on gn iinde onaylar. Bu sre iinde onay verilmemesi hlinde sunulan liste kesinlemi saylr. Onaylanan veya kesinlemi saylan liste, ilgisine gre birlik veya odann merkezindeki ilan tahtasnda ve elektronik ortamda yedi gn sreyle ilan edilir. Birlik genel kurullar tarafndan seim yapld takdirde ayn sre iinde odalara yazl bildirim yaplr. lan sresini veya yazl bildirim hlinde bildirimi izleyen gn iinde ile seim kuruluna itiraz edilebilir. tirazlar ile seim kurulu tarafndan incelenir ve en ge yedi gn iinde kesin olarak karara balanr. Bu suretle kesinleen listeler seimin yaplaca meslek kuruluuna gnderilir. le seim kurulu, kesinleen listelerle birlikte, yzden fazla yenin bulunduu hallerde en az yz en fazla yediyzelli ye iin bir sandk olmak zere belirledii sandk says ile her bir sandkta oy kullanacak yeleri ve seimlerin ynetimi ve denetiminden grevli olan kiiyi meslek kuruluuna bildirir.

b) Seimler, ile seim kurulu bakan veya ile seim kurulunun hkim yeleri arasndan belirleyecei seim yneticisinin ynetim ve denetimi altnda yaplr.

c) Meslek kuruluunun ynetim kurulu, kesinleen listelerin kendisine gelmesini izleyen yedi gn iinde sandk saysnn alt kat kadar sandk kurulu ye adayn zgemileriyle birlikte ile seim kuruluna bildirir. Seim yneticisi, bildirilen adaylar arasndan birini bakan olarak belirleyerek kiilik sandk kurullarn oluturur. Seim yneticisinin talep ettii hallerde, seimlerde seim yneticisine ve sandk kuruluna yardmc olacak seim grevlileri meslek kuruluu tarafndan grevlendirilir.

) Seim yneticisi, seimin yaplaca toplant balamadan nce sandk kurulu yelerinin mevcut bulunup bulunmadn tespit edip, gerekirse mevcut adaylardan yeni ye belirler. Sandk kurulu yeleri ile idari grevliler 26/4/1961 tarihli ve 298 sayl Seimlerin Temel Hkmleri ve Semen Ktkleri Hakknda Kanun uyarnca and ierler.

d) Oy sandklar ve seim yneticisinin gerekli grd dier seim ara ve gereleri ilgili meslek kuruluu, sandk mhrleri ise seim yneticisi tarafndan temin edilir. Oy sandklar seim yneticisi tarafndan denetlenerek, mhr bozulmadan almayacak ekilde mhrlenir.

e) Seilme yeterlilii olan her yenin seimlerde aday olma hakk vardr. Adaylk bavurusu yazl olarak yaplr.

f) Adaylk bavurular divan kurulu tarafndan genel kurul gndemindeki seimler maddesine gelindii aklanana kadar seim yneticisi veya belirledii seim grevlileri tarafndan kabul edilir. Seim yneticisi adaylarn seilme yeterliliine sahip olup olmadklarn denetler ve seilme yeterliliine sahip olanlar alfabetik olarak sralanr. Oy pusulalarnda aday olanlarn adlar alfabetik sraya gre sralanr. Oy pusulalar adaylarn adlar yanna iaret konacak kare eklindeki kutulara yer verilmek suretiyle oaltlr ve ile seim kurulu mhr ile mhrlendikten sonra kullanlr. Oylar pusulada yer alan adaylardan seilecek ye veya temsilcilik saysnca adayn ismi yanndaki kutu iaretlenmek suretiyle kullanlr. Oy verme ilemi gizli oy, ak tasnif esaslarna gre yaplr. ye listesinde ad yazl bulunmayan meslek mensuplar oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliini resm kurulularca verilen belgeyle ispat etmesinden ve listedeki isminin karsndaki yeri imzalamasndan sonra kullanlr. Oylar, zerinde ile seim kurulu mhr bulunan ve oy verme srasnda sandk kurulu bakan tarafndan verilen zarflara konulmak suretiyle kullanlr. Seilecek kii saysndan fazla adayn iaretlendii veya mhrsz oy pusulas ve zarfla kullanlan oylar geersiz saylr.

g) Divan kurulunca, talep eden bakan adaylarnn otuz dakikadan fazla olmamak zere genel kurulda konuma yapmalarna izin verilir.

) (f) bendinde belirtilen ilemler ile (g) bendinde belirtilen konumalar tamamlandktan sonra oylamaya geilir.

h) Oylamalar tamamlandktan sonra sandklar seim yneticisi gzetiminde alarak oylar sandk kurullar nnde saylr veya seim grevlilerine saydrlr, ardndan her bir sandk iin ayr ayr tasnif yaplarak, seim sonular belirlenir. Saym srasnda, seime katlan adaylarn adlar alt alta ve aldklar geerli oy adlarnn hizalarna yazlr. Adaylarn aldklar oylar en bykten en ke doru sralanr. Asl ve yedek yelikler, adaylara rakamlarnn byklk srasna gre tahsis olunur. Sona kalan ye veya temsilcilik iin oylarn eit olmas hlinde, bunlarn arasnda ad ekilmek suretiyle tahsis yaplr.

) Seime ilikin olarak yaplan i ve ilemler seim yneticisi veya grevlendirecei seim grevlileri tarafndan tutanaa balanarak tutanak seim yneticisi ve ilgili i ve ilemlere katlan sandk kurulu yeleri ve seim grevlileri tarafndan imzalanr.

i) Oy tasnif ve saymnn ayn gn alma saati sonuna kadar tamamland hallerde seim sonular genel kurul toplantsnda aklanr. Seim sonular seimi izleyen iki i gn iinde seim yneticisi tarafndan yazl olarak ve seim tutanaklar eklenerek meslek kuruluuna bildirilir ve bildirimi izleyen iki i gn iinde meslek kuruluunun merkezindeki ilan tahtasnda ve resmi internet sitesinde gn sreyle ilan edilir. lan sresini izleyen gn iinde ile seim kuruluna itiraz edilebilir. tirazlar ile seim kurulu tarafndan incelenir ve en ge yedi gn iinde kesin olarak karara balanr.

(3) Ynetim kurulunca seim yaplan hllerde, toplantdan yedi gn nce seimi yapan meslek kuruluunun merkezinin bulunduu ile seim kurulu bakanlna bavurulur. Ynetim kurulu, seimlerini, ile seim kurulunca grevlendirilecek hakim gzetiminde yapar. Seimler, bakan seiminde aday olanlar; bakan yardmcs seiminde ise bakann yazl olarak gsterdii adaylar arasndan gizli oy, ak tasnif usulyle yaplr. Seim sonular tutanak ile tespit edilir ve birliin resmi internet sitesinde ilan edilir.

(4) Seimde grevli hkimlere 298 sayl Kanuna gre cret denir. Bu cret ve dier seim giderleri, ilgili meslek kuruluu tarafndan karlanr.

(5) Seimler srasnda grevli hkime, sandk kurulu bakan veya yelerine kar ilenen sular kamu grevlisine kar ilenmi sulardan saylr.

Genel kurullarn grev ve yetkileri ile alma usul ve esaslar

MADDE 58 (1) Meslek kurulularnn genel kurullar Kanunun 10 uncu maddesinin nc fkrasnda belirtilen grevleri yerine getirir ve yetkileri kullanr.

(2) Yeni kurulan odalar ile birliklerin ilk olaan genel kurul toplantlar hari olmak zere, olaan genel kurul toplantlar ynetim kurulu tarafndan yaplacak ar zerine ylda bir yaplr. Oda genel kurullarnn olaan toplantlar Aralk veya bir sonraki yln Ocak aynda, birlik genel kurullarnn olaan toplantlar ise ubat veya Mart aynda yaplr. Olaan toplant ars, toplant tarihinden en az onbe gn nce meslek kuruluunun resmi internet sitesinde, odalar iin ayrca bal bulunduklar birliin resmi internet sitesinde ve meslek kuruluunun merkezindeki ilan tahtasnda ilk toplantnn yer, tarih, saat ve gndemi ile ilk toplantda toplant ounluu salanamazsa en az bir hafta sonra olmak zere ikinci toplantnn yaplaca yer, tarih ve saat belirtilerek duyurulur. Birlik, oda genel kurul toplantlarndan en az yirmi bir gn nce bilgilendirilir.

(3) Yeni kurulan odalarn ve birliklerin ilk olaan genel kurul toplantlar, kurulu tarihlerini izleyen ay iinde ve odalar iin merkezin bulunduu ilde, birlikler iin ise kurulu bavurusunda belirtilen ilde yaplr. Odalarn ilk olaan genel kurul toplants ilgili birlik tarafndan belirlenecek olan oda yesi, birliklerin ilk olaan genel kurul toplantsna ilikin i ve ilemler ise kurucu odalarn bakanlarndan oluan bir kurul tarafndan yrtlr.

(4) Olaan genel kurul toplantsn zamannda yapmayan meslek kurulularnn genel kurul ilemleri; odalarda bal olduu birlik, birliklerde ise Bakanlk tarafndan grevlendirilecek kiilik kurul tarafndan yrtlr ve grevlendirmeyi izleyen iki ay iinde olaan genel kurul yaplr.

(5) Genel kurullar ye tamsaysnn salt ounluuyla toplanr ve toplantya katlanlarn salt ounluuyla karar alr. Olaan genel kurul arlarnda ilk toplantda salt ounluk salanamazsa ayrca ar yaplmakszn ve ounluk aranmakszn toplant yaplr.

(6) Genel kurul, genel kurul yelerinin drtte birinin noter onayl yazl bavurusu zerine ynetim kurulu tarafndan olaanst toplantya arlr. Olaanst toplantda arda belirlenen gndem dnda grme yaplamaz ve karar alnamaz. Olaanst toplantyla ilgili her trl ilem ve faaliyetler ynetim kurulunca yrtlr. Ynetim kurulunun bu grevi yerine getirmemesi veya hakl nedenlerle yerine getirememesi hlinde bu ilem ve faaliyetler odalarda birlik ynetim kurulu tarafndan, birliklerde ise Bakanlk tarafndan grevlendirilecek kiilik kurul tarafndan yrtlr ve grevlendirmeyi izleyen bir ay iinde olaanst genel kurul yaplr. Mevzuat uyarnca seim yaplmasnn gerektii haller hari olmak zere, olaanst genel kurul toplantlar iin ikinci toplant tarihi belirlenmez ve toplantda salt ounluk salanamazsa olaanst genel kurul toplants yaplamaz.

(7) Genel kurul toplantlar meslek kuruluunun merkezinin bulunduu ilde yaplr.

(8) Oda genel kurul toplantlarnda bal olunan birliin ynetim kurulu tarafndan bir gzlemci grevlendirilir.

(9) Genel kurulun al, meslek kuruluunun bakan veya belirledii bakan yardmcs veya ynetim kurulu yesi tarafndan yaplr. Ardndan hazr bulunan genel kurul yeleri divan kurulu seimini yapar. Hazr bulunan genel kurul yeleri divan kurulu iin aday olabilirler veya hazr bulunan genel kurul yeleri arasndan aday gsterebilirler. Divan kurulu seimine ilikin i ve ilemler meslek kuruluunun bakan veya belirledii bakan yardmcs veya ynetim kurulu yesi tarafndan yrtlr ve tutanaa geirilir. Seimlere ilikin hkmler sakl olmak zere; toplantnn ynetimi divan kurulu tarafndan yrtlr ve yaplan i ve ilemler tutanaa geirilerek imzalanr. Divan kurulu toplant iin toplantya katlan genel kurul yelerini kimlik denetimi yaparak ve ye listesine imza alarak tespit eder. Olaan genel kurul ilk toplantsnda ye tamsaysnn ounluunun bulunduunun tespit edildii hallerde, gndemdeki dier maddelere geilir, ye tamsaysnn ounluunun bulunmad hallerde toplant yaplamaz.

(10) Genel kurul toplantlarna, ilgili meslek kuruluunun organlarnn yeleri ve seimlerde grevli kiiler dnda sadece devlet protokol listesinde bulunanlar ile ilgili meslek kuruluunun ynetim kurulu tarafndan davet edilenler katlabilir. Genel kurul yeleri dndakiler konuk olarak kabul edilirler ve grevlerinin gerektirdii haller ile ynetim kurulu tarafndan nceden karara balanan al konumalar dnda sz alamaz ve konuma yapamazlar.

Ynetim kurullarnn grev ve yetkileri ile alma usul ve esaslar

MADDE 59 (1) Meslek kurulularnn ynetim kurullar Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fkrasnda belirtilen grevleri yerine getirir ve yetkileri kullanr.

(2) Ynetim kurullar en az ayda bir kez toplanr. Aylk olaan toplantlar ynetim kurulunca belirlenen tarihlerde yaplr. Bunun dnda ynetim kurulu bakann ars zerine toplanr. Bakan toplant arsn yazl, faks veya elektronik posta yoluyla yapabilir.

(3) Ynetim kurullar ye tam saysnn salt ounluuyla karar alr.

(4) Ynetim kurullar gndemli veya gndemsiz toplanabilir. Gndemli toplantlarda toplant gndemi yazl, faks veya elektronik postayla bildirilir. Ynetim kurulu gndemde bulunmayan konular da grp karara balayabilir. Karara balanan hususlar ile kararn oybirliiyle mi, salt ounlukla m alnd karara katlmayan yeler de belirtilerek tutanaa geirilir ve tutanak toplantya katlan yeler tarafndan imzalanr.

(5) Ynetim kurulu toplantlar ilgili meslek kuruluunun merkezinde yaplr.

(6) Ynetim kurulu tutanaklar, her yl Ocak ayndan itibaren balamak zere say, tarih, toplant yeri, toplantya katlanlar ile katlmayanlarn mazeretleri belirtilerek her bir toplant iin ayr ayr dzenlenir.

Denetim kurullarnn grev ve yetkileri ile alma usul ve esaslar

MADDE 60 (1) Denetim kurullar, Kanunun 10 uncu maddesinin dokuzuncu fkras uyarnca, en az ayda bir toplanr ve yaptklar denetim sonularn ayda bir ynetim kuruluna ve dnem sonunda da genel kurula rapor hlinde sunar. Aylk olaan toplantlar denetim kurulunca belirlenen tarihlerde yaplr. Bunun dnda denetim kurulu bakann ars zerine toplanabilir. Bakan toplant arsn yazl, faks veya elektronik posta yoluyla yapabilir.

(2) Denetim kurullar gndemli veya gndemsiz toplanabilir. Gndemli toplantlarda toplant gndemi belirtilerek yazl, faks veya elektronik postayla yaplr. Denetim kurulu, gndemde bulunmayan konular da grp karara balayabilir. Toplantda grlen veya karara balanan hususlar, karar alnan hallerde kararn oybirliiyle mi, oyokluuyla m alnd karara katlmayan yeler de belirtilerek tutanaa geirilir ve tutanak toplantya katlan yeler tarafndan imzalanr.

(3) Oda denetim kurulu toplantlar oda merkezinde, birlik denetim kurulu toplantlar ise birlik merkezinin bulunduu il dndaki denetimler srasnda yaplan toplantlar hari olmak zere birlik merkezinde yaplr.

(4) Denetim kurullar, olaan genel kurul toplantsndan en az bir ay ncesinde ve bakann uygun grecei dier tarihlerde denetim yapar.

(5) Yaplan her denetim sonucunda bir denetim raporu dzenlenir. Denetim raporu sadece hukuka ve mali kurallara uygunluk hususlarnda oy okluuyla dzenlenir, muhalif yeler gerekelerini rapora eklemek zorundadr. Denetim raporlar genel kurul toplantsndan en az bir hafta nce genel kurul yelerinin incelemesine sunulur ve genel kurulda okunur.

(6) Beinci fkra hkmleri sakl kalmak kaydyla denetim kurullar oyokluuyla alacaklar kararlarla, hukuka ve mali kurallara uygunluuna dair tereddt duyduklar hususlar ynetim kuruluna bildirir.

(7) Denetim kurullarnn sekreterya hizmetleri ilgili meslek kuruluu tarafndan yrtlr.

Aylk cretler ve huzur haklar

MADDE 61 (1) Meslek kurulularnn ynetim ve denetim kurulu yeleri ile birlik disiplin kurulu yelerine ve oda ve birlik bakanlar ile bakan yardmclarna denecek aylk cretler ve huzur haklar aada belirtilen snrlar gememek ve bu snrlarn yzde ellisinin altna dmemek zere ilgili meslek kuruluunun genel kurulu tarafndan belirlenir:

a) Ynetim kurulu yeleri iin: Odalarda toplant bana aylk asgari cretin 1/5i, birliklerde aylk asgari cretin 1/4.

b) Oda ve birlik bakanlar iin aylk cret olarak: ye says 500n altnda olan odalarda asgari cret, 500 il 1000 arasnda olan odalarda asgari cretin iki kat, 1000 il 1500 arasnda olan odalarda asgari cretin kat, 1500 ve zerinde olan odalarda ise asgari cretin drt kat, birliklerde asgari cretin drt kat.

c) Oda ve birlik bakan yardmclar iin, birden fazla meslek kuruluundan cret alnan hallerde toplam cretin asgari cretin katn amamas kaydyla, bakan iin belirlenen cretin 3/5i.

) Denetim kurulu yeleri iin: Odalarda asgari cretin 1/5i kadar aylk cret veya toplant bana huzur hakk, Birliklerde asgari cretin 1/4 kadar aylk cret veya toplant bana huzur hakk.

d) Birlik disiplin kurulu yelerine asgari cretin 1/4 kadar aylk cret veya toplant bana huzur hakk.

(2) Birinci fkrada belirtilen cretler ve huzur haklar, 16 yandan bykler iin belirlenmi brt asgari cret zerinden net olarak denir. Aylk cret alanlara ayrca huzur hakk denmez. Birden fazla organ yesi olanlara sadece huzur hakk veya creti en yksek yelik iin deme yaplr.

(3) Meslek kurulularnda alacak personelin cretlerinin tespitinde meslek kuruluunun ynetim kurulu yetkilidir.

(4) Birliin ynetim, denetim ve disiplin kurulu toplantlarna katlacak kurul yelerinin ulam, konaklama ve dier zaruri giderleri birlik tarafndan, genel kurula katlacak delegelerin ulam giderleri odalar, konaklama ve dier zaruri giderleri ise birlik tarafndan karlanr.

Denetim ve gzetim

MADDE 62 (1) Bakanlk, grevlendirilecek yetkili personel eliyle meslek kurulularnn her trl i, ilem, faaliyet ve hesaplarn denetleme yetkisini haizdir.

(2) Meslek kurulular, Bakanlk denetim elemanlarna denetim esnasnda her trl bilgiyi vermek, belgeyi ibraz etmek ve talep edilen belgelerin birer rneini vermekle ykmldr. Denetimlerde gerekli kolayl salamayanlar hakknda gerekli ilemler yaplmak zere birlie bildirilir.

(3) Birlik ynetim kurulu, yesi olan odalarn i ve ilemlerinin mevzuat hkmleri erevesinde yrtlmesini salamak amacyla, gerekli grd hallerde veya odann ya da oda yelerinin drtte birinin imzal talebi zerine denetim yapabilir. Ynetim kurulu, bu denetimi belirleyecei yetkililer araclyla da yaptrabilir. Denetim sonucunda hazrlanan rapor birlik ynetim kuruluna sunulur.

birlii

MADDE 63 (1) Bakanlk, turist rehberlii hizmetleri ve ilgili her trl faaliyetin Kanun ve bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar erevesinde icra edilmesini salamak ve mevzuata aykr ekilde icra edilmesini nlemek amacyla, gerektiinde meslek kurulularyla ibirlii yaparak gerekli tedbirleri alr.

Sicillerin tutulmas

MADDE 64 (1) Meslek sicilleri odalar tarafndan tutulur ve sicil ilemleri gecikmeksizin ilgili birlie bildirilir. Birlik veri taban oluturur, bu veri tabann gncel tutar ve Bakanln kullanmna sunar. Turist rehberlerine ait btn kaytlara esas tekil eden belgeler, tarih sras ile tasnif edilerek, zerine ilgilinin sicil numaras yazlm bir dosyaya konulur ve sicil numarasna gre arivlenerek muhafaza edilir. Sicil ilemlerinden sorumlu meslek kuruluu personeli sicil kaytlarn mevzuat ve gereklere uygun olarak tutar ve takibini yapar. Sicil bilgileri Bakanlk ve turist rehberleri ile kanuni zorunluluk dnda hibir kurum, kurulu ya da kiilere verilemez ve kullandrlamaz.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan Ynetmelik

MADDE 65 (1) 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayl Resm Gazetede yaymlanan Profesyonel Turist Rehberlii Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Kimlik kart ve ruhsatname

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce profesyonel turist rehberi kimlik kart sahibi olan lkesel veya blgesel turist rehberleri, bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren en ge bir yl iinde Bakanln uygun grecei tarihlerde kimlik kartlarn ruhsatname ile deitirmek zorundadr. 2012 yl iin yaplan vize ilemleri, alma kart alnncaya kadar geerlidir ancak, 2013 yl alma kart alacaklar iin bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren en ge alt ay iinde ilgili meslek kuruluuna mracaat ederek alma kartlarn almalar zorunludur.

Sakl tutulan haklar

GEC MADDE 2 (1) Kanunun yrrle girdii 22/6/2012 tarihi itibariyle rehberlik kimlik kartna sahip olanlarn haklar, Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (e) ve (f) bentlerinde ngrlen koullar tamalar ve Kanuna gre kurulan ilgili odaya kurulu tarihinden itibaren alt ay iinde kaydolmalar artyla sakldr.

(2) Alt aylk kayt sresi;

a) Rehberin yerleim yeri olan ilde Kanunun geici 2 nci maddesinin birinci fkrasyla rehber odas nitelii kazanm oda bulunmas halinde, Kanunun yrrle girdii 22/6/2012 tarihinden,

b) Kanunun geici 2 nci maddesinin birinci fkras kapsam dnda Kanun hkmlerine gre kurulan oda ve blgesel odalarda, oda veya blgesel oda kuruluunun bal olunan birliin resmi internet sitesinden duyurulduu veya Bakanln 48 inci maddenin nc fkras uyarnca belirleyecei yetki erevesine ilikin kararnn ilan tarihinden,

itibaren balar.

Kimlik kart iptal edilenler

GEC MADDE 3 (1) lkesel veya blgesel rehberlik kimlik kartna sahip iken, vize ykmlln yerine getirmemesi veya kamu kurum ve kurulularnda almalar ya da ilgili mevzuatlar gerei baka i ve hizmet yasa nedeniyle meslekten men edilenler, meslekten karlanlar veya rehberlik kimlik kart iptal edilenler, bir yl iinde Bakanla bavurmalar, Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) , (b) ve (e) bentlerinde ngrlen koullar tamalar ve Bakanlk tarafndan yaplan snavda baarl olmalar kaydyla meslee kabul edilir. Snavlar test usul yaplr. Adaylar her bir ders iin yz tam puan zerinden en az yetmi puan almalar halinde baarl saylrlar ve yabanc dil yazl ve szl snavlarna girmeye hak kazanrlar. Yabanc dil yazl ve szl snavlarnda adaylar her iki snavn sonucunda aldklar notlarn aritmetik ortalamasnn yetmi puan olmas halinde baarl saylrlar. Ancak, geerli yabanc dil yeterlilik belgesi ibraz edenler, sadece yabanc dil szl snavna alnrlar ve bu snavda baarl olabilmek iin en az yz tam puan zerinden yetmi puan almalar gerekir. Snavlarda baarl olanlara Bakanlka ruhsatname dzenlenir. Snavlara ilikin dier usul ve esaslar Bakanlka belirlenir.

Sicillerin devri