22 ubat 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28567

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

KURUMSAL YNETM LKELERNN BELRLENMESNE VE

UYGULANMASINA LKN TEBL (SER IV, NO: 56)DE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SER: IV, NO: 63)

MADDE 1 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kurumsal Ynetim lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasna likin Tebli (Seri IV, No: 56)in 5 inci maddesine onuncu fkradan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

(11) Paylar MKBde ilem gren Bankalarn 4.3.2., 4.3.3. ve 4.3.4. numaral ilkeleri uygulamasnda aada belirtilen esaslara uyulur.

Bankalar iin bamsz ynetim kurulu ye says olarak uygulanr. Bankalarn ynetim kurulu yaplanmalar ierisinde denetim komitesi yelii iin grevlendirilen ynetim kurulu yeleri bu Tebli erevesinde bamsz ynetim kurulu yesi olarak kabul edilir. Bankalarn denetim komitesi yelerinde aada 4.3.6. ve 4.3.7 numaral ilkelerde belirtilen nitelikler aranmaz ve bu yelerin seilmesine ilikin 4.3.8. ve 4.3.9. numaral ilkeler uygulanmaz.

Denetim komitesinde yer almayacak bamsz ynetim kurulu yeleri iin her halde, bamsz ynetim kurulu yelerinin tamamnn denetim komitesinde yer almas halinde ise sadece biri iin 4.3.6. ve 4.3.7 numaral ilkelerde belirtilen nitelikler aranacak ve bu bamsz ye veya yelerin seilmesine ilikin 4.3.8. ve 4.3.9. numaral ilkeler uygulanacaktr.

MADDE 2 Ayn Tebliin ekinde yer alan Sermaye Piyasas Kurulu Kurumsal Ynetim lkelerinin 1.3.7 numaral maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

1.3.7 Ynetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, ynetim kurulu yelerinin, st dzey yneticilerin ve bunlarn e ve ikinci dereceye kadar kan ve shr yaknlarnn, irket veya bal ortaklklar ile kar atmasna neden olabilecek nemli nitelikte ilem yapmas ve/veya irketin veya bal ortaklklarn iletme konusuna giren ticari i trnden bir ilemi kendi veya bakas hesabna yapmas veya ayn tr ticari ilerle uraan bir baka irkete sorumluluu snrsz ortak sfatyla girmesi durumunda sz konusu ilemler hakknda genel kurulda bilgi verilmelidir.

MADDE 3 Ayn Tebliin ekinde yer alan Sermaye Piyasas Kurulu Kurumsal Ynetim lkelerinin 1.3.10 numaral maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

1.3.10 irketlerin; varlklarnn tmn veya nemli bir blmn devretmesi veya zerinde ayni hak tesis etmesi (finansal kurulularn olaan faaliyetlerinden kaynaklanan ayni hak tesisi hari) veya kiraya vermesi, nemli bir varl devir almas veya kiralamas, imtiyaz ngrmesi veya mevcut imtiyazlarn kapsam veya konusunu deitirmesi, borsa kotundan kmas Kurumsal Ynetim lkelerinin uygulanmas bakmndan nemli nitelikte ilem saylr. lgili mevzuat uyarnca nemli nitelikteki ilemlere ilikin genel kurul karar gerekmedike, sz konusu ilemlere ilikin ynetim kurulu kararnn icra edilebilmesi iin bamsz yelerin ounluunun onaynn bulunmas gerekir. Ancak, nemli nitelikteki ilemlerde bamsz yelerin ounluunun onaynn bulunmamas ve bamsz yelerin ounluunun muhalefetine ramen anlan ilemlerin icra edilmek istenmesi halinde, ilem genel kurul onayna sunulur. Bu durumda, bamsz ynetim kurulu yelerinin muhalefet gerekesi derhal kamuya aklanr, SPKya bildirilir ve yaplacak genel kurul toplantsnda okunur. nemli nitelikteki ilemlere ilikin Genel Kurul kararlar alnrken Sermaye Piyasas Kanununun 29/6 maddesi hkmleri uygulanr.

MADDE 4 Ayn Tebliin ekinde yer alan Sermaye Piyasas Kurulu Kurumsal Ynetim lkelerinin 4.3.7. maddesinin (a ) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) irket, irketin ilikili taraflarndan biri veya irket sermayesinde dorudan veya dolayl olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarlarn ynetim veya sermaye bakmndan ilikili olduu tzel kiiler ile kendisi, ei ve ikinci dereceye kadar kan ve shri hsmlar arasnda, son be yl iinde, dorudan veya dolayl nemli grev ve sorumluluklar stlenecek ynetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya nemli nitelikte ticari ilikinin kurulmam olmas,

MADDE 5 Ayn Tebliin ekinde yer alan Sermaye Piyasas Kurulu Kurumsal Ynetim lkelerinin 4.4.7 numaral maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

4.4.7 irketin nemli nitelikte ilikili taraf ilemlerinde ve nc kiiler lehine teminat (finansal kurulular hari), rehin (finansal kurulular hari) ve ipotek (finansal kurulular hari) verilmesine ilikin ynetim kurulu kararlarnda bamsz yelerin ounluunun onay aranr. Bamsz yelerin ounluunun sz konusu ilemi onaylamamas halinde, bu durum ileme ilikin yeterli bilgiyi ierecek ekilde kamuyu aydnlatma dzenlemeleri erevesinde kamuya duyurulur ve ilem genel kurul onayna sunulur. Sz konusu genel kurul toplantlarnda, ilemin taraflar ve bunlarla ilikili kiilerin oy kullanamayacaklar bir oylamada karar alnarak dier pay sahiplerinin genel kurulda bu tr kararlara katlmalar salanr. Bu maddede belirtilen durumlar iin yaplacak genel kurul toplantlarnda toplant nisab aranmaz. Oy hakk bulunanlarn adi ounluu ile karar alnr. Bu fkrada belirtilen esaslara uygun olarak alnmayan ynetim kurulu ile genel kurul kararlar geerli saylmaz. Bu hususlara ilikin hkmlere esas szlemede yer verilir.

MADDE 6 Ayn Tebliin ekinde yer alan Sermaye Piyasas Kurulu Kurumsal Ynetim lkelerinin 4.5.1. numaral maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

4.5.1 Ynetim kurulunun grev ve sorumluluklarn salkl bir biimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite (bankalar hari), Riskin Erken Saptanmas Komitesi (bankalar hari), Kurumsal Ynetim Komitesi, Aday Gsterme Komitesi, cret Komitesi (bankalar hari) oluturulur. Ancak ynetim kurulu yaplanmas gerei ayr bir Aday Gsterme Komitesi ve cret Komitesi oluturulamamas durumunda, Kurumsal Ynetim Komitesi bu komitelerin grevlerini yerine getirir.

MADDE 7 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Tebli hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

30/12/2011

28158

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

11/2/2012

28201

2-

13/9/2012

28410