22 ubat 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28567

YNETMELK

Gaziosmanpaa niversitesinden:

GAZOSMANPAA NVERSTES DNER SERMAYE

LETMES YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Gaziosmanpaa niversitesi Dner Sermaye letmesinin faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, sermaye limitine ve ileyiine ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Gaziosmanpaa niversitesinin eitim, retim, uygulama ve aratrma birimlerinin dner sermaye faaliyetlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 58 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) letme: Gaziosmanpaa niversitesi Dner Sermaye letmesini,

b) Rektr: Gaziosmanpaa niversitesi Rektrn,

c) niversite: Gaziosmanpaa niversitesini,

) Ynetim Kurulu: Gaziosmanpaa niversitesi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

letmenin Faaliyet Alanlar, Ynetim Organ,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

Faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) letme; eitim ve retim ile bunlara katkda bulunan uygulamay n planda tutmak ve niversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydyla aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yksekretim kurumlar dndaki kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiilerce talep edilecek bilimsel gr, proje, aratrma ve benzeri hizmetler yapmak, seminer, konferans, sempozyum dzenlemek ve kurslar amak.

b) Danmanlk, her trl tercme hizmetleri, plan, proje uygulama, deney raporlar, fizibilite etd, sre deerlendirmesi ve gelitirmesi, model deneyleri, bilgi ilem ve i deerlendirmesi veya organizasyonu, analiz, lme, muayene, teknik kontrol, kalite kontrol, standartlara uygunluun tetkiki ve faaliyet alan ile ilgili olarak, bakm, onarm ve retimle ilgili hizmetleri yapmak.

c) Eitim ve retime ynelik uygulamalarla snrl olmak zere, sportif alanda bireysel ve takm olarak performans deerlendirmesi, psikolojik danmanlk, diyet analiz ve kontrol, antrenman planlamas, sporcu saln koruma ve gelitirmeye ynelik hizmetlerde bulunmak.

) Faaliyet alan ile ilgili her trl basm, yayn ve cilt hizmetlerini yerine getirmek.

d) Gzel Sanatlar, mzik ve sahne sanatlar alanlarnda; mzikli oyunlar ve tiyatro oyunlar yazlmas, sahnelenmesi, bale ve tiyatro temsilleri ile konser ve resitaller dzenlenmesi ve benzeri hizmetleri yapmak.

e) Salk hizmetleri ile ilgili klinikler, poliklinikler, laboratuvarlar, her trl muayene, tetkik, tedavi, bakm ve hizmet retmek, yatakl ve yataksz geici kurulular iletmek ve retimleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.

f) Mevcut fiziki kapasiteyi deerlendirerek hizmet birimlerinin faaliyet alanlar ile snrl olmak zere yukarda saylanlar dnda kalan her trl i, hizmet ve mal retiminde bulunmak ve Ynetim Kurulunun izni alnmak kouluyla retilen i, hizmet ve mallar pazarlamak ve satm yaplmak zere sat ve tehir yerleri amak.

g) Kimyasal, biyolojik ve benzeri test ve analizler yapmak ve bunlarla ilgili aratrma ve uygulamalar yrtmek.

) Turizm ve otelcilik sektrndeki mevcut i gc ve sektre yeni girecek i gcnn, uygulama ve becerilerini gelitirmeye ynelik kurulacak konaklama, yiyecek, iecek tesislerinde mal ve hizmet retimi ile bunlara ilikin ileri yapmak.

h) Faaliyet alanlar erevesinde; fiziki kapasite orannda i ve hizmet retmek, bilgi ilem ve bilgisayar teknolojisini kullanarak her trl i ve hizmetleri yapmak, bunlarn satn yapmak.

Ynetim kurulu

MADDE 6 (1) niversite Ynetim Kurulu, letmenin de Ynetim Kuruludur.

(2) niversite Ynetim Kurulu, yetkilerini uygun grd lde kuraca yrtme kuruluna devredebilir. Yrtme Kurulu; niversite Ynetim Kurulu tarafndan seilecek bir rektr yardmcs ile dier retim yeleri arasndan seilecek kii ve bir muhasebe yetkilisi olmak zere toplam be kiiden oluur. Yrtme Kurulu ayda en az bir defa salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr.

Harcama yetkilisi

MADDE 7 (1) letmenin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini, uygun grd lde, rektr yardmclarna, dekanlara ve enstit, yksekokul, uygulama ve aratrma merkezi mdrlerine devredebilir.

Sermaye limiti

MADDE 8 (1) letmenin sermaye limiti 1.000.000 (bir milyon) Trk Lirasdr.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 9 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayl Resm Gazetede yaymlanan 2547 Sayl Yksekretim Kanununun 58. Maddesine Gre Dner Sermaye letmelerinin Kurulmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dner Sermayeli letmeler Bte ve Muhasebe Ynetmelii ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 10 (1) 6/8/1999 tarihli ve 23778 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gaziosmanpaa niversitesi Dner Sermaye letmesi Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gaziosmanpaa niversitesi Rektr yrtr.