22 ubat 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28567

YNETMELK

Sosyal Gvenlik Kurumundan:

SOSYAL GVENLK DENETMENL VE SOSYAL GVENLK DENETMEN

YARDIMCILII SINAV, ATAMA, YETTRLME, GREV VE ALIMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 26/5/2011 tarihli ve 27945 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sosyal Gvenlik Denetmenlii ve Sosyal Gvenlik Denetmen Yardmcl Snav, Atama, Yetitirilme, Grev ve alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliinin ad SOSYAL GVENLK DENETMENL YNETMELݔ eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

) Kamu Kurumundan alnan belge ve bilgilere dayal tespit: Kanuna gre sigortal saylanlarn sigortallk niteliini, tescil ilemlerini kamu kurumlarndan alnan belge ve bilgilere istinaden tespit edilmesini,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Giri snavnn yapld tarih itibariyle 35 yan doldurmam olmak,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Komisyon, Bakann uygun grecei bir Bakan drt asl ve yedek yeden oluur. Asl yelerin herhangi bir nedenle Komisyona katlamamalar hlinde, yedek yeler tespit srasna gre Komisyona katlrlar.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Snav sonular, Kurumun internet sayfasnda snav tarihinden itibaren en ge otuz gn ierisinde ilan edilir. Ayrca snav sonular snavda baarl olanlarn elektronik adreslerine de bildirilebilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

) Mal bildirimine dair yazl beyan,

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Denetmen yardmclar iin, Sigorta Primleri Genel Mdrl tarafndan yllk sreyi kapsayacak ekilde yetitirme plan hazrlanr ve bu plan Bakan tarafndan onaylanr.

(4) Denetmen yardmclar, greve balama tarihinden itibaren bir aylk sre iinde grevlendirilen denetmen refakatinde l mdrlndeki/sosyal gvenlik merkezindeki i ve ilemlerinin yrtm konusunda eitim programna tabi tutulurlar. Birinci aydan sonra denetmenin refakatinde inceleme ve aratrma yapabilir, yerel denetime katlabilir ve denetmen refakatinde tutanaklara imza atabilirler.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Denetmen yardmclar grev yerlerine atanmalarndan itibaren birinci yln sonuna kadar denetmen refakatinde alrlar ve dzenlenecek raporlar refakatinde altklar denetmenle birlikte imza ederler. Bir yllk sreye temel ve hazrlayc eitimde geen sreler dhildir.

(3) Denetmen yardmclar bir yllk refakat srecinde bamsz denetim, kontrol ve tespit yapamazlar. Denetmenler tarafndan, refakatlerindeki denetmen yardmclaryla ilgili olarak, ekli Sigorta Primleri Genel Mdrlnce belirlenecek refakat deerlendirme formu, her refakat dnemi sonunda sosyal gvenlik il mdrlkleri kanalyla Sigorta Primleri Genel Mdrlne gnderilir. Denetmen yardmclarna, altklar Sosyal Gvenlik l Mdrlnn olumlu gr ve refakat almalarnda baarl olmalar artyla, birinci yln tamamlanmasndan sonra Bakanlka resen denetim, kontrol ve tespit yetkisi verilebilecei gibi, Bakanlk denetim, kontrol ve tespit yetkisini birinci yln tamamlanmasndan sonra ve en az bir ay nceden bildirmek suretiyle yeterlik snav konularndan yaplacak yetki snav sonucunda da verebilir. Denetim, kontrol ve tespit yetkisinin yetki snavyla verilmesi halinde, bu snavdan yz tam puan zerinden en az yetmi puan alnmas gerekir. Bu snava ilikin usul ve esaslar hakknda yeterlik snavna ilikin hkmler uygulanr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Kurul; Bakann uygun grecei Bakan Yardmcs veya Sigorta Primleri Genel Mdr Bakanlnda, kayt d istihdamla mcadeleden sorumlu Daire Bakan ile Bakann uygun grecei genel mdrler ve daire bakanlar arasndan asl ve yedek ye olmak zere toplam be asl yedek yeden oluur. Asl yelerin herhangi bir nedenle Kurula katlamamalar halinde yedek yeler tespit srasna gre Kurula katlrlar.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin birinci ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddenin ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

(1) Denetmen yardmclar, aylksz izin ile toplam ay aan hastalk ve refakat izinleri hari en az yl fiilen almak kaydyla denetmenlik yeterlik snavna girmeye hak kazanrlar.

(5) Yazl snavn tarihi, yeri ve saati snavdan en az bir ay nce, szl snavn tarihi, yeri ve saati ise szl snavdan en az on be gn nce Kurulca belirlenen yntemlerle ilgililere bildirilir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci fkrasnn ilk paragraf, ayn fkrann (h) bendi ve ayn maddenin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Denetmen ve denetmen yardmclar, sosyal gvenlik merkez mdrlnden intikal eden denetim gerekeleri de dhil, il mdr veya grevlendirecei il mdr yardmcs veya merkez mdr tarafndan verilen yazl emir zerine;

h) Bakan veya yetki devrettii genel mdr tarafndan uygun grlmesi halinde lm ve malullkle sonulanan i kazas ve meslek hastalnn soruturulmas, lm ve malullkle sonulananlar dndaki i kazas ve meslek hastal hallerinin incelenmesi ve/veya soruturulmas ve hastalk iddias olaylarnn incelenmesi,

(2) Birinci fkrann (a) bendinin (1) numaral alt bendinde belirtilen iler, denetim gerekesinin havale tarihinden itibaren en ge onbe gn, dier bentlerde kaytl iler ise en ge iki ay iinde sonulandrlr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin altnc fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Denetmenlere ve denetmen yardmclarna, grevlerini yaptklar srada ve grevlerini engellemek amacyla cebir veya tehdit kullanan iveren, sigortal, iyeri sahipleri ve bu ile ilgili dier kiiler hakknda adli merciler nezdindeki bavuru ve takip ilemleri, ilgili il mdrlnce yrtlr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 26 (1) Sigorta Primleri Genel Mdrlnce hazrlanan denetim program veya il mdrnce gerekli grlen sektrler, iyerleri, iverenler ve dier nc kiiler ile salk hizmet sunucular nezdinde denetim ve tarama yaplabilir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Denetmen ve yetkili denetmen yardmclar, yaptklar yerel denetim srasnda bu Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-1 yeri Durum Tespit Tutanaklarn, iyeri kaytlarnn incelenmesine ilikin tutanaklar nsha dzenleyerek, nc nshay, tutana imzalayan yetkili/ilgiliye verir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi ve ikinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Denetmen ve denetmen yardmclar tarafndan dzenlenen raporlar, bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar ile sosyal gvenlik mevzuatna uygun olarak dzenlenip dzenlenmedii ynlerinden il mdr, grevlendirecei il mdr yardmcs veya sosyal gvenlik merkez mdr tarafndan incelenir.

l mdr, grevlendirecei il mdr yardmcs, sosyal gvenlik merkez mdr veya baka bir denetmen tarafndan raporlarn incelenmesi sonucunda, raporda dzeltilmesi veya tamamlanmas gereken hususlar varsa bunlarn giderilmesi, gerekeleri de belirtilmek suretiyle, raporu dzenleyen denetmen veya denetmen yardmcsndan yazl olarak istenir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 31 (1) Denetmen ve yetki alm denetmen yardmclar, her ay iin yaptklar almalar gsteren ve bu Ynetmelik ekinde yer alan Ek-4 alma Cetvelini dzenleyerek ertesi ayn onuncu gn mesai saati sonuna kadar il mdrlne/sosyal gvenlik merkezine verirler. Bu cetvel, il mdr, il mdr yardmcs veya merkez mdr tarafndan kontrol edilip onaylandktan sonra biriminde muhafaza edilir.

(2) alma cetvellerinin ve yaplan ilerin sonularn gsteren rnei Kurumca belirlenen belge elektronik veya bilgisayar ortamnda her ay dzenlenerek Sigorta Primleri Genel Mdrlne gnderilir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 32 (1) Denetmen ve denetmen yardmclar, Kurum tara tekilatnda istihdam edilir ve sosyal gvenlik denetmenlii servisinde ve denetmenler arasndan nite amirinin belirleyecei bir servis sorumlusunun koordinesinde alrlar.

(2) Bykehir belediyesi bulunan illerde; il mdr, denetmenlerin ve denetmen yardmclarnn grev alanna giren konular ile sz konusu personelin idari ve zlk haklar konusundaki ilemlerinde kendine ait grev, yetki ve sorumluluklarn, yetki devri yoluyla bir il mdr yardmcsna veya sosyal gvenlik merkez mdrne devredebilir.

(3) Dier illerde bu yetki sadece il mdr yardmcsna devredilebilir.

(4) Denetmenlere verilen iin devredilmemesi asldr. Devir zorunluluu doarsa; denetmenler ellerindeki ileri il mdr/il mdr yardmcs/merkez mdrnn talimatna istinaden bir baka denetmene devredebilir. Devre konu ie balanlm ise devri yapacak olan denetmen, devir tarihine kadar yaplan ilerin neler olduuna ilikin karaca zetle birlikte, ile ilgili tm belgeleri, ie balanlmam ise sadece ile ilgili kendisine tevdi edilen belgeleri bir yaz ekinde hazrlayaca dizi pusulas ile devreder.

(5) Denetmenler grevlerini yrtrken; ilgili kamu kurum ve kurulular gereken kolayl gsterirler.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-1 yeri Durum Tespit Tutana ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 20 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 21 Bu Ynetmelik hkmlerini Sosyal Gvenlik Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

26/5/2011

27945

SOSYAL GVENLK KURUMU YER DURUM TESPT TUTANAI