21 ubat 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28566

TEBL

Maliye Bakanlndan:

VERG USUL KANUNU GENEL TEBL

(SIRA NO: 424)

1. Giri

Elektronik fatura kullanmna ilikin usul ve esaslar belirleyen ve 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayl Resm Gazetede yaymlanan Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sra No: 397) ile Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan datm lisans alan elektrik ve doalgaz datm irketlerinden ve organize sanayi blgesi tzel kiiliklerinden; elektrik ve doalgaz abone bilgileri ile tketim bilgilerinin alnmasna ynelik aklamalara yer verilen ve 7/12/2012 tarihli ve 28490 sayl Resm Gazetede yaymlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliinde (Sra No: 420) yaplan deiiklikler ve kymetli madenler arac kurulularnn kymetli maden alm/satmnda belge dzeni bu Tebliin konusunu tekil etmektedir.

2. 397 Sra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Tebliinde Yaplan Deiiklikler

2.1. 397 Sra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Tebliinin 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayl Resm Gazetede yaymlanan 416 Sra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile deitirilen drdnc blm aadaki ekilde deitirilmitir.

4. e-Fatura Uygulamasndan Yararlanma

4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi uyarnca fatura dzenlemek zorunda olan mkelleflere bu Teblide getirilen usul ve esaslar erevesinde e-Fatura gnderme ve/veya alma izni verilmesi uygun grlmtr. (Tebliin 8 inci blmnde yer alan istisna hari olmak zere)

Uygulamadan yararlanmak isteyen mkelleflerin, bavuru ilemlerini www.efatura.gov.tr internet adresinde yaymlanan bavuru klavuzuna uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bakanlk tarafndan yaplan deerlendirme sonrasnda bavurular uygun bulunan mkelleflerin kullanc hesaplar Bakanlka tanmlanacak ve aktive edilecektir.

Bu ilemlerin tamamlanmasnn ardndan kullanc hesab aracl ile e-Fatura gnderme ve/veya alma ilemleri gerekletirilecektir.

Tzel kii mkellef olmayan ve e-fatura gndermek ve/veya almak isteyen kurum, kurulu ve iletmelerin uygulama karsndaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosedrleri, yapacaklar bavuru zerine Bakanlk tarafndan belirlenecektir.

2.2. 397 Sra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Tebliinin 5.1.1 blmnn beinci paragraf aadaki ekilde deitirilmitir.

Uygulamaya entegre olmak isteyenler, bilgi ilem sistemlerinde gerekli n hazrlklar tamamladktan sonra, sistemlerini ve fatura ile ilgili srelerini aklayan dokmanlarla birlikte www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan bavuru klavuzuna uygun olarak Bakanla bavuruda bulunacaklardr.

2.3. 397 Sra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Tebliinin 7 nci blmnn birinci paragraf aadaki ekilde deitirilmitir.

Vergi Usul Kanunu kapsamnda yaplacak dzenlemeler erevesinde kullanlmak zere, tzel kii, dier kurum, kurulu, iletmelere ve istemeleri halinde gerek kii mkelleflere ait veri btnlnn, kaynan ve ieriin garanti altna alnmas ile gerekli durumlarda gizliliin salanmas fonksiyonlarnn yerine getirilmesi amac ile oluturulan ve e-Fatura Uygulamas bnyesinde yaplan ilemlerde kullanlmas zorunlu olan Mali Mhr, Bakanlk adna TBTAK-UEKAE tarafndan hazrlanan elektronik sertifika alt yapsn ifade etmektedir.

2.4. 397 Sra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Tebliinin 7 nci blmnn son paragrafndan sonra gelmek zere aadaki paragraf eklenmitir.

e-Fatura uygulamasndan yararlanan mkellefler ile dier kurum, kurulu ve iletmelerin e-faturalarn kendi mali mhr sertifikalar ile onaylamalar veya nitelikli elektronik sertifikalar ile imzalamalar esastr. Ancak e-fatura uygulamasn zel entegratr vastasyla kullananlar dzenlenecek e-faturalarn zel entegratrn mali mhr sertifikas ile onaylanmasna izin verebilirler.

3. 420 Sra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Tebliinde Yaplan Deiiklik

3.1. 420 Sra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Tebliinin 5. Bilgi verme dnemi ve gnderilme zaman blmnn 5.1. ve 5.2. bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

5.1. 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle iyeri elektrik ve doalgaz tketim bilgileri, tketim bilgilerinin okunduu dnemi izleyen ikinci ayn ondrdnc gn saat 24.00'e kadar elektronik ortamda Maliye Bakanlna (Gelir daresi Bakanl BTRANS araclyla) gnderilmesi gerekmektedir.

5.2. 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yeni tesis edilen, deien veya kapanan aboneliklere ilikin abone bilgileri, abonelik ileminin tesis edilmesini izleyen ikinci ayn ondrdnc gn saat 24.00'e kadar elektronik ortamda Maliye Bakanlna (Gelir daresi Bakanl BTRANS araclyla) gnderilmesi gerekmektedir.

4. Kymetli Madenler Arac Kurulularnn Kymetli Maden Alm/Satmnda Belge Dzeni

5/4/1994 tarihli ve 21896 sayl Resm Gazetede yaymlanan 226 Sra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile 1/5/1994 tarihinden geerli olmak zere, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Trk Paras Kymetini Koruma Hakknda 32 sayl Karar ile tanmlanan yetkili messeselerce dviz al ve satlarnda dzenlenen dviz alm ve satm belgesi mezkr Teblide belirlenen artlar tamalar kaydyla 213 sayl Vergi Usul Kanunu uyarnca dzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamna alnmt.

Bilhare, Vergi Usul Kanununun mkerrer 257 nci maddesinin Bakanlmza verdii yetkiye istinaden, 5/1/2008 tarihli ve 26747 sayl Resm Gazetede yaymlanan 379 Sra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile 22/9/2006 tarihli ve 26297 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Paras Kymetini Koruma Hakknda 32 Sayl Karara ilikin 2006-32/32 No.lu Tebli ile kendilerine kymetli maden alm/satm yapma yetkisi verilen yetkili messeselere, 1/3/2008 tarihinden geerli olmak zere, kymetli maden almnda Kymetli Maden Alm Belgesi, satmnda da Kymetli Maden Satm Belgesi dzenleme zorunluluu getirilmiti.

1/8/2008 tarihli ve 26954 sayl Resm Gazetede yaymlanan 385 Sra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile de, yetkili messeselerin sz konusu belgeleri dviz alm/satm belgesi ve kymetli maden alm/satm belgesi olarak ayr belgeler olarak deil, dviz ve kymetli maden almnda Dviz ve Kymetli Maden Alm Belgesi, satmnda da Dviz ve Kymetli Maden Satm Belgesi ad altnda tek belge olarak dzenlemesi imkn getirilmitir.

Vergi Usul Kanununun mkerrer 257 nci maddesinin birinci fkrasnn (1) numaral bendi ile Maliye Bakanl, mkellef ve meslek gruplar itibariyle muhasebe usul ve esaslarn tespit etmeye, bu Kanuna gre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasn veya dzenlenmesini uygun grd defter ve belgelerin mahiyet, ekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye ve bunlarda deiiklik yapmaya yetkili klnmtr.

Mezkr hkmn Bakanlmza verdii yetkiye istinaden, Trk Paras Kymetini Koruma Hakknda 32 sayl Karara dayanlarak yaymlanan Kymetli Madenler Borsas Arac Kurulularnn Faaliyet Esaslar ile 21/5/2007 tarihli ve 26528 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kymetli Madenler Arac Kurumlarnn Kuruluu Hakknda Ynetmelik kapsamnda stanbul Altn Borsasnda faaliyet gstermek zere Hazine Mstearlnca kuruluuna izin verilen, kendi nam ve hesabna, bakas nam ve hesabna, kendi namna bakas hesabna ilem yapan kymetli maden arac kurumlar ile kymetli maden retimi veya ticareti ile itigal eden anonim irketlere kymetli maden almnda Kymetli Maden Alm Belgesi, satmnda da Kymetli Maden Satm Belgesi dzenleme zorunluluu getirilmi ve bu belgelerin Vergi Usul Kanunu uyarnca dzenlenmesi gereken belgeler kapsamna alnmas uygun grlmtr.

Vergi dairesi bakanlklaryla veya defterdarlklarla anlamas bulunan matbaalar ile noterler tarafndan basm ya da tasdiki yaplacak Kymetli Maden Alm/Satm Belgelerinin birer rnei 379 Sra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ekinde (EK: 1, 2) bulunmakta olup rnek belgelerde bulunan Yetkili Messesenin ibaresi bu Tebli kapsamnda zorunluluk getirilen mkellefler bakmndan Kymetli Madenler Arac Kuruluu olarak deitirilmitir.

Bu Tebli ile dzenlenme zorunluluu getirilen belgelere ilikin olarak 379 Sra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Tebliinin birinci blmnde belirtilen usul ve esaslar erevesinde ilem yaplacaktr.

Yukarda belirtilen artlara uygun olarak belge dzenlenmediinin veya geree aykr olarak dzenlendiinin tespiti halinde, mkellefler adna Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar tatbik edilecektir.

5. Yrrlk

5.1. Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.