21 ubat 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28566

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

OCUK VE GEN LERN ALITIRILMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayl Resm Gazetede yaymlanan ocuk ve Gen ilerin altrlma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 4 nc maddesinde yer alan Ar ve tehlikeli i tanm yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

ocuk iilerin almasna izin verilen hafif iler Ek-1de, gen iilerin almasna izin verilen iler Ek-2de ve 16 yan doldurmu fakat 18 yan bitirmemi gen iilerin altrlabilecei iler Ek-3te belirtilmitir.

ocuk iiler Ek-1de, gen iiler Ek-1 ve Ek-2de ve 16 yan doldurmu fakat 18 yan bitirmemi gen iiler ise Ek-1, Ek-2 ve Ek-3te yer alan iler dnda altrlamaz.

Ayrca ya kaytlarna bal olarak msaade edilen ilerden olsalar dahi hazrlama, tamamlama ve temizleme ilerinde, alkol, sigara ve bamlla yol aan maddelerin retimi ve toptan sat ilerinde, parlayc, patlayc, zararl ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende sat ileri ile bu gibi maddelerin imali, ilenmesi, depolanmas ileri ve bu maddelere maruz kalma ihtimali bulunan her trl ilerde, grlt ve/veya vibrasyonun yksek olduu ortamlarda yaplan ilerde, ar scak ve souk ortamda alma gerektiren ilerde, sala zararl ve meslek hastalna yol aan maddeler ile yaplan ilerde, radyoaktif maddelere ve zararl nlara maruz kalnmas ihtimali olan ilerde, fazla dikkat isteyen ve aralksz ayakta durmay gerektiren ilerde, para ba ve prim sistemi ile cret denen ilerde, eitim amal iler hari i bitiminde evine veya ailesinin yanna dnmesine imkan salamayan ilerde, iyeri hekimi raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin zerinde olan ilerde, eitim, deney eksiklii, gvenlik konusunda dikkat eksiklii getirme ihtimali olan ilerde, para tama ve tahsilat ileri ile 4857 sayl Kanununun 69 uncu maddesinin birinci fkrasnda belirtilen gece dnemine rastlayan srelerde yaplan ilerde 18 yan doldurmayan iiler altrlamaz.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-3, bal ile birlikte ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

 

 

Ek-3

16 Yan Doldurmu Fakat 18 Yan Bitirmemi Gen ilerin altrlabilecekleri ler

1. Topran piirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tula, ate tulas ileri ile boru, pota, knk ve benzeri inaat ve mimari malzeme ileri.

2. Kurutma ve yaptrma ileri, kontrplak, kontratabla, yonga aatan mamul suni tahta ve PVC yzey kaplamal suni tahta imali ileri ile emprenye ileri.

3. Parafinden eya imali ileri.

4. Ku ve hayvan ty kllarnn temizlenmesi, didiklemesi, ayrlmas ve bunlara benzer iler.

5. Plastik maddelerin ekillendirilmesi ve plastik eya imali ileri. (PVCnin imali ve PVCden maml eyalarn yapm hari)

6. Mensucattan hazr eya imali ileri (Perde, ev tekstili, otomobil rnleri ve benzerleri).

7. Kat ve odun hamuru retimi ileri.

8. Selloz retimi ileri.

9. Kat ve kat rnlerinden yaplan her trl eya ve malzemenin imali ileri.

10. Zahire depolarndaki iler ile un ve eltik fabrikalarndaki iler.

11. Her trl mrekkep ve mrekkep ihtiva eden malzeme imali ileri.