19 ubat 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28564

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanlndan:

KORUNAN ALANLARIN TESPT, TESCL VE ONAYINA LKN USUL

VE ESASLARA DAR YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayl Resm Gazetede yaymlanan Korunan Alanlarn Tespit, Tescil ve Onayna likin Usul ve Esaslara Dair Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (cc) bendinden sonra gelmek zere aadaki () bendi ilave edilmitir.

) n deerlendirme raporu: Mevcut veya potansiyel doal sit alanlarnda ardk drt mevsim incelemeyi gerektirmeyen raporu,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmi olup, (c) bendinden sonra gelmek zere aadaki () bendi eklenmi ve dier bentler buna gre teselsl ettirilmitir.

c) Korunan alanlarn gncel durumu; alann biyolojik eitlilii, hidrolojisi ve hidrojeolojisi bata olmak zere her adan durumu hazrlanacak n deerlendirme raporu sonucuna gre veya gerekli grlmesi durumunda ise en az ardk drt mevsimi kapsayan ekolojik temelli bilimsel aratrma yaplarak belirlenir.

) Doal sit ilan ile ilgili talepler veya Genel Mdrlke incelenmesi uygun grlen alanlar hakknda hazrlanacak n deerlendirme raporu sonucuna gre doal sit zellii tamayan talepler deerlendirmeye alnmaz, alann doal sit zellii tadnn belirlenmesi durumunda ise ardk en az drt mevsimi kapsayan ekolojik temelli bilimsel aratrma yaplarak koruma stats belirlenir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) n deerlendirme raporu ve bilimsel aratrma almas, alann zelliklerine gre, Genel Mdrlk tarafndan belirlenen, orman mhendisi, ziraat mhendisi, biyolog, ehir plancs, su rnleri mhendisi, jeoloji mhendisi, peyzaj mimar, evre mhendisi, harita kadastro mhendisi ve ilgili dier meslek gruplarndan oluturulacak en az 5 kiilik bir aratrma ekibi tarafndan yaplr.

MADDE 4 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Mevcut doal sit alanlarnn deerlendirilmesi

GEC MADDE 3 (1) 644 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin geici 6 nc maddesi gereince Kltr ve Turizm Bakanlndan Bakanla devredilen mevcut doal sit alanlarnn gncel durumu n deerlendirme raporuna gre belirlenir. Doal sit zellii tamayan alanlarn statsnn iptali; doal sit zellii tad belirlenen alanlarn ise ardk en az drt mevsimi kapsayacak ekolojik temelli bilimsel aratrma sonucuna gre koruma statsnn devam, yeni stat tesisi veya iptali nerilir.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

19/7/2012

28358