16 ubat 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28561

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 31/10/2012

KARARNO : 2012/B-K-25

KONU : Hazine adna kaytl muhtelif tanmazlarn sat.

zelletirme daresi Bakanlnca,

1. zelletirme Yksek Kurulu (YK)nun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Maliye Hazinesi (Hazine) adna kaytl muhtelif tanmazlarn "sat" yntemiyle zelletirilmelerini teminen hale lan ve hale artnamelerinde belirtilen hususlar kapsamnda yaplan ihaleler sonucunda hale Komisyonunca;

a. Hazine adna kaytl Antalya/Alanya Kargcak Ky 522 Ada, 1 Parsel Nolu Tanmazn zelletirilmesi ihalesinde; 1.000.000.- (Birmilyon) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Hakk KURT'a hale artnamesi erevesinde satlmasna, Hakk KURT'un szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 960.000.- (Dokuzyzaltmbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Mustafa UAK'a hale artnamesi erevesinde satlmasna, Mustafa UAK'n szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine"

b. Hazine adna kaytl Zonguldak/Merkez Merutiyet Mahallesi 404 Ada, 34 Parsel No'lu Tanmazn zelletirilmesi ihalesinde; 633.000.- (Altyzotuzbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Zeki TOSUN'a hale artnamesi erevesinde satlmasna, Zeki TOSUN'un szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine

dair verilen Kararlarn onaylanmasna,

2. bu Karar gereklerinin ve sata konu tanmazlarn devir ilemlerinin hale artnamelerindeki hkmler dorultusunda yerine getirilmesine

YK'nn 13/1/1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.