16 Şubat 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28561

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR,

SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL

GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

(661/2009/AT)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“b) Avrupa Birliğinin (EC) 661/2009 sayılı Regülasyonuna ve bu Regülasyonu değiştiren (EU) 407/2011, (EU) 523/2012 sayılı Regülasyonlarına paralel olarak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin, onikinci ve onüçüncü fıkraları ile onbeşinci fıkrasının (a) ve (b) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(12) 1/11/2013 tarihinden itibaren, M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçların bu Yönetmeliğe ve uygulama tedbirlerine uygun olmaması halinde, 10 uncu maddede belirtilen araç güvenliği ile ilgili gerekçelerle, ilk defa tip onayı alacak bu araçların yeni tiplerine AT tip onayı veya ulusal tip onayı verilmez.

(13) 1/11/2015 tarihinden itibaren, tip onayı mevcut M2, M3, N2 ve N3 kategorisi yeni araçların bu Yönetmeliğe ve uygulama tedbirlerine uygun olmaması halinde, 10 uncu maddede belirtilen araç güvenliği ile ilgili gerekçelerle, MARTOY’un 26 ncı maddesinin amaçları bakımından, söz konusu araçların bu tarihten sonra düzenlenen uygunluk belgelerinin geçerliliği kabul edilmez.”

“a) Yeni tip bir aracın, aksam veya ayrı teknik ünitenin bu Yönetmeliğe ve uygulama tedbirlerine uygun olması halinde, bu araca AT veya ulusal tip onayı veya aksam ya da ayrı teknik üniteye AT aksam veya ayrı teknik ünite tip onayını vermeyi reddedemez veya,

b) Yeni tip bir aracın, aksam veya ayrı teknik ünitenin bu Yönetmeliğe ve uygulama tedbirlerine uygun olması halinde, aracın tescilini, satılmasını veya hizmete girmesini veya aksam veya ayrı teknik ünitelerin satışını veya hizmete girmesini yasaklayamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ıı) bendinde yer alan “24631” ibaresinden sonra gelmek üzere “mükerrer” ibaresi eklenmiş, (mm) bendinde yer alan “25106” ibaresi “25105” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “24/4/2000” ibaresi “25/4/2000” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (j), (k), (l), (m), (n), (o), (ö), (p), (r), (s), (ş), (t) bentleri ve aynı maddeye aşağıdaki iki, üç ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

“ı) BM/AEK Regülasyonu 100’ün 00 numaralı değişiklik serisi, bu bendin yayımı tarihinden itibaren tip onayı mevcut araçların tescili, satışı ve hizmete girmesi amacıyla,”

“j) 1/11/2012 tarihinden itibaren C1 sınıfı lastiklerin ilk defa tip onayı alacak yeni tiplerine tip onayı amacı bakımından, BM/AEK Regülasyonu 30’un 02 numaralı değişiklik serisi, eklenti 16 ve BM/AEK Regülasyonu 117’nin, 6.1.1 maddesinde belirtilen ikinci seviye yuvarlanma ses şartlarını, 6.2 maddesinde belirtilen ıslak tutuş performansı şartlarını ve 6.3.1 maddesinde belirtilen birinci seviye yuvarlanma direnci şartlarını içeren 02 numaralı değişiklik serisi,

k) 1/11/2014 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C1 sınıfı yeni lastiklerin satışı ve hizmete girmesi amacıyla BM/AEK Regülasyonu 30’un 02 numaralı değişiklik serisi, eklenti 16 ve BM/AEK Regülasyonu 117’nin 6.2 maddesinde belirtilen ıslak tutuş performansı şartlarını içeren 02 numaralı değişiklik serisi,

l) 1/11/2012 tarihinden itibaren C2 ve C3 sınıfı lastiklerin ilk defa tip onayı alacak yeni tiplerinin tip onayı amacı bakımından, BM/AEK Regülasyonu 54’ün orijinal versiyonu, eklenti 17 ve BM/AEK Regülasyonu 117’nin, 6.1.2 ila 6.1.3 maddelerinde belirtilen ikinci seviye yuvarlanma ses şartlarını ve 6.3.1 maddesinde belirtilen birinci seviye yuvarlanma direnci şartlarını içeren 02 numaralı değişiklik serisi,

m) 1/11/2014 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C2 ve C3 sınıfı yeni lastiklerin satışı ve hizmete girmesi amacıyla, BM/AEK Regülasyonu 54’ün orijinal versiyonu, eklenti 17 zorunlu olarak,

n) 1/11/2016 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C1, C2 ve C3 sınıfı yeni lastiklerin satışı ve hizmete girmesi amacıyla, BM/AEK Regülasyonu 117’nin, 6.1.1 ila 6.1.3 maddelerinde belirtilen ikinci seviye yuvarlanma ses şartlarını içeren 02 numaralı değişiklik serisi,

o) 1/11/2014 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C1 ve C2 sınıfı yeni lastiklerin satışı ve hizmete girmesi amacıyla, BM/AEK Regülasyonu 117’nin 6.3.1 maddesinde belirtilen birinci seviye yuvarlanma direnci şartlarını içeren 02 numaralı değişiklik serisi,

ö) 1/11/2016 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C3 sınıfı yeni lastiklerin satışı ve hizmete girmesi amacıyla, BM/AEK Regülasyonu 117’nin 6.3.1 maddesinde belirtilen birinci seviye yuvarlanma direnci şartlarını içeren 02 numaralı değişiklik serisi,

p) 1/11/2016 tarihinden itibaren C1, C2 ve C3 sınıfı lastiklerin ilk defa tip onayı alacak yeni tiplerinin tip onayı amacı bakımından, BM/AEK Regülasyonu 117’nin 6.3.2 maddesinde belirtilen ikinci seviye yuvarlanma direnci şartlarını içeren 02 numaralı değişiklik serisi,

r) 1/11/2018 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C1 ve C2 sınıfı yeni lastiklerin satışı ve hizmete girmesi amacıyla, BM/AEK Regülasyonu 117’nin 6.3.2 maddesinde belirtilen ikinci seviye yuvarlanma direnci şartlarını içeren 02 numaralı değişiklik serisi zorunlu olarak,

s) 1/11/2020 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C3 sınıfı yeni lastiklerin satışı ve hizmete girmesi amacıyla, BM/AEK Regülasyonu 117’nin 6.3.2 maddesinde belirtilen ikinci seviye yuvarlanma direnci şartlarını içeren 02 numaralı değişiklik serisi,

ş) 1/11/2012 tarihinden itibaren BM/AEK Regülasyonu 64’ün 02 numaralı değişiklik serisi, düzeltme 1’i, bu Yönetmelik tarafından kapsanmış teçhizat ile donatılmış olan M1 ve N1 kategorisi araçların ilk defa tip onayı alacak yeni tiplerinin AT tip onayı amacı için,

t) 1/11/2014 tarihinden itibaren BM/AEK Regülasyonu 64’ün 02 numaralı değişiklik serisi, düzeltme 1’i, bu Yönetmelik tarafından kapsanmış teçhizat ile donatılmış olan tip onayı mevcut M1 ve N1 kategorisi yeni araçların tescili, satışı ve hizmete girmesi amacıyla zorunlu olarak,”

“(2) Birinci fıkranın genel şartlara ve ıslak tutuş performansına ilişkin (k) bendi, genel şartlara ilişkin (m) bendi, ikinci seviye yuvarlanma ses şartlarına ilişkin (n) bendi, birinci seviye yuvarlanma direnci şartlarına ilişkin (o) ve (ö) bentleri ile ikinci seviye yuvarlanma direnci şartlarına ilişkin (r) ve (s) bentlerinde belirtilen tarihlerden önce imal edilmiş olan ve bu bentlerde belirtilen şartlara uymayan C1, C2 ve C3 sınıfı yeni lastiklerin, bu tarihlerden itibaren 30 ayı geçmeyecek bir süre satışına ve hizmete girişine izin verilir.

(3) 1/11/2012 tarihinden itibaren Onay Kuruluşu tarafından, BM/AEK Regülasyonu 64’ün 02 numaralı değişiklik serisi, düzeltme 1 içerisinde belirtilen lastik basıncı izleme sistemi ile ilgili şartlara uyumlu bir lastik basıncı izleme sistemi ile donatılmış olmayan M1 kategorisi araçların ilk defa tip onayı alacak yeni tiplerine, AT tip onayı veya ulusal tip onayı verilmez.

(4) Uygunluk belgesi tarihi 1/11/2014’ten sonra olan ve BM/AEK Regülasyonu 64’ün 02 numaralı değişiklik serisi, düzeltme 1 içerisinde belirtilen lastik basıncı izleme sistemi ile ilgili şartlara uyumlu bir lastik basıncı izleme sistemi ile donatılmış olmayan tip onayı mevcut M1 kategorisi araçların tesciline, satışına ve hizmete girişine Onay Kuruluşu tarafından izin verilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“O3 ve O4 kategorisi araçlarda elektronik kararlılık kontrol sistemleri ile ilgili şartlar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek-4, Çizelge-1’inde yer alan ve elektronik kararlılık kontrol sistemleri ile ilgili uygulama tarihlerini belirten hükümleri, birleşik dingil yükü 3.5 ile 7.5 ton arası olan O3 kategorisi araçlar için 11/7/2012 ve bunlar dışındaki diğer O3 kategorisi araçlar ile O4 kategorisi araçlar için 1/2/2012 tarihlerinden itibaren 1/1/2015 tarihine kadar ihtiyari olarak uygulanır.

Uygulama

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 13 üncü maddenin onikinci fıkrasında belirtilen hükümler 1/1/2013 tarihinden 1/11/2013 tarihine kadar ihtiyari olarak uygulanır.

(2) Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümleri 25/1/2012 tarihinden bu maddenin yayımı tarihine kadar ihtiyari olarak uygulanır.

(3) Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan (j), (l), (ş) bentlerinde ve üçüncü fıkrasında yer alan hükümler 1/11/2012 tarihinden bu maddenin yayımı tarihine kadar ihtiyari olarak uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3 ve Ek-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik 25/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/1/2012

28184

 

“Ek-3

ZORUNLU OLARAK UYGULANAN BM/AEK REGÜLASYONLARI LİSTESİ(1)

BM/AEK Regülasyon numarası

Konusu

Değişiklik serileri

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi (OJ) referansı

Uygulandığı kategoriler

1

R2 ve/veya HS1 filaman lambalar ile donatılmış asimetrik uzun huzme ve/veya kısa huzme yayan farlar

02 numaralı değişiklik serisi

OJ L 177, 10.7.2010, s.1

M, N(a)

3

Motorlu araçların reflektörleri

02 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 10

OJ L 31, 31.1.2009, s.1

M, N, O

4

Motorlu araçlar ve bunların römorklarının arka plakalarının aydınlatılması

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 14

OJ L 31, 31.1.2009, s.35

M, N, O

6

Motorlu araçlar ve bunların römorklarının sinyal lambaları

01 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 19

OJ L 177, 10.7.2010, s.40

M, N, O

7

Motorlu araçlar ve bunların römorklarının ön ve arka konum (yan) lambaları, stop lambaları ve uç hat işaret lambaları

02 numaralı değişiklik serisin, Eklenti 16

OJ L 148, 12.6.2010, s.1

M, N, O

8

Motorlu araçların farları (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 ve/veya H11)

05 numaralı değişiklik serisi,

Revizyon 4, Düzeltme 1

OJ L 177, 10.7.2010, s.71

M, N (a)

10

Elektromanyetik uyumluluk

03 numaralı değişiklik serisi

OJ L 116, 8.5.2010, s.1

M, N, O

11

Kapı kilitleri ve kapı bağlantı elemanları

03 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 2

OJ L 120, 13.5.2010, s.1

M1 , N1

12

Çarpışma durumunda direksiyon tertibatına karşı sürücünün korunması

03 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 3

OJ L 165, 26.6.2008, s.11

M1 , N1

13

Araçların ve römorkların frenleri

10 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 5

Revizyon 6, Düzeltme 1 ve 2 11 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 3

OJ L 257, 30.9.2010, s. 1 OJ L 297, 13.11.2010, s. 183

M, N, O (b)

13 H

Binek araçların frenleri

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 9

OJ L 230, 31.8.2010, s. 1

M1 , N1 (c)

14

Emniyet kemeri bağlantıları, İsofiks bağlantıları ve İsofiks üst bağlantısı

06 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 2

OJ L 321, 6.12.2007, s. 1

M, N

16

Emniyet kemerleri, bağlanma sistemleri, çocuk bağlama sistemleri ve İsofiks çocuk bağlama sistemleri,

04 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 17

OJ L 313, 30.11.2007, s.58

M, N

17

Koltuklar, bağlantıları ve koltuk başlıkları

08 numaralı değişiklik serisi

OJ L 230, 31.8.2010, s.81

M, N

18

İzinsiz kullanmaya karşı motorlu araçların korunması

03 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 2

OJ L 120, 13.5.2010, s.29

M2 , M3 , N2, N3

19

Motorlu araçların ön sis lambaları

03 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 2

OJ L 177, 10.7.2010, s. 113

M, N

20

Asimetrik kısa huzme ya da uzun huzme veya ikisini de yayan ve halojen filamanlı lambalarla (H4) donatılmış olan farlar

03 numaralı değişiklik serisi

OJ L 177, 10.7.2010, s. 170

M, N (a)

21

İç donanım

01 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 3

OJ L 188, 16.7.2008, s.32

M1

23

Motorlu araçların ve römorklarının geri vites lambaları

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 15

OJ L 148, 12.6.2010, s.34

M, N, O

25

Araç koltuklarına entegre olsun olmasın koltuk başlıkları

04 numaralı değişiklik serisi

Revizyon 1’in Düzeltme 2

OJ L 215, 14.8.2010, s. 1

M, N

26

Dış çıkıntılar

03 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 1

OJ L 215, 14.8.2010, s.27

M1

28

Sesli ikaz cihazları ve sesli ikaz

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 3

OJ L 185, 17.7.2010, s. 1

M, N

30

Motorlu araçlar ve bunların römorkları için havalı(pnömatik) lastikler (C1 sınıfı)

02 numaralı değişiklik serisi,  Eklenti 16

OJ L 201, 30.7.2008,     s. 70

OJ L 307, 23.11.2011,   s. 1

M, N, O

31

Motorlu araçların Avrupa asimetrik kısa huzme ya da uzun huzme veya ikisini de yayan halojen atom farları

02 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 7

OJ L 185, 17.7.2010, s.15

M, N

34

Yangın tehlikelerinin önlenmesi (sıvı yakıt depoları)

02 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 2

OJ L 194, 23.7.2008, s.14

M, N, O (ç)

37

Motorlu araçlar ve römorklarının onaylı lambalarında kullanılan filamanlı lambaları

03 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 34

OJ L 297, 13.11.2010, s.1

M, N, O

38

Motorlu araçlar ve römorklarının arka sis lambaları

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 14

Eklenti 12, Düzeltme 1

OJ L 148, 12.6.2010, s.55

M, N, O

39

Hız ölçer donanımı ve yerleştirilmesi

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 5

OJ L 120, 13.5.2010, s.40

M, N

43

Güvenlik camları

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 12

OJ L 230, 31.8.2010, s. 119

M, N, O

44

Motorlu araçlarda çocukların bağlanma tertibatları (çocuk bağlama sistemi)

04 numaralı değişiklik serisi

Revizyon 2, Düzeltme 3

OJ L 306, 23.11.2007,    s. 1

M, N

46

Dolaylı görüş cihazları ve bu cihazların yerleştirilmesi

02 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 4

02 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 4, Düzeltme 1

OJ L 177, 10.7.2010,     s. 211

M, N

48

Motorlu araçlara aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi

04 numaralı değişiklik serisi

OJ L 135, 23.5.2008, s. 1

M, N, O

54

Ticari araçlar ve bunların römorkları için havalı(pnömatik)  lastikler (C2 ve C3 sınıfları)

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 17

 

 

OJ L 183, 11.7.2008,     s. 41

OJ L 307, 23.11.2011,   s. 2

M, N, O

55

Araç katarlarının mekanik kavrama aksamları

01 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 1

OJ L 227, 28.8.2010, s. 1

M, N, O (d)

58

Arka koruma donanımları (RUPDs) ve arkadan araç altına girmeye karşı koruma (RUP)

02 numaralı değişiklik serisi

OJ L 232, 30.8.2008,     s. 13

N2 , N3 , O3 , O4

61

Kabinin arka duvarından itibaren ön taraftaki dış çıkıntıları hususunda ticari araçlar

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 1

OJ L 164, 30.6.2010, s. 1

N

64

Geçici kullanımlık yedek ünite, patlak yol alabilen lastikler /sistem ve lastik basıncı izleme sistemi

02 numaralı değişiklik serisi,  Düzeltme 1

OJ L 310, 26.11.2010,    s. 18

M1 , N1

66

Büyük yolcu araçlarının üst yapısının dayanıklılığı

02 numaralı değişiklik serisi

OJ L 84, 30.3.2011, s. 1

M2 , M3

67

LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) kullanan motorlu araçlar

01 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 7

OJ L 72, 14.3.2008, s. 1

M, N

73

Yük araçlarının yan koruması

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 1

OJ L 120, 13.5.2010, s. 49

N2 , N3 , O3 , O4

77

Motorlu araçların park lambaları

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 12

OJ L 130, 28.5.2010, s. 1

M, N

79

Direksiyon (yönlendirme) tertibatı

01 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 3

OJ L 137, 27.5.2008, s. 25

M, N, O

80

Büyük yolcu araçlarının koltukları

01 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 3

01 numaralı değişiklik serisi, Düzeltme 1

OJ L 164, 30.6.2010, s. 18

M2 , M3

87

Motorlu araçlar için gündüz sürüş lambaları

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 14

Revizyon 2, Düzeltme 1

OJ L 164, 30.6.2010, s. 46

M, N

89

Araçların hız sınırlanması

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 1

OJ L 158, 19.6.2007, s. 1

M, N

90

Motorlu araçların ve römorklarının yedek parça fren balata komplelerinin ve kampanalı fren balataları

01 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 11

OJ L 130, 28.5.2010, s. 19

M, N, O

91

Motorlu araçlar ve römorklarının yan işaret lambaları

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 11

OJ L 164, 30.6.2010, s. 69

M, N, O

93

Önden alta girişe karşı koruma tertibatları (FUPDs) ve yerleştirilmesi; Önden alta girişe karşı koruma (FUP)

Regülasyonun orijinal versiyonu

OJ L 185, 17.7.2010, s. 56

N2 , N3

94

Önden çarpma durumunda sürücü ve yolcuların korunması hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme

01 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 3

01 numaralı değişiklik serisi, Düzeltme 2

Revizyon 1, Düzeltme 1

OJ L 130, 28.5.2010, s.50

M1

95

Yandan çarpmaya karşı sürücü ve yolcuların korunması

02 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 1

OJ L 313, 30.11.2007, s.1

M1 , N1

97

Araç alarm sistemleri (VAS)

Revizyon 1- Değişiklik 1

OJ L 351, 30.12.2008, s.1

M1 , N1

98

Gaz boşalmalı (deşarjlı) ışık kaynakları ile donatılan motorlu araç farları

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 13

OJ L 164, 30.6.2010, s.92

M, N

99

Motorlu araçların onaylanmış gaz boşalmalı (deşarjlı) lamba birimlerinde kullanılacak olan gaz boşalmalı ışık kaynakları

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 5

OJ L 164, 30.6.2010, s. 151

M, N

100

Elektrik emniyeti

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 1

01 numaralı değişiklik serisi,

OJ L 45, 14.2.2009, s. 17

OJ L 57, 2.3.2011, s. 54

M, N

102

Kısa çeki düzeneği (CCD); Onaylı bir kısa çeki düzeneği tipinin takılması

Regülasyonun orijinal versiyonu

OJ L 351, 30.12.2008, s. 44

N2 , N3 , O3 , O4

105

Tehlikeli maddelerin taşınması amaçlanan araçlar

04 numaralı değişiklik serisi, Eklenti 1

OJ L 230, 31.8.2010, s. 253

N, O

107

M2 ve M3 kategorisi araçlar

03 numaralı değişiklik serisi

OJ L 255, 29.9.2010

M2 , M3

110

CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) için özel parçalar

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 6

OJ L 72, 14.3.2008, s. 113

M, N

112

Asimetrik kısa hüzme ya da uzun hüzme veya ikisini de yayan ve filamanlı ampullerle ve/veya LED modüller ile donatılmış motorlu araç farları

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 12

OJ L 230, 31.8.2010, s. 264

M, N

116

İzinsiz kullanıma karşı motorlu araçların korunması

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 2

OJ L 164, 30.6.2010, s. 181

M1 , N1

117

Yuvarlanma ses emisyonları ve ıslak yüzeylerde tutunma ve yuvarlanma direnci bakımından lastikler

(C1, C2 ve C3 sınıfları)

02 numaralı değişiklik serisi

OJ L 307, 23.11.2011,    s. 3

M, N, O

118

Bazı motorlu araç kategorilerinin iç yapısında kullanılan malzemelerin yanma davranışı

Regülasyonun orijinali

OJ L 177, 10.7.2010, s. 263

M3

121

El kumandaları ikaz ve göstergelerinin yerleşimi ve tanımlanması

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 3

OJ L 177, 10.7.2010, s. 290

M, N

122

M, N ve O kategorisi araçların ısıtma sistemleri

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 1

OJ L 164, 30.6.2010, s. 231

M, N, O

123

Motorlu araçların uyarlayıcı (adaptif) ön aydınlatma sistemleri

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 4

OJ L 222, 24.8.2010, s. 1

M, N

125

Ön görüş alanı

Regülasyonun orijinal versiyonu, Eklenti 2

OJ L 200, 31.7.2010, s. 38

M1

1 13/02/2009 tarih ve 27140 sayılı Resmi Gazete’de Tebliğ olarak yayımlanmıştır.

 

Çizelgedeki notlar:

(a) BM/AEK Regülasyonları 1, 8 ve 20, AT tip onayı mevcut araçlar için uygulanmaz.

(b) Bu Yönetmeliğin 12 inci maddesine uygun olarak bir elektronik kararlılık kontrol sistemi takılması gereklidir. Bu nedenle, yeni tip araçların AT Tip Onayı amaçları bakımından, aynı zamanda, tip onayı mevcut yeni araçların tescili, satışı ve hizmete girmesi için BM/AEK Regülasyonu 13’ün Ek-21’inin uygulanması zorunludur. Bununla birlikte, söz konusu BM/AEK Regülasyonunda bahsedilen tarihlerin yerine, bu Yönetmelikte bahsedilen elektronik kararlılık kontrol sistemlerine ilişkin uygulama tarihleri uygulanmalıdır.

(c) Bu Yönetmeliğin 12 inci maddesine uygun olarak bir elektronik kararlılık kontrol sistemi takılması gereklidir. Bu nedenle, yeni tip araçların AT Tip Onayı amaçları bakımından, aynı zamanda, tip onayı mevcut yeni araçların tescili, satışı ve hizmete girmesi için BM/AEK Regülasyonu 13-H’nin Ek-9, Kısım A’sının uygulanması zorunludur. Bununla birlikte, söz konusu BM/AEK Regülasyonunda bahsedilen tarihlerin yerine, bu Yönetmelikte bahsedilen elektronik kararlılık kontrol sistemlerine ilişkin uygulama tarihleri uygulanmalıdır.

(ç)  BM/AEK Regülasyonu 34’ün Kısım II’si ile uyumluluk zorunlu değildir.

(d) Araç imalatçısı tarafından bir aracın yük çekmek için uygun olduğu beyan edildiğinde (MARTOY Ek I, madde 2.11.5), araca takılı olan mekanik çeki tertibatı açma anahtarı da dahil herhangi bir alet kullanılmadan çıkarılabiliyor veya yeniden konumlandırılabiliyor olmadığı sürece, herhangi bir aydınlatma aksamını(örn.: arka sis lambası) veya arka tescil plakasının takılması ve sabitlenmesi için alanı engellememelidir.”

 

 

Ek-4

M2, M3, N2, N3, O3 ve O4 KATEGORİSİ ARAÇLARIN ELEKTRONİK KARARLILIK

KONTROL SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ ŞARTLARIN UYGULAMA TARİHLERİ

Çizelge 1- İlk defa tip onayı alacak yeni araç tiplerinin uygulama tarihleri

 

Araç Kategorisi

Uygulama Tarihi

M2

1/1/2015

M3 (Sınıf III)

M3 < 16 ton (pnömatik aktarma organlı)

M3 (Sınıf II ve B) (hidrolik aktarma organlı)

M3 (Sınıf III) (hidrolik aktarma organlı)

M3 (Sınıf III) (pnömatik kumandalı aktarma organlı ve hidrolik enerjili aktarma organlı)

M3 (Sınıf II) (pnömatik kumandalı aktarma organlı ve hidrolik enerjili aktarma organlı)

1/1/2015

M3 (Yukarıdakiler dışında diğerleri)

1/1/2015

N2 (hidrolik aktarma organlı)

N2 (pnömatik kumandalı aktarma organlı ve hidrolik enerjili aktarma organlı)

1/1/2015

N2 (Yukarıdakiler dışında diğerleri)

1/1/2015

N3 (yarı römorklar için 2 dingilli çekiciler)

N3 (yarı römorklar için pnömatik kumandalı aktarma organlı (ABS) 2 dingilli çekici)

N3 (3 dingilli-elektrik kumandalı aktarma organlı (EBS))

N3 (2 veya 3 dingillli-pnömatik kumandalı aktarma organlı (ABS))

1/1/2015

N3 (yukarıdakiler dışında diğerleri)

1/1/2015

O3 ( birleşik dingil yükü 3.5 ile 7.5 ton arası)

O3 (yukarıdakiler dışında diğerleri)

1/1/2015

1/1/2015

O4

N1 (Referans Kütlesi >1305)

1/1/2015

1/1/2015

 

 

 

Çizelge 2- Tip onayı mevcut yeni araçlar için uygulama tarihleri

Araç Kategorisi

Uygulama Tarihi

M2

1/1/2016

M3 (Sınıf III)

M3 < 16 ton (pnömatik aktarma organlı )

M3 (Sınıf II ve B) (hidrolik aktarma organlı)

M3 (Sınıf III) (hidrolik aktarma organlı)

M3 (Sınıf III) (pnömatik kumandalı aktarma organlı ve hidrolik enerjili aktarma organlı)

M3 (Sınıf II) (pnömatik kumandalı aktarma organlı ve hidrolik enerjili aktarma organlı)

1/1/2016

1/1/2016

1/1/2016

1/1/2016

1/1/2017

1/1/2017

M3 (Yukarıdakiler dışında diğerleri)

1/1/2016

N2 (hidrolik aktarma organlı)

N2 (pnömatik kumandalı aktarma organlı ve hidrolik enerjili aktarma organlı)

1/1/2016

1/1/2017

N2 (Yukarıdakiler dışında diğerleri)

1/1/2016

N3 (yarı römorklar için 2 dingilli çekiciler)

N3 (yarı römorklar için pnömatik kumandalı aktarma organlı (ABS) 2 dingilli çekici)

N3 (3 dingilli-elektrik kumandalı aktarma organlı (EBS))

N3 (2 veya 3 dingillli-pnömatik kumandalı aktarma organlı (ABS))

1/1/2016

1/1/2016

1/1/2016

1/1/2016

N3 (yukarıdakiler dışında diğerleri)

1/1/2016

O3 ( birleşik dingil yükü 3.5 ile 7.5 ton arası)

O3 (yukarıdakiler dışında diğerleri)

1/1/2016

O4

N1 (Referans Kütlesi >1305)

1/1/2016

1/1/2016

”