15 ubat 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28560

YNETMELK

Babakanlk (Hazine Mstearl)tan:

BREYSEL KATILIM SERMAYES HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac yksek risk iermesi nedeniyle finansmana eriimde sknt yaayan balang veya byme aamasndaki giriimler iin finansal bir ara olan bireysel katlm sermayesinin desteklenmesine, bireysel katlm yatrmclarnn ve 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayl Hazine Mstearlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun ek 5 inci maddesine tabi kii, kurum ve kurulularn faaliyetlerinin izlenmesine, denetlenmesine ve sona ermesine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik Hazine Mstearlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun ek 5 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Akreditasyon: Bireysel katlm yatrmcs alarnn Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamnda Mstearlk tarafndan yetkilendirilmesini,

b) Bireysel katlm sermayesi (BKS): Bireysel katlm yatrmclarnn bu Ynetmelik kapsamnda irketlere aktard nakdi sermayeyi,

c) BKS mevzuat: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayl Gelir Vergisi Kanununun geici 82 nci maddesi, Hazine Mstearlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun ek 5 inci maddesi, bu Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat,

) Bireysel katlm yatrmcs (BKY): Kiisel varlklarn ve/veya tecrbe ve birikimlerini balang veya byme aamasndaki irketlere aktaran gerek kiileri,

d) Bireysel katlm yatrmcs a (BKY a): Giriimcilerin BKYler ile bir araya geldii, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayl Trk Medeni Kanunu, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayl Trk Borlar Kanunu veya 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanunu hkmleri uyarnca oluturulan yaplar,

e) Bireysel katlm yatrmcs lisans (BKY lisans): Mstearlka belirlenen kriterleri karlayan BKYlere verilen ve devlet desteinden yararlanma olana salayan belgeyi,

f) Giriimci: Bir i fikrine dayal olarak kendi iini kurmak isteyen/kuran gerek veya tzel kiileri,

g) Giriim irketi: BKYlerin yatrm yapmak amacyla sermaye koyarak ortak olduu anonim irketi,

h) plan: BKY tarafndan Mstearla sunulan ve yatrm yaplacak sektr ve faaliyetleri bir takvim erevesinde gsteren plan,

) Kanun: 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayl Hazine Mstearlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunu,

i) Kurul: Hazine Kontrolrleri Kurulu Bakanln,

j) Mstearlk: Hazine Mstearln,

ifade eder.

KNC BLM

Devlet Desteinden Yararlanma ve Lisanslama

Devlet desteinden yararlanma

MADDE 4 (1) Gelir Vergisi Kanununun geici 82 nci maddesi kapsamnda vergi desteinden yararlanmak iin BKYlerin Mstearlk tarafndan bu Ynetmelikte belirtilen kriterleri yerine getirmeleri ve iktisap ettikleri tam mkellef giriim irketlerine ait itirak hisselerini en az iki tam yl elde tutmalar arttr. ki yllk sre, giriim irketi adna 25 inci madde kapsamnda alan ortaklk banka hesabna nakdi sermayenin yatrld tarihte balar. ki yllk srenin balamas ve BKY tarafndan taahht edilen sermayenin vergi desteinden yararlanabilmesi iin ilgili taahht tutarnn nakit olarak ortaklk banka hesabna yatrlmas zorunludur.

(2) BKYler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun deerlemeye ait hkmlerine gre hesapladklar hisselerin tutarlarnn %75ini yllk beyannamelerine konu kazan ve iratlarndan hisselerin iktisap edildii dnemde indirebilirler. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu ile Kk ve Orta lekli letmeleri Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanl tarafndan belirlenen aratrma, gelitirme ve yenilikilik programlar kapsamnda, vergi destei iin Mstearla bavurulan tarihten itibaren projesi son be yl iinde desteklenmi giriim irketlerine itirak salayan BKYler iin bu oran %100 olarak uygulanr. Yllk indirim tutar 1.000.000 TLyi aamaz.

BKY lisans

MADDE 5 (1) BKY olarak faaliyette bulunan gerek kiilerin vergi desteinden yararlanabilmeleri iin BKY lisansna sahip olmas art aranr.

(2) BKYlerin lisans sahibi olmas iin aada yer alan yksek gelir veya servete sahip yatrmc ya da tecrbeli yatrmc tanmlarndaki artlardan herhangi birini tamas gerekir:

a) Yksek gelir veya servete sahip yatrmclar;

1) Lisans almadan nceki iki takvim yl iin, yllk gelir vergisi beyannamesinde yer alan gelir unsurlarnn gayrisafi tutarlar toplam olarak ifade edilen yllk gayrisafi geliri 200.000 TL ve zerinde olan veya,

2) Mracaat annda sahip olduklar her trl menkul ve gayrimenkul varlklarndan oluan kiisel servetin toplam deeri 1.000.000 TL ve zerinde olan yatrmclar,

ifade eder. Ancak; ikamet edilen konut veya bu konutu ipotek ederek alnan herhangi bir kredi, sigorta szlemelerinden doan haklar ve emeklilik primi eklinde kazanlan mali haklardan lm veya emeklilik halinde denecek tutarlar, kiisel servetin hesaplanmasnda dikkate alnmaz.

b) Tecrbeli yatrmclar;

1) Banka ve finansal kurulularda fon veya portfy yneticisi olarak ya da banka ve finansal kurulularn kk ve orta byklkteki iletmelerin finansman, proje finansman veya kurumsal finansman birimlerinde veya giriim sermayesi yatrm ortaklklar dahil giriim sermayesi irketlerinde mdr veya dengi bir pozisyonda ya da daha st bir pozisyonda en az iki yl i tecrbesine sahip olan veya,

2) Lisans alnmadan nce son be yl iinde en az iki yl, yllk cirosu en az 25.000.000 TL olan bir irkette genel mdr yardmcs veya dengi bir pozisyonda ya da daha st bir pozisyonda alan veya,

3) BKY alarnn birine lisans alnmadan nce en az bir yl sreyle yelii bulunan ve mracaat srasnda 26 nc maddede belirtilen nitelikleri haiz halka ak olmayan en az irkette BKY olarak ortak olan veya,

4) Balang veya byme aamasndaki irketleri desteklemek amacyla kurulmu olan yurt ii kuluka merkezlerinde ya da teknoloji gelitirme merkezlerinde en az iki yl tecrbesi bulunan ve bu merkezlerdeki balang veya byme aamasndaki en az irketin her birine en az 20.000 TL sermaye koyan,

kiileri ifade eder.

Lisans bavurusu

MADDE 6 (1) BKY lisans bavurular, akredite edilmi BKY alar araclyla 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgelerle Mstearla yaplr.

(2) Taksirli sular hari olmak zere affa uram olsalar dahi sreli hapis veya cezas ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas, grevi ktye kullanma gibi yz kzartc sular ile kaaklk sular, resm ihale ve alm satmlara fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama, Devlet srlarn aa vurma veya vergi kaakl sularndan dolay hkm giymi kiiler, 5 inci maddedeki artlar tasalar bile lisans bavurular kabul edilmez.

Lisans bavurusunda aranan belgeler

MADDE 7 (1) Lisans bavurusunda bulunacak BKYler, yksek gelir veya servete sahip yatrmc ya da tecrbeli yatrmc tanmlarndan birine gre, aadaki belgeleri akredite olmu BKY alar vastasyla Mstearla ibraz eder:

a) Yksek gelir veya servete sahip yatrmclar iin;

1) BKY tarafndan doldurulmu ek 1deki rnee uygun bavuru formu,

2) Bavuru tarihi itibariyle son iki takvim ylnda yllk gayrisafi gelirinin 200.000 TLnin zerinde olduunu gsteren son iki yla ait ilgili vergi dairesince ya da noterce tasdik edilmi yllk vergi beyannamesi rnei, cretliler iin allan kurumun yetkilisi tarafndan imzalanm son iki yla ilikin belge veya bavuru tarihi itibariyle kiisel servetinin 1.000.000 TLnin zerinde olduunu gsteren, tapudaki kaytl deeri ya da tanmazn bulunduu belediyenin belirledii rayi bedel zerinden veya Sermaye Piyasas Kurulu tarafndan lisanslanm en az iki gayrimenkul/konut deerleme uzman tarafndan tespit edilmi deer zerinden dikkate alnan, mlkiyetindeki gayrimenkullere ilikin belgeler ve/veya Trk ve/veya yabanc para ve sermaye piyasas aralarna, Trk ve/veya yabanc para cinsinden nakdi mevduata sahip olduunu gsteren, bu aralarn tutulduu bankalarn ya da kurumlarn yetkilileri tarafndan imzalanm belgeler ve/veya halka ak olmayan irketlerde denmi sermaye zerinde sahip olunan payn parasal tutarn gsteren Trkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, ortaklar pay defterinin ve en yakn tarihte hazrlanm bilanonun birer rnei,

3) zgemi.

b) Tecrbeli yatrmclar iin;

1) BKY tarafndan doldurulmu ek 1deki bavuru formu,

2) Lisans bavuru tarihinden nce bir BKY ana en az bir yl yelii olduunu gsteren sz konusu an yetkilisi tarafndan imzalanm belge ile birlikte, 26 nc maddede belirtilen niteliklere haiz halka ak olmayan en az irkete ortak olduunu gsteren Trkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, ortaklar pay defterinin ve en yakn tarihte hazrlanm bilano ile son iki mali yla ait gelir tablosunun birer rnei veya,

3) Banka ve finansal kurulularda fon veya portfy yneticisi olarak veya giriim sermayesi yatrm ortaklklar dahil giriim sermayesi irketlerinde ya da banka ve finansal kurulularn kk ve orta byklkteki iletmelerin finansman, proje finansman veya kurumsal finansman birimlerinde mdr veya dengi bir pozisyonda ya da daha st bir pozisyonda en az iki yl i tecrbesine sahip olduunu gsteren sz konusu irketin ya da kuruluun yetkilisi tarafndan imzalanm belge veya,

4) Yllk cirosu en az 25.000.000 TL olan bir irkette lisans alnmadan nce son be yl iinde en az iki yl genel mdr yardmcs veya dengi bir pozisyonda ya da daha st bir pozisyonda altn gsteren sz konusu irketin yetkilisi tarafndan imzalanm belge ve ilgili yllara ait gelir tablolar veya,

5) Balang veya byme aamasndaki irketleri desteklemek amacyla kurulmu olan yurt ii kuluka merkezlerinden ya da teknoloji gelitirme merkezlerinden birinde en az iki yl tecrbesi olduunu tevsik eden, ilgili merkezin yetkilisi tarafndan imzalanm belge ile bu merkezlerde balang veya byme aamasnda en az irketin her birine en az 20.000 TL sermaye koyulduunu tevsik eden Trkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, ortaklar pay defterinin ve en yakn tarihte hazrlanm bilanonun birer rnei,

6) zgemi.

(2) Yabanc uyruklu BKYler iin alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan alnan alma izni ve ileri Bakanlndan alnan oturma iznine ilikin belgelerin de gnderilmesi gerekir.

Lisans sresi

MADDE 8 (1) BKYlere verilen lisanslar be yl iin geerli olup, be yllk sre ek 2deki Bireysel Katlm Yatrmcs Lisans belgesinin BKYye Mstearlka verildii tarihte balar. Lisans geerlilik sresinin balang tarihi lisans belgesinin zerinde belirtilir. Lisans sresi sonunda BKYler akredite olmu BKY alar vastasyla 7 nci maddede saylan gncel belgelerle birlikte lisans yenileme talebinde bulunabilirler. Lisans yenileme talebi Mstearlka belirlenecek ltlere gre deerlendirilerek BKYnin sahip olduu lisansn sresi beer yllk srelerle uzatlabilir.

Lisans devri

MADDE 9 (1) Mstearlk tarafndan verilen lisanslar bakasna devredilemez.

Lisans bilgisinin saklanmas

MADDE 10 (1) Mstearlk, BKY lisans belgelerinin bir suretini bulundurur ve bilgi sisteminde lisans sahibine ilikin bilgileri saklar. Lisans belgesi zayi olan ve bunu Mstearla bildiren BKYlere yeni lisans belgesi, eski lisans belgesi iptal edilerek verilir.

Lisansn iptalini gerektiren durumlar

MADDE 11 (1) Lisans iptalini gerektiren durumlar unlardr:

a) BKYnin fiil ehliyetini kaybetmesi.

b) Lisanslama kriterlerinin kaybedildiinin tespit edilmesi.

c) BKYnin vefat.

) BKY tarafndan giriim irketine konulan sermayenin i plannda belirtilen amaca aykr biimde kullanlmas.

d) Mstearla kastl olarak yanl bilgi ve belge verilmesi, Mstearl aldatmaya ynelik ilemlere giriilmesi.

e) 13 nc maddedeki sektrel kstlamalara, 14 nc maddedeki yatrm snrlamalarna, 18 inci maddedeki ortaklk payna ve oranna uyulmamas.

(2) Birinci fkrann () ve (e) bentlerinde yer alan hususlarn olutuunun tespit edilmesi veya bu Ynetmeliin dier hkmlerine aykr bir fiilin olumas durumunda Mstearlk ncelikle BKYyi ve giriim irketini uyarr. Yaplan uyarya ramen bir aydan az aydan fazla olmamak artyla verilen sre ierisinde aykrln sona erdirilmemesi veya aykrln sona erdirilmesinin mmkn olmad hallerde Mstearlk, BKY lisansn iptal edebilir.

(3) Birinci fkrann (), (d) ve (e) bentlerinde yer alan durumlarn gereklemesi nedeniyle, aykrla konu olan yatrmlara salanm olan vergi desteinin geri alnabilmesi iin Gelir daresi Bakanl iki ay iinde yaz ile Mstearlk tarafndan bilgilendirilir.

(4) Lisans iptal edilen BKY, lisans iptalinden itibaren iki yl sreyle yeni lisans belgesi mracaatnda bulunamaz, iki yl dolmadan yaplan yeni lisans bavurular kabul edilmez. ptal edilen lisans belgeleri, BKY tarafndan iptal tarihinden itibaren en ge bir ay ierisinde Mstearla iade edilir.

BKY kimliinin gizlilii

MADDE 12 (1) Adli ve idari makamlarca ilgili kanunlarda belirtilen durumlar sakl kalmak kaydyla, lisansl BKYye ait kimlik bilgileri Mstearlka gizli tutulur.

NC BLM

BKY Yatrmlarnn Tabi Olduklar Hususlar

Yatrm snr ve faaliyet alanlar

MADDE 13 (1) BKYler, drdnc blmde belirtilen ortak yatrmlar hari lisanslarnn be yllk geerlilik dneminde bireysel olarak en fazla yirmi farkl anonim irkete yaptklar yatrm iin devlet destei alabilir. Bu snr aan yatrmlar iin devlet destei salanmaz. Ek 4teki devlet destei salanacak sektrlere ilikin listedeki sektr veya faaliyetler dndaki BKS yatrmlar devlet desteinden yararlandrlmaz. Bu maddeye aykrln tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci ve nc fkralar hkmleri uygulanr.

Asgari ve azami yatrm tutarlar

MADDE 14 (1) BKYnin giriim irketine koyduu sermayenin indirimden yararlanabilmesi iin BKY tarafndan her bir giriim irketinde iktisap edilen irket hisselerinin bedeli 20.000 TLden az ve yllk bazda 1.000.000 TLden fazla olamaz. Ancak BKY tarafndan farkl giriim irketlerine yaplacak yatrmlarn toplam bu tutar aabilir.

(2) BKYler tarafndan, drdnc blmde belirtilen esaslar dahilinde Mstearla bildirimde bulunmas kaydyla yaplacak ortak yatrmlarda yllk bazda her bir giriim irketine yaplacak yatrm iin konulacak sermayenin azami tutar 2.000.000 TL olarak uygulanr. Ortak yatrm iin aranan artlar tamamas durumunda her bir giriim irketine BKYler tarafndan yatrlan toplam sermaye yllk 1.000.000 TLyi aamaz.

Mstearla bavuru

MADDE 15 (1) BKYler giriim irketlerine yapacaklar yatrmlarn vergi desteinden yararlanmas iin 21 inci maddede belirtilen belgelerle yatrm yapmadan nce Mstearla bavuruda bulunurlar. Bu mracaatlar BKY adna yesi olduu BKY a tarafndan yaplr. BKS dzenlemelerine aykr olmas durumunda bavurular iade edilir. Eer dzeltilmesi gereken hususlar var ise, dzeltme istei gerekeleriyle birlikte BKY ana bildirilir.

plan

MADDE 16 (1) BKYlerin giriim irketine koyduklar sermayenin vergi desteinden yararlanmas iin BKYnin giriim irketiyle veya giriimci ile mutabk kald bir i plann Mstearla sunmas gerekir. BKYlerin giriim irketlerine koyduklar sermayeyi hangi amala ve ne kadar srede kullanacaklarn gsteren i planlar ek 3teki rnee uygun ekilde hazrlanr. plan, BKYnin yatrm plann gsteren beyandr. plan Mstearlka yatrmn gerekleme aamalarnn takibi amacyla kullanlr. Mstearla gnderilen i plannda deiiklik yaplmas halinde, deiikliin yapld tarihten itibaren en ge bir ay ierisinde gncellenmi i plan Mstearla gnderilir.

Esas szleme

MADDE 17 (1) BKY ve giriimciler esas szlemeyi kendi ihtiya ve ncelikleri dorultusunda dzenler. Dzenlenen esas szleme tasla nihai hale gelmeden nce 21 inci madde kapsamnda Mstearla gnderilir. Mstearlk esas szleme hkmlerinde BKS mevzuatna aykr bir husus bulunup bulunmadn kontrol eder.

(2) Giriimci ve BKY esas szleme dnda karlkl hak ve sorumluluklarn teminat altna alan szleme ya da szlemeler yapabilir. Ancak yaplan szlemeler esas szleme hkmlerine aykrlk tekil edemez.

(3) BKYler giriim irketlerine koyduklar sermaye karlnda giriimciden bor dourucu nitelikte bir belgeyi imzalamasn talep edemez, ipotek, rehin gibi teminatlar alamaz, temlik ve temett garantisi talep edemez. Bu durumun tespiti halinde, BKS yatrm destek kapsamndan karlr ve BKY lisans iptal edilebilir. Varsa kullandrlan destek Gelir Vergisi Kanununun geici 82 nci maddesi erevesinde geri alnmak zere Gelir daresi Bakanl bilgilendirilir.

Asgari ve azami ortaklk pay

MADDE 18 (1) BKYler ya da BKY ortaklklar giriim irketinde hkim ortak olamaz, dorudan ya da dolayl olarak, tek bana veya birlikte giriim irketini kontrol edemez. BKYler tek balarna veya birlikte veya ei ya da kendisinin veya einin altsoyu ve stsoyu ile nc derece dahil yansoy hsmlar ve kayn hsmlar ile birlikte dorudan veya dolayl olarak sermayeyi temsil eden paylarn ve paylarn temsil ettii toplam oy hakknn %50sinden fazlasna sahip olamaz ve ynetim kurulu yelerinin %50sinden fazlasn atayamaz. BKYler giriim irketinin ynetim kurulunda temsil edilme hakk salayan imtiyazl paylara sahip olabilir. Bu madde hkmleri sakl kalmak kaydyla BKY ve giriimci, nem arz eden konular iin BKYye giriim irketinin ynetiminde veto hakk veren imtiyazlarn ve giriimciye getirilebilecek kstlamalarn kapsamn serbeste belirleyebilir. Bu maddeye aykrln tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci ve nc fkralar hkmleri uygulanr.

BKYlerin giriim irketi ynetimine katlm

MADDE 19 (1) BKYlerin giriim irketi ynetimine katlm resmi ynetim organna katlmla snrldr. Bu katlm, genel kurul, ynetim kurulu yahut danma kurulu veya komitesi vastasyla gerekleir. BKY giriim irketinde ynetim kurulu dnda idari grev alamaz ve irket personeli olarak alamaz. BKY giriim irketinden herhangi bir ekilde cret ya da maa alamaz. Bu maddeye aykrln tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci fkras hkmleri uygulanr.

Gizli bilgilerin ifas

MADDE 20 (1) BKYler ve BKY ortaklklar, giriimcinin yazl onay olmakszn, giriimci iin ticari sr niteliindeki bilgileri yayamaz veya kullanamaz. Giriimci, BKYden ticari srlarnn korunmasn amalayan bir szlemeyi imzalamasn talep edebilir. Bu maddeye aykrln tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci fkras hkmleri uygulanr.

Bavuruda aranan belgeler

MADDE 21 (1) BKS yatrmnda devlet desteinden yararlanmak isteyen BKY, yatrm yapmadan nce Mstearla aadaki belgeleri ibraz ederek akredite BKY a araclyla yatrm iin mracaatta bulunur:

a) plan.

b) Trk Ticaret Kanununa uygun ekilde giriim irketinin faaliyet konusu, ortaklk yaps, kaytl ve denmi sermayesi ile mevcut ortaklarn ve dier hususlar ieren esas szleme tasla.

c) Giriim irketi ortaklarnn kimlik bilgileri ve zgemii.

) BKYnin ortaklk kurduu giriimcilerle Gelir Vergisi Kanunu geici 82 nci maddesine aykrlk tekil edebilecek akrabalk balar bulunmadn ve giriim irketiyle ticari ilikisinin olmadn belirten taahhtname.

d) Giriim irketi ortaklarnn Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamndaki dzenlemelere uyacaklarn belirten taahhtname.

e) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu ile Kk ve Orta lekli letmeleri Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanl tarafndan belirlenen aratrma, gelitirme ve yenilikilik programlar kapsamnda projesi son be yl iinde desteklenmi bir giriim irketine yatrm yaplmas halinde %100 vergi desteinden yararlanlmas iin ilgili kurumdan alnm durumu tevsik eden belge.

(2) Mstearlk i plannn ve irket esas szlemesinin Kanunun ek 5 inci maddesine, Gelir Vergisi Kanununun geici 82 nci maddesine ve bu Ynetmelie aykrlk tekil edip etmediini kontrol eder. Bu husus dnda i plan ve irket esas szlemesi zerinde Mstearln herhangi bir sorumluluu yoktur.

Giriim irketinin kurulmas

MADDE 22 (1) BKYlerin giriimcilerle yeni kuracaklar giriim irketlerinde irketin kuruluu, irket esas szlemesinin bu Ynetmelikte belirtilen hkmlere uygun ekilde nihai hale getirilmesini mteakip Trkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesiyle gerekleir. Mevcut bir irketle ortaklk tesis edilmesi, BKYnin irket orta olduunu gsterecek ekilde irket esas szlemesinde bu Ynetmelik hkmlerine uygun gerekli deiikliklerin yaplmas ve bu deiikliklerin Trkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesiyle gerekleir. Her iki durumda ortaklk yaps irketin pay defterine ilenir ve tm bilgi ve belgeler Mstearla ulatrlr. 23 nc maddede belirtilen sre ierisinde belgelerin hakl nedenler ileri srlmeksizin Mstearla ulatrlmamas durumunda mracaat iptal edilir. ptalden sonra gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmas durumunda mracaat yenilenebilir.

(2) Yeni kurulan irkette sermaye taahhdnn mevcut bir irkette ise, sermaye artrmlarnn yerine getirilmesi yoluyla irket sermaye yapsnn glendirilmesini teminen emisyon primi dahil sermayenin veya hisse senetlerinin iktisap bedellerinin nakdi olarak giriim irketi banka hesabna yatrlmas zorunludur. Giriim irketi hesabna nakdi olarak yatrlan hisse senedi iktisap bedellerinin hesaba giri tarihinden itibaren en ge oniki ay iinde i plannda belirtilen ekilde harcanmas ya da fiziki yatrma dnmesi gerekir.

Bavurularn sonulandrlmas

MADDE 23 (1) 21 inci maddede belirtilen belgelerin Mstearla ulamas ve bavurunun Mstearlk tarafndan uygun grlmesini mteakip ay ierisinde giriim irketinin tescil edilmi esas szlemesini ieren Trkiye Ticaret Sicil Gazetesinin bir rneinin ve i plannda aktarlaca belirtilen iktisap bedeli tutarnn giriim irketi adna alm ortaklk banka hesabna aktarldn gsteren banka yetkilisi tarafndan imzalanm banka dekontunun akredite olmu BKY alar zerinden Mstearla ulatrlr. Mstearlk, bu maddede belirtilen artlarn yerine getirilmesini mteakip BKYnin vergi desteinden yararlanmas iin bir ay ierisinde ilgili vergi dairesine bildirimde bulunur.

Giriim irketi esas szlemesinde deiiklik

MADDE 24 (1) Mracaat srasnda ibraz edilen Trk Ticaret Kanununun 339 uncu maddesi kapsamnda hazrlanan irket esas szlemesi taslak metni ile Trkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yaymlanan esas szleme metinleri arasnda fark bulunmas durumunda bu deiikliin nedeni BKY tarafndan Mstearla yazl olarak izah edilir. Mstearlk bu deiiklikleri ilgili kanunlara ve bu Ynetmelik hkmlerine aykrlk tekil edip etmedii asndan inceler. Aykrlk bulunmas durumunda dzeltilmesini yatrmcdan talep eder.

(2) Vergi desteinin salanmasndan itibaren iki yllk sre ierisinde irket esas szlemesinde deiiklik yaplmas durumunda, Mstearlk deiikliin yapld tarihten itibaren en ge bir ay ierisinde bilgilendirilir.

Ortaklk banka hesab almas

MADDE 25 (1) BKY tarafndan iktisap edilen giriim irketi hisse bedelleri mnhasran alan ticari bir banka hesabnda tutulur. Bu banka hesab giriim irketinin ynetiminde olan, ancak BKY tarafndan belirlenecek belirli bir tutarn zerindeki harcamalar konusunda mterek imza gerektiren bir hesap niteliindedir. Bu hesabn, mnhasran, giriim irketi tarafndan i plannda belirtilen faaliyetlerin finansmannda kullanlmas zorunludur.

(2) Bu hesaptan yaplacak tm demeler ve transfer ilemlerinin belgelendirilmesinde Vergi Usul Kanununca kabul edilen vesikalar dikkate alnr. Banka hesaplarna ait aylk dkmler giriim irketi tarafndan saklanr ve gerektiinde Gelir daresi Bakanlna ve Mstearla ibraz edilir. Bu maddeye aykrln tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci fkras hkmleri uygulanr.

Yatrm yaplacak irketin nitelii

MADDE 26 (1) BKYlerin devlet desteinden yararlanabilmesi iin sermaye koyduklar irketin Trk Ticaret Kanununa tabi bir anonim irket olmas zorunludur. BKYlerin devlet desteinden yararlanabilmesi iin iktisap ettikleri hisselere ait irketin aadaki artlar haiz olmas gerekir:

a) irketin BKYnin itirakinden nceki son iki mali yldaki net satlarnn yllk 5.000.000 TLden fazla olmamas.

b) En fazla elli alan bulunmas.

c) irketin, BKYnin kendisine, eine, kendisinin veya einin altsoyu ve stsoyu ile nc derece dahil yansoy hsmlarna ve kayn hsmlarna idaresi, denetimi veya sermayesi bakmndan dorudan veya dolayl olarak bal bulunmamas ya da nfuzu altnda olmamas.

) Baka bir irketin kontrolnde olmamas.

d) Mstearlka belirlenen ve ek 4te yer alan devlet destei salanacak sektrlere ilikin listedeki sektrlerde veya faaliyetlerde bulunmas.

e) Paylarnn halka arz edilmemi olmas.

Yasal olmayan alanlara yatrm yapmama

MADDE 27 (1) Giriim irketleri, yasal olmayan veya pheli kaynaklardan elde edilmi gelirlerle yrtlen veya genel ahlaka aykr faaliyetlerde bulunamaz. Bu tr faaliyetler, mali kaaklktan, silah ticaretinden, yasal olmayan yollardan elde edilen kazanlardan, kadn ticareti, organize sular, yolsuzluk gibi su faaliyetlerinden ve genel ahlaka aykr ilerden gelir elde edilmesini ifade eder. Bu maddeye aykrln tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci ve nc fkralar hkmleri uygulanr.

DRDNC BLM

BKY Ortak Yatrmlar

Ortaklk tr

MADDE 28 (1) En az iki lisansl BKY tarafndan bir giriim irketine beraber yatrm yaplmas durumunda, bu yatrmlar BKY ortak yatrmlar olarak adlandrlr. Bu ortaklarn tamam Trk Ticaret Kanununda anonim irket ortaklar iin getirilen hkmlere tabidir.

Ortak yatrm lider orta

MADDE 29 (1) BKYler tarafndan yaplan ortak yatrmlarda BKYler kendileri arasndan bir kiiyi lider ortak olarak belirler. Lider ortak BKY a zerinden, ortaklk adna i plann Mstearla sunar ve Mstearlka talep edilen bilgi ve belgeleri Mstearla iletir.

Ortak yatrmlarda snr

MADDE 30 (1) BKYler, kendilerinin bireysel katlm yatrmlar hari, lisanslarnn be yllk geerlilik dneminde en fazla yirmi farkl anonim irkete yaptklar ortak yatrm iin devlet destei alabilir. Bu snr aan yatrmlar iin devlet destei salanmaz. Ortak yatrmlarda bulunan BKYler ayn anda en fazla be yatrmda lider ortak olarak grev alabilir. BKY ortak yatrmlarnda her bir giriim irketine yaplacak azami yatrm tutar yllk bazda 2.000.000 TL olarak uygulanr. Ortak yatrmda bulunan her bir BKY iin 14 nc maddede belirtilen asgari yatrm tutar geerlidir.

Lider ortan seimi

MADDE 31 (1) BKYler kendi aralarnda lider orta serbeste belirleyebilirler. BKYler ortak yatrm kararlarn ve lider orta BKY a araclyla Mstearla mtereken bildirirler. Bu yazl beyan olmakszn yaplan yatrmlar BKYler iin getirilen bireysel yatrm snrlamalarna tabidir.

BENC BLM

BKY Alar

BKY alarnn akreditasyonu

MADDE 32 (1) Mstearlk, 34 nc maddede belirlenen akreditasyon kriterlerini yerine getirmesi durumunda BKY alarn akredite ederek bu akredite alarla BKY faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi amacyla ibirlii yapabilir. Akredite olmayan BKY alaryla izleme ve denetim alannda ibirlii yaplmaz.

Akreditasyon bavurusu

MADDE 33 (1) Akreditasyon bavurular 34 nc maddede belirtilen kriterleri tevsik eden bilgi ve belgelerle Mstearla yaplr.

Akreditasyon kriterleri

MADDE 34 (1) BKY alarnn Mstearlka akredite edilebilmesi iin aadaki artlar yerine getirmesi gerekir:

a) BKY ann, BKY ve giriimcilerin bir araya gelmelerini salayacak, ayrntlar protokolle belirlenecek olan yeterli tehizata sahip fiziki bir mekana sahip olmas.

b) BKY anda giriimci tekliflerinin n elemesini yapacak niversite lisans mezunu en az bir kiinin istihdam edilmesi.

c) BKY ana ye en az be lisansl BKYnin bulunmas ve bu BKYlerin toplamda 26 nc maddede belirtilen nitelikleri haiz en az be giriim irketine ortak olmas.

) BKY ann ilevsel bir internet sayfasnn ve veri tabannn olmas.

d) Mstearlka dzenlenen protokol imzalam olmas.

Akreditasyonun sresi

MADDE 35 (1) Mstearlk tarafndan verilen akreditasyonun sresi be yldr. Beinci yln sonunda BKY a tarafndan tekrar akreditasyon bavurusunda bulunulmas durumunda Mstearlk akreditasyon kriterlerinin yerine getirilip getirilmediini kontrol eder ve kriterlere uyum salanyorsa an gemi performans ve Mstearln dzenlemelerine uyumda gsterdii baary gz nne alarak akreditasyon sresini beer yllk srelerle uzatabilir.

Akreditasyon kapsamndaki alara verilen haklar

MADDE 36 (1) BKYlerin yatrmlarnn devlet desteinden yararlanabilmesi iin BKYler mracaatlarn akredite olmu alar zerinden gerekletirirler. Bir BKY, birden fazla BKY ana ye olabilir.

Akredite olmu BKY alarnn ykmllkleri

MADDE 37 (1) BKYlerin izlenmesi ve denetimi ile snrl kalmak zere BKY alar;

a) Kendi alarna ye BKYler tarafndan Mstearla sunulan i planlarna uyumun takip edilmesi amacyla Mstearlka istenen raporlar hazrlama ve Mstearla alt aylk dnemler itibariyle bu raporlar sunma,

b) Kendi yeleriyle ilgili usulszlkleri Mstearlka belirlenen ekle uygun olarak raporlama,

c) Mstearlka talep edilen istatistiki bilgileri zamannda salama,

grevlerini yerine getirmekle ykmldr.

Akreditasyon protokol

MADDE 38 (1) Mstearlk, BKS mevzuat hkmlerine gre hazrlad ve taraflarn karlkl grev ve ykmllklerini belirten bir protokol BKY alar ile imzalar. Mstearlk tarafndan bu protokole aykr eylemlerin tespit edilmesi durumunda eylemlerin arlna gre protokol sona erdirilerek akreditasyon iptal edilebilir.

Akreditasyonun iptali

MADDE 39 (1) Akreditasyon protokolnde hangi artlar altnda akreditasyonun iptal edileceine ilikin durumlar ve yaptrmlar nceden belirlenir. 45 ve 46 nc maddeler kapsamnda yaplan gzetim ve denetim faaliyetleri srasnda BKS mevzuatna ve protokollere aykr bir ilem tespit edilmesi durumunda Mstearlk aykr ilemin ortadan kaldrlmasn talep eder. Dzeltme talebinin, ilemin niteliine gre bir aydan az aydan fazla olmamak artyla verilen sre ierisinde karlanmamas durumunda akreditasyon iptal edilebilir.

Akreditasyonun iptali sonras ilemler

MADDE 40 (1) Akreditasyonun iptal edildii tarihe kadar BKY alar kullanlarak gerekletirilen yatrmlar vergi desteinden yararlanr. Ancak a zerinden Mstearla bavuru yapm olmakla birlikte an akreditasyonunun iptali nedeniyle bavuru ilemlerini tamamlayamayan BKYlerin talepleri Mstearlka yerine getirilir. Akreditasyonun iptalinden sonra a yesi BKYler tarafndan yaplan yatrmlar vergi desteinden yararlandrlmaz.

ALTINCI BLM

Raporlama ve Bildirim

Faaliyet raporlar

MADDE 41 (1) BKYnin giriim irketine ortak olmasndan ve ortaklk banka hesabna nakdi sermayeyi yatrmasndan itibaren iki yllk sre boyunca giriim irketi, alt aylk dnemler itibariyle i planna gre hangi aamada olduunu, gerekletirdii yatrm ve faaliyetleri gsteren ek 5te yer alan rnee gre hazrlanacak faaliyet raporunu ve ortaklk banka hesap zetlerini Mstearla gndermekle ykmldr. Hisselerin iktisap edilmesinden itibaren balayan iki yllk dnemin sona ermesini mteakip sadece faaliyet raporlar bilgi amal olarak BKY tarafndan giriim irketi hisselerinin tamamnn satna kadar ylda bir kez Mstearla gnderilir. Bir giriim irketine yaplan ilave her sermaye itiraki 2 yllk dnemi yeniden balatr. Hisselerin satlmas yoluyla giriim irketinden k yapan BKYler sattan itibaren en ge bir ay ierisinde ek 6daki rnee uygun ekilde hazrladklar sat raporunu Mstearla gnderir. Bu maddeye aykrln tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci fkras hkmleri uygulanr.

Mali tablolarn hazrlanmas

MADDE 42 (1) Mali tablolar, Trkiye Muhasebe Standartlarna gre hazrlanmas zorunlu tablolar ifade eder. Giriim irketinin, Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu tarafndan belirlenen Trkiye Muhasebe Standartlarn uygulama zorunluluu kapsamnda olmamas halinde mali tablolar Maliye Bakanl dzenlemelerine uygun olarak dzenlenir. Mstearlk gerek grdnde giriim irketlerinden mali tablolarn istemeye yetkilidir.

zel durumlarn bildirilmesi

MADDE 43 (1) Tescilden sonraki esas szleme deiiklikleri, iflas gibi nem arz eden durumlarn, olayn ortaya kndan itibaren en ge bir ay ierisinde, yaplan vergi incelemelerine ilikin raporlarn ise vergi mkellefine tebli tarihinden itibaren en ge bir ay ierisinde BKYler tarafndan Mstearla bildirilmesi zorunludur. Giriim irketi hisselerinin tamamnn BKY tarafndan satna kadar giriim irketinin iflas etmesi durumunda BKYler iflas srecinin balamasndan itibaren en ge bir ay ierisinde ek 7deki rnee uygun ekilde hazrladklar iflas raporunu Mstearla gnderir. Bu maddeye aykrln tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci fkras hkmleri uygulanr.

statistiki bilgilerin hazrlanmas

MADDE 44 (1) Mstearlk giriim irketlerinden ve akredite olmu BKY alarndan istatistiki bilgi talep edebilir. Mstearlk BKS sistemine ilikin elde ettii istatistiki bilgileri toplulatrlm olarak alt aylk veya yllk dnemler itibariyle yaynlayabilir.

YEDNC BLM

Gzetim ve Denetim

Gzetim faaliyetleri

MADDE 45 (1) Gzetim faaliyetleri, giriim irketleri tarafndan i planna, ortaklk paylarna ve itirak edilecek ortaklklara ilikin getirilen dzenlemelere uyumun salanmasna ynelik olarak Mstearlk tarafndan BKYler, akredite olmu BKY alar, BKY ortaklklar ve giriim irketleri zerinde srekli olarak icra edilecek kontrol faaliyetlerini kapsar.

Denetim faaliyetleri, denetim yetkisi ve raporlama

MADDE 46 (1) Kurul, Mstearlk adna BKYleri, BKY ortaklklarn, akredite olmu BKY alarn ve giriim irketlerini denetlemekle yetkilidir.

(2) Denetim faaliyetleri, BKS sisteminde yer alan BKYler, BKY ortaklklar, akredite olmu BKY alar ve giriim irketleri zerinde Mstearlk tarafndan kapsam belirlenen alanlarda risk deerlendirmeleri esas alnarak belirlenen rneklem zerinden Kurul tarafndan yaplan denetim faaliyetlerini ierir.

(3) Kurul denetimlerini yllk plan erevesinde yerine getirir. BKYler, BKY ortaklklar, akredite olmu BKY alar ve giriim irketleri Mstearlk ve Kurul tarafndan talep edilen tm bilgi ve belgeleri slak imzal ve/veya elektronik ortamda, istenilen ekilde zamannda vermekle ykmldr. Kurul denetime ilikin raporlarn uluslararas denetim standartlar erevesinde hazrlar.

SEKZNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Sreler ve tebligat

MADDE 47 (1) Aksi belirtilmedike bu Ynetmelikte geen srelerin balangc olarak evrakn Mstearlktan k tarihi ya da evrakn Mstearla giri tarihi dikkate alnr. Mstearla yaplan tm bavurular, en ge bir ay ierisinde yazl ve elektronik yolla veya sadece elektronik yolla cevaplandrlr. BKYlere, akredite olmu BKY alarna, giriimcilere ve giriim irketlerine yaplan tebligatlar yazl ve elektronik yolla veya sadece elektronik yolla yaplabilir.

Bilgi sistemi

MADDE 48 (1) Mstearla yaplan bavurularn ileme alnmas iin Mstearlk tarafndan talep edilen bilgi ve belgeler elektronik ortamda BKY a veya BKY tarafndan, faaliyet raporlar da giriim irketleri tarafndan elektronik ortamda Mstearln bilgi sistemine girilir. Belgelerin asllar ya da Mstearlk tarafndan kabul edilmesi halinde rnekleri de Mstearla gnderilir.

Akredite olmu BKY alarnn devreye girmesi

GEC MADDE 1 (1) 31/12/2013 tarihine kadar BKY lisans ve BKS yatrmlarna ilikin vergi destei almak ve BKY ortaklna ilikin bildirimde bulunmak iin Mstearla yaplacak mracaatlar dorudan BKYler tarafndan Mstearla yaplr.

Yrrlk

MADDE 49 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 50 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Hazine Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

 

EKLER

EK-1 BREYSEL KATILIM YATIRIMCISI LSANS BAVURU FORMU

EK-2 BREYSEL KATILIM YATIRIMCISI LSANSI

EK-3 PLANI

EK-4 DEVLET DESTE SALANACAK SEKTRLERE LKN LSTE

EK-5 FAALYET RAPORU

EK-6 HSSE SATI RAPORU

EK-7 FLAS RAPORU