9 Şubat 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28554

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2009 tarihli ve 27379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(2) Sevk tehiri teklif edilecek yükümlülerden;

a) Sevk tehirine esas olan görev, staj, aday memurluk, dil öğrenimi, yüksek lisans, ihtisas, sanatta yeterlik veya doktora öğrenimi başlangıç tarihinden önce; sporcuların erteleme kapsamındaki kulüpleriyle sözleşme başlangıç tarihinden önce; Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda müsabaka tarihinden önce; çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırma yapanların araştırmalarına başladıkları tarihten önce; Askerlik Kanununun 86 ncı maddesi gereği yoklama kaçağı veya 89 uncu maddesi gereği bakaya durumunda olanların, bu suçlardan soruşturması veya kovuşturması devam edenlerin veya kovuşturma sonucunda adli ceza alanların sevk tehirleri yapılmaz,

b) Sevk tehirine neden olan çalışmalarına başladıkları tarihten önce yoklama kaçağı veya bakaya kalmak suçundan idari para cezası teklifinde bulunulanların ve idari para cezası alanların sevk tehiri yapılabilir.

c) Yurt dışına lisansüstü eğitim amaçlı gidenler için kayıt kabul tarihi; bilgi ve görgüsünü artırmak, araştırma yapmak için yurt dışına görevlendirilenlerde ise görevlendirme onay tarihi, yoklama kaçağı veya bakaya kaldığı tarihten önce olanların sevk tehirleri yapılabilir.”

“Sevk tehirine neden olan çalışmalarını bıraktıklarını veya tamamladıklarını belgeleyerek sevk tehiri işlem makamına müracaat edenlerin sevk tehirleri iptal edilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Hâkim ve savcıların, bölge hizmetlerine başladıkları tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami üç yıla kadar,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Hâkim ve savcılar,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yurt dışında devlet veya kendi hesabına lisansüstü öğrenim görenler için, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Yurt Dışı Temsilciliklerimiz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-6 ve EK-7 ekteki şekilde değiştirilmiş, EK-2, EK-3, EK-4, EK-5, EK-8, EK-9, EK-10 ve EK-11’de yer alan “VE MÜHÜR” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/10/2009

27379

 

 

Ekleri için tıklayınız.