8 Şubat 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28553

YÖNETMELİK

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan:

HÂKİMLER VE CUMHURİYET SAVCILARI HAKKINDA UYGULANACAK

ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/2/1988 tarihli ve 19730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan  “Büyükşehir belediye sınırları içinde kalanlar hariç olmak üzere, merkez nüfusu bir milyonun altında olan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yürütür.