8 Şubat 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28553

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ

İŞLETME BAŞKANLIĞI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığına ait taşınırların kaydı, korunması, kullanımı, kayıtlardan çıkarılması, taşınır yönetim birimleri ve bunlara ait görev yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığına ait taşınırları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Ambar/depo: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığına ait taşınırların kullanıma verilinceye kadar veya kullanımdan iade edildiğinde muhafaza edildiği yeri,

b) ANT Başkanı: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanını,

c) ANT Başkanlığı: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatını,

ç) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

d) Birim maliyet bedeli: Taşınırın edinilmesinde; alım bedeli ile bu bedele dâhil edilmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, yükleme, boşaltma, sigorta gibi diğer doğrudan giderlerin eklenmesinden oluşan birim bedelini,

e) Dayanıklı taşınır: Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süre ile veya belli bir süreye tabi olmaksızın kullanılabilen, kullanılmakla yok olmayıp, bakım ve onarımı yapılmak suretiyle uzun süre kullanılması mümkün olan, eskisi veya hurdası değerlendirilebilen EK-2’de gösterilen makine, alet, edevat, cihazlar, silah, taşıt, iş makinesi, büro makine ve döşeme mefruşatı ile benzeri malzemeleri,

f) Demirbaş: Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tâbi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, çeşitleri ile kod numaraları EK-2’deki 255 hesap detayında yer alan taşınırı,

g) Harcama birimi: ANT Başkanlığı bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan merkez birimi ile ödenek gönderme belgesi ile harcama yetkisi verilen merkez dışı birimi,

ğ) Harcama yetkilileri: Harcama biriminin en üst yöneticisini,

h) Hurda/Enkaz/Köhne (HEK): Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı hâlde teknik ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmadığı gibi başka amaçlarla da kullanma olanağı bulunmayan veya tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar ile üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve artık parçaları,

ı) İmza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tarif edilen elektronik imza veya elle atılan imzayı,

i) Makine ve cihazlar: Çeşitleri ile kod numaraları EK-2’deki 253 hesap detayında yer alan, üretim ve hizmet amacıyla kullanılan her türlü makine, cihaz ve aletleri,

j) Merkez teşkilatı: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez Teşkilatını,

k) Rayiç bedel: Taşınırların değerleme günü ve yerindeki normal alım ve satım değerini,

l) Taşınır: Çeşitleri ile kod numaraları EK-1 ve EK-2’de yer alan taşınırı,

m) Taşınır hesap kodu: Taşınırın kaydedildiği ilgili hesap kodunu,

n) Taşınır I inci düzey detay kodu: Taşınır kod listesinde gösterilen taşınır hesap kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu,

o) Taşınır II nci düzey detay kodu: Taşınır kod listesinde gösterilen Taşınır I inci düzey detay kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu,

ö) Taşınır kodu: Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşınır hesap kodu ile taşınır I inci ve II nci düzey detay kodu ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kodu,

p) Taşınırların yönetimi: ANT Başkanlığı elinde bulunan taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılması, depolanması, bakım ve onarımlarının yaptırılması, elden çıkartılması ile bu işlemlere ilişkin kayıtların tutulmasını,

r) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi: Taşınıra ilişkin giriş ve çıkış belgelerini düzenleyen, kayıtlarını tutan, taşınırı teslim alan, depolayan, muhafaza eden, kullanıcı birimlere teslim eden ve bu işlemlerden dolayı taşınır yönetim yetkilisine karşı sorumlu olan görevliyi,

s) Taşınır yönetim birimi: ANT Başkanlığına ait taşınırların yönetiminden sorumlu olan merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,

ş) Taşınır yönetim elemanı (mal mutemedi): Görevi gereği taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından kendisine teslim edilmiş ve kontrolüne verilmiş taşınırları yetkisi dâhilinde yerinde ve zamanında, hukuka uygun bir şekilde kullanmak ve kullandırmakla sorumlu personeli,

t) Taşınır yönetim yetkilisi: Taşınır yönetim biriminin yöneticisini,

u) Taşıtlar: Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılanlar ile özel amaçlı kullanımlar için çeşitli cihazlarla donatılmış bulunan ve çeşitleri ile kod numaraları EK-2’deki 254 hesap detayında yer alan taşıtları,

ü) Taşra teşkilatı: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bölge Müdürlükleri ve bunlara bağlı birimleri,

v) Tüketilebilir taşınır (sarf malzemesi): Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen, çeşitleri ile kod numaraları EK-1’deki 150 hesap detayında yer alan malzemeleri,

y) Üretim maliyet bedeli: Bir taşınırın üretiminde kullanılan ilk madde ve malzemelerin maliyet bedeli ile üretime yönelik diğer girdilere ilişkin giderler toplamını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk ve Görevliler

Sorumluluk

MADDE 5 – (1) Taşınır işlemlerinde sorumluluklar ve görevliler aşağıda belirtilmiştir.

a) Harcama yetkilileri; taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesi, kullanımı ve kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre tutulmasının sağlanmasından ve kasıt, ihmal, tedbirsizlik gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar için sorumlular hakkında 39 uncu maddede yer alan hükümleri uygulamak/uygulatmaktan sorumludur. Harcama yetkilileri, taşınırların kullanımının sağlanması ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulması sorumluluğunun gereğini taşınır yönetim yetkilileri ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığı ile yerine getirir.

b) Bu görevlerden;

1) Taşınırların yönetimi, taşınır yönetim yetkililerinin,

2) Taşınırların teslim alınması, muhafazası ve ilgililere teslim edilmesi, kayıtlarının mevzuata uygun olarak tutulması, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin,

yükümlülüğündedir.

(2) Taşınır yönetim yetkilisi ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevleri aynı kişide birleşemez.

(3) ANT Başkanlığına ait taşınırların muhafazası ve yönetiminde görevli olan veya kendilerine kullanılmak üzere taşınır teslim edilen personel, bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmakla sorumludurlar.

Taşınır yönetim yetkilisinin görev ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) ANT Başkanlığınca, taşınır yönetim işlemlerini yürütmek üzere; teşkilatlanma ve yapılanmasına göre uygun görülen birimlere ihtiyaç duyulan sayıda taşınır yönetim yetkilisi atanır veya görevlendirilir.

(2) Taşınır yönetim yetkilisi, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalınmaksızın bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir.

(3) Taşınır yönetim yetkilisi, taşınırın alınmasını, depolanmasını, muhafazasını, ihtiyaç birimlerine teslim edilmesini, elden çıkarılmasını, bunlara ilişkin giriş ve çıkış kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamakla görevlidir.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görev ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalınmaksızın, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşınır işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından atanır veya görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan birimlerde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi atanabilir veya görevlendirilebilir.

(2) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Edinilen taşınırları cins ve niteliklerine göre kontrol ederek, sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak/alınmasını sağlamak, teslim alınan taşınırları sorumluluğundaki ambar/depolarda muhafaza etmek/ettirmek, teslim alınan taşınırların kesin kabulleri yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek ve giriş işlemlerinin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak,

b) Tüketime veya kullanıma verilen taşınırları ilgililere teslim etmek ve çıkış işlemlerini mevzuata uygun olarak yerine getirmek,

c) Sorumluluğu altında bulunan taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak.

(3) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatı gereğince yapacağı işlemler ve düzenleyeceği belgelerden dolayı bağlı olduğu taşınır yönetim yetkilisine karşı sorumludur. Ancak, sorumluluğu altındaki depolarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği nedeni ile meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan doğrudan sorumludur.

(4) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambar/depoları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamaz.

Muhasebe yetkilisinin taşınır hesabına ilişkin görev ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları 24/11/2010 tarihli ve  27765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından tutulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Defterler ve Belgeler

Defterler

MADDE 9 – (1) Taşınır işlemlerinde özelliklerine göre tutulacak defterler şunlardır.

a) Tüketim malzemeleri defteri: EK-1’de yer alan tüketim malzemelerinin giriş ve çıkış kayıtları için kullanılır.

b) Dayanıklı taşınırlar defteri: EK-2’de yer alan dayanıklı taşınırların kayıtları için kullanılır.

Belge ve cetveller

MADDE 10 – (1) Taşınır işlemlerinde işlem türüne göre kullanılacak belge ve cetveller şunlardır.

a) Taşınır giriş işlem fişi: ANT Başkanlığı tarafından bu Yönetmelik çerçevesinde kabul edilerek teslim alınan taşınırların girişleri ile dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında düzenlenir.

b) Taşınır çıkış işlem fişi: ANT Başkanlığı tarafından bu Yönetmelik çerçevesinde çıkış ve devir işlemlerinde düzenlenir.

c) Zimmet fişi: Demirbaş, makine ya da cihazlar ile taşıtların kullanıma verilmesinde zimmet fişi kullanılır. Birden fazla kişi tarafından kullanılan taşıtlar için zimmet fişi, ilgili birimde koordinasyonu sağlayan yetkili adına düzenlenir. Taşıt ve kullanıcısı, koordinasyonu sağlayan yetkili tarafından ayrıca tutulacak kayıtlarda izlenir.

ç) Taşınır istek belgesi: İlgili birimler tarafından taşınır talep edilirken kullanılır ve talepte bulunan birimin yetkilisinin onayını taşır.

d) Dayanıklı taşınırlar listesi: Bu liste, EK-2’de gösterilen ve oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilenler için iki nüsha olarak düzenlenir. Listenin bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulur. Diğer nüshası ise Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından dosyasında saklanır.

e) Taşınır teslim tutanağı: Taşınırların teslim alınmasında düzenlenir.

f) Kayıttan düşme teklif tutanağı ve kayıttan düşme onay tutanağı: Taşınırın herhangi bir nedenle yok olması, kullanılamaz hale gelmesi, hurdaya ayrılması gibi nedenlerle düzenlenir.

g) Ambar/depo devir ve teslim tutanağı: Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri arasında ambar/depo devir ve teslim alma işlemlerinde düzenlenir.

ğ) Ambar/depo sayım tutanağı: Taşınırların sayım işlemlerinde, taşınır detay kodları ile birlikte kaydedilir. Sayım fazlası ya da noksanına ilişkin bilgileri de kapsar.

h) Taşınırlar sayım tutanağı: İlgililerine zimmetlenerek kullanıma verilen taşınırların bu zimmet fişleri esas alınarak yapılacak sayımlarında kullanılır.

ı) Taşınır sayım ve döküm cetveli: Bu Cetvel, taşınır yönetim biriminin yıl sonu hesabının çıkarılması amacıyla taşınır yönetim yetkilisi tarafından düzenlenir ve bir nüshası istenildiğinde Denetim Kuruluna ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.

ANT Başkanlığı tarafından yapılabilecek düzenlemeler

MADDE 11 – (1) Taşınırların tüm kayıtları ile defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Taşınır İşlemleri

Taşınır kayıt işlemleri

MADDE 12 – (1) Taşınır kayıt işlemleri; ANT Başkanlığına ait taşınırların önceki yıldan devren gelenlerle birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin, elden çıkarılanların, kayıp, fire ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmaların ve sayım fazlalarının envanter ve muhasebe kayıtlarında miktar ve/veya değer olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına alınması süreçlerini kapsar.

(2) Elektronik imza uygulamalarına geçilmesi durumunda kayıt işlemleri, üst yöneticinin uygun görüşü alınmak koşuluyla elektronik imza yetkisi verilen görevlilerin sorumluluğunda gerçekleştirilebilir.

Giriş ve çıkış kayıt işlemleri esasları

MADDE 13 – (1) Taşınırların, taşınır yönetim birimleri kayıtlarına giriş ve çıkış işlemlerinde taşınır giriş işlem fişi ve taşınır çıkış işlem fişi esas alınır.

(2) ANT Başkanlığı bünyesindeki taşınır yönetim birimleri arasındaki taşınır hareketleri de giriş veya çıkış işlemi kabul edilir. Giriş ve çıkış kayıtlarında EK-1’de yer alan taşınır kodları kullanılır.

(3) Aşağıda belirtilen taşınırlardan;

a) Satın alındığı andan itibaren tüketime verilen her türlü sarf malzemesi (yiyecek, yakacak, aydınlatma malzemeleri, bakım onarım, temizlik malzemeleri, ilaç, kırtasiye ve basılı evrak gibi), mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları, elektrik, su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe bitki ve toprağı,  bahçe gübresi ve benzeri maddeler,

b) Makine, cihaz, taşıt ve iş makinelerinin servislerde yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parça, yağ, antifriz, hidrolik ve benzeri madde ve malzemeler ile sivil akaryakıt satış istasyonlarından alınarak doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar,

c)  Bakım onarım ekiplerinin acil durumlarda satın alarak kullandığı malzemeler,

ç) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri,

için taşınır giriş işlem fişi düzenlenmez. Ancak; bu taşınırlardan ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan ya da arşivlenenler ile süreli yayınlardan cilt birliği sağlanarak ciltletilenler için taşınır giriş işlem fişi düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, bu fıkrada belirtilen istisnalardan yararlanmak amacıyla alımlar kısa aralıklarla yapılamaz ve parçalara ayrılamaz.

(4) Taşınır giriş işlem fişi ve taşınır çıkış işlem fişi en az iki nüsha düzenlenirler. Satın alınan taşınırlar için düzenlenen taşınır giriş işlem fişinin bir nüshası ödeme emri belgesine bağlanır. Diğer şekillerde edinilen taşınırlar ile çıkışı yapılan taşınırlar için düzenlenen taşınır giriş işlem fişi ve taşınır çıkış işlem fişinin bir nüshası kayda esas belge olarak kullanılır.

Kayıt zamanı ve kayıt değeri

MADDE 14 – (1) Taşınırlar, ANT Başkanlığınca kullanılmak üzere teslim alındığında giriş; satıldığında, başka harcama birimlerine ya da taşınır yönetim birimine devredildiğinde, bağış veya yardım yapıldığında, HEK’e ayırma, yıpranma, kırılma, bozulma nedeniyle kullanılamaz hale geldiğinde veya kaybolma, çalınma ve benzeri hallerde çıkış kaydedilir.

(2) Giriş ve çıkış kayıtlarında;

a) Satın alma suretiyle edinme ve değer artırıcı değişiklik hallerinde, birim maliyet bedeli,

b) Bedelsiz olarak devredilme, ölüm, kırılma, bozulma, kaybolma, çalınma, HEK’e ayırma ve fire hallerinde kayıtlı değeri,

c) Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırlarda; bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değeri yoksa 18 inci maddeye göre oluşturulan komisyonca tespit edilen değeri,

ç) ANT Başkanlığınca üretilmesi halinde, üretilen taşınırın giriş kaydında üretim maliyet bedeli,

esas alınır.

Satın alınan taşınırların giriş işlemleri

MADDE 15 – (1) Satın alınan taşınırlar geçici olarak teslim alınır ve muayene ve kabul işlemi yapılarak birim maliyet bedeli üzerinden giriş kaydı yapılır. Faturada çeşitli taşınırlar için topluca gösterilmiş giderler olması durumunda, ayırt edici farklılık yoksa giderler taşınırların alış bedelleri ile orantılı olarak paylaştırılır. Taşınırlar faturada kayıtlara esas olacak şekilde ayrı ayrı gösterilir.

(2) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’nin dâhil olduğu uluslararası askerî organizasyonlardan tedarik edilerek, geçici teslim alınan taşınırların muayene ve kabulü sırasında uyuşmazlıkların ortaya çıkması durumunda yapılacak giriş işlemleri ANT Başkanlığınca belirlenir.

Numaralandırma ve kod sistemi

MADDE 16 – (1) Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından bir varlık (sicil) numarası verilir. Bu numara yazma, kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırmak suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtilir. Fiziki veya kullanım özellikleri nedeniyle numaralandırılması mümkün olmayan taşınırlara bu işlem uygulanmaz.

Taşınırlarda değer artırıcı harcamalar

MADDE 17 – (1) Kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları hariç, dayanıklı taşınırların niteliğini değiştiren ve süreklilik arz eden değer artırıcı harcamalar, taşınır giriş işlem fişi düzenlemek suretiyle ilgili taşınırın izlendiği kayıtlarda maliyetine eklenir.

Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların giriş işlemleri

MADDE 18 – (1) Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırlardan;

a) Değeri belli olmayan veya bedelini belirtir faturası bulunmayanlar Değer Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen değer üzerinden,

b) Değeri belli olanlar, bu değer üzerinden,

c) Faturası bulunanlar, faturada belirtilen bedel üzerinden,

taşınır giriş işlem fişi düzenlenerek kayıt altına alınır. Belgenin bir nüshası bağış veya yardım yapana verilir.

(2) Değer tespit komisyonu; bünyesinde taşınır yönetim yetkilisi bulunan ve harcama yetkilisinin belirleyeceği bir kişinin başkanlığında işin uzmanının da katıldığı en az üç kişiden oluşturulur. Komisyonun oluşturulması sırasında yedek üyeler de belirlenir. Komisyon değer tespitinde ticaret odası, sanayi odası, borsa, mahalli piyasa, meslek kuruluşları, ilgili diğer kuruluşlar ile aynı nitelikteki taşınır malı alan idarelerden ve fiyat araştırması sonuçlarından yararlanabilir.

Sayım fazlası taşınırların girişi

MADDE 19 – (1) Yapılan sayımlar sonucunda fazla olarak bulunan taşınırlar ile aynı nitelikte taşınır var ise bu değer, aksi halde 18 inci maddede belirtilen komisyon tarafından belirlenen değer üzerinden giriş kaydedilir.

Devralınan taşınırların girişi

MADDE 20 – (1) Devralınan taşınırlar devreden tarafından düzenlenen belgede gösterilen değerler üzerinden, böyle bir değer belirtilmemiş ise 18 inci maddede belirtilen komisyonca belirlenen değer üzerinden giriş kaydedilir.

Tasfiye idaresinden edinilen taşınırların girişi

MADDE 21 – (1) 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliğinin 21 inci maddesi hükümlerine göre ANT Başkanlığına tahsis edilen taşınırlar, bedeli belli ise bu bedel üzerinden, böyle bir değer belirtilmemişse 18 inci maddede belirtilen komisyonca belirlenen değer üzerinden giriş kaydedilir.

İç imkânlarla üretilen taşınırların giriş işlemleri

MADDE 22 – (1) ANT Başkanlığı tarafından kendi kullanımı için üretilen taşınırlar, üretim maliyet bedeli üzerinden giriş, üretimde kullanılan ilk madde ve malzemeler kayıtlı değerleri üzerinden çıkış kaydedilir.

İade edilen taşınırların girişi

MADDE 23 – (1) Kullanıma verilen tüketim malzemelerinden herhangi bir nedenle iade edilenler, iadeye konu edilen malzemenin cins ve miktarını belirten belge karşılığında giriş kaydedilir.

(2) Kullanılmak üzere zimmetle verilen dayanıklı taşınırlardan, herhangi bir nedenle ilgililerince iade edilenler için taşınır malların kullanıma verilmelerinde düzenlenmiş zimmet fişi, ilgili bölüm imzalanarak zimmetinden düşülen kişiye geri verilir ve kayıtlarda gerekli düzeltmeler yapılır.

Tüketime verilen taşınırların çıkışı

MADDE 24 – (1) Tüketilebilir taşınırlar, kullanılmak/sarf edilmek üzere ilgili birim/kişiye teslim edildiğinde çıkış işlemi yapılır.

(2) ANT Başkanlığının iç imkânlarıyla, kendi kullanımı için üreteceği taşınırların üretiminde kullanılan malzemeler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır.

Devir suretiyle çıkış

MADDE 25 – (1) ANT Başkanlığı tarafından diğer kamu kurum ve bedelsiz olarak devredilen taşınırlar, kayıtlı değer üzerinden düzenlenen belgeye dayanılarak çıkış kaydedilir, devralan idareden alınan belge, taşınır çıkış işlem fişine eklenir.

(2) Diğer ülkelere devredilen taşınırlar, mevzuatın yetkili kıldığı makam onayına dayanılarak kayıtlardan çıkarılır.

Satış suretiyle çıkış

MADDE 26 – (1) Satılan taşınırlar, taşınır çıkış işlem fişi düzenlenerek çıkış kaydedilir. Satışa ilişkin karar veya onayın bir nüshası fişin birinci nüshasına bağlanır.

Fire veya sayım noksanı nedeniyle çıkış

MADDE 27 – (1) Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranmalar ile taşınırların usulüne uygun olarak taşınması, depolanması, doldurulması, boşaltılması, aktarılması sonucunda ağırlıklarında ve miktarlarında meydana gelen fireler, sayım tutanaklarında gösterilir.

(2) Firenin ortaya çıkmasında kasıt, ihmal veya tedbirsizlik olup olmadığı, sayım tutanağına eklenen ayrı bir tutanakta veya düzenlenen raporda belirtilir. Sayımda noksan çıkan taşınırlar hakkında da aynı şekilde işlem yapılır.

(3) Sayım ve denetim sonucunda tutanak veya raporda gösterilen fire veya sayım noksanı taşınırlar kayıtlardan çıkarılır. Ayrıca, fire veya noksanlığın meydana gelmesinde kasıt, ihmal veya tedbirsizlik tespit edilmiş olması halinde 39 uncu maddeye göre işlem yapılır.

Kaybolma, kırılma, bozulma, evsafını kaybetme veya kullanım süresinin dolması nedeniyle çıkış

MADDE 28 – (1) Taşınırın kaybolma, kırılma, bozulma, evsafını kaybetme veya kullanım süresinin dolması nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi ya da canlı taşınırın ölümü hallerinde söz konusu taşınırlar kayıtlardan çıkarılır.

(2) Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayraklar, 8/6/2001 tarihli ve 24426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik gereğince işlem yapılmak üzere ilgili birime teslim edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hallerde kasıt, ihmal veya tedbirsizlik olup olmadığı araştırılarak sonuçları ayrı bir tutanakla veya raporla belirtilir ve 39 uncu madde hükümlerine göre işlem yapılır.

HEK’e ayırma nedeniyle çıkış

MADDE 29 – (1) Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar ve bu taşınırlara ait başka bir yerde kullanma imkânı bulunmayan her türlü idame veya işletme malzemeleri, yedek parça ve diğer muhteviyatlar yetki verilmiş makamların onayı ile HEK’e ayrılarak kayıtlardan düşülür.

(2) Komisyon kararında ekonomik değerinin olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri nedenlerle imha edilmesi gerektiği belirtilen taşınırlar, oluşturulan bir komisyon tarafından tutanak düzenlenerek imha edilir.

(3) HEK’e ayrılan ve ekonomik değeri olan her türlü maden, malzeme, araç, metal ve gereçler Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna gönderilir.

ANT Başkanlığı ve diğer kamu idareleri arasında bedelsiz devir

MADDE 30 – (1) Taşıt ve iş makineleri hariç, kayıtlara alınış tarihi itibariyle beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir. Ancak devralacak idare açısından ekonomik olmayan bakım ve onarım masrafı gerektiren dayanıklı taşınırlar devire konu edilemez.

(2) Devredilmediği takdirde kullanım imkânı kalmayacak olan veya zorunlu sebeplerle devredilmesi gereken tüketim malzemelerinin devrinde beş yıl şartı aranmaz.

(3) Taşıt ve iş makineleri ihtiyaç fazlası taşınır olarak değerlendirilmez ve devredilmez. Ancak, ANT Başkanlığınca ihtiyaç duyulmadığından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz devrinde yarar görülen iş makineleri, Millî Savunma Bakanlığının uygun görüşünün alınması suretiyle devredilebilir.  Taşıtların devrinde ise Millî Savunma Bakanlığının uygun görüşü ve Maliye Bakanlığının izni aranır.

Taşınırların geçici tahsisi

MADDE 31 – (1) Taşınırlar, geçici olarak tahsis edilebilir/tahsis alınabilir.

Dayanıklı taşınırların kullanıma verilmesi ve kullanımdan geri alınması

MADDE 32 – (1) Dayanıklı taşınırların kullanıma verilmesinde zimmet fişi düzenlenir ve belge üzerine ilgilinin imzası alınır. Taşınırın geri alınmasında, zimmet fişinde gerekli düzenleme yapılır.

Taşınırların kayıtlardan çıkarılmasında yetki sınırları

MADDE 33 – (1) Taşınırların kayıtlardan silinmesinde uygulanacak yetki limitleri, her yılın Ocak ayında ANT Başkanlığı Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve onaylanmasını müteakip yürürlüğe girer.

ANT Başkanlığı taşınır yönetim birimleri

MADDE 34 – (1) ANT Başkanlığı taşınır yönetim birimleri aşağıda gösterilmiştir.

a) İşletme/Depo Müdürlükleri ve bağlı birimleri,

b) Bölge Müdürlükleri,

c) Merkez teşkilatı.

Taşınır giriş çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi

MADDE 35 – (1) Taşınır yönetim yetkilisi tarafından, ANT Başkanlığı muhasebe kayıtlarında ilgili stok ve maddi duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlardan; satın alma yoluyla edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen taşınır giriş işlem fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde muhasebe birimine gönderilir. Diğer şekillerde edinilen taşınırların taşınır giriş işlem fişlerinin ve maddi duran varlık hesabında izlenen taşınırların çıkışları için düzenlenen taşınır çıkış işlem fişlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini izleyen en geç on gün içinde ve her durumda mali yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.

(2) Muhasebe kayıtlarında “150- İlk madde ve malzemeler hesabı” nda izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen taşınır giriş işlem ve taşınır çıkış işlem fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Bunların yerine, üç ayı geçmemek üzere kullanılmış tüketim malzemelerinin onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sayım ve Devir İşlemleri

Sayım işlemleri

MADDE 36 – (1) Taşınırların sayım işlemleri sayım kurulları tarafından yapılır.

(2) Sayım kurulu, harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen bir kişinin başkanlığında en az üç kişiden oluşur. Sayım kuruluna ihtiyaca göre uzman alınabilir veya tamamı uzmanlardan oluşan sayım ekipleri oluşturulabilir. Ambar/depo sayımlarında sayımı yapılan taşınır ile ilgili uhdesinde taşınır bulunan taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine, sayım kurulunda görev verilmez.

(3) Ambar/depolar, sayım hazırlıklarının yapılabilmesi için, sayım kurulunun bildireceği günden sayım sonuna kadar harcama yetkilisi emri ile kapatılabilir. Sayım süresince, hizmetin aksamaması ve bozulabilir nitelikteki taşınırların zamanında kullanıma verilmesi için gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla, taşınır giriş ve çıkışları durdurulur. Sayım yapılırken gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, sayım kurulunun görev ve sorumluluğu altındadır.

(4) Sayım sonuçları sayım tutanağında gösterilir. Sayım tutanağında; taşınırın adı, kayıtlı miktarı, sayımda bulunan miktar, kayıtlara göre noksan ve fazla bulunan miktarlar ayrı ayrı belirtilir.

(5) Sayım tutanağının kayıtlı miktar bölümü taşınır yönetim birimince envanter kayıtlarına göre doldurulduktan sonra, sayım kurulunca sayımı yapılan ambar/depolarda, ilgili birimlerde ve kullanımda bulunan taşınırlar fiilen sayılır ve bulunan miktarlar tutanağın sayımda bulunan miktar bölümüne kaydedilir. Taşıtlar ve iş makineleri ile oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanıma verilmiş bulunan taşınırlar, bunların kullanıma verilmesi sırasında düzenlenen belgeler göz önünde bulundurularak sayılır ve sayım sonuçları tutanakta gösterilir.

(6) Sayım kurulunca, taşınırların fiili miktarlarının eksik olduğunun tespit edilmesi halinde kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı ve taşınır çıkış işlem fişi; fazla olduğunun tespit edilmesi halinde ise taşınır giriş işlem fişi düzenlenerek kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlanır. Düzenlenen taşınır giriş ve çıkış işlem fişlerinin birer örneği, muhasebe kayıtlarının yapılması için muhasebe birimine gönderilir.

(7) Yapılan sayım sonuçlarına göre tespit edilen fazla veya noksanlar ile fireler için, fazla, fire ve noksan çıkmasında kasıt, ihmal veya tedbirsizliği olanlar hakkında 39 uncu maddeye göre işlem yapılır.

(8) Ambar/depolarda bulunan ve kullanımda olan dayanıklı taşınırların sayımı yılsonlarında yapılır. Ayrıca, harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda da yapılabilir.

Devir işlemleri

MADDE 37 – (1) Taşınır yönetim yetkilisi ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumlulukları altındaki ambar/depolarda bulunan taşınırları ve bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri yerlerine görevlendirilenlere devretmeden görevlerinden ayrılamaz.

(2) Taşınır depolarının devri, ambar/depo devir ve teslim tutanağı düzenlenerek yapılır. Kayıtlara göre ambar/depolarda bulunması gereken taşınırlar ile sayımda fiilen bulunan miktarlar, varsa fazla ve noksanlar devir ve teslim tutanağında gösterilir. En az üç nüsha olarak düzenlenen devir ve teslim tutanağının bir nüshası dosyasına konulur, birer nüshası da devredene ve devralana verilir.

(3) Oda, büro, bölüm, atölye ve servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar, bunların verilişi sırasında düzenlenen belgelerde gösterilen miktarlar esas alınarak sayılmak ve imzası alınmak suretiyle yeni sorumluya devir ve teslim edilir.

(4) Sorumluluğundaki taşınırları ve taşınır işlemlerine ilişkin kayıt ve belgeleri teslim etmeyen veya çeşitli nedenlerle devir ve teslim edemeyen görevlilerin sorumluluğundaki taşınırlar ile dayanağı kayıt ve belgeler, otuz gün içinde devir kurulu aracılığı ile yeni görevliye devir ve teslim edilir.

(5) Devir kurulu, harcama yetkilisi ya da birim amiri tarafından görevlendirilecek bir kişinin başkanlığında ve devralacak personelin de katıldığı en az üç kişiden oluşur.

(6) Üç aydan daha kısa süreli ayrılmalarda taşınır işlemleri harcama yetkilisinin belirleyeceği personel tarafından yürütülür. Bu süre harcama yetkilisinin onayı ile azami altı aya kadar uzatılabilir.

(7) Kullanılmak üzere kendilerine dayanıklı taşınır verilen kullanıcılar; bu taşınırı başkasına devredemez ve taşınırı ve bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine devretmeden görevlerinden ayrılamaz.

Taşınırların yılsonu sayımları

MADDE 38 – (1) Ambar/depolarda bulunan ve kullanımda olan taşınırlar yılsonlarında 36 ncı maddeye göre oluşturulan sayım kurulları tarafından sayılır. Bulunan miktarlar sayım tutanağına kaydedilir. Kayıtlarda bulunan miktarlar tutanağın kayıtlı miktar sütununa, sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar arasındaki fark ise fazla veya noksan sütununa kaydedilir. 27 nci maddeye göre tespit edilen fire nedeniyle ortaya çıkan noksanlıklar tutanakta ayrıca gösterilir. Fazla veya noksan çıkmasının nedenleri araştırılır. Taşınırların noksan çıkmasında kasıt, ihmal veya tedbirsizliği olanlar hakkında 39 uncu maddeye göre ayrıca işlem yapılır.

(2) Sayım işlemleri tamamlandıktan sonra sayım kurulunca taşınır giriş ve taşınır çıkış işlem belgesi düzenlettirilerek tutanağın fazla veya noksan sütunlarında gösterilen miktarların giriş ve çıkış kayıtları yaptırılmak suretiyle kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlanır.

(3) Sayım yapılan ambar/deponun taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, sayım süresince sayım kuruluna refakat eder ve kurulca düzenlenen sayım tutanağını imzalar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Fire, kaybolma, kırılma ve bozulmaya sebep olma

MADDE 39 – (1) Kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik sonucunda taşınırın fire vermesi, kaybolması, kırılması veya bozulması nedeniyle oluşan kamu zararı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında olan personel için 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik, diğer personel için ise 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  hükümleri uygulanmak suretiyle sorumlularından tahsil edilir.

(2) Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranmalar nedeniyle meydana gelen miktar ve değer azalışlarında sorumluluk aranmaz.

Taşınırlar ile yönetim birimleri ve depoların kodlanması

MADDE 40 – (1) ANT Başkanlığı tarafından edinilen taşınırlar, kayıtlarda izlenir. Taşınır yönetim birimleri ile bunlara bağlı depolara ve kayıtlarda izlenen taşınırlara merkez teşkilatı stok kontrol ve malzeme şubesi tarafından birer kod numarası verilir.

(2) Taşınır işlemleri nedeniyle düzenlenen belge ve cetvellerde bu stok, kod ve sicil numaraları kullanılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 41 – (1) 5/4/2002 tarihli ve 24717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Demirbaş Eşya Kayıt Silme Yönetmeliği ile 31/8/2003 tarihli ve 25215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Demirbaş Eşya Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.