8 Şubat 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28553

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH                 :   30/1/2013

KARAR NO        :   2013/15

KONU                  :   İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 2/11/2012 tarih ve 7390 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsamındaki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Sarmısaklı Tarım İşletmesinin kullanımında bulunan ve Kurulumuzun 1/12/2005 tarih ve 2005/133 sayılı Kararı ile özelleştirme programına alındıktan sonra mülkiyeti Sümer Holding A.Ş.’ye devredilen Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Sarmısaklı Çiftliği mevkiindeki taşınmaz mallara yönelik “Tarımsal Amaçlı Entegre Tesis Alanı, Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Tarımsal Niteliği Korunacak Özel Mahsul Alanı, Doğal Karakteri Korunacak Ağaçlık Alan, Sosyal-Teknik Altyapı Alanları” kullanım kararı önerilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Kurulumuzun 1/5/2007 tarih ve 2007/26 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu imar planlarının iptali talebiyle açılan davada, Danıştay 6. Dairesi tarafından verilen 7/6/2010 tarih ve 2008/2280 E., 2010/5641 K. sayılı Karar ile, askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmemesi nedeni ile imar planları iptal edilmiştir.

2- 3194 sayılı İmar Kanununun Ek-3 üncü maddesinde yer alan hüküm gereğince iptale ilişkin mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen askıya çıkarılmak suretiyle Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Sarmısaklı Çiftliği mevkiindeki taşınmaz mallara yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan aynen onaylanmasına,

3- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, askıya çıkarılarak ilan edilmesi ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla Lüleburgaz Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

 

Haritalar için tıklayınız.